Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 129.34 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата27.08.2012
Розмір129.34 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу


Кафедра електропостачання та електрообладнання

промислових підприємств


Затверджую

Перший проректор


проф.____________ Ф.В. Козак

«____» ______­­­­___ 2011 р.


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

на навчання із скороченим терміном підготовки

за ОПП бакалавра напряму підготовки

6.050701 – "Електротехніка та електротехнології"


на базі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями:


1) 5.05070104 (5.090609) "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд ";


2) 5.05070101 (5.090606) "Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем ";


3) 5.05070103 (5.090608) "Електропостачання ";


м. Івано-Франківськ

2012

Програма призначена для вступних випробувань випускників навчальних закладів, які навчалися за узгодженими навчальними планами і отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» і вступають на навчання із скороченим терміном підготовки за ОПП бакалавра напряму підготовки 6.050701 – "Електротехніка та електротехнології". Сформована у відповідності до рівня знань, якими повинен володіти молодший спеціаліст спеціальності 5.05070104 (5.090609) "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд "; 5.05070101 (5.090606) "Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем "; 3) 5.05070103 (5.090608) "Електропостачання ";

.


Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств протокол № 11 від " 28 " лютого 2012 р.


Завідувач кафедри ЕПЕО,

професор В.С. Костишин

^ 1 Теоретичні основи електротехніки

Тема 1.1 Електричне поле - одна із сторін електромагнітного поля. Електростатичне поле. Теорема Остроградського-Гауса та її застосування при розрахунках електричних полів.

Потенціал електричного поля, електрична напруга. Еквіпотенціальні поверхні. Провідники в електричному полі. Електрична ємність. Конденсатори. Послідовне, паралельне і змішане з'єднання конденсаторів. Ємність плоского і циліндричного конденсаторів. Ємність ділянки двопровідної лінії.

Тема 1.2 Фізичні процеси в електричному колі постійного струму Електричний струм провідності в металах. Постійний електричний струм Густина електричного струму. Закон Ома для ділянки провідника. Електричний опір та електрична провідність. Резистор, вольт-амперна характе­ристика резистора. Залежність електричного опору від температури. Електрорушійна сила , напруга на виводах джерела. Енергія. Потужність. Баланс потужності в електричному полі. Перетворення енергії в джерелах і приймачах енергії. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ома для одноконтурного кола постійного струму з одним джерелом ЕРС. Зовнішня характеристика джерела. Режим холостого ходу і короткого замикання в електричному колі.

Тема 1.3 Методи розрахунків лінійний електричних кіл постійного струму

Задачі розрахунку електричних кіл. Умовні графічні позначення елементів електричного кола. Схема електричного кола. Схема заміщення. Вітка, вузол і контур електричного кола. Закони Кірхгофа. Застосування законів Кірхгофа для розрахунку розгалужених електричних кіл. Послідовне, паралельне і змішане з'єднання резисторів Еквівалентний опір електричного кола. Поняття про втрату напруги у проводах. Розрахунок електричних кіл методом "згортання". Розрахунок електричного кола методом взаємних перетворень схем трикутника опорів і трипроменевої зірки. Метод вузлових напруг. Метод контурних струмів.

Тема 1.4 Магнітне поле постійного струму. Магнітне поле як одна із сторін електромагнітного поля. Закон Ампера про взаємодію двох елементів струму. Магнітна індукція як силова характеристика магнітного поля. Магнітні силові лінії. Правило Максвелла. Закон Біо-Савара-Лапласа. Розрахунок магнітних полів: струму прямолінійного провідника, струмів кільцевої і циліндричної котушок. Магнітний потік. Потокозчеплення. Намагніченість і напруженість магнітного поля. Магніторушійна сила. Магнітна проникність. Закон повного струму. Механічна взаємодія струмів паралельних проводів. Дія магнітного поля на електрон.

Тема 1.5 Магнітні кола та їх розрахунок. Феромагнітні матеріали. Намагнічування феромагнетиків. Циклічне перемагнічування. Магнітом'які і магнітотверді матеріали. Магнітне середовище на межі двох середовищ. Класифікація магнітних кіл. Пряма та обернена задачі розрахунку магнітного кола. Поняття про магнітний опір. Закони Ома і Кірхгофа для магнітного кола.

Тема 1.6 Електромагнітна індукція. Явище електромагнітної індукції. ЕРС індукції у провіднику, в контурі, у котушці. Закон Фарадея. Закон Максвелла. Правило Ленца. Перетворення механічної енергії в електричну. Перетворення електричної енергії в механічну. Електромагніти. Сила тяги електромагніта

Тема 1.7 Методи розрахунків лінійних електричних кіл синусоїдного струму. Діюче і середнє значення синусоїдного струму. Змінний струм, миттєве і максимальне значення . Період і частота струму. Синусоїдний струм у колі з активним опором. Миттєва і середня потужності. Синусоїдний струм у колі з індуктивністю. Миттєва і реактивна потужності. Індуктивний опір. Поверхневий ефект та ефект близькості. Нерозгалужене коло з активним та індуктивним опорами. Нерозгалужене коло з активним та ємнісним опорами. Нерозгалужене коло з активним, індуктивним та ємнісним опорами. Резонанс напруг. Загальний випадок нерозгалуженого кола, розрахунок струмів і напруг, побудова векторних діаграм. Методи розрахунку розгалужених кіл (графо-аналітичний метод і метод цровідностей). Резонанс струмів. Кола із змішаним з'єднанням елементів Коефіцієнт потужності і його техніко-економічне значення. Комплекси струму і напруги. Комплексні опір і провідність. Комплекс потужності. Закон Ома і закони Кірхгофа в комплексній формі. Аналогія розрахунку кіл синусоїдного струму в комплексних числах з розра­хунком кіл постійного струму. Розрахунок складних однофазних електричних кіл синусоїдного струму сим­волічним методом.

Тема 1.8 Трифазні кола та їх розрахунки. Симетрична трифазна система електрорушійних сил (струмів). Векторні діаграми. Послідовність чередування фаз. Будова найпростішого трифазного генератора. З'єднання обмоток трифазного генератора зіркою і трикутником. Фазні і лінійні напруги і струми. Наслідки неправильного з'єднання обмоток. З'єднання приймачів енергії зіркою. Трифазне коло і нейтральним проводом, опором якого можна знехтувати. Трифазне коло з нейтральним проводом, який має опір. Зміщення нейтралі. Трифазне коло без нейтрального провода. Побудова топографічних діаграм. З'єднання трифазних і однофазних приймачів енергії трикутником. Потужність трифазного кола. Вимірювання потужності. Розрахунок трифазних кіл з урахуванням опору підвідних проводів. Перетво­рення схем при розрахунку трифазних кіл. Паралельне приєднання приймачів.


^ 2 Електричні станції і підстанції та їх основне електроустаткування

Тема 2.1 Енергетична система

Характеристика елементів енергосистеми. Загальні відомості про споживачів електричної енергії. Поняття про якість електричної енергії. Вплив якості електричної енергії на роботу споживачів. Значення об'єднання електростанцій в енергосистему. Структура енергосистеми. Вимоги до електросистем. Управління енергосистемою.

Тема 2.2 Електричні станції

Принципова схема технологічного процесу ТЕС. Особливості систем технологічної схеми ТЕС: паливоподач, паливоириготування; золовловлювання; золовидалення; пароводяного контуру; циркуляційного водо­постачання, водопідготовки, електричної частини станції. Відмінність ТЕЦ від ТЕС. Принципова схема технологічного процесу ТЕЦ. Особливості пароводяного контуру ТЕЦ. Основні типи енергетичних реакторів для АЕС. Технологічні схеми АЕС з водоводяним і водографітним реакторами. Принципова технологічна схема АЕС з реактором на швидких нейтронах. Типи ГЕС. Гідротехнічні схеми і розміщення основних об'єктів ЩС.
Структурні електричні схеми ГЕС різних типів: Особливості механізму власних
потреб ГЕС. Принципові технологічні схеми електростанцій газовими турбінами і парогазовими установками. Принципова схема КЕС з магнітогідравлічними генераторами. Принципова схема термоядерної електростанції на базі реактора типу "Токамак". Особливості електростанцій, які використовують енергію сонця, вітру, припливів, геотермальних вод.

Тема 2.3 Режими роботи нейтралей. Трифазні електричні мережі з резонансно-заземленими; нейтралямиі їх основні властивості та сфера застосування. Постійний контроль ізоляції в цих установках. Вибір пристроїв для компенсації ємнісних струмів. Трифазні електричні мережі з ефективно- і глухозаземленими нейтралями, їх основні властивості та сфера застосування;

Тема 2.4 Графіки електричних навантаженью Основні визначення і класифікація графіків. Добові графіки навантажень електричних станцій і підстанцій. Побудова річного графіка по тривалості. Техніко-економічні показники, які визначаються за графіками навантажень.

Тема 2.5 Синхронні генератори. Типи синхронних генераторів та їх параметри. Системи охолодження синхронних генераторів різних типів: принцип виконання, переваги і недоліки. Ізоляція електричних машин. Вимоги до ізоляції. Основні ізолюючі матеріали. Типові конструкції ізоляції обмоток: Нові види ізоляції електричних машин високої напруги. Системи збудження синхронних генераторів; їх призначення та вимоги до них. Принципи роботи автоматів гасіння поля (АГП), їх типи. Призначення і принцип дії пристроїв для форсування збудження.

Тема 2.6 Силові трансформатори і автотрансформатори. Типи силових трансформаторів і автотрансформаторів, їх параметри. Способи охолодження трансформаторів і автотрансформаторів. На­вантажувальна здатність трансформаторів і автотрансформаторів. Перевантажувальна здатність трансформаторів і автотрансформаторів. Способи заземлення нейтралей трансформаторів і автотрансформаторів. Типи і конструкції пристроїв для регулювання напруги трансформаторів і автотрансформаторів.

Тема 2.7 Загальна характеристика процесу короткого замикання. Причини і наслідки коротких замикань (КЗ). Види КЗ, Вплив струмів КЗ на провідники, електричні апарати та електричні машини. Вплив пониження напруги на стійкість паралельної роботи генераторів, електросистем і на роботуспоживачів електроенергії. Поняття про відносні та іменовані одиниці. Розрахунок параметрів окремих елементів електросистеми у відносних та іменованих одиницях. Призначення розрахунків. Допущення, які приймаються під час розрахунків струмів КЗ. Складання розрахункових схем електроустановок і схем заміщення. Вираження параметрів елементів схем в іменованих і відносних одиницях при вибраних базисних умовах.

Тема 2.8 Провідники і шини розподільних пристроїв. Ізолятори Типи провідників, які застосовуються в електричних колах елект­ростанцій і підстанцій. Вибір провідників.

Тема 2.9 Електричні апарати напругою до 1000 В. Типи, конструктивні особливості, технічні дані рубильників, пере­микачів, запобіжників. Контакторів, автоматичних вимикачів, магнітних пускачів. Вибір цих апаратів. Безконтактні пристрої.

Тема 2.10 Електричні апарати напругою понад 1000В. Система вимі­рювань на електростанціях і підстанціях Призначення, типи і конструкції роз'єднувачів для зовнішнього і внутрішнього установлення. Призначення, тили і конструкції відокремлювачів і короткозамикачів. Вимикачі навантаження, їх призначення, типи і конструкції. Типи, конструктивні особливості, принцип дії та сфера застосування запобіжників напругою понад 1000В. Призначення вимикачів напругою понад 1000В. Типи, конструкції, переваги, недоліки і сфера застосування масляних бакових, маломасляних, повітряних, електромагнітних, вакуумних, едегазових, автогазових і синхронізованих вимикачів. Приводи вимикачів. Вимірювальні трансформатори струму і напруги, їх призначення, типи і конструкції.

Тема 2.11 Акумуляторні установки на електростанціях і підстанціях. Споживачі постійного струму на електростанціях і підстанціях. Будова свинцево-кислотних акумуляторів, їх типи, Характеристики і режим роботи. Схеми акумуляторних установок. Розрахунок і вибір акумуляторних установок.

Тема 2.12 Заземлювальні пристрої електроустановок високої напруги. Призначення і конструкції заземлювальних пристроїв. Вимоги правил улаштування електроустановок (ПУЕ) до заземлювальних пристроїв.


^ 3 Експлуатація електроустаткування

Тема 3.1 Завдання експлуатації і організаційна структура.

Виробнича структура енергонідприємств, схеми оперативного управління їх роботою. Основні обов'язки робітників енергопідприємств. Обов'язки оперативного персоналу. Оперативний контроль за роботою обладнання. Відповідальність за виконанням ПТБ.

Тема 3.2 Технічна документація.

Технічний паспорт електроустаткування, проектна документація, технічні паспорти на устаткування, виконавча робоча інструкція. Інструкції по обслуговуванню устаткування і посадові інструкції, основні вимоги до їх виконання. Оперативна документація начальника зміни електроцеху. Об'єм призначення окремих журналів і форм.

Тема 3.3 Загальні питання нагрівання електроустаткування.

Нагрівання неізольованих провідників і контактів. Нагрівання електроустаткування у встановленому і перехідному режимах. Поняття про допустимі температури нагрівання і допустимі перевищення температур. Класи ізоляції по нагрівостійкості. Теплове старіння ізоляції. Методи і засоби вимірювання температур і перевищення температур. Контроль перехідного опору контактів.

Тема 3.4 Робота ізоляції електроустаткування і контроль за її станом.

Зміна стану ізоляції. Причини старіння ізоляції. Вимірювання опору ізоляції. Дослідження ізоляції підвищеною напругою. Інші методи контролю стану ізоляції експлуатаційним персоналом.

Тема 3.5 Експлуатація генераторів.

Періодичні огляди і перевірки обладнання генераторів. Перевірки співпадання фаз, синхронізація і набір навантаження. Нормальні режими роботи генераторів, допустимі навантаження і допустимі перевантаження. Несиметричний і асинхронний режими роботи синхронних генераторів. Робота генератора в режимі синхронного компенсатора. Обслуговування систем і вузлів генератора: систем збудження і охолодження, масляних ущільнень, щіткових апаратів. Переведення з повітряного охолодження на водневе і навпаки. Сили вала і в підшипниках. Основні види несправностей обладнання генераторів. Заходи безпеки при експлуатації генераторів.

Тема 3.6 Експлуатація електродвигунів

Типи застосовуваних електродвигунів. Вимоги, які висуваються до електродвигунів. Призначення електродвигунів власних потреб. Поняття про самозапуск двигунів і умови, які забезпечують успішний самозапуск. Допустимі режими роботи електродвигунів, нагляд і догляд за ними.

Несправності двигунів та їх причини. Заходи безпеки при експлуатації електродвигунів.

Тема 3.7 Експлуатація силових трансформаторів

Нормальні режими роботи трансформаторів, автотрансформаторів . Допустимі навантаження і допустимі аварійні перевантаження. Умови ввімкнення ТР, АТ, в роботу, фачувзння, контроль за працюючими трансформаторами, атотрансформаторами. Захист цього обладнання від перенапруг. Експлуатація трансформаторного масла. Вимоги, які висуваються до масла, очищення, захист масла від окислення. Способи контролю стану масла. Обслуговування систем охолодження. Пристрої регулювання напруги та їх обслуговування. Основні види несправностей трансформаторів, автотрансформаторів. Заходи безпеки при експлуатації силових трансформаторів, АТ.

Тема 3.8 Експлуатація розподільчих пристроїв

Основні вимоги до розподільчих пристроїв і завдання їх експлуатації. Експлуатація блокувальних пристроїв. Експлуатація вимірювальних трансформаторів, конденсаторів зв'язку і розрядників. Експлуатація шин, струмопроводів та догляд за ними. Експлуатація КРП. Експлуатація заземляючи пристроїв. Експлуатація компресорних установок. Основні види несправностей устаткування РП.

Тема 3.9 Експлуатація силових кабельних ліній

Технічний нагляд за прокладанням і монтажем КЕЛ. Прийняття КЕЛ в експлуатацію. Нагляд за КЕЛ. Контроль за навантаженням і нагрівом КЕЛ. Корозія металічних оболонок кабеля і засоби захисту від неї. Технічний нагдяд і експлуатація пристроїв пожежної сигналізації і автоматичного пожежогасіння, встановлених в кабельних спорудах. Профілактичні дослідження КЕЛ. Визначення місць пошкоджень. Експлуатація маслонаповнених КЕЛ. Основні види несправностей КЕЛ. Заходи безпеки при експлуатації КЕЛ.

Тема 3.10 Експлуатація повітряних електричних ліній

Технічний нагляд за виконанням робіт при спорудженні ПЕЛ. Прийняття ПЕЛ в експлуатацію. Правила охорони електричних мереж. Розчистка траси ПЛ і підтримання її в потрібному для нормальної експлуатації стані. Загальні відомості про технічне обслуговування ПЕЛ. Нагляди за сигаальними і постійними знаками і пристроями світлозагородження. Визначення місць пошкоджень ПЕЛ, прилади стаціонарні і переносні для визначення місць пошкоджень ПЛ напругою 110 кВ і вище. Визначення місць замикань на землю в електричних мережах напругою 6-36 кВ. Захист від корозії металічних опор і їх деталей. Експлуатація ізоляції ПЕЛ. Способи боротьби з ожеледою. Періодичні і позачергові огляди ПЕЛ. Профілактичні перевірки і виміри на ПЕЛ. Загальні відомості про експлуатацію засобів захисту ПЛ від атмосферних перенапруг. Облік електроенергії. Заходи по зниженню втрат електроенергії в електричних мережах. Основні види несправностей обладнання ПЛ. Заходи безпеки при експлуатації ПЛ.

Тема 3.11 Виконання оперативних переключень в електроустановках

Оперативний стан електроустаткування. Завдання,обов'язки відповідальність і підпорядкувашія оперативного персоналу. Розпорядження на виконання переключень. Бланк переключень. Загальні відомості про переключення в схемах РЗ і А. Операції з комутаційними апаратами. Послідовність основних операцій. Переведення приєднань із 1СШ на 2. Виведення в ремонт системи збірних шин. Переключення при виводі в ремонт вимикачів і вводі їх в роботу після ремонту при різних електричних схемах РП.

Тема 3.12 Ліквідація аварій в електричній частині електричних станцій, підстанцій і на лініях електропередач. Основні причини аварій. Джерела інформації про аварії. Розподіл функцій оперативного персоналу при ліквідації аварій. Самостійні дії персоналу. Дії персоналу в аварійній ситуації. Ліквідація аварійних ситуацій, пов'язаних з автоматичним відключенням ЛЕЇ І. Ліквідація аварійних Ситуацій в електричній частині ЕС чи ПС при відключенні генераторів, при відмовах комутаційних апаратів. Організація ігротиаварійних тренувань персоналу.

^ Перелік рекомендованої літератури

1 Буртаєв Ю.В., Овсянников П.Н. Теоретические осоновьі злектротехники. М. Знергоатомиздат., 1984.

  1. Евдокимов Ф.Е. Теоретичні основи електротехніки. Київ-Донецьк. Вища школа., 1983.

  2. Мандрмкин С.А.,Филатов А.А. Зксплуатация и ремонт злектрооборудования станций и сетей. Знергоатомиздат, 1983.

  3. П.Г. Грудинский, С.А. Мандрьїкин, М.С. Улицкий. Техническая зкснлуатация основного злектрооборудования станций и подстанций. Знергия, 1974.

  4. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Злектрооборудование станций и подстанций -.М. Знергоатомиздат. 1987.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи