1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної icon

1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної
Скачати 232.31 Kb.
Назва1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної
Дата26.08.2012
Розмір232.31 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

соціальної педагогіки


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Тема 1. Предмет та завдання соціальної педагогіки

Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної

педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями

суспільної практики. Місце соціальної педагогіки в системі педагогічних

наук. Аналіз поглядів вітчизняних науковців на зміст соціальної педагогіки

як системи наукових знань.

^ Тема 2. Історична ретроспектива становлення та розвитку соціально-педагогічної практики

Культурно-історичні передумови зародження благодійництва в Київській

Русі. Князь Володимир як засновник системи соціальної опіки. “Руська

правда” Ярослава Мудрого – прообраз сучасних соціальних програм.

Питання соціальної підтримки в “Духовній” Володимира Мономаха.

Традиції соціальної підтримки населення за часів козацтва. Соціально-

благодійна діяльність українських братств. Сільська громада як осередок

соціального захисту нужденних. Особливості соціальної підтримки

населення в Україні в кінці XIX на початку XX ст. Соціально-педагогічна

діяльність у 20-30 роки XX ст. Роль А.С. Макаренка та С.Т. Шацького у

розвитку соціально-педагогічної діяльності. Особливості соціально-

педагогічної діяльності в 60-80 р.р. XX ст.

Характеристика соціально-педагогічної практики наприкінці ХХ початку

ХХІ століття.

^ Тема 3. Основні поняття соціальної педагогіки

Поняття тезаурусу соціальної педагогіки. Соціалізація – базова

категорія соціальної педагогіки. Характеристика соціального виховання як

складової соціалізації особистості. Соціальне середовища як необхідна умова

соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її різновиди. Взаємозв’язок

соціалізації та соціальної адаптації. Зміст та види соціальної профілактики.

Сутність соціальної реабілітації. Соціальна допомога та соціальні послуги в

структурі соціального обслуговування. Характеристика соціальних інститутів

виховання.

^ Тема 4. Сутність процесу соціалізації особистості

Сучасні підходи до визначення соціалізації. Види соціалізації.

Характеристика факторів соціалізації особистості.

Механізми соціалізації: рефлексійний, традиційний, інституційний,

стилізований, міжособистісний.

Загальна характеристика основних етапів соціалізації. Особливості

соціалізації дітей та молоді в сучасних умовах.

^ Тема 5. Характеристика соціально-педагогічної діяльності

Сутність соціально-педагогічної діяльності. Структура соціально-

педагогічної діяльності. Характеристика її суб’єктів та об’єктів. Поняття

принципів соціально-педагогічної діяльності, їх класифікація. Функції

соціально-педагогічної роботи соціального педагога. Особливості

волонтерського руху в Україні. Порівняльний аналіз соціально-педагогічної

діяльності фахівців та роботи волонтерів.

^ Тема 6. Технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи

Характеристика технологій соціально-педагогічної діяльності. Класифікація

методів соціально-педагогічної діяльності (педагогічні, психологічні,

соціологічні, соціально-педагогічної роботи). Організаційні форми

соціально-педагогічної роботи. Використання гри та ігрових технік в

соціально-педагогічних технологіях. Технології вуличної соціально-

педагогічної роботи. Інформаційно-рекламні технології соціально-

педагогічної роботи. Профілактичні технології в соціально-педагогічній

роботі

^ Тема 7. Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної

діяльності

Законодавча база України щодо забезпечення соціально-педагогічної роботи

з дітьми та молоддю. Характеристика прав дитини. Конвенція ООН про

права дитини. Закон України «Про охорону дитинства». Забезпечення права

дитини на участь.

^ Тема 8. Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості

Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючи функції сім’ї.

Параметри сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Типологія сімей.

Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства, їх вплив на

формування особистості дитини.

Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Характеристика

соціального супроводу сім’ї. Типологія форм соціально-педагогічної роботи з

сім’єю. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які

перебувають у складних життєвих обставинах. Причини соціального

сирітства в Україні. Типологія „дітей вулиці”. Особливості соціалізації дітей

у закладах інтернатного типу. Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування. Cтворення та соціальний супровід

прийомних сімей та ДБСТ.

^ Тема 9. Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими функціональними можливостями

Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ї.

Типологія дитячої інвалідності. Причини відхилень у здоров’ї. Зміст та

напрямки реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями.

^ Тема 10. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної

дезадаптації

Поняття норми і патології в соціальному розвитку людини. Поняття

девіантної поведінки. Біологічні, психологічні, соціологічні теорії девіації.

Характеристики девіантної поведінки. Причини соціальних відхилень в

поведінці неповнолітніх. Поняття „важковиховуваний” в соціальній

педагогіці. Типові групи „важковиховуваних” підлітків. Види делінквентної

поведінки. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх. Поняття

наркотиків та наркогенних речовин. Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм як

різновиди хімічної залежності. Ознаки узалежненої поведінки. Стадії

наркотичної залежності. Характеристика суїцидальної поведінки. Мотиви та

стадії суїцидальної поведінки неповнолітніх.

^ Тема 11. Організація соціально-педагогічної роботи в соціальних

інститутах територіальної громади

Сучасні підходи до розуміння громади. Основні характеристики

територіальної громади. Територіальна громада як поле соціально-

педагогічної діяльності державних та неурядових організацій.Зміст та

форми соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних

закладах. Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх

закладах. Структура соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, основні

напрямки та форми їх роботи. Діяльність закладів соціального

обслуговування в умовах територіальної громади (центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями,

соціальний гуртожиток, соціальний центр матері і дитини, центр соціально-

психологічної допомоги, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центр

медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх. Соціально-педагогічна

діяльність неурядових організацій.


Список рекомендованої літератури

1. Басов Н.Ф. Социальный педагог: введение в профессию. – М.,2006.

2. Басов Н.Ф. История социальной педагогики. Учеб. пособие. – М.,2005.

3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. –

К.,2008.

4. Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та

молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія.

– К.: Наук. світ, 2006.

5. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций.

– М., 1999.

6. Ковчина І.М. Сучасні технології соціальної роботи за рубежем. Навч.-

метод. посіб. / За заг. ред. А.Й.Капської. – К.: Логос, 2001. – 96 с.

7. Клейберг Ю. А.Психология девиантного поведения: Учебное пособие

для вузов. – М.,2001.

8. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка

кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі” / За заг. ред. Т.Ф.

Алєксєєнко. – К., 2006.

9. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти

формування усвідомленого батьківства. – К., 2001.

10. Лукашевич М. П. Соціалізація: виховні механізми і технології. – К., 1998.

11. Макаренко А. С. Педагогічна поема. – К., 1986.

12. Максимова Н. Ю., Толстоухова С. В. Соціально-психологічні аспекти

профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. – К., 2000.

13. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. – М., 2003.

14. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. – М., 2001.

15. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення. / За ред А.Й.Капської. –

К, 2003.

16. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М., 1999.

17. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов

/Под ред. В. А. Сластенина. – М., 1999.

18. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики: Учебник для студентов

высших педагогических заведений. – М., 2002.

19. Никитина Л.Е.Социальный педагог в школе. – М,2003.

20. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога:

учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей /Н.И.Никитина,

М.Ф.Глухова. – М.: , 2005.

21. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001.

22. Організація і технологія соціальної роботи з дітьми вулиці / За заг.

ред.А.Й.Капської. – К.,2003.

23. Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців

притулків для неповнолітніх: збірка інформаційних, методичних,

ілюстративних матеріалів для спеціалістів / за заг. ред Т.В. Журавель,

Т.Л.Лях. – К., 2004.

24. Робота з дитиною в прийомній сім’ї. Методичний посібник. – К.,2003.

25. Словарь по социальной педагогике /Авт.-сост. Л.В.Мардахаев. – М.,2002.

26. Соціально-економічні причини насильства в сім’ї в Україні. – К.,2004.

27. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб.

пособие/ Л.Я.Олифиренко, Т.И.Шульга,И.Ф.Дементьева. – М.,2002.

28. Социальная педагогика: Курс лекций /Под общей ред. М. А. Галагузовой.

– М., 2000.

29. Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений

/Под ред. В. А. Никитина. – М., 2000.

30. Соціальна педагогіка. Підручник. / За ред А.Й.Капської. – К.,2006.

31. Соціальна педагогіка: теорія та технології. Підручник / За ред. І.Д.

Звєрєвої. – К., 2006.

32. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія. / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 208.

33. Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними

можливостями. Методичні рекомендації /Авт.-упорядники Безпалько О.В.,

Губарева Т. Г. – К., 2002.

34. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими

функціональними можливостями. / За ред А.Й. Капської. – К.,2003.

35. Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків

сімейного типу: Навч.- метод. комплекс / За заг. ред. Г.М. Лактіонової, Ж.В.

Петрочко. – К., 2006.

36. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред.

А. Й. Капської. – К., 2001.

37. Трубавіна І. М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками. – К.,

2000.

38. Трубавіна І. М., Бугаєць Н. А. Методи вивчення сім’ї. – К., 2001.

39. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю.

– К., 2002.

40. Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе: Учеб. пособие / Под

ред. А.В.Мудрика. – М., 2004.

41. Шацкий С.Т. Избранные произведения в 2т. – М.,1986.


^ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 1. Теоретичні засади технологій соціально-педагогічної діяльності.

Сутність соціально-педагогічної діяльності. Поняття об’єкт та клієнт у соціально-педагогічній діяльності. Професійний портрет соціального педагога і соціального працівника. Комунікативні особливості діяльності соціального педагога.


^ Тема 2. Соціальні технології і технології соціальної роботи.

Поняття соціальних технологій, технологій соціальної роботи. Компоненти соціальної роботи. Класифікаційні ознаки та структура соціальних технологій, технологій соціальної роботи. Соціологічні, психологічні, організаторсько-розпорядницькі методи соціальної роботи.


^ Тема 3. Технології соціально-педагогічної роботи.

Поняття технології соціально-педагогічної діяльності. Критерії ефективності процесу технологізації соціально-педагогічної роботи. Класифікація та риси технологій соціально-педагогічної роботи. Основні складові соціально-педагогічних технологій. Умови реалізації соціально-педагогічних технологій. Загальні і прикладні технології соціально-педагогічної роботи. Фактори, які впливають на розробку технологій соціально-педагогічної роботи.


^ Тема 4. Форми та методи соціально-педагогічної діяльності.

Методи соціально-педагогічної діяльності. Педагогічні методи: методи формування свідомості, методи організації діяльності, методи стимулювання діяльності, методи самовиховання. Психологічні методи: методи психодіагностики, психотерапевтичні методи, психокорекційні методи, психологічне консультування. Методи соціальної роботи: аналіз соціуму, соціальна вулична робота, робота в громаді, метод «рівний-рівному». Поняття форми соціально-педагогічної роботи. Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи.


^ Тема 5. Технології індивідуальної та групової соціально-педагогічної роботи.

Індивідуальна соціально - педагогічна робота, орієнтована на вирішення проблем об’єкта. Етапи та фази індивідуальної соціально-педагогічної роботи. Специфіка та призначення групової роботи соціального педагога. Особливості розподілу груп, їх види та мета. Ресурси групи. Фактори, які сприяють і перешкоджають груповій соціально-педагогічній роботі. Етапи групової соціально-педагогічної роботи.


^ Тема 6. Технології реалізації соціальним педагогом діагностичної, консультативної та терапевтичної функцій.

Поняття соціальної, педагогічної та соціально-педагогічної діагностики. Комплексна психолого-педагогічна діагностика. Загальна характеристика та види соціально-педагогічного спілкування, як засобу консультативної допомоги. Сутність і зміст поняття терапія. Методи терапевтичного в практиці соціально-педагогічної роботи.


^ Тема 7. Технології соціально-педагогічної роботи з cім’ями.


Завдання соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Типологія видів сімей, що потребують допомоги та підтримки соціального педагога. Технології діагностики сім’ї. Соціально-педагогічна паспортизація сім’ї. Методика створення генограми. Технології соціально-педагогічного сімейного консультування. Специфіка роботи соціального педагога з молодою сім’єю; із студентською сім’єю; із кризовими сім’ями.


^ Тема 8. Технології роботи соціального педагога в закладах освіти.

Школа як складний соціально-виховний феномен і провідний інститут соціального виховання. Функції соціального середовища школи. Вимоги до особистості соціального педагога. Професійні завдання та напрями роботи соціального педагога в закладах освіти. Соціальна паспортизація класних шкільних колективів – як технологія. Оцінка результативності професійної діяльності соціального педагога.


^ Тема 9. Технології соціально-педагогічної роботи з особами девіантної поведінки.

Важковиховуваність як передумова виникнення відхилень у поведінці підлітків. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації. Особистісно-орієнтований підхід щодо подолання дезадаптації. Технології паспортизації дітей групи ризику. Технології профілактики та попередження соціально-негативних форм девіантної поведінки. Адитивна поведінка: поняття і сутність. Форми і методи профілактики адиктивної поведінки серед учнівської молоді.


^ Тема 10. Технології соціально-педагогічної допомоги і підтримки осіб з обмеженими можливостями.

Класифікація клієнтів з обмеженими можливостями. Завдання соціального педагога в роботі з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями. Технології вивчення особистості з обмеженими можливостями. Соціально-педагогічний супровід осіб з обмеженими можливостями.


^ Тема 11. Технології соціально-педагогічної діяльності, що спрямована на творчий розвиток особистості.

Завдання виховання людей з високим творчим потенціалом. Поняття «творча особистість», «творчість». Психофізіологічні особливості обдарованості. Структура творчої особистості. Види обдарувань та типи творчої роботи з обдарованими дітьми та молоддю. Технології виявлення, діагностики обдарованості. Специфіка соціально - педагогічної роботи в будинках творчості, клубах, студіях, спеціалізованих класах ЗОШ 1-III, ліцеях, гімназіях.


Література

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) /А Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. X. Вайнола. Заг. ред. І. Звєрєвої та Г. Лактіонової.— К.: Наук, світ, 2001,— 129 с.

 2. ^ Аникеева Н. II. Воспитание игрой: Кн. для учителя. — М.: Просве- ение, 1987,- 143 с.

 3. Баранчик С. Духовність в Україні і ЗМІ //Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. — К., 1999.- Т. 15,- С. 589-597.

 4. Безпалько О. В., Едель С. В. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей. — К., 2001.

 5. Бондаренко А.К., А. Й. Матусик А.Й. Воспитание детей в игре. — М.: Просвещение, 1983,— 192 с.

 6. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості. — Харків: Фоліо, 1996,- 237 с.

 7. Бочарова В. Г. Социальная работа: знакомство с профессией. — М., 1994.

 8. Вавіна В., Жук Т. Навчання та реабілітація дітей та молоді з пору­шенням зору //Дефектологія,— 1996,— № 1,— С. 19-23.

 9. Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога. — М.: Изд. центр "Академия", 2001.— 160 с.

 10. Вернер Д. Реабилитация детей-инвалидов. — М., 1995.

 11. Виховання дітей з особливими потребами в сім'ї,- К., 1998.

 12. Виховання дітей з особливими потребами в сім'ї / За ред. Л. П. Фа- лінської. — К., 1998.

 13. Волонтерський рух в Україні: Тенденції розвитку /Вайнола Р. X., Капська А. Й., Комарова Н. М. — К.: Академпрсс, 1999.

14.1'арбузов В. И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье,— СПб., 1997."

  1. Гільбух /О. 3. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагности­ка, педагогіка, — К.: РОВО "Укрвузполіграф", 1992. - 84 с.

  2. Групповая психотерапия / Под ред. Б. Д. Карвасарскою, С. Ледера. — М., 1990,- 378 с.

 1. Даніелс Р., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до системи загальноосвітніх класів. — Львів, 2000.

 2. Дети улицы: Что нужно знать для успешного овладения проек­том. — Великобритания. ЮНИСЕФ, 1998.

 3. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: Сучасний стан і перспективи розвитку /Керівник авт. кол. Толстоухова С. В. — К., 1999.

 4. Діяльність центрів ССМ по літньому оздоровленню дітей та молоді: // Зазаг. ред. Толстоухової C.B., Пінчук І. М.~^ К.: УДЦССМ, 2000.

 5. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей,— М.: Просвещение, 1987,— 205с. (Психо­логическая наука — школе).

 6. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя. — М.: Пе­дагогика, 1987.— 159 с.

 7. Зайцевська Т. Ю. Вулична робота з дітьми вулиці // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції /За ред. І. В. Козубовсь- кої, І. І. Міговича. — Ужгород, 1999,— Ч. 1,— С. 262-267.

 8. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. — М.: Педагогика, 1989.

 9. Игры — обучение, тренинг, досуг: в 4-х кн. /Под ред. В. В. Пет русинского. — М.: Новая шк.,1994.— 368 с.

 10. Іванова І. Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів. — К., 2000.

 11. Кадровое обеспечение социальных служб: подготовка и переподго­товка /Отв. ред. Е. И. Холостова. — М., 1994.

 12. Как помочь ребенку, больному церебральным параличем /Хельмут Кнупфер, Фридрих Вильгельм Ратне. — Марбург, 1994.

 13. Каникулы: игра, воспитание: Кн. для учителя / О. С. Газман и др. - М., 1986.

 14. Кан-Калик В. А., Никандров //. Д. Педагогическое творчество.— М.: Педагогика, 1990,- 144с.

 15. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить /Пер. с англ. 3. П. Вольской. — М.: Оникс, 1994.- 224 с.

 16. Кичук Н. В. Формування творчої особистості вчителя,— К.: Ли- бідь, 1991,- 98 с.

 17. Коваль JJ. Г., Зверева I. Д., Хлебік С. Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. — К.: 13МН, 1997.— 39 с.

 18. Лекции по технологии социальной работы. В 3-х ч. /Под ред. Холостовой E. И. Часть 1. M.: Социально-технологический институт, 1998. "

 19. . Лендрет P. Л. Игровая терапия: искусство отношений. Пер. с англ. /Предисл. А. Г. Варга. — М.: Международн. пед. академия, 1994; АО "Сфера", 1994,- 160 с.

 20. Лук А. Н. Психология творчества. — М.: Наука, 1978.— 127 с.

 21. Лук' япецьТ. І. Рекламний менеджмент. — К.: КНЕУ, 1999.

 22. Лукашевич М. П. Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб,- К.: МАУП, 2002,- 136 с.

 23. Лютий В. Н. "Робочі матеріали по темі: Взаємодія зі засобами масо­вої інформації в соціальній роботі" / Теорія і практика соціальної роботи: профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. — К.: Христи­янський дитячий фонд; Академія праці і соціальних відносин, 2000.

 24. Матвеев Ф. Психические нарушения при дефектах зрения и слу­ха.- М., 1987.

 25. Мистецтво життєтворчості особистості; Наук.-метод, посібник: У 2 ч. /Ред. рада: В. М. Доній, Р. М. Несен, Л. В. Сохань, I. Р. Ермаков та ін. — К.: ІЗМН, 1997. — Ч. 1: Теорія і технологія життєтворчості. — 392 с.

 26. Молодь і дозвілля: теорія, методика і практика роботи з підлітками Та молоддю за місцем проживання /7 О. В. Беспалько, А. Й. Капська, В. Т. Куєвда, К. В. Щербакова, — Редкол.: А. И. Капська (голова) та ін.- Вип. 1,- К.: А. Л. Д., 1994,- 125 с.

 27. Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці. — К.: Знан­ня, 1989. - 48 с.

 28. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Під кер. Борщевської Л. В., ЗіброваЛ. В., Іванова І. Б, — К.: УІСД, 1999.

 29. Немежанская Е. А. Это волшебное слово "игра". Сборник,— К.: Молодь, 1978.- 150 с.

 30. Никитин В. А. Начала социальной педагогики: Учебное пособие.— М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998.

 31. Овчарова Р. В. Книга социального педагога.— М.: ТЦ "Сфера", 2001,- 480 с.

 32. Попов С. В. Рекламное дело. — М.: Просвещение. — 2000.

 33. Психология творчества /Под ред. Я. А. Пономарева.— М.: Нау­ка, 1990,- 224 с.

 34. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посіб­ник,- К.: ІЗМН, 1996,- 236 с.

 35. Рожков И. Я. "Международное рекламное дело". — М.: Юннтн "Банки и биржи". — 1994.

 36. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О. Яременко, О. Балакірєва, Н. В у тенко, О. Вакуленко та ін. — К.: Український інститут соціальних дослі­джень, 2000.

 37. Российская энциклопедия социальной работы /Под ред. А. М. IIa нова, Е. И. Холостовой. — М., 1997.

 38. Рудестам К. Групповая психотерапия: Психокоррекционные груп­пы: теория и практика / Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1990,— 367 с.

 39. Сысоева С. О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний посібник, - К.: ІСДОУ, 1994.- 112 с.

 40. Слепоглухонемота: исторические и методологические аспекты. — М., 1989.

 41. Социальная работа /Под общ. ред. В. И. Курбатова. Серия "Учеб­ники, учебные пособия". - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000. — 576 с.

 42. Социальная работа: теория и практика: Учебн. пособие. /Отв. ред. проф. Е. И. Холостова, проф. А. С. Сорвика. — М.: ІНФРА-М, 2001,- 427 е. - (Серия "Высшее образование").

 43. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. /За заг. ред. А. Я. Ходорчук. - К.: ДЦССМ, 2002,- 177 с.

 44. Соціальна робота з людьми з особливими потребами /Упоряд. О. В. Безпалько та ін. / Під заг. ред. I. Д. Звєрєвої. — К.: Наук. світ. 2002,- 55 с.

 45. Справочное пособие по социальной работе /Ред. А. М. Панов, Е. И. Холостова. — М.: Юристь, 1997.

 46. Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. — М.: Академический Проект, 2000.— 496 с.

 47. Технологии социальной работы: Учебн. под общ. ред. проф. Е. И. Хо­лостовой. - М.: ИНФРА-М, 2001,- 400 е.- (Серия "Высшее образование").

 48. Технология социальной работы: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. И. Г. Зайнышева. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000,- 240 с.

 49. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах /За ред. проф. А. Й. Капської.- К., 2001,- 140 с.

 50. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Капської А. Й. — К., 2000. — 372 с.

67 Фурдеії С. Г. Понятие социальной технологии // Социальная рабо­та /Под общей ред. проф. В. И. Курбатова, — Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

68. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педа- | гога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, — М.: Издатель­ский центр "Академия", 2002. — 272 с. 69. Шептенко Г1. А., Воронина Р. А. Методика и технология работы Социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В. А. Сластенина. — М.: Издательский центр "Академия", 2001. — 208 с.


Варіант тестового завдання

 1. Процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища, вид соціальної взаємодії особистості чи соціальної групи із соціальним середовищем – це:

а) інтеріоризація

б) екстеріоризація

в) соціальна адаптація

г) соціалізація

 1. Відновлення придатності, система медико-педагогічних заходів, спрямованих на включення аномальної дитини в соціальне середовище, прилучення до життя і праці на рівні її психологічних можливостей – це:

а) компенсація

б) корекція

в) реабілітація

г) соціалізація

 1. ^ Стійке відхилення у свідомості і поведінці дітей, зумовлене негативним впливом середовища і недоліками виховання – це:

а) педагогічна запущеність

б) персеверація

в) праксис

г) депривація

 1. ^ Комплекс дій державних, громадських організацій, спрямованих на забезпечення та покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих гру – це:

а) соціальне обслуговування

б) соціальна допомога

в) соціальні послуги

г) всі відповіді вірні

 1. ^ Вид соціальної діяльності спрямований на підтримку осіб та соціальних груп, що знаходяться в кризовій ситуації – це:

а) соціальне обслуговування

б) соціальна допомога

в) соціальні послуги

г) всі відповіді вірні

 1. Вид соціальної діяльності державних та недержавних органів, спрямований на забезпечення матеріальних, оздоровчих, освітніх, естетичних та інших потреб особистості – це:

а) соціальне обслуговування

б) соціальна допомога

в) соціальні послуги

г) всі відповіді вірні

 1. ^ Принцип законності та прав людини відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Принцип диференційованого та індивідуального підходу відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Принцип компетентності кадрів відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Принцип цілеспрямованості відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Принцип інтеграції відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Принцип системності відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Принцип контролю та перевірки виконання відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Принцип гуманізму відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Сім’я, яка добровільно взяла з закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 1 до 4 дітей для виховання і спільного проживання – це:

а) прийомна сім’я

б) багатодітна сім’я

в) опікунська сім’я

г) дитячий будинок сімейного типу

 1. Окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, яка бере на виховання і спільне проживання не менше 5 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування – це:

а) прийомна сім’я

б) багатодітна сім’я

в) опікунська сім’я

г) дитячий будинок сімейного типу

 1. ^ Прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу – це форми опіки дітей в Україні:

а) традиційні

б) інноваційні

в) дитячі

г) сімейні

 1. Хто з авторів особистісні якості ділить на три групи: психологічні характеристики; психолого-педагогічні якості, спрямовані на самоудосконалення; психолого-педагогічні якості, спрямовані на створення ефекту особистісної привабливості:

а) Є.І. Холостова

б) С.Б. Єлканова

в) Ю.Н. Кулюткін

г) А.К. Маркова

 1. ^ Хто з авторів пропонував трьохкомпонентну структуру якостей особистосі: загально-педагогічні; професійно важливі якості; індивідуальні психологічні властивості:

а) Є.І. Холостова

б) С.Б. Єлканова

в) Ю.Н. Кулюткін

г) А.К. Маркова

 1. Хто з авторів виділяє у структурі особистості педагога такі такзвані інтегральні характеристики: професійна педагогічна самосвідомість; індивідуальний стиль діяльності і спілкування; творчий потенціал:

а) Є.І. Холостова

б) С.Б. Єлканова

в) Ю.Н. Кулюткін

г) А.К. Маркова

 1. ^ Принцип толерантності відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Принцип максимізації соціальних ресурсів відноситься до таких принципів соціально-педагогічної діяльності:

а) специфічних

б) соціально-політичних

в) психолого-педагогічних

г) організаційних

 1. ^ Спеціаліст, зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності – це:

а) педагог

б) соціальний педагог

в) соціальний працівник

г) вихователь

 1. ^ Теоретичною основою соціально-педагогічної діяльності є:

а) знання

б) вміння

в) навички

г) практика

 1. Вміння, які передбачають володіння культурою міжособистісного спілкування, налагодження контакту з іншою людиною, розвиток взаємодії з клієнтом в позитивному емоційному напрямку:

а) комунікативні вміння

б) аналітичні вміння

в) організаторські вміння

г) прогностичні


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100.

Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної icon1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної iconМ. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями...
1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....
1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної iconМетодичні рекомендації з написання курсових проектів для спеціальності
Укладачі: Оленrівська Л. П. – старший викладач кафедри соціальної роботи І соціальної педагогіки, Копилова С. В. кандидат педагогічних...
1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної icon№ Предмет І завдання соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука, Завдання, об`єкти, суб`єкти соціально-педагогічної діяльності
1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
Роль соціальної педагогіки як науки І сфери практичної діяльності. Науково-теоретична структура соціальної педагогіки та визначте...
1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної iconПредмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною»
Причиною цього є те, що існують факти суспільного життя, які можуть бути вивчені лише за допомогою поєднаних зусиль двох наук: психології...
1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної iconДержавний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки україни кафедра проблем керування та соціальної педагогіки
Учбово-виробнича практика студентів є важливою частиною професійної підготовки бакалаврів соціальної педагогіки. Практика проходить...
1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної iconБібліотека технології соціальної педагогіки та соціальної роботи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Т 38 Технології соціальної педагогіки та соціальної роботи : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи