Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/3
Дата26.08.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

історії з методикою викладання


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

ІСТОРІЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Програма з історії для вступників до вищих навчальних закладів ставить собі за мету:

визначити рівень знань абітурієнтів з історії та методики її викладання;

вміння висвітлити основні віхи історичного процесу українського народу;

проаналізувати основні етапи розвитку української державності, акцентувати увагу на актуальних проблемах нових матеріалів і новітньої літератури;

вміння аналізувати історичні факти і використовувати ці знання на практиці;

здатність формувати історичне мислення і політичну свідомість;

оперувати теоретичними основами методики викладання історії, дослідження творчої спадщини вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки, цілісне її сприймання;

наявність практичних умінь та навичок, необхідних для забезпечення високої ефективності навчального процесу.

На іспиті з історії вступник до вищого навчавльного закладу повинен показати:

  1. чітке знання хронології подій, історичних термінів, формулювань, вміння мислити логічно;

  2. вміння точно і стисло висловити думку як у формі чітко визначених тестових відповідей, так і при виконання творчих завдань;

  3. впевнене володіння практичними вміннями і навичками, передбаченими програмою.


Історія України

1:Найдавніші часи. Початки людської цивілізації на території України

^ Хронологічні рамки давньої історії України, її періодизація. Джерела вивчення. Поняття археологічної культури.

Заселення людиною території сучасної України. Палеоліт та мезоліт. Стоянки первісних людей. Людина сучасного типу. Форми соціальної організації. Виникнення скотарства, землеробства і ремісництва. Зародження перших релігійних уявлень і мистецтва.

^ Трипільська культура. Неоліт та енеоліт. Прабатьківщина, розселення, господарство і побут трипільців. Релігійні уявлення та розвиток мистецтв. Землероби та скотарі доби бронзи.

^ Виникнення найдавніших великих племінних союзів та рабовласницьких держав в епоху раннього залізного віку (IX ст. до н.е. — IV ст. н.е.). Кіммерційці. Скіфи. Сармати. Походження та розселення. Заняття і матеріальна культура. Суспільне життя. Характерні риси релігії та мистецтва.

^ Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї. Причини грецької колонізації Північного Причорномор'я. Найдавніші міста-колонії. Боспорське царство. Населення. Господарське життя. Політичний устрій і духовне життя. Римський період в історії Північного Причорномор'я.

^ Походження та розселення слов'ян. Речові та писемні відомості про слов'ян. Анти. Господарство. Побут, звичаї та вірування. Релігія. Відносини з сусідніми народами.

^ Германські племена на території сучасної України. Велике переселення народів (IV—VI ст.). Гуни. Авари.

2. Київська Русь

Українські землі у додержавний період. Розселення слов'янських племен — предків українців. Виникнення перших державних утворень у Середньому Подніпров'ї. Союзи племен. Основи господарського життя: рільництво, скотарство, розвиток ремесел і торгівлі. Заснування і розвиток Києва та інших міст. Князь Кий.

^ Становлення держави з центром у Києві. Зміни в соціально-економічному та політичному устрої. Зародження земельної аристократії. Утворення держави з центром у Києві. Князі Дір і Аскольд. Початок поширення християнства на Русі. Перший похід на Візантію. Держава за часів Олега. Доба князя Ігоря.

^ Зміцнення Київської держави в середині X ст. Княгиня Ольга та її реформи. Зовнішньополітична діяльність. Поширення християнства на Русі. Правління князя Святослава. Війни з хозарами, булгарами, ясами (аланами) і касогами. Підкорення в'ятичів. Війни на Дунаї.

^ Київська Русь за Володимира Великого. Початок правління. Реформи князя. Війни з кочівниками. Відносини з іноземними державами та зміцнення міжнародного авторитету Русі. Передумови та причини прийняття християнства в Київській державі. Хрещення Русі 988 р. Історичне значення запровадження християнства в Київській державі.

^ Піднесення Київської Русі за Ярослава Мудрого. Міжусобна боротьба після смерті Володимира Великого. Ярослав Мудрий та його внутрішня політика. Церковне життя. Митрополит Іларіон. Міжнародне становище Київської держави. Культурно-просвітницька діяльність Ярослава Мудрого. "Руська Правда".

^ Соціальний устрій та господарське життя Київської Русі. Формування економічних і суспільних відносин. Соціальна структура суспільства. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Аграрні відносини (вотчина, повинності селян, селянська громада та її функції).

^ Київська Русь за Ярославичів. Боротьба за київський престол після смерті Ярослава Мудрого. "Правда Ярославичів". Любецький з'їзд 1097 р. Боротьба з половцями.

^ Володимир Мономах. Прихід до влади Володимира Мономаха. Боротьба іа об'єднання усіх київських земель. Міжнародне становище Київської Русі за князя Володимира. «Статут» Володимира Мономаха та його значення. Мстислав Володимирович.

^ Політична роздробленість Київської Русі. Причини роздробленості Київської Русі. Економічний і політичний розвиток Київськогр, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств. Зруйнування Києва Андрієм Боголюбським.

^ Культура Київської Русі. Усна народна творчість. Освіта і знання. Літописан-ня ("Повість минулих літ", "Київський літопис"). Література ("Слово про закон і благодать", "Слово о полку Ігоревім", "Повчання дітям Володимира Мономаха"), Архітектура й живопис. Музика.

^ Роль і місце Київської Русі в історії Європи.

Боротьба проти монголо-татарських завойовників. Битва на р. Калці 1223 р, Вторгнення орд хана Батия і знищення Києва. Розорення Галицько-Волинського князівсва та інших земель.

^ З.Галщько-Волинська державаправонаступниця Київської Русі

Утворення Галицько-Волинського князівства. Волинське і Галицьке князівства у другій половині XII ст. Ярорлав Осмомисл. Роман Мстиславич. Об'єднання Галицького й Волинського князівств в одну державу. Поширення влади на Київ та інші українські землі. Боротьба з боярами. Взаємовідносини з Польщею.

^ Данило Галицький. Боротьба за Галицьку землю після смерті Романа Мсти-славича. Початок князювання в Галичі Данила Романовича. Монголо-татарська на-вала і відбудова князівства. Війни з Угорщиною і Польщею. Міжнародна політикі Галицько-Волинського князівства. Відносини із Золотою Ордою. Коронація та останні роки правління Данила Галицького. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича. Занепад князівства.

^ Культура Галицько-Волинської держави. Усна народна творчість. Освіта і писемність. Літописання. Галицько-ВолИнський літопис. Архітектура й містобудування. Живопис. Художні ремесла. Побут.

^ 4. Українські землі у складі великого князівства Литовського та інших держав

Українські землі у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Встановлення влади литовських князів над Волинню, Чернігове-Сіверською землею, Поділлям, Київщиною та Переяславщиною. Характер Литовсько-руської держави. Політика князів Гедиміна та Ольгерда. Київське удільне князівство Володимира Ольгердовича.

^ Польська експансія на українські землі наприкінці XIV ст. Перша спробі Казимира III приєднати до Польщі Галичину. Боярське правління в Галичині на чолі з Дмитром Дядьком. Встановлення польскої влади в Галичині. Суперечки між Польщею та Угорщиною за галицькі землі. Ліквідація автономії Галичини у складі Польщі, Зміна адміністративно-територіального устрою та системи органів державного управління. Кревська унія 1385 р. Прилучення до Польщі Галичини (1387 р.).

^ Політичне становище українських земель після Кревської унії. Великий князь литовський Вітовт і його політика. Участь українців в боротьбі з Тевтонським орденом. Грюнвальдська битва 1410 р. Удільні українські князівства. Спроба збереження української державності. Волинь за Свидригайла Ольгердовича. Битва під Вількомиром 1435 р. Остаточна ліквідація Волинського та Київського князівств, повстання М. Глинського 1508 р.

^ Українські землі в складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави. Завоювання Закарпаття угорським королем Стефаном І. Українські володіння у Підкарпатті (Мукачівщина). Князь Федір Корятович. Включення Буковини й Покуття до складу Молдавського князівства. Перехід Молдавії у васальну залежність від Туреччини. Крим і українське Причорномор'я. Тмутараканське князівство і Таврія. Утворення Кримського ханства. Встановлення турецького протекторату. Входження Чернігово-Сіверщини до складу Великого князівства Литовського. Московсько-литовські війни XV — початку XVI ст. Завоювання Московською державою чернігово-сіверських земель.

^ Соціальний устрій та господарське життя в Україні в XIV—XV ст. Соціальна та етнічна структури населення українських земель. Національні й соціальні рухи на українських землях. Етнічні процеси в Україні. Основні риси економічного життя. Українське село. Початок процесу закріпачення. Розвиток міст. Магдебурзьке право. Ремесла й торгівля.

^ Культурне й церковне життя у другій половині XIV—XV ст. Умови та стан розвитку культури. Розвиток української мови. Усна народна творчість. Освіта й писемність. Літописання. Архітектура й містобудування. Живопис. Художні ремесла. Побут. Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства.

^ 5. Українські землі у складі Речі Посполитої

Загальна характеристика становища українських земель наприкінці XV — у першій половині XVI ст. Спроби збереження української державності у складі Великого князівства Литовського. Соціальна структура українського суспільства. Церковне життя. Сільське господарство. Розвиток міст, ремесел і торгівлі. Експансія Польщі на українські землі.

^ Люблінська унія та її вплив на подальшу долю українських земель. Передумови об'єднання Великого князівства Литовського й Польського королівства. Укладення Люблінської унії, її основні положення та наслідки для України. Адміністративно-політичний устрій України у складі Речі Посполитої у другій половині XVI ст. Братства. Становище Української Православної Церкви. Берестейська церковна унія 1596 р. та її наслідки. Петро Могила.

^ 6. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ козацька республіка

Причини виникнення українського козацтва. Українська колонізація Подніпров'я і Запоріжжя. Витоки та причини виникнення українського козацтва. Перші гетьмани. Територія, чисельність, заняття, побут, звичаї козаків. Поява перших Січей. Дмитро Вишневецький. Життя і побут козаків. Церква в житті козаків. Козацтво як явище світової історії.

^ Запорізька Січ — козацька республіка. Передумови створення військової організації козацтва. Військове мистецтво. Запорізька Січ — державно-політичне утворення українського народу. Військово-політична організація Запорізької Січі. Місце Запорожжя в міжнародній політиці тогочасної Європи. Козацька символіка. Організація реєстрового козацтва.

^ Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками. Турецько-татарські набіги на Україну та їхні наслідки. Боротьба козаків із нападами ординців. Самійло Кішка. Морські походи козаків. Козацький флот. П.Конашевич-Сагайдач-ний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Хотинська війна 1621 р.

7. ^ Козацько-селянські рухи в Україні наприкінці XVI—у 20-30-х роках XVII ст.

Перші козацькі повстання 90-х років XVI ст. Наростання соціального протесту після унії 1569 р. Форми соціального протесту. Початок опришківства. Козацьке повстання 1591—1593 рр. під проводом К.Косинського. Козацька війна під керівництвом С.Наливайка: перебіг, причини поразки. Наслідки козацьких повстань 1591— 1596 рр.

^ Розгортання народної боротьби за національне визволення у 20—30-х роках XVII ст. Повстання 1625 р. під проводом М.Жмайла. Повстання 1630—1631 рр. під орудою Т.Федоровича (Трясила). Іван Судима. Зруйнування Кодака. Козацьке повстання 1637—1639 рр. П.Бут, Я.Острянин (Остряниця), Д.Гуня. Значення козацьких повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу.

^ 8. Культурне і церковне життя у XVIпершій половині XVII ст.

Церковне життя. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя Україні. Відновлення православної ієрархії. Й.Борецький. П.Могила та церковні реформи. Уніатська церква. Спроби церковного порозуміння. Реформаційні рухи на українських землях.

^ Освіта і наука. Умови національно-культурного Відродження в Україні. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангеліє. Освіта. Стан шкільної освіти в Україні. Острозька академія. Братські школи. Створення Києво-Могилянської академії. Єзуїтські колегії. Перші шкільні підручники. Початок книгодрукування. Ш.Фіоль. Діяльність І.Федорова в Україні.

^ Література, музика, архітектура, мистецтво. Розвиток полемічної літератури. Продовження традицій літописання (Короткий Київський, Густинський літописи тощо). Тогочасні жанри літератури. Зародження театру. Музика. Шкільна драма. Перші українські інтермедії. Вертеп. Усна народна творчість. Кобзарство. Церковний спів. Архітектура. Живопис. Книжкова мініатюра. Гравюра.

^ 9. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького

Передумови та початок Національно-визвольної війни. Причини, характе| і рушійні сили Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Підготовка до війни. Повстання на Січі. Початок дипломатичної діяльності гетьмана Б.Хмельницького. Народні рухи у Подніпров'ї. Початок збройної боротьби з Річчю Посполитою. Битви під Жовтими Водами і Корсунем.

^ Розгортання Національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр. Наростання всенародної боротьби. Битва під Пилявцями. Похід Б.Хмельницького в Галичину. Облога Львова і Замостя. Вступ української армії до Києва. Програма розбудови Української держави. Відновлення воєнних дій у 1649 р. Облога Збаража. Зборівська битва. Зборівський мирний договір.

^ Утворення Української козацької держави — Гетьманщини, її політико-адміністративний устрій. Роль гетьмана. Козацька рада. Козацька старшина. Генеральна військова канцелярія. Створення регулярної української армії. Сподвижники Б.Хмельницького. Економічна й соціальна політика. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика.

^ Воєнно-політичні події І650-—1653 рр. Відновлення воєнних дій проти Поліщі. Берестецька битва 1651 р. Білоцерківський мирний договір 1651 р. Батозька битва 1652 р. Жванецька облога 1653 р. Молдавські походи. Внутрішнє і зовнішнє політичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р. Українсько-московський договір 1654 р. Продовження війни в 1654—1657 рр. Відносини між Гетьманщиною та Московською державою. Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. та ставлення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Воєнні дії проти Польщі в 1654—1655 рр. Віденське перемир'я 1656 р. Підготовка українсько-шведсько-семигородського військово-політичного союзу. Дії корпусу А.Ждановича в Галичині та Польщі 1657 р. Смерть Б.Хмельницького. Історичне значення Національно-визвольної війни українського народу. Місце Б.Хмельницького в історії.

^ 10. Українські землі у другій половині XVII ст.

Україна в роки правління гетьмана І.Виговського. Становище в Україні після смерті Б.Хмельницького. І.Виговський та основні напрями його державної політики. Корсунський договір 1657 р. Між Гетьманщиною і Швецією. Гадяцький договір 1658 р. Агресія московської держави проти України. Конотопська битва 1659 р; Кінець гетьманства І.Виговського.

^ Порушення територіальної цілісності України. Гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславські статті 1659 р. Чуднівська кампанія та укладення нового українсЬко-польського союзу. Поділ Гетьманщини на Правобережну та Лівобережну Україну. Обрання гетьманом П.Тетері. Боротьба старшинських у групувань за владу. Чорна рада 1663 р. в Ніжині. Гетьманство І.Брюховецького. Московські статті 1665 р. Андрусівське перемир'я 1667 р.

^ Правобережжя та Лівобережжя в 60—80-х роках XVII ст. Епоха "Великої руїни" на Правобережжі. Внутрішня й зовнішня політика гетьмана П.Дорошенка на Правобережжі. Ліквідація самостійності Української Православної Церкви. Гетьманство Д.Многогрішного. Глухівські статті. Гетьманство І.Самойловича. Заходи гетьмана щодо реорганізації державного життя Лівобережної Гетьманщини. Військово-політичний союз П.Дорошенка з Туреччиною. Бучацький мирний договір 1672 р. Зречення гетьманства П.Дорошенком. Друге гетьманування Ю.Хмельницького. Чигиринські походи. Занепад Правобережної України. Бахчисарайський мирний договір 1681 р. "Вічний мир" 1686 р. Кримський похід 1687 р.

^ Запорізька Січ у другій половині XVII ст. Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах із Польщею, Османською імперією та Кримським ханством. Визволення полонених з турецько-татарської неволі. Кошовий отаман І.Сірко. Політика московського уряду щодо Запорізької Січі. Економічне життя на Запоріжжі.

^ Господарське життя й політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст. Українська колонізація земель у верхів'ях Псла, Ворскли, Сіверського Дінця. Заснування і розвиток слобідських міст. Сільське господарство і поземельні відносини Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. Соціальна структура населення. Розвиток ремесел, промислів, Торгівлі. Зростання міст. Утворення слобідських полків та Бєлгородського адміністративного округу. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини.

^ Українська культура другої половини XVII ст. Вплив русифікації та ополячення на духовний стан суспільства. Відтік інтелігенції в Росію. Освіта і наука. Київська академія. Єзуїтські та уніатські школи. Книгодрукування. Література. Полемічні твори "Розмова білоцерківська" та "Фундамент" Іоаникія Галятовського. Публіцистичний твір "Навіти", праця "Нова міра старої віри" Лазаря Барановича. Історичні праці "Синопсис", "Хроніка з літописців стародавніх", "Літопис Самовидця". Усна народна творчість. "Козак Голота", "Зажурилась Україна", "В Царграді на риночку'', "Маруся Богуславка", "Втеча з турецької неволі". Ляльковий театр-вертеп і шкільний театр. Композитор Микола Дилецький і його "Граматика музикальна". Архітектура і образотворче мистецтво.

^ 11. Українські землі наприкінці XVIIна початку XVIII ст.

Українська держава за гетьманування І.Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Основні напрями економічної, зовнішньополітичної та культурно-просвітницької діяльності І.Мазепи. Взаємини гетьмана і Запоріжжя. Відродження козацького устрою на Правббережній Україні. С.Палій. Ліквідація козацьких полків на Правобережжі. Національно-визвольне повстання 1702—1704 рр.

^ Україна у Північній війні. Участь українських полків у воєнних діях на землях Московії, Прибалтики і Речі Посполитої. Похід Карла XII в Україну та перехід І.Мазепи на. його бік. Укладення українсько-шведського договору. Приєднання запорожців на чолі з кошовим отаманом К.Гордієнком до Карла XII. Знищення Батурина московськими військами. Обрання гетьманом І.Скоропадського. Полтавська битва 1709 р. Зруйнування Чортомлицької Січі. І.Мазепа, його місце і роль в українському національно-визвольному русі.

^ Гетьман П.Орлик та його Конституція України. Перша політична еміграція українців у Західну Європу. Обрання гетьманом України (у вигнанні) П.Орлика. Вироблення і прийняття "Пактів і Конституції прав і Вольностей Війська Запорозького" — першої Конституції України. Похід П.Орлика у Правобережну Україну. Прутський похід Петра І. Нрутський мирний договір 1711 р. і його наслідки для України. Спроби П.Орлика утворити антимосковську коаліцію із західноєвропейських держав.

^ Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України. Царський терор в Україні після Полтавської битви. Гетьман І.Скоропадський. Решетилівські статті 1709 р. Заходи Петра І спрямовані на обмеження державних прав України і русифікації її населення; підрив економіки Гетьманщини. Перша Малоросійська колегія, її завдання та функції. Правління наказного гетьмана П.Полуботка. Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України! Зміцнення української державності за гетьманування Д.Апостола. "Рішительні пункти" 1728 р.

^ 12. Українські землі в середині й наприкінці XVIII ст.

Ліквідація Гетьманщини. Тимчасове відновлення гетьманського правління. К.Розумовський. Скасування Катериною II козацького устрою на Слобожанщині у 1765 р. Остаточна ліквідація гетьманства. Друга Малоросійська колегія. Скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні.

^ Запорожжя у XVIII ст. Доля запорожців після Полтавської битви. Заснування Нової Січі. Втручання російського уряду у військово-політичне і господарське життя Січі. Зруйнування Запорізької Січі і загарбання її земель. Розправа російського уряду над козацькою старшиною. П.Калнишевський. Задунайська Січ. Бузьке козацьке військо. Військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо). Переселення козаків на Кубань.

^ Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба в Україні в середин та у другій половині XVIII ст. Селянсько-козацькі виступи. Посилення національної та соціального гніту на Правобережжі та в західноукраїнських землях. Початої гайдамацького руху, його характер і рушійні сили. Повстання 1734 р. під проводом Верлана. Гайдамацьке повстання 1750 р. Опришківський рух. О.Довбуш. Коліївщна, її соціальне та політичне підґрунтя. М.Залізняк, І.Гонта.

^ Загарбання Росією та Австрією Причорномор'я, Приазов'я, Правобережної та Західної України. Характер зовнішньої політики Російської імперії. Російсько-турецька війна 1768—1774 рр. та участь у ній українських козаків. Приєднані ня Криму до Росії. Участь Чорноморського козацького війська в російсько-турецькій війні 1787—1791 рр. Ясський мирний договір 1791 р. та його значення для Українні Заселення Південної України. Заснування нових міст. Участь Росії та Австрії в події лах Польщі. Приєднання Київщини, Поділля, Брацлавщини й Волині. Включеннц Правобережжя в загальноімперську систему. Колоніальна політика російського цач ризму на Правобережній Україні. Захоплення Буковини Австрією.

^ Українська культура XVIII ст. Особливості розвитку культури. Відтік пред­ставників інтелектуальної еліти з українських земель до Росії. Освіта і книгодруку­вання. Наука. Розвиток медицини й математики. Г.Сковорода. Літописи С.Величка, Г.Граб'янки. Література та усна народна творчість. Театр і музика. Архітектура. Живопис.

^ 13. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII—у Першій половині XIX ст.

Загальна характеристика становища українських земель наприкінці XVIIIв першій половині XIX ст. Інтеграція українських земель до Російської там Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав. Чисельність населення та його етнічний склад. Національне життя та соціальне становище українського народу.

^ Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин. Україна в російсько-ф турецькій війні 1806—1812 рр. Наслідки Бухарестського мирного договору для України. Україна в російсько-французькій війні 1812 р. Місце України в російсько-турецькій війні 1828—1829 рр. Повернення частини запорожців з-за Дунаю та утворення Азовського козацького війська.

^ Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні. Криза поміщицького господарства. Визрівання ринкових відносин. Початок промислового перевороту. Міста. Зростання морських портів. Розвиток внутрішньої торгівлі. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

^ Антикріпосницька боротьба в Україні. Найбільші заворушення козаків, селянта військових поселенців. Селянські виступи під проводом У.Кармелюка на Поділлі. "Київська козаччина", "У Таврію за волею".

^ Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні. Поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні. Масонство в Україні. Діяльність декабристів в Україні. Пропаганда вільнолюбних ідей у навчальних закладах. Польське повстання 1830—1831 рр. та Україна.

^ Кирило-Мефодіївське братство. Національна ідея в суспільно-політичному русі першої половини XIX ст. Утворення і склад Кирило-Мефодіївського братства. "Книга буття українського народу" і "Статут слов'янського братства Св.Кирила і Мефодія". Вплив діяльності кирило-мефодіївців на розвиток українського національного руху.

^ Соціально-економічне становище та антикріпосницька боротьба на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний устрій та населення західноукраїнських земель. Характер політики австрійського уряду щодо українців. Реформи Марії-Терези та Йосифа II, їхня роль у розвитку економічного й суспільного життя Галичини та Буковини. Стан господарства і характер економічних- відносин. Рух опришків. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті ("холерні бунти").

^ Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. Пробудження національного життя. Поширення української національної ідеї в середовищі греко-католицьких священиків. Поширення ідеї Просвітництва. "Руська трійця". Альманах "Русалка Дністрова".

^ Революція 1848—1849 рр. в Австрійській імперії та український національно-визвольний рух. Розгортання революційних подій в Австрійській імперії. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини. Пожвавлення культурно-освітнього руху. Вихід першої української газети "Зоря Галицька". Зародження українсько-польського протистояння в Галичині. Головна Руська Рада. "Галицько-руська матиця". "Руський собор". Українці у першому парламенті Австро-Угорщини. Революційні події на Буковині та в Закарпатті. Селянське повстання під проводом Л.Кобилиці. Львівське збройне повстання 1848 р. Поразка революції в Австрії. Придушення селянського руху.

^ 14. Українська культура в першій половині XIXст.

Освіта. Наука. Відкриття університетів (Київ, Харків), ліцеїв та гімназій. М.Маркевич, М.Костомаров, М.Максимович, Т.Осиповський, М.Остроградський, І.Срезневський. Література і фольклор. Т.Шевченко, І.Котляревський, П.Куліш, Г.Квітка-Основ'яненко, П.Гулак-Артемовський, С.Гребінка. Кобзарі, бандуристи, лірники. Розвиток культури на західноукраїнських землях. М.Левицький, І.Могильницький, О.Духнович та ін. Українське мистецтво. Живопис.

^ 15. Україна в другій половині XIX ст.

Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Реформи адміністративно-політичного управління 60—70-х років. Особливості економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. Суспільний рух за проведення реформи. Основні законодавчі акти реформи. Особливості і наслідки реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління: судова, земська, міського самоврядування, військова, шкільна, фінансова, цензурна та їх проведення в Україні. Вплив реформ 60—70-х років на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні.

^ Економічний розвиток українських земель у 60—70-х роках XIX ст. Над­дніпрянська Україна. Економічна політика російського царизму в Наддніпрянській Україні в пореформений період. Особливості й перебіг промислового перевороту. Міста. Торгівля. Розширення внутрішнього ринку.

^ Аграрні відносини в Наддніпрянській Україні. Залишки кріпацтва. Поєднання відробіткової та вільнонайманої систем. Розвиток товарного виробництва. Застосування техніки у сільському господарстві. Спеціалізація районів сільсько-господарського виробництва. "Цукрова революція". Підприємці Терещенки. Товарне хліборобство та поширення українських сортів злакових в Російській імперії. Поширення вільнонайманої праці. Розшарування селянства.

^ Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини. Особливості економічного життя Галичини, Буковини і Закарпаття. Формування фабрично-заводської прв» мисловості на західноукраїнських землях. Провідні галузі промисловості. Розвити сільського господарства Східної Галичини, Буковини і Закарпаття. Початок трудової еміграції. Зародження українського кооперативного руху.

^ Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині XIX ст. Національнії політика російського царизму щодо України. "Хлопоманство". Польське повстанні! 1863—1864 рр. і Україна. Виникнення громад та їхня культурно-освітня діяльність наприкінці 50-х—на початку 60-х років. Валуєвський циркуляр 1863 р. Відновлена ня громадівського руху на початку 70-х років. Емський.указ 1876 р. та пересліду-вання українофілів. Діяльність М.Драгоманова. Молоді громади. Братство тарасівЦІВ, Розвиток народницького руху в Україні. Народницькі гуртки в Україні. "Київська комуна", "Ходіння в народ" (1874 р.), "Чигиринська змова". Розгром і занепай народництва.

^ Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. Суспільно-політичний рух після революції 1848—1849 рр, Москвофіли. Зародження національної течії в суспільному русі. Розгортання руху народовців у Галичині, на Буковині та в Закарпатті. Періодичні видання народовців, Заснування й діяльність культурно-освітнього товариства "Просвіта" і Літературного товариства ім.Т.Шевченка (з 1892 р. — Наукове товариство ім.Т.Шевченка й Радикальний рух у Галичині. Народна рада. Виникнення й діяльність Радикальна партії. Проголошення ідеї політичної незалежності України. Наукова і політичні діяльність М.Грушевського в Галичині. Утворення УНДП та УСДП. Робітничий селянський рух на західноукраїнських землях.

^ 16. Українська культура у другій половині XIXст.

Політика русифікації. Освіта і наука. Доля недільних шкіл в Наддніпрянській Україні. Діяльність у Галичині освітнього товариства "Просвіта". Відкриття нових вищих навчальних закладів. Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті. Література. Творчість І.Франка, П.Грабовського, П.Мирного. Становленім національного театру. М.Кропивницький, М.Старицький, І.Карпенко-Карий (Тобілевич). Перша українська професійна трупа: М.Заньковецька, М.Садовський. Архітектура. Живопис. Музика. М.Лисенко. Народження і поширення гімну "Ще не вмерла Україна".

^ 17. Україна на початку XX ст.

Економічна криза 1900—1903 рр. Посилення концентрації виробництва і створення монополістичних об'єднань. Розвиток сільського господарства. Посилення міграції українських селян. Створення Сільськогосподарських і реалістичних спілок (артілей). Індустріалізація українських степових регіонів. Економічна криза 1900-1903 рр. та її прояви в Україні. Становище населення. Наростання робітничого І селянського руху. Студентські виступи.

^ Розвиток українського національного руху. М.Міхновський. Земсько-ліберальна опозиція царизму. Зародження українського націоналістичного руху. Поширення марксизму в Україні. Створення українських політичних партій; РУП, "Спілка", УДП, УРП. Самостійницька та автономістська течії в тогочасній українській політичній думці. Загальноросійські політичні партії в Україні.

^ Характер економіки західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської Імперії. Поглиблення соціального розшарування селянства. Економічне і політичне становище українського населення. Національне життя. Розвиток кооперативного руху.

^ Наростання національного руху в західноукраїнських землях. Цілі боротьби українців Галичини. Взаємини з представниками інших народів. Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій "Соколів" і "Січей". Митрополит А.Шептицький та його роль у піднесенні національного життя в західноукраїнських землях.

^ Україна в роки революції 1905—1907 рр. Передумови революції. Революційний рух в Україні весною і влітку 1905 р. Виникнення рад робітничих депутатів і створення профспілок. Розгортання селянського руху. Революційні виступи в армії та на флоті. Збройні повстання в Харкові, Олександрівську і в Донбасі. Каральні експедиції в Україні. Піднесення українського національного руху та Поступки царизму українству. Початок процесу українізації шкільної освіти в Україні, заснування кафедр українознавства у вищих навчальних закладах. Поява масових українських періодичних видань. Гуртки "Просвіти". Боротьба української громади в І та II Державних думах Росії за автономію України та українізацію освіти.

^ Україна в 1907—1910 роках. Земельна реформа П.Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного гніту. Насадження ідеології російського великодержавного шовінізму. Ставлення всеросійських політичних партій до українського питання. Заборона використання української мови в навчальних закладах і адміністративних установах. Закриття "Просвіт", інших українських громадських установ. Створення Товариства українських поступовців (ТУПу). Столипінський циркуляр (1910 р.). Справа Бейліса.

^ 18. Українська культура й духовне життя народу на початку ХХст.

Освіта. Література. О.Олесь, В.ВинниченКо, М.Коцюбинський, В.Стефаник. Наука. М.Грушевський, О.Єфименко, Д.Вагалій, Б.Грінченко, А.Кримський, Ф.Вовк. Видатні вчені-природознавці: С.Навалишин, В.Липський, Л.Симиренко, Д.Заболотний, М.Курако, І.Пулюй. Розвиток авіації. Архітектура. Музика. М.Лисенко, К.Стеценко, М.Леонтович. Живопис. Церковне життя. Роль Української греко-католицької церкви в піднесенні національної свідомості населення Західної України.

^ 19. Україна в Першій світовій війні

Українські землі напередодні війни. Плани щодо України Антанти і Троїстого союзу. Хід військових дій на території України в 1914—1916 рр. Господарська розруха. Окупація російськими військами Галичини і Північної Буковини. Українські січові стрільці. Боротьба за автономію та самостійність України на фронті та в тилу. Союз визволення України, його політична платформа і практична діяльність.

^ 20. Українська революція

Початок української революції. Україна напередодні 1917 р. Початок революції. Утворення Української Центральної Ради, її керівництво, партійний склад і політична програма. М.Грушевський. Початок українізації армії. Поява "Вільного козацтва".

^ Проголошення автономії України. Наростання політичної боротьби в Україні у липні-жовтні 1917 р. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення. Український Національний Конгрес і перевибори складу Центральної Ради. II Всеукраїнський військовий з'їзд. І Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. В.Винниченко. II Універсал Центральної Ради. Збройний виступ самостійників та їхня поразка. "Тимчасова інструкція генеральному секретаріату Тимчасового уряду на Україні". Послаблення позицій Центральної Ради. Здобутки і прорахунки Центральної Ради в державотворчому процесі та соціальній політиці. Корнілівський заколот і Україна. Більшовизація рад. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом. "Демократична нарада" і позиція Центральної Ради. З'їзд народів Росії у Києві.

^ Проголошення Української Народної Республіки. Підсумки виборів до Установчих зборів. Тактика більшовиків в Україні. Встановлення контролю Центральної Ради над Києвом. III Універсал і проголошення Української Народної Республіки. Досягнення і невдачі Центральної Ради у внутрішній та зовнішній політиці.

^ 21. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР

Прихід до влади в Росії більшовиків та вплив цієї події на Україну. Поваленні влади Тимчасового уряду в Україні, загострення боротьби за владу між Центральною Радою та більшовиками. І Всеукраїнський з'їзд Рад у Києві. Ультиматум російського Раднаркому та початок війни більшовиків з Центральною Радою. Проголошення у Харкові радянської влади. Похід більшовицьких військ на Київ. Бій під Крутами. Повстання робітників заводу "Арсенал". Початок переговорів у Бресті Литовську. Визнання державами німецько-австрійського блоку УНР. Мирний договір УНР у Брест-Литовську. IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР. Перша спроба радянізації України. Регіональні "республіки".' Ставлення населення до політичних сил в Україні.

^ 22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності у 1918—1920 рр.

Українська Держава. Вступ німецько-австрійських військ до України. Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською адміністрацією і консервативними колами України. Прийняття Конституції УНР. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Причини падіння Центральної Ради. Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави. Ставлення політичних партій до гетьманського режиму. Селянські повстання влітку і восени 1918 р. Н.Махно. Анулювання РСФРР Брестського миру та наслідки цієї акції для України.

^ Директорія УНР. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний кураї Директорії. С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР. Війська Антанти на півдні України. Розклад Армії УНР. Посилення війни радянської Росії з УНР. Причини поразки Директорії.

^ Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Проголошення ЗУНР. Є.Петрушевич. Організація держави на західноукраїнських землях. "Злука" УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Польсько-український конфлікт. Створення Української Галицької Армії. Наступ польських військ і відхід українським армії до Збруча. Дипломатична діяльність ЗУНР. Причини поразки ЗУНР. Поглйнення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.

^ Україна у 1919 році. Формування більшовицького режиму в Україні. Х.Раковсікий. Політичний курс більшовиків в Україні у 1919 р. Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура, її суть. Селянські виступи. Становище українських партій. Наступ білогвардійців в Україні. Контрнаступ об'єднаних українських армій. Поразка армії УНР. Перший зимовий похід армії УНР. Денікінсь-кий режим. Боротьба проти білогвардійців у підпіллі. Контрнаступ радянських військ , і поразка денікінців.

^ Україна у 1920 році. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР. Всеукрревком. Вибори до рад. Відновлення політики "воєнного комунізму" в економіці та в суспільному житті. Напрями комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП(б), УКП). Варшавська угода та її наслідки. Більшовицько-польська війна і Україна., Варшавська угода між УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ і взяття Києва. Польський режим і ставлення до нього населення. Відступ польсько-українських військ. Поразка радянської армії під Варшавою. Ризький мир. Другий Зимовий похід військ УНР. Закінчення боротьби регулярних українських військ за незалежність України. Розгром військ Врангеля і махновців. Початок наступу військ Врангеля. Україна у планах Врангеля. Більшовицький контрнаступ. Поразка врангелівців. Терор у Криму. Розгром махновського руху.

^ 23. Культура і духовне життя в Україні у 1917—1920 рр.

Чинники розвитку культури в 1917—1920 рр. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Українська школа в період Центральної Ради та Директорії. Освітня політика більшовиків. Наука. Відкриття Української академії наук (УАН) і національних університетів за Української Держави. В.Вернадський. Нові тенденції в розвитку культури. Література. Театральне, музичне і хорове мистецтво та їх кращі представники. Українська академія мистецтв. Радянський план монументальної пропаганди і початок його виконання. Ставлення більшовиків до старовини.

^ 24. Українська СРР вумовах нової економічної політики (1920-1928рр.)

Україна наприкінці 1920-го — на початку 30-х років. Внутрішнє і міжнародне становище. Політична криза на початку 1921 р. Неп і особливості його впровадження в Україні. Причини і масштаби голоду 1921—1922 рр. в Україні. Діяльність радянських і зарубіжних організацій допомоги голодуючим. Радянська держава і церква.

^ Входження УСРР до складу Радянського Союзу. Договори між РСФРР і УСРР 1920—І921 рр. Державний статус України в 1921—1922 рр. Юридичне оформлення СРСР. Статус України у складі СРСР. Ставлення політичних сил і населення України до її членства в СРСР.

^ Культура і духовне життя в роки непу. Політика більшовиків на царині культури. "Українізація" (коренізація). Г.Гринько, О.Шумський, М.Скрипник. Розширення сфери вживання української мови. Коренізація та національні меншини. Опір "українізації". Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Література і мистецтво. Українське національне відродження в літературі та його провідники. Літературно-художні об'єднання в Україні. Літературна дискусія 1925—1928 рр. М.Хвильовий. Образотворче мистецтво. Кінематограф. О.Довженко. Релігійне життя в Україні. Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

^ 25. Радянська Українау 1928—1939рр.

Сталінська індустріалізація України. Перехід до форсованої індустріалізації. Директивно-планове господарювання. Результати перших п'ятирічок. Матеріальне становище населення. Промисловість Радянської України напередодні Другої світової війни. Примусова колективізація і "розкуркулювання" в Україні. Кооперування і колективізація. Перехід до прискореної колективізації. Поширення колгоспів. Доля приватних селянських господарств. Зміна ставлення радянської держави до заможного селянства. "Ліквідація куркульства як класу". Масштаби "розкуркулення" і доля "розкуркулених" селян.

Голодомор. 1932—1933 рр. в Україні. Причини й передумови голодомору. Початок голоду. "Закон про п'ять колосків". Посилення "хлібозаготівель" та їх суть. Комісія В.Молотова в Україні. Масштаби смертності населення. Наслідки голодомору. Завершення колективізації. Сільське господарство Радянської України напередодні Другої світової війни.

^ Громадсько-політичне, духовне й культурне життя. Глибокі соціальні деформації. Конституція УРСР 1937 р. Судові процеси. "Шахтинська справа" і "Спілка визволення України". Масові репресії та їх жертви. Становище в галузі освіти. Наука. Діяльність Академії Наук України. Видатні досягнення українських учених. Труднощі в розвитку науки. Художня література і мистецтво. "Розстріляне відродження" Театральне мистецтво. Доля кобзарства і лірництва. Церковна політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і нищення храмів, культового майна і споруд.

^ 26. Західноукраїнські землі в 19211939рр.

Українські землі в складі Польщі. Правовий статус Східної Галичини. Становище українських північно-західних земель (Волинь, Полісся, Підляшшя) і українського населення. Характер промисловості. Спроби українців створити економічну противагу іноземному капіталові. Українська кооперація. Аграрні відносини і характер аграрних реформ. Стосунки українців з представниками інших народів. Створення УВО та її діяльність. "Пацифікація".

^ Українські політичні партії в Західній Україні. Політичні партії у Східній Галичині. Українське національно-демократичне об'єднання, Радикальна партія, КПЗУ. Утворення і діяльність ОУН. Є.Коновалець. С.Бандера. Інтегральний націо налізм. Д.Донцов. Український монархізм. В.Липинський.

^ Українські землі у складі Румунії. Поглинання українських земель Румунією. Характер політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське повстання,! Політичні партії на українських землях. Українська національна партія. Діяльність радикальних націоналістичних груп.

^ Закарпаття у складі Чехословаччини. Входження Закарпаття до складу Чехословаччини. Український національно-культурний рух. Особливості політичної' боротьби в Закарпатті. Русофільство. Русинство. Українофільська течія. Надання автономії Карпатській Україні. Створення Карпатської Січі. Проголошення незалежності Карпатської України. А.Волошин. Вторгнення угорських військ у Закарпаття. Опір українців.

^ 27. Початок Другої світової війни і приєднання західноукраїнських земель до УРСР та СРСР (1939—1940 рр.)

Пакт Молотова-Ріббентропа та його роль у розв'язанні Другої світової війни. Західноукраїнські землі у контексті радянсько-німецьких договорів 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної Армії на територію Західної України; включення останньої до складу СРСР і возз'єднання з УРСР. Входження Бессарабії тач Північної Буковини до СРСР. Встановлення німецької окупаційної влади на Лемків-шині, Підляшші та Холмщині. Радянизація західних областей України та опір насеЦ;' лення. Репресивні акції Радянської влади в краї.

^ 28.Україна у Великій Вітчизняній війні 1941—1945рр.

Окупація України військами Німеччини та її союзників. Напад Німеччини на СРСР і початок Великої Вітчизняної війни. Перші дні війни. Прикордонні бої. Відступ Червоної Армії. Мобілізаційні заходи 1941 р. в Україні. Евакуація з України в східні райони СРСР. Оборонні бої влітку — восени 1941 р. Оборона Києва. Поразка Південно-Західного фронту. Героїчна оборона Одеси і Севастополя. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу німецьких військ на півдні;

^ Нацистський окупаційний режим в Україні у 1941—1944 рр. Розчленування України. План "Ост". Нацистський "новий порядок". Злочинна політика окупаційної влади. Концтабори і масові розстріли. Трагедія Бабиного Яру. Економічне пограбування України. Культурне пограбування України. Вивіз працездатного населення на каторжні роботи до Німеччини.

^ Рух ангинацистського опору в Україні. Розгортання руху опору та його дві течії в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух 1941—1942 рр. ОУН на початку війни. "Акт проголошення відновлення Української держави" 30 червня 1941 р. Оунівське підпілля 1941—1942 рр. О.Теліга, О.Ольжич та ін. Створення Української повстанської армії (УПА).

^ Початок розгрому загарбників в Україні (1943 р.). Перемога Червоної Армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Визволення Донбасу. Форсування Дніпра радянськими військами. Визволення Києва. Особливості мобілізації 1942—1943 рр. Діяльність радянських партизанів і підпілля. Політична еволюція ОУН—УПА. Стосунки між радянськими та польськими партизанами.

^ Україна наприкінці Великої Вітчизняної війни (1944—1945 рр.). Січнево-лютневий наступ 1944 р. Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен та ін. Завершення вигнання окупантів з України. Радянські партизани в завершальних операціях війни і ОУН—УПА. Становище в західних областях України.

  1. ^ Внесок українського народу в розгром нацистської

Німеччини та її сателітів

Внесок працівників тилу України в перемогу над ворогом. Героїчна праця людей на промислових підприємствах і в колгоспах. Евакуйовані підприємства в тилу. Праця на військових підприємствах. Праця дітей. Внесок українських вчених, письменників, акторів, художників, кінематографістів, журналістів у досягнення перемоги. Діяльність евакуйованих вузів у радянському тилу.

^ Втрати мирного населення на окупованих територіях. Загибель людей у концтаборах і масових розстрілах. Вивезення населення. Допомога населення окупованих територій партизанам і каральні акції нацистів. Дитячі концтабори.

^ Військові втрати України у війні. Боротьба українців проти загарбників у лавах Червоної Армії. Боротьба українців проти загарбників у партизанських загонах і підпіллі. Боротьба українців проти нацистів у складі європейського Руху Опору. Втрати України у Другій світовій війні.

^ 30. Післявоєнна відбудова господарства і розвиток України в 1944 середині 50-х років

Україна в період повоєнної відбудови. Адміністративно-територіальні зміни і повоєнне формування кордонів України. Внутрішньополітичне та економічне становище України. УРСР — співзасновниця Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій. Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. Голод 1946—1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Матеріальне становище населення. Грошова реформа та її наслідки. Ліквідація карткової системи.

^ Радянизація західних областей України в 1944 поч. 50-х рр. Відновлення радянської влади в західних областях України. Масові репресії та депортації населення. Формування органів місцевої влади. Колективізація західноукраїнського села. Доля Української греко-католицької церкви (УГКЦ).'Рух опору тоталітарній системі на західноукраїнських землях. Боротьба ОУН—УПА. Р.Шухевич (Тарас Чупринка). Операція "Вісла" та її наслідки.

^ Культурне життя в Україні у другій половині 40-х поч. 50-х рр. Відбудова системи освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання дітей. Наука. Розгром генетики. Лисенківщина в Україні. Розвиток літератури і мистецтва. Становище письменників, діячів образотворчого мистецтва, істориків. Боротьба влади з "космополітизмом".

^ 31. Завершення формування території України після Другої світової війни

Злиття Закарпатської України з УРСР у червні 1945 р. Нові кордони між СРСР і Угорщиною та Чехословаччиною. Підписання у серпні 1945 р. радянсько-польського договору про польсько-український кордон. Радянсько-румунська угода від 10 лютого 1947 р. Передача півострова Крим зі складу Росії Україні у 1954 р. — завершення об'єднання українських етнічних земель.

^ 32. Україна в умовах десталінізації (19531964 рр.)

Україна на початку 50-х років. Внутрішньополітичне становище України на початку 50-х років. Початок десталінізації в Україні. Пропагандистська кампанія до 300-річчя Переяславської ради. Постанова Верховної Ради СРСР про передачу Криму до складу Української РСР у 1954 р. Стан промисловості. Укрупнення колгоспів.

^ Спроби лібералізації суспільно-політичного життя в Україні. XX з'їзд КПРС і Україна. Початок політичних реабілітацій. Наростання опору десталінізації з боку сталінських сил. Масштаби демократизації державного життя. Ставлення в суспільстві до діяльності М.Хрущова. Робітничі виступи. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М.Хрущова від влади. Л.Брежнєв і Україна.

^ Стан економіки України наприкінці 50-х — у першій половині 60-х років. Раднаргоспи та їхній вплив на економічний розвиток України. Посилення гігантоманії в індустрії. Розвиток машинобудування. Стан легкої та харчової промисловості. Аграрна політика наприкінці 50-х - у першій половині 60-х років. Обмеження індивідуальної трудової діяльності селянства. Рівень життя населення. Стан Продовольчого і товарного забезпечення.

^ Культура і духовне життя в Україні за часів хрущовської "відлиги". Ідеологізація культурного життя. Курс на "зближення і злиття націй". Посилення русифікації. Науково-технічна революція і наука в Україні. Розвиток кібернетики. СтІіи суспільних наук. Початок десталінізації та пожвавлення літературно-мистецького життя. "Відлига" в українській літературі. "Шестидесятники". В.Симоненко, Є.Сверстюк, І.Світличний, М.Вінграновський, І.Драч та ін. Стаття І.Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?". "Проробки" і критика в пресі представників творчої інтелігенції. Музичне мистецтво. Живопис, архітектура, театр.

^ Зародження українського правозахисного руху та громадянського опору. Причини появи та особливості дисидентського руху в Україні. "Відкритий лист до ООН" політв'язнів мордовських таборів у 1955 р. Період 1953—1959 рр.: виникнення Українського національного комітету (УНК), Українського національною фронту (УНФ), Об'єднаної партії визволення України та ін. Виникнення у 1958 і. Української робітничо-селянської спілки та її програма. Л.Лук'яненко. Судові процеси над дисидентами.

^ 33. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)

Політико-ідеологічиа криза системи. Порушення прав людини в СРСР. Неосталінізм. Діяльність в Україні П.Шелеста і усунення його з посади першого секретаря ЦК КП України. В.Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Відносини керіц. ництва України з союзним центром.

^ Наростання економічної кризи. Особливості індустріального розвитку України. Індустріальна гігантоманія. Посилення бюрократичного централізму. Свободі дій союзних відомств в Україні. Нарощення військово-промислового комплексу (ВПК). Стан колгоспно-радгоспної системи. Міграції сільського населення до міста.

^ Перетворення України в зону екологічного лиха. Наслідки зосередження індустріального потенціалу СРСР на території України. Екстенсивне ведення сільського господарства і промисловості. Забруднення атмосфери у містах—промислових гігантах. Пересихання річок і зневоднення грунтів Полісся. Розширення посівних площі активізація ерозійних процесів. Реалізація проектів по зрошуванню півдня УкрашІ та Криму. Атомні електростанції; низька якість проектування, виготовлення і обслу-говування. Зростання кількості, онкологічних та інших важких захворювань, особливо серед дітей, внаслідок байдужого ставлення керівництва Радянського Союзу і республіки до екології.

^ Зміни в демографічному та соціальному складі населення України в 60-80-х рр. Сповільнення темпів зростання населення і його причини. Широке залучення жіночої праці до суспільного виробництва. Показник старіння населення. Зменшення частки сільського населення і фактори, які до цього призводили. Зростанні чисельності робітничого класу та інтелігенції. Національний склад населення і неухильне зменшення питомої ваги українців.

^ Життєвий рівень населення. Стан забезпеченості товарами і послугами радянських людей у 70—80-х роках. Житлове будівництво. Стан медичного обслуговування. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури. Наростання кризових явищ у культурі. Русифікаторський наступ тоталітарної держави на духовність українського народу. Становище у сфері культури. ОсвІ-та. Поглиблення ідеологізації та денаціоналізації навчального процесу. Стан наука вплив її на виробництво. Умови розвитку літератури і мистецтва. Панування офіціозу і соціалістичного реалізму. Антитоталітарні тенденції в українській літературі, Становище українських письменників. Суперечливі тенденції в мистецькому житті. Театр. Русифікація театрального мистецтва. Пісенна творчість. Українське "поетичне кіно". Скульптура. Живопис. Провідні тенденції в розвитку скульптури.

^ Опозиційний рух. Причини активізації опозиційного руху. Вереснева демонстрація в київському кінотеатрі "Україна" 1965 р. Форми діяльності дисидентів. Найвидатніші представники дисидентського руху в Україні. Репресії проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС). Релігійне дисидентство. Боротьба за легалізацію Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Посилення переслідувань опозиції наприкінці 70-х — на початку 80-х років.

^ 34. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Суспільно-політичне життя України у 80-ті роки. Зміни у вищому партійно-державному керівництві після смерті Л.Брежнєва. М.Горбачов. Спроби оздоровлення суспільно-політичного життя та економіки у період проголошеної М.Горбачовим "перебудови". Невдача спроб реформування СРСР. Політика керівництва України в період "перебудови".

^ Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Характер економічної політики. Погіршення економічних показників. Становище в сільському господарстві. Продовольча криза 1989—1990 рр. та її чинники. Скорочення обсягів виробництва. Зменшення національного доходу України. Формування економічних передумов розпаду СРСР.

Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Вибух 26 квітня 1986 р. Причина найбільшої в історії людства атомної катастрофи. Радіоактивне забруднення території України, Білорусії, Росії. Виселення близько 135 тис. чоловік з радіоактивних зон. Вилучення близько 190 тис. га земель з сільського господарства. Брехливість офіційної пропаганди. Чорнобильська катастрофа — лихо всього людства.

Зростання політичної активності суспільства. "Гласність" і повернення на­родові правди про минуле України. Мітинги й демонстрації. Нові громадські об'єднання. Відновлення Української Гельсінської спілки. Політклуби. Створення Товариства української мови ім.Т.Г.Шевченка. Історико-просвітнє товариство "Меморіал". Початок формування Наррдного руху України. Закон Української РСР "Про мови".

^ Початок формування багатопартійності в Україні. Виникнення нових політичних партій. Криза в Компартії України. Виникнення "демократичної платформи" в КПУ.

^ Проголошення незалежності України. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Політична конфронтація восени 1990 р. Спроба державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 р. та акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Заборона діяльності Компартії України 26 серпня 1991 р. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Символіка України. Припинення існування СРСР. Історичне значення відновлення незалежності України.

^ 35. Україна в умовах незалежності

Розгортання державотворчих процесів. Становлення владних структур. Особливості трансформації Верховної Ради УРСР у вищий законодавчий орган незалежної України. Виконавча влада. Судова влада. Воєнна доктрина України. Перегрупування партійно-політичних сил. Партійне життя. Економічні проблеми країни. Труднощі формування національної економіки і прорахунки в її реформуванні. Стан виробництва промислової та сільськогосподарської продукції. Проблема утвердження приватної власності на землю. Становлення національної фінансової системи. Запровадження гривні.

^ Становище в соціальній сфері. Зміни в чисельності та соціальному складі населення. Безробіття. Падіння життєвого рівня населення. Міжнаціональні відносини. Права національних меншин в Україні.

^ Зовнішня політика незалежної України. Визнання України міжнародним співтовариством. Основні напрямки зовнішньої політики незалежної України. Участь України в загальноєвропейському процесі. Діяльність України в ООН. Вступ України до Ради Європи. Відносини України з сусідніми державами. Міжнародні торговельні, економічні, культурні та спортивні зв'язки України.

^ Політичне життя 1993—2000 рр. Вибори 1994 р. до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування; їх наслідки. Новий Президент України. Діяльність Верховної Ради України XIII скликання (1994—1998 рр.) та Президента України. Прийняття Конституції України. Виборча система України. Результати виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування у 1998 р.

^ Вибори Президента України у 1999 р., їх особливості та історичне значення.

Нові тенденції в культурному та духовному житті. Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній сфері. Процес національного відродження. Труднощі розвитку культури. Освіта. Необхідність демократизації освіти. Закой Укриши "Про освіту". Програма "Освіта" ("Україна XXI століття"). Розширення сфери вживання української мови. Навчальні заклади нового типу. Зміни в характері діяльності вищої школи. Художня творчість. Утвердження багатоманітності в літературно-мистецькому процесі. Повернені імена. Релігійне життя в Україні. Реалізація в Україні принципу свободи совісті.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи