Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 128.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір128.79 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


_____________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

педагогіки з методикою викладання в початковій школі


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012


^ ПЕДАГОГІКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Абітурієнти повинні мати:

уявлення про: предмет та категорії педагогіки вищої школи;вищу

школу як педагогічну систему; методи і методики педагогічних досліджень;

основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу;

педагогічну культуру викладача; культуру педагогічного спілкування

викладача та технології взаємодії; мовленнєву культуру викладача вищого

навчального закладу; студентство як соціальну групу; процес виховання і

вищому навчальному закладі; виховну роботу куратора академічної групи;

основні категорії дидактики вищої школи; організацію навчального процесу

та самостійної роботи студентів; сучасні технології у вищий освіті; специфіку

організації навчально-виховного процесу в начальних закладах нового типу;

контроль та оцінку успішності студентів; організацію науково-дослідної

роботи студентів; історію вищої освіти України та зарубіжних країн.

наукові знання про: предмет дослідження педагогічних наук; основні

методи науково-педагогічних досліджень; сутність, закономірності і

принципи процесу виховання; методи виховання, їх класифікації, умови

успішності їх застосування в різних ситуаціях; особливості виховання

студентів у колективі, вплив колективу на становлення особистості; шляхи

виховання громадянської свідомості студентів; їх світогляду; виховання

моральної культури як одного з компонентів всебічно розвиненої особистості;

характеристику процесу навчання у вищому навчальному закладі, його

особливості; закони, закономірності, принципи навчання у вищий школі;

компоненти змісту освіти, особливості їх оволодінням; історію і шляхи

реформування змісту вищої освіти; особливості навчальних планів, програм,

підручників для вищої школи; методи навчання; форми організації

навчального процесу: історію, особливості; способи організації навчальної

діяльності студентів; контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Теоретичні знання спрямовані на формування таких професійних

умінь:

o користуватися методами науково-педагогічних досліджень;

4

o створювати у практичній діяльності умови для всебічного

розвитку особистості кожного студента;

o використовувати результати вивчення особливостей кожного

студента при організації навчально-виховної роботи;

o здійснювати громадянське виховання студентів, сполучаючи

виховання рис громадянина української держави з урахуванням етнічної

причетності;

o виховувати у студентів моральну, естетичну, трудову, фізичну,

комунікативну культуру ;

o спонукати студентів до самовиховання;

o обирати для виховання найбільш доцільні за даних умов методи

і прийоми;

o здійснювати виховні впливи найрізноманітнішими способами;

o запобігати виникненню у колективі конфліктів, створювати

умови для самореалізації кожного студента у системі колективних відносин;

o включати студентів у творчу взаємодію на основі

співробітництва і суб’єкт-суб’єктних відносин;

o організовувати практичну діяльність, спираючись на основні

педагогічні закони, закономірності, принципи та правила;

o дотримуватися вимог щодо змісту освіти, враховувати

особливості побудови навчання у вищий школі;

o при навчанні студентів враховувати доцільність використання

форм організації навчально-пізнавальної діяльності;

o надавати допомогу першокурсникам в процесі їх адаптації до

навчання у вищому навчальному закладі;

o будувати навчальний процес за вимогами кредитно-модульної

системи;

o здійснювати контроль навчальних досягнень студентів

відповідно до вимог, виявляти гуманність;

5

o вивчати, узагальнювати та впроваджувати у практику роботи

нові технології навчання студентів;

o здійснювати самоосвіту та самовиховання.

^ ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Предмет і завдання педагогіки. Методи науково – педагогічних

досліджень. Розвиток, виховання та формування особистості. Основні

фактори, що впливають на розвиток особистості. Сутність та специфіка

процесу виховання.

Принципи виховання як відображення закономірностей виховного

процесу. Принципи виховання: принципи гуманізму виховання. Принципи

виховання: принципи урахування вікових та індивідуальних особливостей

школярів. Принципи виховання: принцип виховання в діяльності та

спілкуванні. Принципи виховання: принцип національного виховання.

Принципи виховання: принцип стимулювання дитини до самовиховання.

Принципи виховання: принцип цілісного підходу до виховання.

Загальна характеристика методів виховання. Вибір методів виховання.

Методи виховання: методи виховання свідомості особистості. Методи

виховання: методи формування досвіду громадської поведінки. Методи

самовиховання. Специфіка, методи та умови успішного виховання дитини в

сім’ї.

Дитячий колектив, його функції, динаміка розвитку та шляхи

згуртування.

Зміст виховання особистості школяра: моральне виховання. Зміст

виховання особистості школяра: трудове виховання. Формування політичної

культури та громадськості школярів. Діяльність дитячих громадських

організацій. Зміст виховання особистості школяра: естетичне виховання.

Зміст виховання особистості школяра: фізичне виховання. Формування

світогляду молодших школярів.

6

Сутність та функції процесу навчання. Етапи засвоєння знань учнями.

Принципи навчання: принцип виховуючого навчання. Закономірності та

принципи процесу навчання. Принципи навчання: принцип зв’язку навчання

з життям. Принципи навчання: принцип науковості освіти. Принципи

навчання: принцип доступності та посильної трудності. Принципи навчання:

принцип оптимізації процесу навчання. Принципи навчання: принцип

наочності навчання. Принципи навчання: принцип систематичності і

системності у навчання. Принципи навчання: принцип індивідуального

підходу до учнів у навчання. Принципи навчання: принцип активності і

самостійності учнів у навчанні.

Поняття про зміст освіти. Навчальний предмет. Державні нормативні

документи, що відображають зміст освіти. Зміст навчання. Вимоги до

відбору змісту навчання в школі. Види навчання: загальна характеристика.

Методи навчання. (Класифікація – за джерелом придбання знань). Методи

навчання. (Класифікація – за характером пізнавальної діяльності учнів).

Основні форми організації навчання в сучасній школі. Структура та

типологія уроків. Способи організації навчальної діяльності школярів на

уроках та інших формах навчання. Контроль за навчально-пізнавальною

діяльністю школярів.

Робота Я.А. Коменського «Велика дидактика» та її значення у розвитку

педагогіки. Видатні педагоги про початкову школу. А.С.Макаренко про

педагогічну майстерність вчителя – вихователя. В.О.Сухомлинський про

естетичне виховання молодших школярів. Проблеми виховання у

педагогічній спадщині К.Д.Ушинського. Обґрунтування ролі наочності у

навчання учнів початкових класів К.Д.Ушинським. Г.С.Сковорода про

розвиток особистості. Педагогічні погляди І.Я.Франка. Новаторство та

демократизм у практиці роботи братських шкіл України (ХІV- ХVІІ ст.).

Шкільні реформи в Росії на початку ХІХ ст. Заснування Харківських

університету та педагогічного інституту. Я.А.Коменський про вікову

періодизацію розвитку дитини і відповідну їй систему шкіл. А.Дістервег про

7

підготовку вчителя, його праця «Посібник для німецьких вчителів». Теорія

елементарної освіти Й.Г.Песталоцці. Педагогічна погляди і діяльність

В.О.Сухомлинського. Ідея народності виховання у педагогічній спадщині

К.Д.Ушинського. Теорія «вільного виховання» Л.М.Толстого. Діяльність

Л.М.Толстого в Яснополянській школі. Вимоги до вчителя у педагогічній

спадщині В.О.Сухомлинського. Педагогічна діяльність і погляди М.І.Пірогова.


^ Варіант тестового завдання

1. У якому із поданих творів періоду Київської Русі було вперше закладено гуманні начала виховання, які згодом стали основою педагогіки українського народу?

а) ”Слово о полку Ігоревім”;

б) ”Слово про закон і благодать”;

в) ”Повчання дітям” Володимира Мономаха;

г) ”Повість временних літ”.

^ 2. Відомий зарубіжний педагог, який першим в історії усвідомив наявність особливих закономірностей у вихованні і навчанні: а) Ж.-Ж.Руссо;

б) Я.Коменський;

в) Й.Песталоцці;

г) Й.Гербарт.

3. Хто з відомих зарубіжних педагогів зробив одну з перших спроб намітити завдання, зміст та методи виховання у відповідності до встановлених ним вікових періодів розвитку дитини?

а) Й.Песталоцці;

б) Я.Коменський;

в) А.Дістервег;

г) Ж.-Ж.Руссо.

^ 4. Укажіть варіант правильної відповіді. Обов’язкове і безплатне навчання дітей у початковій школі на території Східної України вперше було запроваджене:

а) 1804 року за “Статутом навчальних закладів, підпорядкованих університетам”;

б) 1864 року за “Положенням про початкові народні училища”;

в) 1919 року за “Положенням про єдину трудову школу УРСР”;

г) 1922 року за “Кодексом законів про народну освіту в УРСР”.

^ 5. Розвивальні цілі курсу „Я і Україна” (природознавство) передбачають:

а) оволодіння учнями уявлень про цілісність природи, виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, самостійно розв’язувати природознавчі задачі;

б)формування системи уявлень і понять про предмети і явища природи та взаємозв’язки й залежності між ними;

в)розвиток розумових здібностей учнів, що відбувається через оволодіння уміннями розумової діяльності (сприймання, мислення, пам’ять);

г) виховання особистісних якостей кожного школяра, його екологічної культури, поведінки, загальнолюдських цінностей, прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю.

^ 6.Виховні цілі курсу „Я і Україна” (природознавство) передбачають:

а)оволодіння учнями уявлень про цілісність природи, виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, самостійно розв’язувати природознавчі задачі;

б)формування системи уявлень і понять про предмети і явища природи та взаємозв’язки й залежності між ними;

в)розвиток розумових здібностей учнів, що відбувається через оволодіння уміннями розумової діяльності (сприймання, мислення, пам’ять);

г)виховання особистісних якостей кожного школяра, його екологічної культури, поведінки, загальнолюдських цінностей, прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю.

^ 7.Визначте, в яких розділах програми (3 клас) реалізуються природознавчі змістові лінії галузі „Людина і світ”?

а) Природа і ми, нежива природа, жива природа;

б)Планета Земля, Україна – наша Батьківщина, рідний край;

в)Людина, людина серед людей, природа навколо нас;

г)Жива і нежива природа.

^ 8.Які теоретичні загальнонаукові методи дослідження з проблем методики початкової математики використовують?

а) аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання;

б) узагальнення, абстрагування;

в) спостереження, порівняння, експеримент;

г) всі вище перераховані.

^ 9.Які емпіричні загальнонаукові методи дослідження з проблем методики початкової математики використовують?

а)аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання;

б)узагальнення, абстрагування;

в)спостереження, порівняння, експеримент;

г)всі вище перераховані.

^ 10.Сутність емпірико-теоретичного методу з проблем методики початкової математики аналізу полягає у:

а) одержанні нового знання про об’єкт на основі з’ясування відношень, властивостей, взаємодії і зв’язків між його частинами;

б) зведення більш складних понять до більш загальних і простих;

в) використанні загальних наукових положень для дослідження конкретних явищ;

г) тому, що із знання про частину предметів якої-небудь їх сукупності роблять висновок про всю сукупність.

^ 11.Програма з математики для учнів 1-4 класів включає такі розділи:

а) арифметика;

б) елементи алгебри;

в) елементи геометрії;

г) всі вище перераховані.

^ 12.Жовтий, червоний, зелений належать до:

а)Хроматичних кольорів.

б)Ахроматичних кольорів.

в)Теплих кольорів.

г)Безкольорових.

^ 13.До хроматичних кольорів відносяться

а)Усі відтінки сірого

б)Основні кольори: жовтий, червоний, синій

в)Усі кольори спектру та їхні відтінки

г)Кольори, яких немає в спектрі: білий, сірий, чорний

^ 14.До якого жанру образотворчого мистецтва належить зображення тварин?

а)анімалістичного

б)історичного

в)пейзажного

г)реалістичного

^ 15.Жанр живопису, який присвячений відображенню повсякденного поодинокого й суспільного життя?

а)Натюрморт

б)Портрет

в)Побутовий

г)Пейзаж

^ 16.Жанр живопису, який присвячений зображенню реальної (дикої) або в тій чи іншій мірі зміненої людиною природи.

а)Пейзаж

б)Натюрморт

в)Історичний жанр

г)Побутовий жанр

^ 17.Яка увага переважає в молодшому шкільному віці?

а) довільна увага;

б) мимовільна увага;

в) мимовільна та довільна;

г) правильної відповіді немає.

^ 18.Якими умовиводами швидше оволодівають молодші школярі?

а) індуктивними та дедуктивними умовиводами;

б) індуктивними умовиводами;

в) дедуктивними умовиводами;

г) правильної відповіді немає.

^ 19.Вкажіть правильну відповідь при аналізі навчальної програми з української мови.

а) Згідно з вимогами програми робота над каліграфією, технікою письма, не обмежується періодом навчання грамоти, а продовжується в наступних класах;

б) Згідно з вимогами програми, робота над каліграфією, технікою письма обмежується періодом навчання грамоти.

^ 20. Основними факторами збереження та зміцнення здоров’я є:

а) Теоретичні знання

б) Спостереження лікаря

в) постійна рухова активність

^ 21.Дайте визначення поняття „часткові нововведення”.

а) часткові нововведення – це нововведення, що охоплюють весь педагогічний навчально-виховний процес;

б)часткові нововведення – це нововведення, що охоплюють лише окремі ланки педагогічного процесу;

в) часткові нововведення – це процес раннього навчання грамоти;

г) часткові нововведення – це комплекс системних нововведень.

^ 22.Що таке відкрите навчання?

а) це спосіб організації навчальної роботи в школах, який передбачає відміну від класно-урочної системи і оцінювання, відкриту організацію відкритого процесу;

б)це навчальні програми, що обираються в межах освітньої програми навчально-виховного закладу;

в)це процес у сучасній освіті, що забезпечує різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати індивідуальні можливості, нахили, цінності та професійні орієнтації;

г)це навчально-виховні заходи, призначені для обґрунтування, розроблення або перевірку нових педагогічних ідей, вивчення практичного досвіду педагогів.

^ 23. Дайте визначення, що таке експериментальні школи?

а) це навчальні заклади, що обираються за бажанням учнів;

б)це процес у сучасній освіті, що забезпечує різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати індивідуальні можливості, нахили, цінності та професійні орієнтації;

в) це спосіб організації навчальної роботи в школах, який передбачає відміну від класно-урочної системи і оцінювання, відкриту організацію відкритого процесу;

г)це навчально-виховні заходи, призначені для обґрунтування, розроблення або перевірку нових педагогічних ідей, вивчення практичного досвіду педагогів.

^ 24.Дайте визначення, що таке диференціація?

а)це спосіб організації навчальної роботи в школах, який передбачає відміну від класно-урочної системи та індивідуальний підхід до навчання;

б)це навчальні програми, що обираються в межах освітньої програми навчально-виховного закладу;

в) це заходи, призначені для обґрунтування, розроблення або перевірку нових педагогічних ідей, вивчення практичного досвіду педагогів;

г)це процес у сучасній освіті, що забезпечує різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати індивідуальні можливості, нахили, цінності та професійні орієнтації.

^ 25.Дайте визначення, що таке комбінаторні нововведення?

а)це нововведення, що передбачають нове конструктивне поєднання елементів відомих методик;

б) нововведення пов’язані з удосконаленням, видозміною, модернізацією того, що має програма;

в)комплекс часткових взаємопов’язаних нововведень стосовно певної групи предметів, вікової групи дітей тощо;

г) сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання інформації за допомогою комп’ютерів.


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100).

Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи