11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» icon

11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті»
Скачати 64.62 Kb.
Назва11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті»
Дата31.08.2012
Розмір64.62 Kb.
ТипДиплом

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!

На базі Університету менеджменту освіти 11 жовтня 2011 р. буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ».

Запрошуємо до участі викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та здобувачів.

Робота конференції планується за такими напрямами:

  • дистанційна освіта в Україні: стан і перспективи;

  • теоретичні орієнтири дистанційного навчання;

  • актуальні проблеми дистанційного навчання;

  • становлення і розвиток дистанційного навчання в післядипломній освіті.

Супровід конференції забезпечує сайт за адресою: http://www.rippo.net.ua/


Увага!

Для участі в конференції просимо до 10 вересня 2011 року подати:

  • заявку учасника за поданим зразком;

  • статтю для фахового видання, підготовлену з урахуванням зазначених нижче вимог (на електронному носії; паперовий варіант, підписаний автором); статті пересилати на е-адресу: ya.vasilchenko@gmail.com

  • відгук-рекомендацію наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, що подають одноосібні статті до наукового видання);

Вартість публікації статті у фаховому виданні «^ Вісник післядипломної освіти», затвердженому ВАК України– 20 грн./сторінка.


Після отримання та ухвалення до друку статті організаційним комітетом автору надсилається рахунок для сплати за статтю.


Для участі в роботі конференції обов’язковим є організаційний внесок у розмірі 100 грн. (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою та розсиланням матеріалів конференції, авторського екземпляру фахового видання).


Одержувач - ^ Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

р/ рахунок ; 31254272210183

ГУ ДКУ у м. Києві МФО 820019 код 35830447

Код платежу 25010100

Адреса одержувача ; м. Київ, вул. Артема 52-А

КОД 25010100 та Вид платежу – організаційний внесок в роботі конференціїї

^ В Т.ЧИСЛІ ПДВ

Сума платежу - 100,00 грн.


Для учасників, які планують приїзд, оргвнесок складатиме 150 грн.


Одержувач - Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

р/ рахунок ; 31254272210183

^ ГУ ДКУ у м. Києві МФО 820019 код 35830447

Код платежу 25010100

Адреса одержувача ; м. Київ, вул. Артема 52-А

КОД 25010100 та Вид платежу – організаційний внесок за участь у роботі конференціїї

^ В Т.ЧИСЛІ ПДВ

Сума платежу - 150,00 грн.


Проїзд, проживання та харчування – за власні кошти. Просимо повідомити заздалегідь про необхідність замовлення місця проживання.


Заявку оформлювати за зразком:

Просимо включити до порядку денного Міжнародної науково-практичної конференції «^ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ»:

ПІБ____________________________________

Науковий ступінь________________________

Вчене звання_____________________________

Посада__________________________________

Навчальний заклад_______________________

Тема доповіді____________________________

Адреса, індекс____________________________

Телефон_________________________________

Ел. пошта_______________________________

Планую (необхідне підкреслити) виступити з доповіддю (до 15хв.), виступити з повідомленням (до 5хв.), узяти участь заочно (подати публікацію).

Назва доповіді____________________________

Дата ______________ Підпис____________


Заявки на участь, надсилати за адресою: kafoedu@cippe.edu.ua

Копії квитанцій оргвнеску необхідно надіслати разом із заявкою.

Вимоги до оформлення статті у фаховому виданні, затвердженому ВАК України «Вісник післядипломної освіти» (мова друку тільки українська).:

Матеріали мають бути надіслані в друкованому вигляді обсягом мінімум 12 сторінок формату А-4 у двох примірниках та електронному варіанті з обов’язковим зазначенням УДК. Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows 6/97 Шрифт - Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Розміри берегів: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. Папір – білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом із дискетою або диском.

Статті аспірантів приймаються з рецензією наукового керівника, авторів без наукових звань – із рецензією доктора педагогічних наук або двох кандидатів педагогічних наук.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

На першому рядку в лівому куті — шифр УДК (шрифт напівжирний); у правому — ініціали та прізвище автора (напівжирними літерами). На наступному рядку курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок — курсивом анотація (3-4 рядки) українською мовою.

Через півтора рядка після резюме — основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Після тексту статті обов’язково подаються список літератури, анотації російською та англійською мовами.

За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту їх слід оформляти так: у тексті за допомогою функції «Верхній індекс» ставиться порядковий номер примітки (наприклад: ...¹, ...²), а через рядок після тексту статті із заголовком «Примітки» (по центру) наскрізною нумерацією подавати текст приміток.

^ За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5,  175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Слово ЛІТЕРАТУРА друкується через один рядок після основного тексту (великими напівжирними літерами з лівого боку.


При оформленні матеріалів статті слід дотримуватися такого зразка:


УДК 378.094.371.388 Дзюбата З.І.

^ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ АГРАРНИКІВ

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання особистісного, діяльнісного, комунікативного, компетентнісного, системного та інтегративного підходів до формування комунікативних умінь майбутніх аграрників.

^ Ключові слова: особистісний підхід, діяльнісний підхід, комунікативний підхід, системний підхід, інтегративний підхід.

(Текст статті)


Література:

Дзюбата З.И.

^ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ АГРАРНИКОВ

Статья посвящена обоснованию целесообразности и эфективности личностного, деятельного, коммуникативного, компетентностного, системного и интегративного подходов к формированию коммуникативных умений будущих специалистов-аграрников.

^ Ключевые слова: личностный подход, деятельный подход, коммуникативный подход, компетентностный подход, системный подход, интегративный подход.


Dzjubata Z.I.

^ PEDAGOGICAL APPROACHES TO FORMING OF COMMUNICATIVE SKILLS

OF FUTURE AGRARIAN

The article in devoted to the substantiation of the expedience and the effectiveness of individual approach, activity approachcommunicative approach, competent approach, system approach, and integrative to the formation of communication skills of future specialists-agrarians.

^ Key words: individual approach, activity approach communicative approach, competent approach, system approach, integrative approach.


Нагадуємо, згідно з Постановою президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» (Бюлетень ВАК України – 2003 – №1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: вступ (назва розміщується по центру): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поставленої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; мета статті включає формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження (назва розміщується по центру) з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Слід також правильно обирати індекс УДК. Із цією метою варто користуватися розділом 37 «Универсального десятичного классификатора», який має назву «ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ».

^ Статті, що не відповідають вимогам ВАК України та оформлені неналежним чином, до розгляду не приймаються та не повертаються.

Кафедра дистанційної освіти:

т.: (044) 481-38-42 ; 067 285 87 58

e-mail: kafoedu@cippe.edu.ua

Луценко Валентина Іванівна

(відп.секретар конференції)

Університет менеджменту освіти,

кафедра дистанційної освіти,

вул. Артема, 52-А, корпус ІІІ,

м. Київ, Україна

04053

Міжнародна науково-практична конференція


«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ»

11 ЖОВТНЯ 2011 РОКУ

м.Київ


Схожі:

11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» icon11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті»
На базі Університету менеджменту освіти 11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію
11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» iconТеорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті : піб
Просимо включити до порядку денного Міжнародної науково-практичної конференції «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній...
11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» iconЗвіт з конференції
М. В. Ломоносова (м. Москва, Росія) та Гірничим інститутом ім. Г. А. Цулукідзе (м. Тбілісі, Грузія) проведено VI міжнародну науково-практичну...
11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» iconПоложення про конференцію 19-21 жовтня 2012 року
Супер данс (Super dance) 2012" проводить Міжнародну науково-практичну конференцію та Всеукраїнський семінар з сучасної хореографії...
11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» iconБезпекознавство: теорія та практика
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує Вас на І...
11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» iconІнфокомунікації – сучасність та майбутнє”
Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на Прешу міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Інфокомунікації...
11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» iconІнфокомунікації – сучасність та майбутнє”
Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на першу міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Інфокомунікації...
11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» iconІнформаційний лист
На базі Херсонського державного університету 01-02 березня 2012 р буде проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію слово,...
11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» iconІнформаційний лист вельмишановні колеги!
На базі Херсонського державного університету 13-14 жовтня 2011 р буде проведено Всеукраїнську наукову конференцію “лінгвістика наукового...
11 жовтня 2011 р буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «теорія І практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» icon2-а Всеукраїнська науково-практична конференція
Франка (смт. Чинадієво Закарпатської обл.) буде проведено 2-у Всеукраїнську науково-практичну конференцію „проблеми електроніки та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи