Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 247.49 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір247.49 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

українська мова та література з методикою викладання


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


Переяслав-Хмельницький – 2012

^ УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


Програма вступного випробування

^ УКРАЇНСЬКА МОВА


1. Писемна й усна форми сучасної української літературної мови. Функціональні стилі української літературної мови, їх основна характеристика.

2. Літературна мова й діалекти. Наріччя української мови. Коротка характеристика їхніх фонетичних, граматичних та лексичних рис.

3. Графіка. Український алфавіт. Співвідношення між буквами алфавіту й фонемами. Букви для позначення голосних і приголосних фонем. Звукове значення букв Я, Ю, Є, Ї, ДЖ, ДЗ, Щ та подвоєння. Позначення м'якості приголосних на письмі.

4. Орфографія як розділ мовознавчої науки. Становлення української орфографії. Принципи українського правопису. Роль і місце кожного із них в українській орфографії. Граматичні й лексико-семантичні основи вживання великої букви. Актуальні проблеми українського правопису.

5. Система фонем української літературної мови. Голосні фонеми, класифікація їх у головних виявах. Варіанти голосних фонем. Артикуляційно-акустична класифікація приголосних фонем української мови в їх головних виявах. Варіанти приголосних фонем. Зміни приголосних у мовленні (асиміляція й дисиміляція). Історичне пояснення цих явищ.

6. Фонетика й фонологія – два аспекти вивчення звукової системи мови. Звук і фонема. Функції мови. Інваріант і варіанти фонем. Історія вчення про фонему. Сучасні фонологічні школи про фонему й варіанти фонем. Фонетична й фонематична транскрипції в українській мові.

7. Морфонологія як учення про регулярні фонологічні чергування, пов'язані зі словотворенням і словозміною у складі морфем. Взаємодія фонеми й морфеми. Чергування приголосних фонем при словотворенні та словозміні. Зміни Г, К, Х на Ж, Ч, Ш та З, С, Ц. Чергування Д-ДЖ, Д-ДЗ, С-Ш, Т-Ч, Г-Ж, однієї фонеми з двома.

8. Склад як явище фонетичне. Основні закономірності фонетичного складоподілу в українській мові. Типи складів. Морфемне членування і складоподіл. Орфографічні склади; правила переносу слів з рядка в рядок.

9. Предмет і завдання лексикології. Слово як лексична одиниця мови. Лексичне значення слова. Відмінність слова від морфеми й словосполучення. Типи лексичних значень слова. Типи словників. Коротка історія української лексикографії.

10. Моносемія й полісемія. Пряме й переносне значення слів. Типи переносних значень слів. Розширення й звуження значень слів.

11. Синоніми, їх класифікація. Групи синонімів: семантичні (понятійні, або ідеографічні); стилістичні синоніми; понятійно-стилістичні, або семантико-стилістичні синоніми. Антоніми. Стилістичне використання синонімів та антонімів.

12. Омоніми, їх види. Розрізнення омонімії й полісемії. Пароніми. Стилістичне використання омонімів та паронімів.

13. Шляхи й способи засвоєння іншомовних слів. Стилістичне використання слів іншомовного походження.

14. Склад лексики в українській літературній мові щодо виділення в ній активних і пасивних шарів. Архаїзми й історизми, їх стилістичне використання. Загальномовні та індивідуально-авторські неологізми.

15. Фразеологія. Класифікація фразеологізмів. Джерела фразеологізмів. Вияв в українських ідіомах національної специфіки мови.

16. Морфемна будова слова. Поняття морфеми, типи морфем. Основа й закінчення. Тип основ. Зміни в складі слова в процесі історичного розвитку української мови (опрощення, перерозклад, ускладнення). Слово й морфема.

17. Словотвір як лінгвістична дисципліна. Зв'язок його з лексикологією та граматикою. Поняття про твірну основу й словотворчі афікси. Словотвірний тип, словотворче значення. Основні способи творення слів у сучасній українській мові. Словотворення як джерело збагачення лексичного складу мови.

18. Предмет і завдання граматики. Основні граматичні поняття: граматичне значення, граматична форма, граматична категорія. Способи вираження граматичних значень у сучасній українській мові.

19. Частини мови та принципи виділення їх. Повнозначні й неповнозначні частини мови. Явище переходу слів з однієї частини мови в іншу (загальний огляд).

20. Іменник. Семантичні й морфологічні ознаки та синтаксична роль. Лексико-граматичні категорії іменників (власні й загальні, назви істот і неістот, конкретні й абстрактні, збірні й одиничні, з матеріальним (речовим) значенням. Категорія роду, числа, відмінка іменників. Відмінювання іменників.

21. Прикметник. Лексико-граматичні групи прикметників. Перехід відносних прикметників у якісні. Ступені порівняння якісних прикметників, їх значення й утворення. Відмінювання прикметників твердої та м'якої групи. Особливості відмінювання й правопису складних прикметників з другою частиною на -лиций. Перехід прикметників в іменники.

22. Повні й короткі прикметники. Стягнені й нестягнені форми повних прикметників (з історичним поясненням). Стилістичні функції коротких і повних нестягнених форм прикметників.

23. Числівник, його значення як частини мови, граматичні ознаки. Генезис числівників. Семантичні групи числівників. Морфологічні групи числівників. Відмінювання числівників. Зв'язок їх з іменниками та синтаксична роль.

24. Займенник, значення його як частини мови. Природа займенників. Розряди займенників за значенням та за співвідношенням з іншими частинами мови. Стилістичне використання займенників.

25. Дієслово. Семантичні, морфологічні ознаки та синтаксична роль дієслова як частини мови. Дієвідмінювані, відмінювані й незмінювані форми дієслова. Місце інфінітива в системі дієслівних форм.

26. Категорія виду дієслова. Значення доконаного й недоконаного видів, їх морфологічна відмінність. Способи творення видових форм. Співвідносні видові пари дієслів. Одновидові дієслова. Дієслова, що мають значення обох видів.

27. Перехідні й неперехідні дієслова, їх зв'язок з категорією дієслівного стану. Стани дієслова. Дієслова, що знаходяться поза станом.

28. Категорія часу дієслова, її зв'язок з категоріями способу й виду. Сучасна система часових форм дієслова. Історія виникнення їх. Уживання форм одного часу в значенні іншого. Категорія способу дієслова. Дійсний, умовний і наказовий способи дієслів, їх значення й утворення. Історія форм умовного й наказового способів. Уживання форм одного способу в значенні іншого.

29. Дієвідмінювання. Форми теперішнього ( і майбутнього простого) часу I і II дієвідмін. Категорія числа й роду в дієсловах. Дві основи та їх роль у творенні дієслівних форм. Категорія особи дієслова, її значення й морфологічне вираження.

30. Дієприкметник, значення його, граматичні ознаки. Активні й пасивні дієприкметники, їх утворення й уживання в мові. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники.

31. Дієприслівник, його ознаки. Значення дієприслівників доконаного й недоконаного виду, їх творення й синтаксична роль. Історія виникнення дієприслівників. Безособові форми на -но, -то.

32. Прислівник. Морфологічні ознаки й синтаксична роль. Групи прислівників за значенням. Ступені порівняння означальних прислівників. Творення прислівників. Перехід інших частин мови в прислівники (адвербіалізація). Перехід прислівників у прийменники, сполучники, частки.

33. Слова категорії стану (предикативи), місце їх у системі частин мови. Розгляд слів категорії стану в науковій літературі та в шкільній граматиці.

34. Прийменник як частина мови. Групи прийменників за походженням. Морфологічний склад прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.

35. Сполучник. Морфологічний склад сполучників. Сполучники сурядні й підрядні, їх групи. Сполучні слова, їх відмінність від сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.

36. Частки, їх функції в мові. Групи часток за значенням Частки словотворчі й формотворчі. Правопис часток з іншими частинами мови.

37. Модальні слова як окрема лексико-граматична група слів. Поділ модальних слів за значенням. Вигуки, роль їх у мові. Групи вигуків за значенням. Перехід у вигуки повнозначних слів.

38. Словосполучення, його ознаки. Розмежування вільних (синтаксичних), фразеологічних і лексичних словосполучень. Типи підрядних словосполучень за морфологічною ознакою головного слова. Вияв у словосполученні національної специфіки мови. Проблема сурядних словосполучень. Типи граматичного зв'язку та семантико-синтаксичних відношень.

39. Речення як основна синтаксична одиниця мови і мовлення. Речення і судження. Ознаки речення. Типи речень за метою висловлювання. Інтонаційні, змістові й структурні особливості речень кожного типу. Окличні речення як засіб вираження почуття.

40. Просте двоскладне речення. Група підмета й присудка. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Складений підмет. Присудок (простий і складений), способи його вираження. Питання про складений присудок і способи його вираження. Синоніміка різних форм присудка.

41.  Другорядні члени речення. Їх типи, способи вираження.

42. Повне й неповне речення. Типи неповних речень. Відмежування неповних двоскладних речень від повних односкладних речень.

43. Односкладні речення, характер головного члена в них. Структурно-семантичні типи односкладних речень: означено-особові, неозначено-особові, безособові, інфінітивні, номінативні, вокативні, генітивні.

44. Просте ускладнене речення. Загальна характеристика ускладнювальних засобів простого речення. Особливості пунктуації.

45. Складне речення як синтаксична одиниця (загальна характеристика). Типи складного речення. Засоби зв'язку частин складного речення.

46. Складні форми синтаксичної організації мовлення. Питання про текст як об'єкт синтаксично-комунікативного аналізу. Монологічне й діалогічне мовлення. Складне синтаксичне ціле. Абзац.

47. Основи сучасної пунктуації. Система розділових знаків у простому й складному реченні.

48. Найважливіші дослідження із сучасної української мови, історії української мови, стилістики української мови.

49. Проблема походження української мови. Періодизація історії української мови. Сучасні проблеми розвитку української мови.

50. Роль Тараса Шевченка в історії української мови. Роль Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Панаса Мирного в історії української мови.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Безпояско О. Граматика української мови. Морфологія / О. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. – К., 1993.

2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис / І.Р. Вихованець. – К., 1993.

3. Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Грищенко. – К., 1982.

4. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська. – К., 2004.

5. Жовтобрюх М.А. Курс сучасної української літературної мови / М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. – Ч. 1, 2. – К., 1972.

6. Загнітко А.П. Основи функціональної морфології української мови / А.П. Загнітко. – К. : Вища школа, 1991. – 77 с.

7. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія / А.П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 435 с.

8. Загнітко А.П. Український практичний синтаксис / А.П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 2004. – 193 с.

9. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис / А.П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 2001. – 662 с.

10. Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка, 2004. – Ч. 1,2.

11. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту / А.П. Загнітко. – Донецьк, 2003.
12. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : збірник вправ / М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. – К., 1995.

13. Слинько І.І. Синтаксис української мови. Проблемні питання / І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська. – К., 1994.

14. Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979.
15. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1969.

16. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1972. 

17. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1969. 

18. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред. І.К. Білодіда. – К., 1972.

19. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2-е. – К., 1997; Вид. 3-є. – К., 2002.

20. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2-е. –К., 2000; Вид. 3-є. – К., 2003.

21. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови / К.Ф. Шульжук. – К. : „Академія”, 2004. – 408 с. 


Додаткова література

22. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Семантические средства языка / Ю.Д. Апресян. – М., 1974.

23. Арполенко Г.П. Числівник української мови / Г.П. Арполенко, К.Г. Городенська, Г.Х. Щербатюк. – К. : Наукова думка, 1980. – 242 с.

24. Арполенко Г.П. Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові / Г.П. Арполенко, В.П. Забєліна. – К., 1982.

25. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы / Н.Д. Арутюнова. – М., 1976.

26. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке / В.В. Бабайцева. – М., 1988.

27. Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке / В.В. Бабайцева. – М., 1968.

28. Безпояско О.К. Морфеміка української мови / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська. – К., 1987.

29. Безпояско О.К. Іменні граматичні категорії / О.К. Безпояско. – К., 1991.
30. Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения / В.В. Богданов. – Л., 1977.

31. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове / В.В. Виноградов. – М., 1986.

32. Вихованець І.Р. Семантико-синтаксична структура речення / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1983. – 219 с. 

33. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець. – К., 1992.

34. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови / І.Р. Вихованець. – К., 1980.

35. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І.Р. Вихованець. – К., 1988.

36. Вакарюк Л.О. Українська мова: Морфеміка і словотвір / Л.О. Вакарюк, С.Є. Панцьо. – Тернопіль, 2004. – 183 с.

37. Гнатюк Г.М. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові / Г.М. Гнатюк. – К., 1982.

38. Городенська К.Г. Словотвірна структура слова К.Г. Городенська, М.В. Кравченко. – К., 1981.

39. Горяний В.У. Синтаксис односкладних речень / В.У. Горяний. – К., 1984.

40. Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові / А.П. Грищенко. – К., 1969.

41. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові / А.П. Грищенко. – К., 1978.

42. Дудик П.С. Із синтаксису простого речення / П.С. Дудик. – Вінниця, 1999.
43. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення / П.С. Дудик. – К., 1973.

44. Дудик П.С. Словосполучення в українській літературній мові / П.С. Дудик. – К., 1998.

45. Дудик П.С. Просте ускладнене речення / П.С. Дудик. – Вінниця, 2002.
46. Етимологічний словник української мови. – К., 1982-2003. – Т. 1-4.

47. Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М.А. Жовтобрюх. – К., 1970.

48. Жовтобрюх М.А. Мова української преси (до середини дев’яностих років ХІХ ст.) / М.А. Жовтобрюх. – К., 1963.

49. Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941) / М.А. Жовтобрюх. – К., 1991.

50. Жовтобрюх М.А. Проблеми взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів / М.А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1973. – № 1.

51. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова / М.А. Жовтобрюх. – К., 1984.

52. Загнітко А.П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці / А.П. Загнітко. – К., 1990.

53. Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові / Н.Л. Іваницька. – К., 1986.

54. Кадомцева Л.О. Сучасна українська мова. Синтаксис простого речення / Л.О. Кадомцева. – К., 1985.

55. Клименко Н.Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська. – К., 1998.

56. Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови / Н.Ф. Клименко. – К., 1973.

57. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови / Н.Ф. Клименко. – К., 1998.

58. Ковалик І.І. Вчення про словотвір / І.І. Ковалик. – Львів, 1958-1960. – Вип. 1, 2.

59. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум / Г.О. Козачук. – К., 1991.
60. Козачук Г.О. Практичний курс української мови / Г.О. Козачук, Н.Г. Шкуратяна. – К., 1994.

61. Коструба П.П. Фонетика сучасної української літературної мови / П.П. Коструба. – Львів, 1963. – Ч. 1

62. Коць Л.М. Дієприслівник у сучасній українській літературній мові / Л.М. Коваль. – К., 1964.

63. Кочерган М.П. Слово і контекст. Лексична сполучуваність і значення слова / М.П. Кочерган. – Львів, 1980.

64. Курило О. Уваги до української літературної мови / О. Курило. – К. : Основи, 2004. – 303 с.

65. Кучеренко І.К. Актуальні питання граматики / І.К. Кучеренко. – Львів, 2003.
66. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови / І.К. Кучеренко. – Вінниця, 2003.

67. Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові / І.Г. Матвіяс. – К., 1973.

68. Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення / О.С. Мельничук. – К., 1996.

69. Мойсієнко А.К. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис простого ускладненого речення / А.К. Мойсієнко. – К., 2006. 

70. Морфологічна будова сучасної української мови. – К., 1975.

71. Плющ М.Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення / М.Я. Полющ. – К., 1978.

72. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі / М.Я. Полющ.. – К., 1985.

73. Плющ М.Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. – К., 1986.

74. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике / А.А. Потебня. – М., 1968. – Т. 1-2.

75. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике: Глагол / А.А. Потебня. – М., 1977.– Т. 4. – Вып. 2.

76. Русанівський В.М. Структура українського дієслова / В.М. Русанівський. – К., 1971.

77. Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – Т. І-ІІ. – М., 1980.

78. Синтаксична будова української мови / Відп. ред. М.А. Жовтобрюх. – К., 1968.

79. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Л.Г. Скрипник. – К., 1973.

80. Словотвірна семантика східнослов’янських мов. – К., 1983.

81. Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. – М., 1989.

82. Соколова С.О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові / С.О. Соколова. – К. : Наук. думка, 2003. – 283 с.

83. Сучасна українська літературна мова / За ред. О.Д. Пономаріва. – К., 1997.
84. Тараненко А.А. Языковая семантика в ее динамических аспектах : Основные семантические процессы / А.А. Тараненко. – К., 1989.

85. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія / Н.І. Тоцька. – К., 1981.

86. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Завдання і вправи / Н.І. Тоцька.. – К., 1995.

87. Украинская грамматика. – К., 1986.

88. Український правопис. – 4-е вид., випр. і доп. – К., 1993.

89. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – Л., 1941.
90. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика / Д.Н. Шмелев. – М., 1977.


^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


1. Українські народні думи, проблематика та поетика.

2. „Слово о полку Ігоревім” – визначна пам’ятка давньоруської літератури.

3. Виникнення й розвиток літописання Київської Русі.

4. Полемічна література. Творчість Івана Вишенського.

5. Поезія Г.Сковороди, її тематичні групи, ідейно-художні особливості.

6. „Енеїда” І.Котляревського – перший твір нової української літератури.

7. Т.Шевченко – основоположник нової української літератури. Творчий шлях поета.

8. Ранній період творчості Тараса Шевченка.

2. „Чорна рада” П.Куліша – перший історичний роман в українській літературі.

9. Національна проблематика у творчості Тараса Шевченка періоду „трьох літ”.

10. Творчість Тараса Шевченка 1857–1861 рр.

11. „Чорна рада” П.Куліша – перший історичний роман в українській літературі.

12. Творчість І.Нечуя-Левицького – новий імпульс у розвитку української прози.

13. Роман Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Своєрідність композиції твору.

14. Історична трагедія І.Карпенка-Карого „Сава Чалий” як „архитвір нашої літератури” (І.Франко).

15. І.Карпенко-Карий – новатор-комедіограф („Мартин Боруля”, „Сто тисяч”, „Хазяїн”).

16. Життєвий і творчий шлях І.Франка. І.Франко в наукових дослідженнях.

17. Поема „Іван Вишенський” Івана Франка. Проблема вибору.

18. Драма серця в збірці І.Франка „Зів’яле листя”.

19. Суспільно-політична лірика І.Франка. Збірка поезій „З вершин і низин”, її новаторство, актуальність, тематика, художня досконалість.

20. Поема „Мойсей” Івана Франка — вершинне досягнення української літератури.

21. Імпресіоністичність стилю Михайла Коцюбинського.

22. Феміністичне спрямування, ніцшеанські мотиви в прозі О.Кобилянської („Людина”, „Царівна”).

23. В.Стефаник – майстер соціально-психологічної прози. Національна ідея в творчості останнього періоду.

24. Проза В.Винниченка як синтетичне стильове явище, багатство тем та особливості поетики.

25. Національна ідея у драматичній поемі Лесі Українки „Бояриня”.

26. Міфологізм, етично-філософський конфлікт „Лісової пісні” Лесі Українки.

27. Стильові течії в українській літературі 1920 – 30-х років. Літературна дискусія 1925–1928 років. Концепції М.Хвильового і М.Зерова.

28. Рання творчість П.Тичини як вершинний вияв українського модернізму.

29. Національна трилогія” П.Тичини: ідейна концепція та жанрово-поетична специфіка.

30. Неокласицизм творчості М.Зерова.

31. Стильова своєрідність поезії М.Рильського-неокласика.

32. Лірика та ліро-епос В.Сосюри.

33. Стильова парадигма творчості М.Хвильового.

34. Національна ідея, трагізм громадянської війни у творчості Ю.Яновського.

35. Є. Маланюк: біографія, стильова специфіка поезії.

36. Проза В. Підмогильного в контексті модернізму.

37. Жанрова своєрідність, національна ідея в драматургії М.Куліша („Народний Малахій”, „Мина Мазайло”).

38. Поетика кіноповістей О.Довженка.

39. Утвердження людської гідності та національної ідеї в романі „Тигролови” І.Багряного. Алегоричність назви роману.

40. Творчість У. Самчука. Основні положення статті „Нарід чи чернь?”

41. Художнє відтворення голодомору 1933 року як найстрашнішої трагедії українського народу в романі В.Барки „Жовтий князь”.

42. Шістдесятництво як явище в українській літературі, його витоки й наслідки.

43. Романи у віршах Ліни Костенко – художнє явище в українській літературі.

44. Ідейно-художня своєрідність поезії І.Драча.

45. Творчість В.Симоненка в контексті шістдесятництва.

46. Проблематика та художня своєрідність новел Григора Тютюнника.

47. Національна проблематика романів «На брата брат» Ю.Мушкетика та «Орда» Р.Іваничука.

48. Утвердження умовно-алегоричної прози у творчості Валерія Шевчука.

49. Чорнобильська тема в українській літературі (твори І.Драча, Б.Олійника та В.Яворівського).

50. Творчість поетів-в’язнів совісті українського народу. Неординарність поетичного мислення В.Стуса.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Гундорова Т. Про Явлення слова. Дискурс раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – С. 73-104.

2. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / І.О. Денисюк. – Л. : Наук. вид. тов-во “Академічний експрес”, 1999. – С. 145 265.
3. Євшан М. Боротьба генерацій і українська література / М. Євшан // Українське слово : Хрестоматія : у 4 кн. – Кн. 2. – К. : Либідь, 1998. – С. 13-20.

4. Історія української літератури ХХ ст. : у 2 кн. – Кн. 1. : 1910-1930 ті роки : [навч. посібник] / за ред. В.Г. Дончика – К. : Либідь, 1993. – С. 3-70.

5. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. / За ред. П.П. Хропка. – К. : Вища школа, 1991. – С. 7-32.

6. Історія української літератури к. ХІХ – п. ХХ ст. / За ред. Н.Й.Жук, В.М. Лесина. – К. : Вища школа, 1989. – С. 5 48.

7. Моклиця М.В. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Ч. І. Українська література / М.В. Моклиця. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 1999. – С. 3-15.

8. Моренець В. Національні шляхи модерну першої половини ХХ ст. : Україна і Польща / В. Моренець. – К. : Основи, 2002. – 327 с.

9. Наєнко М. Українське літературознавство. Школи, напрями, тенденції / М. Наєнко. – К. : ВЦ Академія, 1997. – С. 130-154.

10. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму / Я. Поліщук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 392 с.

11. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К. : Либідь, 1997. – С. 9-166.

12. Рисак О.О. Найперше – музика у слові : Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі к. ХІХ – п. ХХ ст. / О.О. Рисак. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 1999. – 340 с.

13. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ в. / І. Франко // Тв. : В 50 т. – К., 1984. – Т. 41. – С. 471-529.

14. Шумило Н. Під знаком самобутності: Українська проза і літературна критика кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – К.. 2003. – 354 с. 


Додаткова література

1. “Молода Муза” і літературний процес к. ХІХ – поч. ХХ ст. в Україні і Європі : Тези доповідей наукової конференції. – Львів, 1992. – 224 с.

2. Аврахов Г.Г. Художня майстерність Лесі Українки – лірика / Г.Г. Аврахов. – К. : Рад. школа, 1964. – 164 с.

3. Агеєва В. Імпресіоністична поетика М. Коцюбинського / В. Агеєва. – Слово і час. – 1994. – № 9-10. – С. 11-17.

4. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації : Монографія / В. Агеєва . – К. : Либідь, 2001. – 264 с.

5. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза / В. Агеєва. – К. : Наукова думка, 1994. – С. 3 55.

6. Бабишкін О. Володимир Самійленко : Літ.-крит. нарис/ О. Бабишкін. – К. : Наукова думка, 1963. – 168 с.

7. Бачинська В.В. До витоків символізму в ліриці Миколи Вороного / В.В. Бачинська // Вісник Одеського держуніверситету (гуманітарні науки) – О. : ОДУ, 1997. – С. 86-92.

8. Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ ст. : [моногр. дослідження] І. Бетко. – Zielona Gora, Kijów, 1999.

9. Білецький О. Микола Вороний // О. Білецький Зібр. праць : В 5 т. – К. : Наукова думка, 1965. – Т. 2. – С. 596–624.

10. Білецький Ф.М. Проблеми новаторства сатири початку ХХ ст. та її традиції в радянській літературі / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ : вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1984. – 70 с.

11. Білик Н. Богдан Лепкий: Життя і діяльність / Н. Білик. – Т. : Джура, 2001. – 172 с. 

12. Богдан Лепкий – видатний український письменник : Зб. статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-річчю від дня народження письменника. – Тернопіль, 1993. – 194 с.

13. Богданович М. Грицько Чупринка / М. Богданович // Вітчизна . – 1988. – № 7. – С. 164-169.

14. Бойко (Блохін) Ю. “Я знаю, я вірю – життя переможе” / Ю. Бойко // Дивослово. – 1995. – № 10-11. – С. 9-15.

15. Бойко Ю. Естетичні погляди Лесі Українки та її стильові шукання/ Ю. Бойко // Вибрані праці. – К. : Медекол, 1992. – С. 110-160.

16. Бондар М.П. Творчість Володимира Самійленка / М.П. Бондар // В.Самійленко. Твори. – К. : Дніпро, 1990. – С. 5–46.

17. Вервес Т. Поет повертається на батьківщину / В. Верес // Вороний М. Твори. – К. : Дніпро, 1989. – С. 5-30.

18. Гундорова Т. Тенденції розвитку художнього мислення початку ХХ ст. / Т. Гундорова, Н. Шумило // Слово і час. – 1993. – № 1. – С. 55-56. 

19. Дем’янівська Л. Художні пошуки в укр. драматургії початку ХХ ст. (Символічна драма С. Черкасенка й О. Олеся) / Л. Дем’янівська // Українська література : Матеріали 1 конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К. : АТ Обереги, 1995. – С. 133-150.

20. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – Л. : Наук. вид. тов-во “Академічний експрес”, 1999. – С. 165-179.

21. Донцов Д. Поетка українського рісорджіменту / Д. Донцов // Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літ. критики ХХ ст. : В 4 кн. – Кн. 1. – К. : Рось, 1994. – С. 149-183.

22. Дудар І. Народні джерела світобачення Богдана Лепкого / І. Дудар // Дивослово. – 2005. - № 1. – С. 52-55.

23. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – С. 540-545.

24. Єфремов С. Муза гніву і зневір’я / С. Єфремов // Літературно-критичні статті. – К. : Дніпро, 1993. – С. 153-171.

25. Жила В. Прометеївські образи і мотиви в творчості Лесі Українки / В. Жила // Сучасність. – 1993. – № 4. – С. 118-127.

26. Жицька Т. Знахідки на узбіччі пам’яті (С. Черкасенко в оцінці сучасників) / Т. Житецька // Київ . – 1998. – С. 146-150.

27. Жицька Т. Майже казкова історія драматичної “Казки” / Т. Житецька // Вітчизна. – 1998. – № 5-6. – С. 131-135.

28. Жулинський М. Григорій Чупринка // М. Жулинський Із забуття – в безсмертя. – К. : Дніпро, 1990. – С. 108-127.

29. З невідомих Олесевих поезій // Слово і час. – 1994. – № 4-5. – С. 14-16.
30. Зборовська Н. Пришестя вічності. – К. : Факт, 2000. – 224 с. 

31. Зеров М. Володимир Самійленко і український гумор / М. Зеров // Твори : В 2 т. – Т. 2. – К. : Дніпро, 1990. – С. 538-547.

32. Зеров М. Гр. Чупринка ( З приводу нового видання творів) / М. Зеров // Українське письменство. – К. : Основи, 2003 – С. 238-246.

33. Зеров М. Леся Українка / М. Зеров // Твори : В 2-х т. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 359-401.

34. Зеров М. Поезія Олеся і спроба її нового трактування / М. Зеров // Твори : В 2-х т. – К. : Дніпро, 1990 – Т. 2. – С. 537-562.

35. Ільницький М. Краси свічадо / М. Ільницький // Розсипані перли : Поети “Молодої Музи” . – К. : Дніпро, 1991. – С. 5-17.

36. Ільницький М. Від “Молодої Музи” до “Празької школи” / М. Ільницький. – Львів, 1995. – 318 с.

37. Ільницький М. З позиції прекрасного / М. Ільницький // Дивослово. – 1997. –№ 11. – С. 2-3.

38. Історія української літератури к. ХІХ – п. ХХ ст. / За ред. Н.Й. Жук, В.М. Лесина. – К. : Вища школа, 1989. – С. 165-182.

39. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. / За ред. П.П. Хропка. – К. : Вища школа, 1991. – С. 126-164.

39. Їм промовляти моя душа буде: “Лісова пісня” Лесі Українки та її інтерпретації / Упряд. В. Агеєва. – К. : Факт, 2002. – 223 с.

40. Калениченко Н.М. Коцюбинський : Нарис життя і творчості / Н.М. Калиниченко. – К. : Дніпро, 1984. – 189 с.

41. Коцюбинська М. Голос доби: За листами до М. Коцюбинського / М. Коцюбинська // Українська мова та література в школі. – 2004. – № 6. – С. 1 16.

42. Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі ХХ ст. / М.Г. Кудрявцев. – Кам.-Подільський, 1997. – 228 с.

43. Кудряшова О. Огнецвіт поезій Грицька Чупринки / О. Кудряшова // Літерат. Чернігів. – 2003. - № 1. – С 79-87.

44. Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / Ю. Кузнецов. – К., 1995. – 304 с.

45. Кузнецов Ю. Поетика прози М.Коцюбинського / Ю. Кузнецов. – К. : Наукова думка, 1989. – 289 с.

46. Кузьменко В. З творчого спадку М. Вороного / В. Кузьменко // Гроно нездоланних співців : Навчальний посібник з історії української літератури ХХ ст. – К. : КСУ, 2004. – С. 16-27.

47. Лариса Петрівна Косач-Квітка. Леся Українка. Бібліографічні матеріали, спогади, іконопис. – К. : Наукова думка, 2004.

48. Литвиненко Т. Історіософські аспекти пенталогії “Мазепа” / Т. Литвиненко // Слово і час. – 1997. - № 11-12.- С. 31-32.

49. Логвин Г.М. Ще раз про імпресіонізм М. Коцюбинського / Г.М. Логвин // Дивослово. – 1999. – № 4. – С. 3-5. 

50. Лучук В. Повернення навіки. – Молода Муза: Антологія західноукраїнської поезії поч. ХХ ст. / В. Лучук. – К. : Молодь, 1989. – С. 5-33.

51. Мартинюк М.І. Своєрідність художнього втілення національної ідеї у творчості В.Самійленка / М.І. Мартинюк : автореферат дис. канд. філол. наук : 10.01.01. – К., 2000. – 18 с.

52. Мельник В. Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення / В. Мельник // Ш Міжнародний конгрес україністів: Літературознавство. – К., 1996. – С. 430-439.

53. Миронець Н. Грицько Чупринка та Микита Шаповал: на перехресті доль / Н. Миронець // На тлі трагічної історії. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – С. 117-132.
54. Нові імена в програмі української літератури : Посіб. для вчителя. – К., 1993. – 351 с.

55. Одарченко П. Леся Українка. – К. : Вид-во М.П. Коць, 1994. – 240 с.

56. Олександр Олесь. Твори : В 2 т. – К. : Дніпро, 1990.

57. Олійник О. Концепція людини в українській символістській драмі / О. Олійник // Слово і час. – 1993. – № 11. – С. 62-66.

58. Олійник О. Феномен символізму в системі українського модерну / О. Олійник // Слово і час. – 1998. – № 6. – С. 63-68.

59. Остап Луцький – молодомузівець. – Нью-Йорк, Торонто, 1968. – 71 с.

60. Охріменко О. М. Вороний і світова література / О. Охріменко // Березіль. – 1991. - № 11. – С. 

61. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К. : Либідь, 1997. – С. 111-116.

62. Паньков А. Поетичні візії Лесі Українки: онтологія змісту і форми / А. Паньков, Т.С. Мейзерська. – Одеса : Астропринт, 1996. – 186 с.

63. Паньков А.І. Володимир Самійленко – поет національного відродження / А. Паньков. – О. : Маяк, 1996. – 86 с.

64. Пархомик О.О. По дорозі в казку українського модернізму / О.О. Пархомик. – Запоріжжя : Дике поле, 1996. – 128 с.

65. Погребенник В. Поети-молодомузівці і фольклор / В. Погребенник // Слово і час. – 1990. – № 9. – С. 56-61.

66. Погребенник В.Ф. Володимир Самійленко: До 125-річчя від дня народження / В.Ф. Погребенник. – К., 1988. – 48 с.

68. Погребенник Ф.П. Богдан Лепкий. Український письменник з Поділля / Ф.П. Погребенник . – К., 1993. – 76 с.

69. Погребенник Я. Буряне лихоліття 1914-1920 років: ліро-трагедійне двоголосся (на матер. творчості О.Кобця і Б.Лепкого) / Я. Погребенник. – К., 200. – 49 с.


Варіант тестового завдання

 1. І.Драча, Д.Павличка, В.Симоненка вважають:

 1. Постмодерністами; б)видатними прозаїками; в) поетами-шістдесятниками; г)поетами воєнних років

 1. Слова обидва, обидві відносять до:

 1. збірних числівників; б)неозначено-кількісних числівників; в)означено-кількісних числівників; г)порядкових числівників.

 1. Синтаксичні функції частин мови бувають:

 1. первинними; б)вторинними; в)первинними і вторинними; г)похідними.

 1. Інгігерда, Милуша та княжна Єлизавета – герої п’єси І.Кочерги:

 1. “Ярослав Мудрий; б)“Алмазне жорно”; в)“Свіччине весілля”; г)правильна відповідь відсутня

 1. Хто автор слів популярних пісень: “Ночі солов’їні”, “Пісня про Київ”, “Стежина”, “Вчителька”?

 1. Д.Павличко; б)В.Сосюра; в)А.Малишко; г)правильна відповідь відсутня.

 1. Значення відношення предмета до дії, яка на нього спрямована, називається:

 1. об’єктним значенням відмінка; б) суб’єктним значенням відмінка; в)атрибутивним значенням відмінка; г) предметним значенням відмінка.

 1. Атрибутивна і предикативна синтаксична функція характерна для:

 1. іменника; б)дієслова; в)прикметника; г)прислівника

 1. За участю шуму і голосу приголосні паоділяються:

 1. губні; б)сонорні; в)язикові; г)проривні.

 1. Назвіть повний перелік морфологічних форм:

 1. аналітичні і синтетичні; б)аналітичні, синтетичні, прості; в) аналітичні (складені), синтетичні (прості), аналітико-синтетичні; г) прості і складені.

 1. Омонімами називаються:

 1. Багатозначні слова; б) Однозначні слова; в) слова, що збігаються за звучанням і написанням, але різняться за значенням; г) протилежні за значенням слова

 1. Різновидом листа є:

 1. телеграма; б)довідка; в)доповідна записка; г)протокол.

 1. При переході власних іменників у загальні відбувається:

 1. розширення лексичної семантики слова; б)звуження лексичної семантики слова; в)процес метафоризації; г)процес метонімізації.

 1. Індивідуальна позиція автора чітко простежується в:

 1. науковому стилі; б) офіційно-діловому; в) художньому; г) публіцистичному

 1. Дієслова стрибати – стрибають, загрібати – загрібають, рубати – рубають, продати – продають належать до:

 1. першого продуктивного класу дієслів; б)другого продуктивного класу дієслів; в) непродуктивного класу дієслів; г) третього продуктивного класу дієслів.

 1. Іменник доцентура є:

 1. збірним; б) одиничним; в) предметним; г)речовинним.

 1. Групи дієслів, що об’єднуються на основі співвідношення суфіксів інфінітивних основ і основ теперішнього часу (презенсних) називаються:

 1. видами дієслів; б)класами дієслів; в)розрядами дієслів; г) типами дієслів.

 1. Динамічним процесом в іменниковому відмінюванні слід вважати:

 1. конкуренцію родового і давального відмінків іменників; б) розвиток форм кличного відмінка; в) конкуренцію називного і знахідного відмінків іменників; г) розвиток форм місцевого відмінка.

 1. Що зближує Ігоря Качуровського з неокласичною поетичною школою?

 1. висока поетична культура, вишуканий смак, ерудиція; б) епатаж, авангардні знахідки поета

в)захоплення урбаністичними пейзажами; г) розхитана структура вірша, відсутність пунктуаційних знаків

 1. У поданих словосполученнях: один квадратний метр, шанований у галузі мистецтва метр підкреслені слова становлять собою вияв:

 1. Багатозначності; б)омонімії; в)синонімії; г)антонімії.

 1. Граматична категорія – це:

 1. вищий рівень абстракції та узагальнення граматичного значення; б) єдність двох або більше однорідних формально виражених граматичних явищ, протиставлених одне одному за значенням і засобами вираження; в) граматичні єдності, що розрізняються за характером значення числа; г)сукупність допоміжних значень слова.


21. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку:

а)Сфотографувати, без клопоту, душчий, з черги; б)Безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, ложка;

в)Борідка, ягідка, квітка, юшка, книжка; г) Ближчий, розкішний, дьохтю, казка, легший.

22.Відтворення змісту заслуханого або прочитаного тексту оповідання, поезії, твору чи будь-якої статті:

а)твір; б)диктант; в)переказ; г)розповідь.

23.Надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного справжнього патріотизму:

а)мовна культура; б)художнє мислення;в)пам'ять; г)увага.

24.Нова форма навчання, в якій учень фізично віддалений від викладача, але може активно спілкуватися з ним за допомогою комп'ютера через систему телекомунікаційних мереж: а)Інтернет; б)електронна пошта; в)мультимедійне навчання; г)віддалене (дистантне) навчання.

25. Зразком синтетичної стильової інтерпретації “вічної” теми став твір О.Кобилянської:

а)“Земля”; б)“Людина”; в)“Царівна”; г)“Природа”.


Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100).

Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи