\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" icon

"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників"
Скачати 137.19 Kb.
Назва"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників"
Дата30.08.2012
Розмір137.19 Kb.
ТипКонцепція

Проблема впровадження дистанційного навчання (ДН) в ППО вперше розроблена доктором педагогічних наук, професором, член-кореспондентом АПН України В.В.Олійником в його роботі “Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників”.
Впровадження ДН в освітню діяльність Інституту здійснюється за такими основними напрямами:

 •  наукове забезпечення;

 •  планування впровадження ДН;

 •  нормативно-правове забезпечення;
 •  дидактичне та методичне забезпечення;
 •  комп’ютерне та комунікаційне забезпечення;
 •  організація та кадрове забезпечення.
Наукове забезпечення впровадження ДН в освітню діяльність Інституту здійснювалося на основі результатів досліджень за держбюджетними темами НДР:

 •  “Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти” (2000-2002 рр.);  “Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти” (2003-2005 рр.);  “Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання” (2006-2008 рр.).

Дослідження за темами НДР здійснювались творчим колективом у складі:
Науковий керівник ^ Олійник В.В., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України.
            Биков В.Ю., доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України;
            Гравіт В.О., кандидат педагогічних наук, доцент;
            Ляхоцька Л.Л., кандидат педагогічних наук, доцент;
            Чаусов А.О., кандидат технічних наук, доцент;
            Кліменко А.Л., старший викладач кафедри;
            Антощук С.В., старший викладач кафедри;
            Сябрук Т.І., методист вищої категорії.

Основні результати дослідження за темами НДР:


  •  наукове обґрунтування доцільності та можливості переведення Інституту на очно-дистанційне підвищення кваліфікації основних категорій слухачів;

  •  розробка всіх видів забезпечення ДН та їх реалізація в освітній діяльності Інституту;

  •  за різними аспектами ДН на 2007 р. видано: монографій – 1; концепцій – 2; навчальні посібники – 2; наукові статті – 41.

Планування основних заходів впровадження ДН в масштабі Інституту здійснювалось шляхом розробки та прийняття двох спеціальних програм:

  •  програма впровадження дистанційного навчання в ЦІППО на період 2002-2004 рр., затверджена вченою радою Інституту 22 березня 2002 р., протокол № 3;

  •  програма розвитку дистанційного навчання в ЦІППО на 2004-2006 рр., затверджена вченою радою Інституту 18 лютого 2004 р., протокол № 2, які діють до теперішнього часу.

^ Хід виконання програми впровадження ДН в освітню діяльність Інституту систематично обговорювався на ректоратах і засіданнях вченої ради.

Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання:

Закони

Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р. за №2984-III, ст.42

^ Закон України “Про Національну програму інформатизації” від 4 лютого 1998 р. за  №74/98-ВР

Постанови

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки» від 4 листопада 2005 р. за №3075-ІV

Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31 липня 2000 р. за  №928/2000

^ Постанова Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2003 р. за №1494 «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. за №1153 «Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки»

Положення

Положення "Про затвердження Положення про дистанційне навчання» Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 р. за № 40

Положення “Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки України” від 26 квітня 2004 р. за №335

^ Для забезпечення очно-дистанційного підвищення кваліфікації в Інституті розроблені:

  • типові програми підвищення кваліфікації різних категорій слухачів;

  • типові навчальні плани;

  • типові навчально-тематичні плани на всі етапи підвищення кваліфікації;

  • положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у ЦІППО.

Дидактичне та методичне забезпечення дистанційного навчання, містить джерела інформації (на паперових носіях та в електронному вигляді), які містяться в бібліотеці і читальному залі Інституту, а також на кафедрах.

Бібліотека налічує понад 500 примірників видань, присвячених проблемам дистанційного навчання. В бібліотеці створена тематична картотека “Дистанційна освіта – освіта ХХІ століття”, яка налічує понад 200 найменувань. Періодичні видання: журнали – понад 15 найменувань, серед яких спеціалізовані журнали – “Післядипломна освіта в Україні”, “Вісник Академії дистанційної освіти”, “Открытое образование” тощо.

Інститут має два сайти – основний сайт Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти та сайт “Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті”.
В інституті розроблено:


  • навчально-методичні комплекси підвищення кваліфікації різних категорій слухачів за очно-дистанційною формою навчання;

  • методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання;

  • перелік дистанційних спецкурсів (модулів), які рекомендуються слухачам для вивчення на дистанційному етапі підвищення кваліфікації;

  • перелік орієнтовних тем атестаційних робіт за категоріями слухачів та ін.

^ Співробітниками кафедри систем відкритої освіти та центру дистанційного навчання на 2007 р. видано:

І. Монографії

1. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: Монографія. – К.: Міленіум, 2003. – 594 с.

ІІ. Концепції

1. Олійник В.В. Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. – К.: ЦІППО, 1999. – 14 с. (0,58 др. арк.)

2. Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання / Олійник В.В., Биков В.Ю., Гравіт В.О. та ін. / за заг. ред.. В.В.Олійника. – К.: ЦІППО, 2007. – 96 с.

ІІІ. Посібники

1. Олійник В.В. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: Навч. посібник. – К.:  ЦІППО, 2001. – 148 с. (6,16 др.ар.)

2. Олійник В.В. Розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти на основі моделей відкритої освіти і дистанційного навчання / В наук.-метод. посібнику: Управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти. – К.: ЦІППО, 2002. – С. 140-171. (1,29 др.ар.).

3. Навчально-метод. посібник. Підвищення кваліфікації керівників (управлінців) освіти за дистанційною формою навчання // Олійник В.В., Гравіт В.О., Кухаренко В.М. та ін. - К.: ЦІППО, 2005. - 338 с. (12 др. арк.).

ІV. Ілюстрований методичний посібник

1. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті (в схемах і таблицях). / Олійник В.В., Гравіт В.О., Антощук С.В., Сябрук Т.І., Кліменко А.Л. / За заг. ред. В.В.Олійника. – К.: Міленіум, 2003. – 76 с. (4,75 др. арк.).

V. Положення

1. Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти / За заг. ред. В.В.Олійника. - К.: ЦІППО, 2005. - 40 с. (2, 5 др. арк.).

VІ. Навчально-методичні комплекси

1. Навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ за дистанційною формою навчання / За заг. ред. В.В.Олійника / Упоряд.: Ляхоцька Л.Л. – К.: Міленіум, 2003. – 100 с. (6,25)

2. Навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації державних службовців V-VIІ категорії посад: завідувачі відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів за дистанційною формою навчання / За заг. ред. В.В.Олійника / Упоряд.: Ляхоцька Л.Л. – К.: Міленіум, 2003. – 100 с.(6,25)

3. Навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами за дистанційною формою навчання / За заг. ред. В.В.Олійника / Упоряд.: Ляхоцька Л.Л. – К.: Міленіум, 2003. – 104 с. (6,5)

4. Навчально-методичний комплекс підготовки організаторів дистанційного навчання для системи післядипломної педагогічної освіти / За заг. ред. В.В.Олійника. – К.: Міленіум, 2003. – 72 с. (4,5)

5. Розвиток систем освіти в Україні та країнах світу: Навчально-методичний комплекс / За заг. ред. В.В.Олійника - К.: Міленіум, 2005. - 26 с.(1,6 др. арк.).

6. Відкрита освіта та дистанційне навчання: Навчально-методичний комплекс навчального модулю / За заг. ред. В.В.Олійника. - К.: Міленіум, 2005. - 18 с. (1,1 др. арк.).

7. Застосування комп’ютерних і телекомунікаційних технологій у дистанційному навчанні: Навчально-методичний комплекс / Олійник В.В., Гравіт В.О., Антощук С.В., Кліменко А.Л. / За заг. ред. В.В.Олійника. - К.: Міленіум, 2005. - 44 с. (2,8 др. арк.).

VІІ. Методичні розробки

1. Ляхоцька Л.Л. Методичні рекомендації щодо виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційної форми навчання. - К.: Міленіум, 2005. - 20 с. (1,3 др. арк.).

2. Методичне забезпечення для організаторів (менеджерів) дистанційного навчання на CD-диску.

3. Методичне забезпечення для завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами на CD-диску.

4. Методичне забезпечення для державних службовців V-VIІ категорії посад: завідувачі відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів на CD-диску.

5. Методичне забезпечення для директорів ПТНЗ на CD-диску.

VІІІ. Конспекти лекцій

1. Олійник В.В. Основи дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: Конспект лекції. – К.: ЦІППО, 2001. – 43 с. (1,79 др. арк.)

2. Ляхоцька Л.Л. Розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі моделей відкритої освіти: Конспект лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання. - К.: Міленіум, 2005. - 24 с. (1,5 др. арк.).

ІХ. Брошури

1. Олійник В.В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: Стислий аналітичний огляд. – К.: ЦІППО, 2001. – 54 с. (2,25 др. арк.)

2. Олійник В.В. Організація дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: Організаційно-педагогічне дослідження. – К.: ЦІППО, 2001. – 63 с. (2,63 др. арк.)

3. Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: Організаційно-педагогічне дослідження. – К.: ЦІППО, 2001. – 47 с. (1,9 др. арк.)

4. Олійник В.В., Гравіт В.О., Антощук С.В. Типова програма спецкурсу за вибором. Основи дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті. – К.: ЦІППО, 2001. – 25 с. (1,04 др. арк.).

Х. Наукові статі

1. Олійник В.В. Дистанційне навчання педагогічних кадрів // Наук. метод., освітянський часопис “Світло”. - №3 (13), 1999. – С. 32-34. (0,08 др. арк.)

2. Олійник В.В. Дистанційне навчання – від ідеї до втілення // Наук. метод., освітянський часопис “Світло”. - №4 (14), 1999. – С. 22-25. (0,1др.ар.)

3. Олійник В.В. Безперервна освіта // Наук. метод., освітянський часопис “Світло”. - №3 (17), 2000. – С.11-14. (0,1др. арк.)

4. Олійник В.В., Гравіт В.О. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Всеукраїнська науково-практична конференція “Післядипломна освіта: перспективи розвитку”, 28 листопада 2000 р., м. Київ. (в портфелі друку)

5. С.В.Антощук, А.Л.Кліменко. Мотиваційний аспект застосування дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Всеукраїнська науково-практична конференція “Післядипломна освіта: перспективи розвитку” 28 листопада 2000 р., м. Київ. –С.1-4 (0,16 др. арк.)

6. Олійник В.В., Гравіт В.О. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект // Післядипломна освіта. - №1, 2001. – С.1-14  (0,58 др. арк.)

7. Гравіт В.О., Антощук С.В. Дистанційне навчання в системі післядипломної педагогічної освіти/ Друга міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні і методичні проблеми підготовки педагога професійної школи до впровадження інноваційних та інформаційних технологій навчання” 17-19 травня 2001 р., м. Київ. (в портфелі редакції)

8. Олійник В.В. Відкрита освіта: модель та реальність / Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи”. Вересень-жовтень 2001 р. Збірник, вип.5. – С.1-10(0,4 др. арк.)

9. Олійник В.В., Гравіт В.О., Антощук С.В. Регіональна система дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. / Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи”. Вересень-жовтень 2001 р. Збірник, вип.4. – С.1-8 (0,3 др. арк.)

10. Антощук С.В. Організаційно-педагогічні умови дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (в портфелі редакції)

11. Олійник В.В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні.// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – №3. – С.41-51.(0,41др. арк.)

12. Олійник В.В. Концепція післядипломної освіти як методологічна основа підвищення ефективності фахового зростання спеціалістів.// Управління якістю професійної освіти: Зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конфер. 24 – 25 квітня 2002 р.  – Розд. 1, 2.Ч.1 – Донецьк, ДІПО ІПП АПН України. – 2002. – С.95 – 97.(0,83 др. арк.)

13. Олійник В.В. Основи цілеспрямованого фахового зростання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти // Управління якістю професійної освіти: Зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 24 – 25 квітня2002 р. – Розд. 1, 2. Ч.1 – Донецьк, ДІПО ІПП АПН України. – 2002. – С.97 – 105. (У співат. Даниленко Л.І.) (0,33 др. арк.).

14. Олійник В.В. Стан та перспективи модернізації системи фахового зростання педагогічних працівників України // Освіта на Луганщині. – 2002 – №1(16). – С.11 – 14.(0,16 др. арк.)

15. Олійник В.В. Цілеспрямоване фахове зростання педагогічних працівників: організаційно-педагогічний аспект // Розвиток педагогічної і психологічної наук в України 1992 – 2002. Збір. наук. праць до 10-річчя АПН України / Акад. пед. наук України. – Ч. 2. – Харків: “ОВС”, 2002. – С.76 – 85.(У співат. Даниленко Л.І.). (0,37 др. арк.)

16. Олійник В.В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні у контексті світового розвитку // Післядипломна освіта в Україні – 2002. - №2. – С.25 – 28 (0,125 др. арк.)

17. Олійник В.В. Основи впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну освіту // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. Вип. 24. – Київ – Запоріжжя. – 2002. – С. 43 – 50.( 0,29 др. арк.)

18. Олійник В.В. Наукові підходи до підвищену кваліфікацію директорів ПТНЗ // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. Вип. 25. – Київ – Запоріжжя. – 2002. – С. 35 – 43.( 0,3 др. арк.)

19. В.О.Гравіт, С.В.Антощук, Т.І.Сябрук та ін. Професійна програма дистанційного підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад в системі освіти: завідувачів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів / За заг. ред. В.В.Олійника. – К.: ЦІППО, 2002. – 76 с. ( 3,16 др. арк.)

20. В.О.Гравіт, С.В.Антощук, Т.І.Сябрук та ін. Збірник дидактичних тестів для діагностики процесу дистанційного підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад в системі освіти: завідувачів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів / За заг. ред. В.В.Олійника. – К.: ЦІППО, 2002. – 34 с.(1,41др. арк.)

21. Програма впровадження дистанційного навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти. / Гравіт В.О., Антощук С.В., Сябрук Т.І., Кліменко А.Л. – К.: ЦІППО, 2002. – 16 с.(0,7 др. арк.)

22. Олійник В.В. Проблеми кадрового забезпечення дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя, 2003 – Вип. 26. С. 55 – 59. (0,25 др. арк.)

23. Олійник В.В., Гравіт В.О. Стратегія і тактика впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну освіту // Вісник АДО. – № 1. – К., 2003. С. 27-29. (0,01 др. арк.)

24. Олійник В.В. Проблема впровадження дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя, 2003 – Вип. 27. С. 110 – 114. (0,25 др. арк.)

25. Олійник В.В. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти в Україні: погляд у майбутнє // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: С.Ф.Артюх (гол. ред.) та ін. – 2003, №5. – УІПА, Харків. – С.16 – 23. (0,44 др. арк.).

26. Олійник В.В. Створення умов для переходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти за дистанційною формою навчання // Наша школа. - 2004. - С. 30 - 34. (0,94 др. арк.)

27. Олійник В.В. Методика управлінського забезпечення удосконалення структури та змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників у навчальних закладах післядипломної освіти (на прикладі директорів ПТНЗ) // Освіта на Луганщині. - 2004. - № 2 (21). - С. 20 - 27. (1,5 др. арк.)

28. Олійник В.В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: концепція, стратегія розвитку // Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології: (до 90-річчя заснування МДУ); Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: Вид-во “Іліон”, 2004. - С. 23 -35. (2,44 др. арк.)

29. Олійник В.В., Гравіт В.О. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів освіти за дистанційною формою навчання. // Вісник Академії дистанційної освіти. № 2. - К., 2004. С. 33 - 35. (0,56 др. арк.)

30. Олійник В.В. Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: Автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.01. – К., 2004. – 46 с. (2,9 др. арк.)

31. Антощук С.В. Впровадження дистанційного навчання в освітню діяльність інститутів ППО (за матеріалами Інтернет-конференції) // Післядипломна освіта в Україні. № 1. - К., 2004. С. 101 - 105. (0,94 др. арк.)

32. Олійник В.В. Розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України у період глобалізації” / Збірник матеріалів Міжнародного конгресу ІV Слов’янські педагогічні читання . Черкаси. 2005. - С. 66 - 67. (0,25 др. арк.).

33. Олійник В.В. Забезпечення дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск наукових праць. Випуск 10. - Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2005. - С.45 - 48. (Алупка). (0,5 др. арк.).

34. Олійник В.В. Теоретичні та організаційні аспекти управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти // Післядипломна освіта в Україні. - № 1.- К., 2005. - С. 27 - 34. (1,0 др. арк.).

35. Ляхоцька Л.Л. Дистанційна форма навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Наук.-метод. журнал. - К., 2005. - Вип. 1. - С. 149 - 154 (0,5 др. арк.).

36. Гравіт В.О., Пройда С.А. Організаційно-методичні засади створення інформаційно-освітнього середовища дистанційного підвищення кваліфікації учителів інформатики в системі післядипломної освіти медпрацівників / Матеріали науково-практичної конференції «Становлення якісного освітнього середовища як об’єкт педагогічного дослідження» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант. – 2006. Вип. 9. – 276 с. (С. 61-64).

37. Олійник В.В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS «Справедливе оцінювання») // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 2. – С. 6-12.

38. Олійник В.В. Фахове зростання кадрів ЦІППО забезпечує через інновації // Коментар до інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2006. – № 9. – С. 6-18.

39. Олійник В.В. Забезпечення неперервності і доступності: в рамках проекту TEMPUS «Справедливе оцінювання» // Управління освітою. – № 23, від 01.12.2006.

40.&a p;nbsp;Гравіт В.О. Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації оптимальна для педагогічних працівників. Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України, № 3, 2007. – С. 5-7.

Комп’ютерне та комунікаційне забезпечення.
В ЦІППО існує локальна комп'ютерна мережа з підключенням до Інтернет по виділеній лінії. Швидкість – 128 кb/c.
Локальна мережа об’єднує 2 сервери, 3 комп’ютерні класи (10+1 комп’ютер в кожному), біля 30 робочих місць спеціалістів в підрозділах Інституту та 2 комп’ютери в читальному залі.
Локальна мережа ЦІППО постійно поширюється, за рахунок підключення до неї як існуючих комп'ютерів, так і нових.


Організація та кадрове забезпечення.
Головними структурними підрозділами Інституту, що займаються розробкою різних аспектів проблеми дистанційного навчання, є кафедра систем відкритої освіти та Центр дистанційного навчання.

Схожі:

\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconАкадемія педагогічних наук україни
Повномасштабне впровадження технологій дистанційного навчання («кейс»-, мережевих, змішаних) у підвищення кваліфікації педагогічних...
\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconПоложення про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Типового положення про атестацію педагогічних працівників
...
\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconНаказ №484 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2009-2010 навчальному році з метою підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів області наказую
Навчальному році (додаток 2), план підвищення кваліфікації педагогічних працівників області (додаток 3), перелік базових закладів...
\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальні положення
України від 24. 01. 2013р. №48 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26. 03. 2013р. №488/23020), визначає види, форми, зміст,...
\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Нове положення визначає порядок підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних...
\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Нове положення визначає порядок підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних...
\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconНаказ № м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2013-2014 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconНаказ №498 м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2012-2013 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconЦентр дистанційного навчання І Центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 23 грудня 2010р
Центр дистанційного навчання І центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 23 грудня 2010р провели залікове заняття на курсах...
\"Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників\" iconЦентр дистанційного навчання І Центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 23 грудня 2010р
Центр дистанційного навчання І центр підвищення кваліфікації кадрів іпо доннту 23 грудня 2010р провели залікове заняття на курсах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи