Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 123.76 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата26.08.2012
Розмір123.76 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 18.01.2011 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

іноземної мови (не профільний)


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

ІНОЗЕМНА МОВА

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Метою вступного випробування є перевірка знань, практичних навичок та вмінь

вступників, які вони отримали в процесі навчання іноземної мови за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра.

Програма вступного випробування розроблена з урахуванням змісту Програми з

англійської мови для професійного спілкування, Загальноєвропейських рекомендацій з

мовної освіти щодо рівнів володіння мовою та вимог освітньо-кваліфікаційних

характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки

України. Вступний рівень володіння іноземною мовою абітурієнтів дорівнює В2

(Незалежний користувач), який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним

для студентів різних спеціальностей. Такий рівень володіння мовою забезпечує

академічну і професійну мобільність, а також передбачає його підвищення до рівня С1

на етапі здобуття ступеня магістра.

4

^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти

повинні мати базову вищу освіту за відповідною спеціальністю на рівні “бакалавра” та

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі гуманітарних наук.

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою та володіння іноземною

мовою на рівні B2 (Незалежний користувач), який забезпечує незалежну

комунікативну компетенцію для ефективного функціонування в академічному та

професійному середовищі.

^ Абітурієнти повинні володіти комплексом вмінь і навичок:

 уміти читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, країнознавчої,

суспільно-політичної та фахової тематики;

 вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах

вищезазначеної тематики;

 сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;

 володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на

іноземну в межах побутової, країнознавчої, суспільно-політичної та фахової

тематики.

^ Мовленнєві вміння

1. Аудіювання:

 розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень,

дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

 розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному

середовищі;

 розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;

 визначити позицію і точку зору мовця.

2. Говоріння

а) Діалогічне мовлення:

 реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час

обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією;

5

 чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному

житті (на конференціях, дискусіях тощо). Володіння мовленнєвим етикетом

спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження

тощо;

 поводитись адекватно у типових академічних і професійних ситуаціях (на

конференціях, дискусіях тощо);

 дотримуватись мовленнєвого етикету світського спілкування;

 пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються

її напряму та стилю;

 виконувати низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко

користуючись загальновживаними фразами.

б) Монологічне мовлення:

 чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо

широкого кола тем академічного та професійного спрямування;

 продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з

навчанням та спеціальністю;

 користуватися мовними базовими засобами зв’язку для поєднання

висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.

3. Читання:

 розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з

підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та інтернетівських

джерел;

 розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій

літературі за фахом;

 здійснювати ознайомче читання неадаптованих іншомовних текстів для

отримання інформації;

 накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на

презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному

середовищі, а також у подальшій науковій роботі);

6

 здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного

тезаурусу;

 розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями,

незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального

статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування.

4. Письмо:

 писати анотації іноземною мовою до адаптованих та неадаптованих текстів за

фахом;

 писати реферати на основі автентичної літератури за фахом;

 укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної літератури;

 складати тексти презентацій, використовуючи автентичні матеріали за фахом;

 писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з

особистою та професійною сферами;

 користуватись базовими мовними засобами зв'язку для поєднання

висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;

 розв’язувати комунікативні завдання в писемному мовленні, гнучко

користуючись загально вживаними фразами.

Зважаючи на те, що вступники будуть виконувати тестові завдання з іноземної

мови, то увага акцентуватиметься не на перевірці навичок і вмінь письма та усного

мовлення, а на вмінні використовувати набуті знання з граматики і лексики у мовному

контексті. Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним.

Отже, для вступу в магістратуру студенти повинні мати знання:

 лексики академічного та професійного спрямування (у тому числі

термінології);

 мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів;

 базових граматичних явищ і структур;

 правил синтаксису.

^ Граматичні явища перевіряються у межах наступного граматичного

матеріалу:

7

Іменник (The Noun)

Рід, число іменників. Іменники, які вживаються тільки в однині або тільки в

множині. Правила правопису множини іменників. Окремі випадки утворення множини

іменників. Присвійний відмінок іменника.

^ Артикль (The Article)

Види артиклів: означений, неозначений. Основні функції означеного та

неозначеного артиклів. Основні правила вживання артиклів. Відсутність артиклю.

^ Дієслово (The Verb)

Поняття про дієслово. Особова та неособова форми дієслова. Правильні та

неправильні дієслова. Смислові, допоміжні, напівдопоміжні та модальні дієслова.

Спосіб. Стан.

Група Simple

 Теперішній простий час (Present Simple). Утворення Present Simple.

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Дієслова ‘to be’ та ‘to have’ в Present

Simple. Обставини часу, які вживаються у Present Simple: always, often, usually,

regularly, daily, every day, never, seldom, rarely, sometimes. Вживання Present Simple.

 Минулий простий час (Past Simple). Утворення Past Simple. Стверджувальна,

питальна та заперечна форми. Дієслова ‘to be’ та ‘to have’ в Past Simple. Утворення в

Past Simple правильних та неправильних дієслів. Обставини часу, які вживаються у

Past Simple: yesterday, the day before yesterday, yesterday morning, last week, two days

ago, the other day, in 2004. Вживання Past Simple.

 Майбутній простий час (Future Simple). Утворення Future Simple.

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Обставини часу, які вживаються у

Future Simple: tomorrow, the day after tomorrow, next week, in two days. Вживання

Future Simple.

Група Continuous

8

 Теперішній тривалий час (Present Continuous). Утворення Present Continuous.

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Present Continuous.

Дієслова, які не вживаються у тривалій формі.

 Минулий тривалий час (Past Continuous). Утворення Past Continuous.

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Past Continuous.

 Майбутній тривалий час (Future Continuous). Утворення Future Continuous.

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Future Continuous.

Група Perfect

 Теперішній перфектний час (Present Perfect). Утворення Present Perfect.

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Обставини часу, які вживаються у

Present Perfect: today, this morning, all day, just, already, ever, never, yet, this year, since

1999, for two days. Вживання Present Perfect. Вживання Past Simple та Present Perfect.

 Минулий перфектний час (Past Perfect). Утворення Past Perfect.

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Past Perfect. Вживання Past

Perfect зі сполучниками hardly … when, scarcely … when, no sooner … than. Вживання

Past Simple та Past Perfect.

 Майбутній перфектний час (Future Perfect). Утворення Future Perfect.

Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Future Perfect.

Група Perfect Continuous

 Теперішній перфектно-тривалий час (Present Perfect Continuous). Утворення

Present Perfect Continuous. Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання

Present Perfect Continuous. Вживання Present Perfect, Present Continuous та Present

Perfect Continuous.

 Минулий перфектно-тривалий час (Past Perfect Continuous). Утворення Past

Perfect Continuous. Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання Past

Perfect Continuous. Вживання Past Continuous та Past Perfect Continuous.

 Майбутній перфектно-тривалий час (Future Perfect Continuous). Утворення

Future Perfect Continuous. Стверджувальна, питальна та заперечна форми. Вживання

Future Perfect Continuous. Вживання Future Simple, Future Continuous та Future Perfect

Continuous.

9

Модальні дієслова (The Modal Verbs)

Поняття модальності. Вживання модальних дієслів: can, may, might, could, must,

should, ought, to be + infinitive, to have + infinitive, shall, will, would, dare, need. Модальні

дієслова, які мають значення можливості виконання дії: can – could, may – might;

сполучення: to be to, to be able, to be allowed. Модальні дієслова, які мають значення

необхідності виконання дії: should, ought, shall, dare, need; сполучення: to be to, to have

to. Вживання дієслів: will, would. Модальні еквіваленти.

Пасивний стан (The Passive Voice)

Утворення часів пасивного стану: Present Simple Passive, Past Simple Passive,

Future Simple Passive, Present Continuous Passive, Past Continuous Passive, Present Perfect

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. Вживання The Passive Voice.

Вживання часів в пасивному стані. Шляхи перекладу пасивного стану на рідну мову.

Узгодження часів (The Sequence of Tenses)

Загальні правила вживання узгодження часів англійського дієслова. Часи в

залежних додаткових реченнях, залежних часу та в головному реченні. Обставини

часу, займенники та модальні дієслова в підрядних реченнях.

Умовний спосіб (The Subjunctive Mood)

Синтетичні та аналітичні форми умовного способу. Форми індикативного та

наказового способів. Вживання умовного способу в простих реченнях. Вживання

умовного способу в складних реченнях. Вживання Zero Conditional, First Conditional,

Second Conditional, Third Conditional, Mixed Conditional. Шляхи перекладу умовного

способу на рідну мову.

Неособові форми дієслова (The Non-Finite Forms of the Verb)

Інфінітив (The Infinitive). Номінальні та дієслівні характеристики інфінітиву.

Вживання інфінітиву. Вживання інфінітиву без частки to. Різноманітні форми

інфінітиву (група, стан). Функції інфінітиву у реченні. Інфінітивні конструкції:

складний додаток з інфінітивом (The Complex Object), складний підмет з інфінітивом

(The Complex Subject), прийменниковий інфінітивний комплекс (The for – to – Infinitive

Construction). Модальні дієслова з інфінітивом. Вживання інфінітиву у виразах: to be

sorry, to be glad.

10

^ Дієприкметник (The Participle). Двояка природа дієприкметника. Утворення

дієприкметників. Форми дієприкметників. Значення та вживання Present Participle.

Значення та вживання Past Participle. Функції дієприкметника в реченні. Предикативні

конструкції з дієприкметником: складний додаток з дієприкметником (The Complex

Object), складний підмет з дієприкметником (The Complex Subject), абсолютні

дієприкметникові конструкції (The Absolute Participial Constructions). Пунктуація в

реченнях з дієприкметником.

^ Герундій (The Gerund). Дієслівні та іменникові властивості герундія. Форми

герундія. Вживання герундія. Функції герундія в реченні. Предикативні конструкції з

герундієм. Герундій та інфінітив. Герундій та дієприкметник. Герундій та

віддієслівний іменник. Шляхи перекладу герундія на рідну мову.

Лексичний матеріал перевіряється у межах наступних тем:

1. Я і моє оточення: cім’я, родичі, друзі. (Мy surroundings and I: family, relatives,

friends).

2. Характер та зовнішність. (Character and appearance).

3. Помешкання: кімната, квартира, будинок, сучасні зручності. (Dwelling: a room, a

flat, a house, modern conveniences).

4. Робочий день: розпорядок дня. (Working day: daily routine).

5. Вихідний день: організація дозвілля, канікули, подорожі, спорт. (A rest day: leisure,

holidays, travelling, sport).

6. Погода та погодні умови: пори року, прогноз погоди, клімат. (Weather and weather

conditions: seasons, weather forecast, climate).

7. Магазини та покупки, їжа: продовольчі та непродовольчі магазини, заклади

громадського харчування. (Shops and shopping, meals: food shops and outfitter’s

shops, establishments of public food consumption).

8. Міста та столиці: міста України, Київ-столиця України, міста Великобританії,

Лондон – столиця Великобританії (Cities and capitals: cities and towns of Ukraine,

Kyiv – the capital of Ukraine, cities and towns of Great Britain, London – the capital of

Great Britain).

9. Загальні відомості про Україну: географічне положення та політична система.

11

(General information about Ukraine: geographical position and political system).

10. Загальні відомості про Великобританію. (General information about Great Britain:

geographical position and political system).

11. Освіта в Україні: cистема освіти України, вища освіта в Україні. (Education in

Ukraine: educational system of Ukraine, higher education in Ukraine).

12. Освіта у Великобританії: cистема освіти Великобританії, вища освіта у

Великобританії. (Education in Great Britain: educational system of Great Britain, higher

education in Great Britain).

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Англійська мова: Тренувальні тести для абітурієнтів / Уклали: І.Г.Анікеєнко, Н. Ф.

Гладуш, І. І. Сєряковата ін. – К.: Либідь, 1996. – 80 с.

2. Афанасьева О.В., Саакян А.С. "Какой" или "который"?: Тесты по англиискому

языку с ключами. - М.: Просвещение, 1999. - 144 с.

3. Барановська Т.В. Граматика англійської мови: Збірник вправ: Навч. Посібник.- К.:

ТОВ «ВП Логос-М», 2007.

4. Блох М.Я. Практикум по английскому языку: Грамматика: Сборник упражнений:

Учеб.пособие для вузов/ М.Я.Блох, Ф.Я.Лебедева, В.С.Денисова. – М., 2003.

5. Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови. К.: Логос, 1997 – 352с.

6. Говоримо англійською: 40 розмовних тем/ ІльєнкоЛ.П., КононенкоЛ.С, та ін. – К.:

Либідь, 1997. – 94с.

7. Гордон Е.М., Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: Учебник

для институтов и факультетов иностранных языков. – 2-е издание, исп. и доп. М.:

Высшая школа, 1980. – 332с.

8. Гужва Т.Н. Английский язик. Разговорные темы для абитуриентов, слушателей

курсов, студентов филологических факультетов. К.: Тандем, 1998. – 336с.

9. Зайцева О.Л., Арзуманова С.Э. Настоящий английский: Учебное пособие для вузов.

– СПб: КАРО, 2003.

10. Истомина Е.А., Саакян А.С. Английская граматика = English Grammar.- М.: Айрис-

прес, 2007.

11. Каушаская В.Л. и др. Грамматика английского языка. Пособие для студентов

педагогических институтов и университетов. 7-е издание. М.: Старт, 2000. – 320с.

12. Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского язика: Пособие

для студентов педагогических институтов. М.: Старт, 2000 – 215с.

13. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.:

Юнвест Лист, 1998.

14. Керножицкая О.А. Английский язык. Задания по грамматике (временные и

неличные формы глагола в схемах, таблицах и упражнениях): Для абитуриентов,

17

слушателей курсов, студентов филологических факультетов. – Киев: Тандем, 1997.

– 256 с.

15. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола: Учеб. Пособие. – К:

Методика, 2000.

16. Кнодель Л.В. Англійська мова для магістрів: Навч. посіб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА

А.В., 2008.

17. Кульганова Л.В. Лексикология английского языка. Учебно-практические материалы. –

М., 2008.

18. Николаенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. – М.: Рольф, 1997. – 160

с.

19. Паращук В.Ю., Грицюк Л.Ф. Практикум з граматики англійської мови: Навчальний

посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність

«англійська мова». – 1-е видання.– Вінниця: Нова Книга, 2002.

20. Потапенко С.І, Харитонов І.К. Сучасний англійський синтаксис. – Ніжин, 2000.

21. Практична граматика англійської мови з вправами. Речення, іменники,

прикметники, займеники, прислівник, категорія кількості, прийменник, система

часу та способу дієслова/ Черноватий Л.М., Карабан В.І. – Вінниця: Нова книга,

2005 – 274с.

22. Симхович В.А. Практическая грамматика английского языка: Учебник. – Мн.:

«Экоперспектива», 2001.

23. Тести з англійської мови (підсумкові, випускні, вступні) / Під заг. ред. професора С.

Ю. Ніколаєвої. – Київ: Ленвіт, 1995. – 142 с.

24. Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2007.

25. Эккерсли К.Е. Английский язык для всех: В 4-х кн.: Учебное пособие. – М.: Дело,

1992.– 319 с.

26. Blokh M.Y. A Course In Theoretical English Grammar / Теоретическая грамматика

английского языка: Учеб. – 4-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2003.

27. Batstone Rob. Grammar. Oxford University Press, 1994. – 146p.

28. Evans V. Round Up- 5, 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.

29. Hewings M. Advanced Grammar in Use. – Oxford University Press, 1986.

18

30. Hurford G. R. Grammar (a student’s guide). C., 1994. – 282p.

31. Kharytonov I.K. Theoretical English Grammar/ Теоретична граматика сучасної

англійської мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007.

32. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in Use. Advanced. – Cambridge: Cambridge

University Press, 2002.

33. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994 – 259с.

34. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1995 – 350с.

35. Prodromou Luke. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education

Limited, 2000.

36. Side R. and Wellman Guy. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and

Proficiency. – Pearson Education Limited, 2000.

37. Thompson A.J. Martinet A.V. Practical English Grammar. – Oxford University Press,

1986.

38. Vince. M. Advanced Language Practice. – Pearson Education Limited, 2000.

39. Vince M. First Certificate Language Practice. – Macmillan Publishers Limited, 1998.

40. Walter Elaine, Ellsworth Steve. Grammar practice. Longman, 2000. – 168p.__

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи