Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 243.4 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір243.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

географії з методикою викладання


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012


ГЕОГРАФІЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Вступ до економічної і соціальної географії

Об'єкт і предмет економічної і соціальної географії. Місце економічної і соціальної географії в системі географічних наук. Структурна організація суспільно-господарського комплексу.

Методологічні основи економічної і соціальної географії.

Територіальний поділ праці та економіко-географічне районування.

Основи територіальної організації суспільства. Просторова структура територіальної організації суспільства. Соціальний розвиток у регіональному вимірі. Структура суспільного виробництва.

Просторові аспекти глобальних проблем людства.

^ Географія світового господарства.

Поняття про світову економічну систему. Функціональні системи світової економіки.

Географія високорозвинутих країн світу. Особливості їх економіки.

Країни з перехідною економікою, їх географія та особливості розвитку.

Назвати основні економічні, політичні, фінансові та військові угрупування країн світу.

^ Економіка природокористування

Еколого-економічний зміст природокористування. Економічна оцінка матеріального виробництва. Закономірності і принципи природокористування. Головні аспекти використання ПТП для збалансованого природокористування.


^ Регіональна економічна географія

Етапи соціально-економічного розвитку країн Східної Європи та їх національні програми переходу до ринкової економіки. Загальна характеристика країн Східної Європи (постсоціалістичних). Економіко-географічні особливості розвитку господарського комплексу Польщі. Місце Китаю в світовому господарстві та особливості розвитку його господарського комплексу. Особливості регіональної політики в Україні.

Регіональні географічні, політичні та економічні особливості розвитку колишніх республік Радянського Союзу.

Основні напрямки та особливості розвитку Литви, Латвії й Естонії.

Соціально-економічний розвиток Білорусії.

Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації. Територіальна структура господарського комплексу Російської Федерації. Проблеми та перспективи соціально-економічного розпитку Російської Федерації.

Економіко-географічна характеристика республіки Казахстан. Природно-ресурсний потенціал Казахстану та його територіальні відмінності. Внутрішні економічні райони Казахстану.

Проблеми та перспективи розвитку республік Середньої Азії (Узбекистан. Туркменістан, Киргизія, Таджикистан).

Соціально-економічні та геополітичні проблеми розвитку республік Закавказзя.


^ Основи суспільної географії

Суть об'єкта та предмета вивчення суспільної географії, формування української економіко-географічної школи. С.Л. Рудницький - фундатор української економічної географії. Лідери і сучасні регіональні центри української соціально-економічної географії. Концепції регіональної політики в Україні.

Географічний поділ праці як основна суспільно-географічна категорія. Основи суспільно-географічного районування. Перспективи розвитку і завдання суспільної географії.

Методика викладання географії

Методи навчання географії та їх застосування на практиці:

  • Інформаційно - ілюстративний;

  • репродуктивний;

  • проблемне навчання;

  • частково -пошуковий;

  • програмоване навчання.

Типи та структура уроків географії.

Форми і методи позакласної роботи.


Геологія

Будова і склад земної кори. Типи земної кори (континентальний, материковий, субконтинентальний, субматериковий), їх географічне поширення.

Основні положення теорії тектоніки літосферних плит. Поняття про спредінг і субдукцію.

Геологічна діяльність океанів і морів. Диференціація морських відкладів. Поняття про фації та діагенез морських відкладів.

Методи визначення віку гірських порід. Абсолютна та відносна геохронологія. Міжнародна геохронологічна шкала та стратиграфія.


^ Загальне землезнавство

Основні закономірності формування, будови та розвитку рельєфу Землі. Фактори рельєфоутворення. Зв'язок рельєфу з геологічними структурами. Прямий та інверсійний рельєф.

Екзогенний рельєф. Ерозійно-акумулятивний (флювіальний) рельєф і процеси його формування. Річкові тераси та їх типи.

Сучасне та минуле плейстоценове зледеніння. Форми рельєфу створені сучасним та минулим плейстоценовим зледенінням (денудаційні та акумулятивні).

Генетичний ряд ерозійних форм рельєфу. Форми рельєфу створені тимчасовим русловим стоком -ерозійні борозни, промивини, яри, балки. Напрямки боротьби з ярковою ерозією.

Радіація в атмосфері. Теплова і променева рівновага в атмосфері Землі. Чинники кліматотворення. Радіаційний баланс і його складові.

Тепловий режим атмосфери і земної поверхні. Причини змін температури повітря. Тепловий баланс земної поверхні та його складові.

Загальна циркуляція атмосфери. Зональний розподіл тиску і зональність загальної циркуляції, між широтний рух повітря, меридіональні складові загальної циркуляції атмосфери. Особливості внутрітропічної та позатропічної системи циркуляції повітря.

Причини класифікації кліматів. Класифікація Б.П. Алісова. Л.С. Перга. Клімати чемної кулі, причини відмінностей умов їх формування. Причини коливань клімату.

Гідросфера Землі та її складові. Водний баланс в межах географічної оболонки та її частин.

Походження та генетичні типи підземних вод. Водний баланс та гідрологічний режим різних видів підземних вод.

Гідрологія річок. Гідрологічний і водний режим річок. Класифікація річок за водним режимом.

Основні характеристики водойм, їх географічне розповсюдження. Характеристики котловин озер та водосховищ.


^ Географія грунтів

Класифікація грунтів. Сутність, завдання і причини сучасних класифікацій ґрунтів. Таксономічні одиниці (на прикладі грунтів України).

Грунтово-географічне районування світу: сутність і схема. Основні типи грунтів грунтово-географічних поясів (полярного, кореального, суббореального, субтропічного і тропічного) та фактори їх формування.

Земельні ресурси України. Земельний фонд і характер його використання, проблеми раціонального використання, меліорації та збереження земель.

Загальні закономірності географічного поширення грунтів, закони широтної зональності, довготної секторності, висотної поясності і топографічних рядів. Структура ґрунтового покрову регіону на прикладі Чернівецької області.

Біогеографія

Поняття про біосферу. Біосфера та її межі. Співвідношення понять біосфера та географічна оболонка. Мета і функції живої речовини в біосфері. Кругообіг азоту і вуглекислого газу.

Поняття про ареал, типи ареалів. Охорона видів. Вплив людини на розселення рослин і тварин.

Висотна поясність в розподілі живих наземних організмів. Структура висотної поясності в гірських країнах різних широтних зон регіонів. Грунти висотної поясності.

Географічні закономірності поширення організмів і угрупувань. Основні типи біномів. Рослинність і тваринне населення біномів вологих екваторіальних лісів,


^ Основи екології

Основні поняття екології. Основні положення екології. Елементи і чинники середовища, їх класифікація. Вчення про природне середовище.

Кліматичні чинники: світловий режим, повітря, температура, волога їх характеристика.

Волога. Роль вологи в житті та поширені організмів. Екологічні групи організмів по відношенню до вологи.

Біотичні чинники. Форми біотичних відношень. Живі організми як середовище мешкання.

Географічний моніторинг

Наукові основи організації географічного моніторингу.

Принципи організації та функціонування системи географічного моніторингу. Методика планування моніторингових спостережень. Державна система моніторингу довкілля в Україні. Організація географічного моніторингу в країнах світу.

Методика проведення моніторингу абіотичних та біотичних компонентів геосистем..

Методика проведення гідрометричного моніторингу.

Методика проведення гідрохімічного та гідробіологічного моніторингів. Методика проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря. Метеорологічні спостереження при проведенні моніторингу забруднення атмосферного повітря. Методика проведення моніторингу забруднення ґрунтів. Моніторинг сейсмічних явищ. Методика проведення радіоекологічного моніторингу.

Інтерпретація результатів моніторингу та розробка схем управління процесами зміни стану навколишнього середовища

Аналізування результатів моніторингових спостережень. Прогнозування та регулювання стану геосистем на основі даних моніторингових спостережень. Методи управління антропогенним навантаженням на геосистеми.


^ Основи ландшафтознавства

Ландшафтознавство - наука про ландшафтні комплекси: зміст, завдання, значення, об'єкт, предмет і місце ландшафтознавства в системі географічних наук. «Відкриття ландшафту» -важлива віха в історії розвитку сучасної фізичної географії та всіх природознавчих наук.

Морфологічні одиниці ландшафту, їх діагностичні ознаки і приклади (фації. урочища, місцевості, ландшафт). Специфічні морфологічні одиниці гірських ландшафтів.

Класифікація і типи ландшафтів Землі. Причини загальнонаукової класифікації ландшафтів. Типологічна класифікація ландшафтів (за В.А. Ніколаєвим. В.М. Пащенком).

Антропогенні ландшафти: сутність, класифікація, їх властивості. Ландшафти сільськогосподарські, лісогосподарські, гірничопромислові, транспортні і ін.


^ Фізична географія материків і океанів

Історія формування території Євразії. Природні фактори диференціації ландшафтів.

Рельєф Північної Америки, його зв'язок з тектонічною будовою. Характеристика географічних поясів, секторів та ландшафтних зон.

Австралія та Океанія. Подібність і відмінність їх ландшафтів у порівнянні 3 півднем Африки і Південної Америки, Тваринний світ Австралії. Тварини-ендеміки.

Південна Америка, роль протилежно направлених океанічних течій, системи Анд та центрів дії атмосфери над океаном в формуванні основних рис материка. Природні зони Південної Америки.


^ Охорона природи

Ресурси надр землі. Не відновлюваність мінеральної сировини. Деградація ландшафтів при гірничих розробках. Основні напрями раціонального використання корисних копалин та охорона природи.

Ритмічність сонячної активності та її вплив на природні процеси в географічній оболонці, фізіологічно активна радіація.

Забруднення атмосфери: міські смоги, кислотні опади, парниковий ефект (порушення кругообігу С02. С2Н4, Н20), виснаження озонового шару (від витоку фреонів). Сукупний патологічний вплив на людей і біоту різних токсичних викидів (синергізм). Екологічні наслідки парникового ефекту. Роль води в природі, житті і діяльності людини. Географічні чинники водокористування, водні ресурси України, їх використання та охорона.


^ Фізична географія України

Геологічна і геоморфологічна будова України. Основні орографічні одиниці на території України. Водні і кліматичні ресурси.

Географо-екологічні проблеми в Україні. Охорона природи в Україні. Суспільно-еколого-економічні функції біосферних заповідників України. Основні види природокористування в Україні. Обґрунтування схеми фізико-географічного районування України.


^ Основи наукових досліджень. Вступ до спеціальності

Значення науково-дослідної роботи щодо вирішення теоретичних і практичних питань розвитку господарства і науки.

Науковий потенціал України. Суть і значення поняття «системи знань».

Теоретико - методологічні основи наукового пізнання та творчості. Методи географічних досліджень.

Світоглядні концепції географічних курсів. Нові методи дослідження в географічній науці. Застосування результатів наукових досліджень на практиці.

Екологічні аспекти потенціалу географічної науки.


^ Економічна і соціальна географія України

Територія, кордони: етнічні, державні; економіко-географічне і геополітичне положення України; адміністративно-територіальний устрій.

Історичні особливості та основні етапи розвитку продуктивних сил України.

Демографічна характеристика населення і регіональні особливості демографічних проблем в Україні.

Загальна характеристика господарського комплексу України. Основні елементи територіальної структури промисловості та сільського господарства.

Наукові основи соціально-економічного районування території.

Сучасна мережа економічних районів в Україні.


Історична географія

Розвиток географії грецькими вченими (Фалес, Анаксимандр, Анакснмен, Гекатей, Геродот, Гіппократ, Демокріт, Парменід, Евдокс, Аристотель, Ератосфен, Гіппарх, Посидоній, Страбон).

Внесок у розвиток географії римськими вченими (Варрон, Цицерон. Помпоній Мела. Пліній Старший, Сенека, Марін Тірський, Клавдій Птолемей).

Географія Середньовіччя (V - середина XIII ст.).

Географія початку Нового часу (1650-і 765 рр.: Сумативістська концепція, стихійно-матеріалістичні погляди на розвиток природи).

Розвиток географії у класичний період Нового часу (Александр Гумбольдт, Карл Ріттер).

^ Картографія з основами топографії.

Топографо-геодезичне вивчення землі: вимірювання на місцевості, зйомки, зображення місцевості на картах і планах. Зв'язок топографії та геодезії з іншими науками.

Поняття про форму і розміри Землі та способи їх визначення. Методи проектування земної поверхні на рівневу поверхню і площину. Поняття про масштаб зображення земної поверхні. Види масштабів.

Системи координат, що застосовуються в топографії і геодезії.

Топографічні карти і плани: визначення, вимоги, яким вони повинні відповідати. Елементи топографічних карт і планів: математична основа, географічний зміст, геодезична основа. Проблема генералізації на топографічній карті. Види зйомок місцевості та комплекти приладів.

Географічна карта і картографія: зміст, визначення, методи досліджень. Основні властивості географічних карт. Структура географічної карти. Використання географічної карти в наукових дослідженнях. Типи географічних карт: принципи виділення, характеристика. Прикладний тип географічних карт.

 1. Картографічна проекція - як елемент математичної основи карти. Принципи і методи їх побудови.

 2. Географічна основа як базова при складанні тематичних карт.

 3. Графічні засоби зображення в картографії.

 4. Картографічна генералізація: зміст, види, шляхи.

 5. Організація, сучасний стан і перспективи розвитку картографічних робіт в Україні.


Список рекомендованої літератури

 1. Ампілогова А.П., Ціль уроку- ключова основа технології його проведення//Географія,2007.-15-16.– С.42-44

 2. Андрєєва В.М., Політична карта. Населення світу. 10 клас//Бібліотека журналу "Географія",2004.-7.– С.3-160

 3. Андрєєва В.М., Урок географії в сучасних технологіях/ В.М.Андрєєва, О.Є.Шматько;/Бібліотека журналу "Географія",2006.-11.– С.4-170

 4. Андрюшова Ю.С., Воспитательная роль школьной географии//География в школе,2006.-7.– С.42-44

 5. Байназарова А.М., Дидактична мозаїка з географії / А.М.Байназарова, Ю.М.Афанасенко, О.Ю.Селіверстон//Бібліотека журналу "Географія",2005.-2.– С.3-96

 6. Басова Л.В., Тесты по географии (Продолжение. Начало см. в №1)//География в школе,2005.-2.– С.57-64

 7. Басова Л.В., Тесты по географии//География в школе,2005.-1.– С.53-68

 8. Баужайте Ж., Уроки з теми "Україна на карті світу" в 9 класі//Географія та основи економіки в школі,2004.-1.– С.21-23

 9. Беззубко Л.В., Географія промисловості України. 9 клас. Матеріали до теми//Бібліотека журналу "Географія",2004.-11.– С.3-112

 10. Беликова Н.А., Экскурсии. Опыт проведения/ Н.А.Беликова, Э.В.Ковалевич;/География в школе,2005.-3.– С.48-51

 11. Беловолосова Е.А., Усиление практической направленности школьной географии в соответствии с современными требованиями к результатам обучения//География в школе,2005.-5.– С.47-55

 12. Беловолова Е.А., К вопросу об усилении практической направленности школьной географии//География в школе,2006.-6.– С.39-46

 13. Бєскова Н., Методичні рекомендації до вивчення географії у 2007/08 навчальному році/ Н.Бєскова, Л.Манусенко;/Географія та основи економіки в школі,2007.-6.– С.2-6

 14. Бібліотека журналу "Географія".– Харків:Вид. група"Основа", 2004

 15. Будник М.А., Використання сучасних інформаційних технологій//Географія,2007.-5.– С.7-14

 16. Галалюк Н., Методи та прийоми роботи з географічними картами на уроках географії//Краєзнавство. Географія. Туризм,2007.-37.– С.11-14

 17. Гетьман В., Рекреаційні навантаження на ландшафти//Бібліотека "Шкільного світу". Краєзнавство. Географія. Туризм.,2004.-2.– С.33-46

 18. Демкович В., Методи й прийоми роботи з географічними картами//Географія та основи економіки в школі,2006.-5.– С.23-26

 19. Добровольский В.В., Проблема геологических знаний в системе среднего образования и геологическая подготовка учителя географии//География в школе,2004.-2.– С.43-47

 20. Душина И.В., О гуманизации содержания школьной географии//География в школе,2005.-4.– С.39-41

 21. Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Основи економіки//Географія та основи економіки в школі,2004.-1.– С.4-9

 22. Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9 та 11(12)-класів загальноосвітніх навчальних закладів.ГЕОГРАФІЯ//Географія та основи економіки в школі,2005.-3.– С.2-4

 23. Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9 та 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів//Географія та основи економіки в школі,2006.-2.– С.2-6

 24. Завдання XXXIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії//Географія та основи економіки в школі,2006.-6.– С.26-34

 25. Завдання для Державної підсумкової атестації учнів 9 та 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. ГЕОГРАФІЯ. ЕКОНОМІКА//Географія та основи економіки в школі,2007.-2.– С.2-7

 26. Завдання XXXIV Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії//Географія та основи економіки в школі,2007.-6.– С.25-30

 27. ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. Програма для учнів 6 класу 12-річної школи (70 год, 2 год. на тиждень)//Географія та основи економіки в школі,2006.-5.– С.18-21

 28. Заїченко С.І., Картки для перевірки домашнього завдання. 6 клас//Географія,2007.-19.– С.32-й внесок

 29. Кобернік С., Самостійна робота учнів з географії та проблема її вдосконалення//Географія та основи економіки в школі,2007.-7.– С.2-6

 30. Кучер Т.В., Экологическое образование учащихся в обучении географии.– Москва:Просвещение, 1990.– 128с.

 31. Кухар О.Д., Північна Америка. 7 клас. Цікаві факти [Матеріали до уроків]//Географія,2007.-4.– С.15-16

 32. Лис Ю., Кабінет географії: яким йому бути//Географія та основи економіки в школі,2006.-1.– С.3-5

 33. Лис Ю., Географічний майданчик у школі//Географія та основи економіки в школі,2007.-1.– С.4-10

 34. Методика викладання географії//Бібліотека "Шкільного світу". Краєзнавство. Географія. Туризм.,2005.-3.– С.3-128

 35. Методичні рекомендації до вивчення географії у 2007/08 навчальному році//Краєзнавство. Географія. Туризм,2007.-25-28.– С.3-6

 36. Назаренко Т., Зміст і методика диференційованого навчання географії в школі//Географія та основи економіки в школі,2005.-7.– С.2-3

 37. Назарук М., Екологічне виховання на уроках географії/ М.Назарук, О.Турчинська;/Педагогічна думка,2006.-2.– С.47-50

 38. Назаренко Т., Географічна наука і її відображення в шкільних курсах географії//Рідна школа,2006.-7.– С.47-51

 39. Назаренко Т.Г., Зовнішнє незалежне тестування//Географія,2007.-3.– С.2-6

 40. Науменко С., Географічна складова змісту початкової освіти у навчальних програмах та підручниках 1900 - 1917 років//Географія та основи економіки в школі,2007.-6.– С.35-38

 41. Нестандартний урок географії//Бібліотека журналу "Географія",2005.-9.– С.3-144

 42. Новицька Л., Конкурс-свято "Наш європейський дім. Норвегія"//Географія та основи економіки в школі,2006.-2.– С.40-41

 43. Огородникова Н.В., Проектная деятельность старшеклассников//География в школе,2006.-1.– С.55-61

 44. Огородникова Н.С., Проектная деятельность//Краєзнавство. Географія. Туризм,2007.-25-28.– С.67-71

 45. Олексів Т., Горгани/ Т.Олексів, В.Клід;/Бібліотека "Шкільного світу". Краєзнавство. Географія. Туризм.,2004.-2.– С.108-114

 46. Олімпіади з географії. Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека/Упоряд. Н. Муніч, В. Серебрій.– Київ:Ред. загальнопед. газ., 2004.– 128 с.– (Б-ка "Шк. світу")

 47. Пакась Л., Методичні особливості проведення семінарських занять з фізичної географії в умовах групової навчальної діяльності учнів//Рідна школа,2005.-6.– С.58-61

 48. Паламарчук Л., Соціальна складова шкільного курсу "Географія України"/ Л.Паламарчук, М.Сорока;/Рідна школа,2005.-2.– С.49-52

 49. Попюк М., Форми і методи вивчення географічної номенклатури//Краєзнавство. Географія. Туризм,2007.-17.– С.5-7

 50. Словник-довідник з фізичної географії. 6-8 класи//Бібліотека журналу "Географія",2004.-8.– С.1-144

 51. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи//Бібліотека журналу "Географія",2004.-10.– С.3-112

 52. Топузов О., Реалізація проблемного підходу на уроках географії//Рідна школа,2005.-12.– С.28-30

 53. Українські дослідники Землі//Бібліотека "Шкільного світу". Краєзнавство. Географія. Туризм.,2004.-6.– С.3-128

 54. Черненко І., До історії природних заповідників України//Бібліотека "Шкільного світу". Краєзнавство. Географія. Туризм.,2004.-2.– С.80-88

 55. Чернов Б.О., Методи навчання географії в школі:Посібник для вчителів/ Б.О.Чернов, В.П.Корнєєв;За ред. А.М. Алексюка, А.Й. Сиротенка.– Київ:Рад. шк., 1986.– 174 с.

 56. Чирка В.Г., Геологія. Тектоніка. Корисні копалини. 6-10 класи. Шкільний словник-довідник//Бібліотека журналу "Географія",2005.-12.– С.3-112

 57. світу". Краєзнавство. Географія. Туризм.,2004.-2.– С.9-17

 58. Шевченко В., Ай-Петрі//Бібліотека "Шкільного світу". Краєзнавство. Географія. Туризм.,2004.-2.– С.55-57

 59. Шищенко П., Діяльнісна концепція в географії: науково-практичний і освітній виміри/ П.Шищенко, Н.Муніч;/Географія та основи економіки в школі,2007.-3.– С.31-35

 60. Источниковедение:Теория. История. метод. источники росийской истории: Учеб. пособие/И.И.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М.Медушевская, М.Ф.Румянцева.– Москва:Рос. Гос. Гуманит. ун-т, 1998.– 702с.

 61. Лукашевич О.А., Хрестоматія з теоретичного джерелознавства:Навч посібник/ О.А.Лукашевич, К.В.Манжул.– Кіровоград:ДКП "Поліграфія", 1990.– 78 с.

 62. Матюшин Г.Н., Историческое краеведение.– Москва:Просвещение, 1987.– 207с.

 63. Перехрест О.Г., Історична хронологія:Навч. посібник.– Черкаси:Відлуння, 1999.– 144с.

 64. Категории исторических наук:Сб. статей/Отв. ред. В.Н.Боряз.– Ленинград:Наука, 1988.– 172с.

 65. Лёвочкин И.В., Основы русской палеографии.– Москва:Кругъ, 2003.– 176с.

 66. Пастернак О., Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого.– Київ:Веселка, 1991.– 47с.:іл.

 67. Теоретичні проблеми вітчизняної історії, історіографії та джерелознавства:Навч. видання/Ю.М.Алексєєв, Я.В. Верменич; За ред. Ю.М.Алексєєва.– Київ:Вища шк., 1993.– 187с.

 68. Історичне джерелознавство:Підручник/Я.С. Калакура, І.Н.

 69. Атлас. Економічна і соціальна географія світу.– Київ:Картографія, 2000.– 47 с.

 70. Безуглий В.В., Регіональна економічна і соціальна географія світу:Посібник/ В.В.Безуглий, С.В.Козинець.– Київ:"Академія", 2003.– 688 с.

 71. Безуглий В.В., Економічна і соціальна географія зарубіжних країн:Навч. посібник.– Київ:Академія, 2005.– 704с.– (Альма-матер)

 72. Блій Г. де, Географія: світи, регіони, концепти:Пер. з англ./Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій.– Київ:Либідь, 2004.– 740 с.:іл.

 73. Голиков А.П., Вступ до економічної і соціальної географії:Підручник/ А.П.Голиков, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко.– Київ:Либідь, 1997.– 320 с.

 74. Голиков А.П., Вступ до економічної і соціальної географії:Підручник/ А.П.Голиков, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко.– Київ:Либідь, 1996.– 320 с.

 75. Дейнека О.Г., Розміщення продуктивних сил України:Навч. посібник.– Київ:Олант, 2001.– 120с.

 76. Дмитриевский Ю.Д., Очерки социально-экономической географии:Развитие и проблемы.– Ленинград:Наука, 1990.– 162 с.

 77. Економічна і соціальна географія світу:Навч. посібник для учнів 10кл./За ред. Є.П.Качана.– Тернопіль:Астон, 1999.– 332с.

 78. Економічна і соціальна географія світу:Навч. посіб./За ред. С.П. Кузика.– Львів:Світ, 2003.– 672 с.

 79. Економічна і соціальна географія світу:Підручн. для 10 кл./Б.П. Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.; За ред. Б.П. Яценка.– Київ:Форум, 2004.– 351с.

 80. Іщук С.І., Географія промислових комплексів:Навч. посіб.– Київ:ІСДО, 1993.– 136 с.

 81. Каїра З.С., Розміщення виробничих сил:Навч. посіб./ З.С.Каїра, А.І.Омельянчук, О.С.Поважний.– Донецьк:Альфа-прес, 2006.– 320 с.

 82. Козенко А.В., Металлический фонд Украины.– Київ:Наук. думка, 1990.– 120с.

 83. Корнєєв В.П., Економічна і соціальна географія світу:Дидактичні матеріали: Посібник/ В.П.Корнєєв, О.В.Корнєєв, О.М.Топузов.– Київ:ЕксОб, 1999.– 78 с.

 84. Леонтьєва Г.Г., Економічна і соціальна географія. Україна:Робочий зошит: Навч. посібник.– Суми:Університетська книга, 2002.– 136 с.

 85. Леонтьєва Г.Г., Лекції з економічної і соціальної географії. Країни СНД:Навч. посіб.– Суми:Університетська книга, 2005.– 96с.

 86. Масляк П.О. та ін., Словник- довідник учня з економічної і соціальної географії світу:Навч. посібник/П.О.Масляк, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко.– Київ:Лібра, 1996.– 328с.

 87. Мельник С.А., Управління регіональною економікою:Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.– Київ:КНЕУ, 2001.– 152 с.

 88. Пістун М.Д., Географія агропромислових комплексів:Навч. посіб./ М.Д.Пістун, В.О.Гуцал, Н.І.Провотар.– Київ:Либідь, 1997.– 200 с.

 89. Паламарчук М., Економічна і соціальна географія України з основами теорії:Посібник/ М.Паламарчук, О.Паламарчук.– Київ:Знання, 1998.– 416 с.

 90. Перцик Е.Н., География городов (геоурбанистика):Учеб. пособие.– Москва:Высш. школа, 1991.– 319с.:ил.

 91. Региональная экономика:Учеб для вузов/Т.Г.Морозова, М.П.Победина, Г.Б.Лоляк и др.; Под ред. Т.Г.Морозовой.– 2-е изд. перераб. и доп.– Москва:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.– 472с.

 92. Родионова И.А., Экономическая география:Уч. справ. пособие/ И.А.Родионова, Т.М.Бунакова.– 6-е изд.– Москва:Московский Лицей, 2003.– 496с.

 93. Розміщення продуктивних сил:Підручник/За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф.Семенова.– 2-е вид., випр. і доп.– Київ:Знання, 2000.– 546с.

 94. Розміщення продуктивних сил:Підручник/За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф.Семенова; За ред В.В. Ковалевського.– 4-е вид., випр. і доп.– Київ:Знання, 2001.– 351с.– (" Вища освіта ХХІ ")

 95. Розміщення продуктивних сил України:Навч.-метод. посібник/С.І.Дорогунцов, Ю.І.Пітюренко. Я.Б. Олійник.– Київ:КНЕУ, 2000.– 364с.

 96. Розміщення продуктивних сил України:Підручник/Г.П. Баб'як, В.Я. Брич, М.П.Дусановська ; За ред .Є.П. Качана.– Київ:Вища шк., 1999.– 375с.

 97. Розміщення продуктивних сил України:Підручник/За ред .Є.П. Качана.– Київ:Вища шк., 1999.– 375с.:іл.

 98. Розміщення продуктивних сил:Навч. посібник/В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов; За ред. В.В. Ковалевського та О.Л. Михайлюк.– Київ:Либідь, 1996.– 368 с.

 99. Розміщення продуктивних сил:Підручник/В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов; За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова.– 3-тє вид., випр. і доп.– Київ:Знання, 2001.– 353 с.

 100. Розміщення продуктивних сил:Опорний конспект лекцій для студ. 1 курсу економ. фахів денної та заочн. форм. навчан./Уклад. Н.П.Ващенко, І.К.Голулан, Т.В.Коваленко та ін.– Київ:КНТЕУ, 2001.– 261с.

 101. Руденко В.П., Український природно-ресурсний потенціал:Серія оцінкових картосхем: Навч. посіб.Ч. 1.– Київ:ІЗМН, 1997.– 176 с.

 102. Семевський Б.Н., Введение в экономическую географию:Учеб. пособ.– 2-е изд., испр. и доп.– Ленинград:Изд-во ленинградского ун-та, 1976.– 334 с.

 103. Сиротенко А.Й., Економічна і соціальна географія України:Підручник для 9-го кл. загальноосв. навч. закл.– 2-ге вид.– Київ:Освіта, 2006.– 223 с.

 104. Скопин А.Ю., Введение в экономическую географию:Базовый курс для экономистов, менеджеров, географов и регионоведов: Учебник.– Москва:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.– 272 с.:ил.

 105. Соціально-економічна географія Укрвїни:Навч. посібник/За ред. О.І.Шаблія.– Львів:Світ, 1994.– 608с.

 106. Соціально-економічна географія України:Навч. посібник/За ред. О.І.Шаблія.– Львів:Світ, 2000.– 680с.:іл.

 107. Соціально-економічна географія України:Навч. посібн./За ред. О.І. Шаблія.– Львів:Світ, 1994.– 608 с.

 108. Соціально-економічна географія України:Навч. посіб./За ред. О.І. Шаблія.– Львів:Світ, 1994.– 608 с.

 109. Стеченко Д.М., Розміщення продуктивних сил і регіоналістика:Навч. посібник.– 2-ге вид., випр. і доп.– Київ:Вікар, 2002.– 374с.

 110. Стеченко Д.М., Управління регіональним розвитком:Навч. посібник.– Київ:Вища шк., 2000.– 223 с.

 111. Территориально-производственные комплексы:опыт и проблемы формирования/Под ред. М.К. Бандмана, А.И.Чистобаева.– Ленинград:Наука, 1990.– 213с.

 112. Тупузов О.М., Економічна і соціальна географія світу:Підручник для 10 кл./ О.М.Тупузов, Л.В.Тименко.– Київ:Зодіак-ЕКО, 2005.– 208с.:іл.

 113. Хрущев А.Т., География промышленности СССР:Учебник.– Москва:Высш. школа, 1990.– 223 с.

 114. Царенко О.М. та ін., Основи екології та економіка природокористування:Курс лекцій: Практикум.– Суми:"Університетська книга", 2001.– 326с.

 115. Шаблій О., Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії.– Львів:ЛНУ ім. І. Франка, 2001.– 744 с.

 116. Шаблій О.І., Математичні методи в економічній географії:Навч. посіб.– Львів:Вища шк., 1984.– 136 с.

 117. Шувалов Е.Л., География населения:Учеб. пособ.– 2-е изд., перераб.– Москва:Просвещение, 1985.– 176 с.

 118. Шувалов Е.Л., Практикум по географии населения:Учеб. пособ.– 2-е изд., перераб.– Москва:Просвещение, 1985.– 80 с.

 119. Экономическая и социальная география:Основы науки: Учебник/М.М.Голубчик, Э.Л.Файбусович, А.М.Носонов, С.В.Макар.– Москва:ВЛАДОС, 2003.– 400с.

 120. Юрківський В.М., Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни:Підручник.– 2-е вид.– Київ:Либідь, 2001.– 416 с.


Варіант тестового завдання

 1. Розгляд головних положень окремих тем курсу – завдання

Тематичної лекції

Оглядової лекції

Заключної лекції

Вступної лекції

 1. Керівництво пізнавальною діяльністю студентів на лекції здійснюється за допомогою

Кількаразових повторень думок

Пауз

Наголошення на головному

Всі відповіді вірні

 1. ^ Формування в студентів певного ставлення до природи, людини, людських цінностей, формування світогляду тощо передбачається

навчальною метою

розвиваючою метою

виховною метою

перспективною метою

 1. Основний документ, що визначає обсяг і зміст курсу, окреслює систему знань, якими повинні оволодіти студенти, слугує керівництвом до дії для викладачів, а також авторів підручників – це

навчальний план

навчальна програма

календарно-тематичний план

навчальний графік

 1. ^ Чим керується вчитель при записі в класному журналі назви теми уроку

навчальний план

навчальна програма

підручник з біології

календарно-тематичний план

 1. Фіксація змісту освіти й видів діяльності, якими мають оволодіти учні в результаті вивчення навчальних предметів з визначенням обов’язкового для учнів обсягу матеріалу забезпечується

інформаційною функцією підручника

компетентнісно орієнтованою функцією підручника

трансформаційною функцією підручника

функцією індивідуалізації та диференціації навчання

 1. ^ Які різновиди розповіді виділяють

описову

вступну

художню

підсумкову

 1. Наука про закономірності й особливості процесу навчання географії в школі

фізична географія

методика викладання географії

економічна і соціальна географія

землезнавство

 1. ^ Заводи по випуску азотних добрив споруджені у

Рівному

Черкасах

Лисичанську

всі відповіді вірні

 1. Яке з названих міст є центром випуску калійних добрив

Суми

Калуш

Одеса

Вінниця

 1. Що відноситься до матеріально-технічної бази кабінету

паспорт кабінету;

інвентарна книга;

робоче місце вчителя;

всі відповіді вірні

 1. Яка документація потрібна для організації навчальної діяльності географічного кабінету

паспорт кабінету

всі відповіді вірні

робоче місце вчителя

інвентарна книга

 1. ^ Легкові автомобілі випускають у

Києві

Луцьку

Запоріжжі

Херсоні

 1. В структурі вантажообігу всіх видів транспорту залізничний транспорт займає найбільше значення в

Києвї

Жмеринці

Сумах

всі відповіді вірні

 1. ^ За ступенем управління навчально роботою визначальним методом організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності є

індуктивний

робота під керівництвом учителя

самостійні роботи

наочний

 1. ^ Що в атласі, крім карт, розширює можливості його використання на практичних роботах

умовні позначення

бібліографія

додаткові таблиці

всі відповіді вірні

 1. ^ Цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном» і дає можливість грунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими:

мозковий штурм

навчаючись – учусь

мікрофон

незакінчене речення

 1. Інтерактивна технологія колективного обговорення, що широко використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми

мозковий штурм

навчаючись – учусь

мікрофон

незакінчене речення

 1. ^ Цей метод дає можливість взяти участь у передачі своїх знань однокласникам

мозковий штурм

навчаючись – учусь

мікрофон

незакінчене речення

 1. Основний документ, що визначає обсяг і зміст курсу географії, окреслює систему знань, якими повинні оволодіти учнів, слугує керівництвом до дії для вчителів, а також авторів підручників – це

навчальний план

навчальна програма

підручник з географії

календарно-тематичний план

 1. ^ Що не міститься в навчальній програмі

пояснювальна записка з викладом мети навчання, організації навчання кожного класу

зміст навчального матеріалу, поділений на розділи й теми із зазначенням кількості годин на кожну з них

перелік запитань і завдань, що повинні виконати учні під час вивчення кожної теми

критерії оцінки знань, умінь і навичок щодо кожного з видів роботи

 1. ^ З умовних знаків тематичних географічних карт найбільше використовують зображення

корисних копалин

рельєфу

гідрографії

всі відповіді вірні

 1. Символи та скорочення опорно-логічних схем замінюють

терміни

словосполучення

назви об’єктів

всі відповіді вірні

 1. Які види зв’язків забезпечує повітряний транспорт України

внутрішньо-обласні

міжобласні

міжнародні

всі відповіді вірні

 1. ^ Сільське господарство виробляє і засоби виробництва

вирощує посівний і садовий матеріал

вирощує продуктивну і робочу худобу

багаторічні насадження

всі відповіді вірні


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100).

Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи