Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 131.99 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір131.99 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

іноземна мова з методикою викладання


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

ІНОЗЕМНА МОВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування


зі спеціальності „Мова та література (англійська) ”


Іспит складається з таких завдань:


1. тест (25 завдань), який включає питання з:


- теоретичної граматики;


- теоретичної фонетики;


- лексикології;


- стилістики;


- історії іноземної мови;


- граматики іноземної мови;


^ Структура комбінованого іспиту з фаху (ОКР спеціаліст)


Іспит складається з таких завдань:


1. тест (25 завдань), який включає питання:


- теоретичної граматики;


- теоретичної фонетики;


- лексикології;


- стилістики;


- Методика англійської мови;


- граматики іноземної мови;


Комбінований іспит проводиться іноземною мовою з метою перевірки теоретичних знань та визначення рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції вступників (знання іноземної мови мають відповідати рівню С1 - досвідчений користувач) за шкалою і критеріями, які подані у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти.


Теоретичні питання з лінгвістики


Мова як засіб спілкування людства і збереження суспільного досвіду. Взаємозв'язок і взаємовплив мови і суспільства. Мова як джерело пізнання і реконструкції фактів з минулого життя її носіїв.

Етимологічний склад мови. Особливості словотвору.


Слово як окрема одиниця. Основні типи морфем у мові та їх співвідношення. Аломорфи. Слова прості та складні. Словотворення і словозміна. Головні та другорядні типи словотворення. Продуктивність різних типів словотворення. Значення слова. Головні типи значення слова: лексичне та граматичне. Компоненти лексичного значення: денотативний, конотативний, стилістичний. Синонімія. Джерела синонімії. Функції синонімів, їх класифікація. Омонімія. Різні шляхи утворення омонімів. Класифікація омонімів. Рухомість словникового складу. Фразеологічні одиниці як елементи словникового складу мови. Фразеологічна одиниця і слово. Фразеологічна одиниця і словосполучення. Шляхи утворення фразеологічних одиниць. Запозичення з інших мов як відображення культурно-історичних зв’язків між народами.


Фонетичний устрій мови. Система голосних, приголосних. Алфавіт, графіка, орфографія.


Типи словників. Характеристика найважливіших словників.


Проблематика частин мови. Принципи виділення частин мови. Дискусійні питання класифікації слів по частинах мови. Повнозначні та службові частини мови. Перехідність, частин мови. Частини мови в ономасіологічному висвітленні.


Повнозначні частини мови.


Іменник. Граматичне значення іменника. Семантико-граматичні підкласи іменників. Граматичні категорії іменника. Категорія числа. Співвідношення форм однини та множини. Категорія відмінка. Синтаксичні функції іменників.


Займенник. Семантична класифікація займенників. Дейктична та анафорична функція займенників. Синтаксичні особливості займенників. Граматичні категорії займенників.


Числівник. Загальна характеристика та проблеми субкатегоризації.


Прикметник. Граматичне значення прикметника. Семантико–граматичні підкласи прикметників. Граматичні категорії прикметника. Синтаксичні функції прикметників. Субстантивація прикметників.


Дієслово. Граматичне значення дієслова. Семантико-граматичні групи дієслів. Валентність дієслів. Граматичні категорії дієслова/вид, час, спосіб, стану. Транспозиція дієслівних форм. Функціонально-семантичні поля темпоральності, стану та модальності. Безособові форми дієслова, їх граматичні категорії та сиктаксичні функції.

Предмет синтаксису. Основні одиниці синтаксису. Синтаксичні зв'язки. Синтаксична синонімія, омонімія. Проблеми семантичного синтаксису. Проблеми функціонального синтаксису.


Речення. Проблема визначення речення. Основні ознаки речення. Предикативність, модальність, заперечення. Співвідношення понять "речення" та "висловлювання". Рівневий аналіз речення. Структурно-синтаксична характеристика речень. Головні та другорядні члени речення. Елементи ускладнення речення: однорідні, уточнюючі та відокремлені члени речення. Моделі речення. Поняття синтаксичної парадигми. Рольова семантика речення. Актуальне членування речення. Тема та рема. Основні семантичні типи. Модус та диктум речення. Комунікативні типи речень. Речення та мовленнєвий акт. Прагматична транспозиція речення.


Структурно-синтаксичні типи речень. Прості речення /односкладне, двоскладне речення/. Складні речення /складносурядні та складнопідрядні речення/. Повні та еліптичні речення.


Список рекомендованої літератури


Англійська мова


1.Аракин В.Д. История английского языка. М., І985.


2.Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. К., 2004


3.Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. М., 1976.


4.Левицький А.Е. Функциональные подходы к классификации единиц современного английского язика.- К, 1998


5.Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского


языка. М., 1989.


6.Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. 1999


7.Verba Lydia History of the English Language.- 2004


8.Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – Л., 1973.


9.Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. -Запоріжжя, 1998.


10. Иванова B.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного анілийcкого языка.-М.:Высш. шк., 1981.


11.Слюсарева Н.А Проблемы функционального синтаксиса английского языка.-М.: Наука, 1981.


12.Слюсарева Н.А. Проблемы функциональной морфологии современного английского языка.-М.: Наука, 1986.


13.Захарова Ю. М. Інтонаційна організація англійського мовлення.- К., 2004


14.Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. –Винниця. 2004


Варіант тестового завдання


1.Методика викладання іноземної мови-це…

*наука,яка вивчає цілі,зміст,методи і засоби навчання,а також способи учіння і виховання на матеріалі іноземної мови

наука,яка займається вивченням закономірностей та особливостей процесу навчання

наука,яка досліджує навчання конкретної іноземної мови

правильна відповідь відсутня2.Об»єктом методики викладання іноземних мов є…

виховання

конкретна іноземна мова

метод навчання

*навчання3.Предметом методики викладання іноземних мов є…

виховання

конкретна іноземна мова

*метод навчання

навчання4.Загальна методика займається…

вивченням цілей,змісту,методів і засобів навчання,а також способів учіння і виховання на матеріалі іноземної мови

* вивченням закономірностей та особливостей процесу навчання будь-якої іноземної мови

дослідженням навчання конкретної іноземної мови

правильна відповідь відсутня5.Спеціальна методика досліджує…

*навчання конкретної іноземної мови у певному типі навчального закладу

цілі,зміст,методи і засоби навчання,а також способи учіння і виховання на матеріалі іноземної мови

закономірності та особливості процесу навчання

правильна відповідь відсутня6.До основних методів МВІМ відносять…


метод інтерв»ю,анкетування,тестування,бесіду

*наукове спостереження,пробне навчання,експеримент,дослідне навчання

аудіо-лінгвальний,аудіо-візуальний,сугестивний,комунікативний метод

всі відповіді вірні7.Допоміжні методм МВІМ охоплюють…

*метод інтерв»ю,анкетування,тестування,бесіду

наукове спостереження,пробне навчання,експеримент,дослідне навчання

аудіо-лінгвальний,аудіо-візуальний,сугестивний,комунікативний метод

всі відповіді вірні8.Цілі навчання іноземної мови визначаються…

*Державним освітнім стандартом і Програмою з іноземних мов

вчителем

директором школи

Європейським освітнім стандартом9.В методиці навчання іноземних мов висуваються…

*4 цілі-практична,виховна,освітня і розвиваюча

3 цілі-практична,виховна і освітня

2 цілі-практична і виховна

правильна відповідь відсутня10.…реалізується через систему особистого ставлення до нової культури у процесі оволодіння цією культурою.

освітня мета

розвиваюча мета

*виховна мета

практична мета11….передбачає практичне опанування учнями умінь мовлення на рівні,достатньому для здійснення іншомовного спілкування.

освітня мета

розвиваюча мета

виховна мета

*практична мета12….досягається шляхом освіти учнів засобами іноземної мови

*освітня мета

розвиваюча мета

виховна мета

практична мета13….реалізується у процесі оволодіння учнями досвідом творчості,пошукової діяльності.

освітня мета

*розвиваюча мета

виховна мета

практична мета14.Навчання іноземної мови здійснюється на основі…

*дидактичних і методичних принципів

дидактичних принципів

методичних принципів

правильна відповідь відсутня15.Засоби навчання є…

*важливим невід»ємним компонентом навчального процесу з іноземної мови

елементарними методичними вчинками,що спрямовані на виконання конкретного завдання на певному етапі уроку

системою навчання

правильна відповідь відсутня16.Методичні прийоми-…

важливий невід»ємний компонент навчального процесу з іноземної мови

*елементарні методичні вчинки,що спрямовані на виконання конкретного завдання на певному етапі уроку

система навчання

правильна відповідь відсутня17….-це нормалізована система звуків,морфем,слів та правил їх сполучення на морфологічному,синтаксичному,семантичному та логічному рівнях.

*мова

мовлення

мовленнєва діяльність

правильна відповідь відсутня18.Які основні види мовленнєвої діяльності?

аудіювання,говоріння

читання,письмо

говоріння,читання,письмо

*аудіювання,говоріння,читання,письмо19.Продуктивні види мовленнєвої діяльності-це…

аудіювання,говоріння

читання,письмо

*говоріння,письмо

аудіювання,говоріння,читання,письмо20.Рецептивні види мовленнєвої діяльності-це…

*аудіювання,читання

читання,письмо

говоріння,читання,письмо

аудіювання,говоріння,читання,письмо21….-це психічне новоутворення,завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію раціонально,з належною точністю і швидкістю.

звичка

*навичка

вміння

мовленнєва дія22….-це спеціально організоване в навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій,дій або діяльності.

звичка

навичка

вміння

*вправа23.Граматичні структури,якими учень має оволодіти для вираження власних думок іноземною мовою-це…

*активний граматичний мінімум

пасивний граматичний мінімум

активний лексичний мінімум

пасивний лексичний мінімум24.Граматичні структури,якими учні можуть не користуватися для вираження своїх думок,але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення-це…

активний граматичний мінімум

*пасивний граматичний мінімум

активний лексичний мінімум

пасивний лексичний мінімум25….-це той лексичний матеріал,яким учні повинні користуватися для вираження своїх думок в усній та письмовій формах.

активний граматичний мінімум

пасивний граматичний мінімум

*активний лексичний мінімум

пасивний лексичний мінімум

Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «магістр» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100).

Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи