Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» icon

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві»
Скачати 69.66 Kb.
НазваВсеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві»
Дата31.08.2012
Розмір69.66 Kb.
ТипДиплом


ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві»


26-27 травня 2011 року


Інформаційне повідомлення


Шановні науковці!

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів


запрошують Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві»


Конференція відбудеться в м. Херсоні 26-27 травня 2011 року на базі Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Тематика конференції:

1. Ціннісні парадигми в післядипломній педагогічній освіті.

2. Управління освітою в сучасному українському суспільстві.

3. Освітні інноваційні моделі в післядипломній освіті.

4. Професійна освіта в Україні: інновації, досвід, перспективи.

5. Підготовка педагогічних кадрів для сучасної школи.


Передбачається робота круглих столів:

«Організація підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за дистанційною формою навчання: проблеми та перспективи»

«Проблеми формування психологічної компетентності керівників освітніх установ в системі післядипломної педагогічної освіти»

«Роль і місце педагогічних видань у розповсюдженні педагогічної теорії і практики».


Для участі у конференції просимо до 15 квітня 2011 року подати:

 • заявку учасника за поданим зразком;

 • резюме доповіді електронною поштою за адресою: nv-umo@mail.ru з позначкою «На конференцію»;

 • статтю для фахових журналів, підготовлену з урахуванням зазначених нижче вимог ((на електронному носії; паперовий варіант, підписаний автором);

 • відгук-рекомендацію наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, що подають одноосібні статті до наукового журналу);

 • оригінал документа про сплату за опублікування статті (копію обов’язково залишити собі).


^ Резюме доповіді виконують українською мовою обсягом 0,5 сторінки формату А4; відстань між рядками – один інтервал комп’ютерного стандарту, кегель 12; поля: верхнє, нижнє, праворуч – 20 мм, ліворуч – 25 мм. Середня кількість знаків у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 15.

Внизу сторінки необхідно надати інформацію про автора: ПІБ, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, телефон, електронна адреса.


^ Вимоги

до написання та оформлення статей збірника наукових праць «Педагогічний альманах» Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

(Зареєстрований у ВАК України (бюлетень № 1, 2010 р.).

Матеріали мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом 7-10 сторінок формату А-4 в двох примірниках та електронному варіанті. Мова друку: українська, російська, польська, англійська. Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows 6/97 шрифтом Times New Roman інтервалом 1,5, розмір шрифту 14 у форматі RTF. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. Папір – білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з дискетою.

Статті аспірантів приймаються з рецензією наукового керівника, авторів без наукових звань – з рецензією доктора наук або двох кандидатів наук.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають зазначеним вимогам. Оформлення статті здійснювати наступним чином:


^ УДК ; прізвище та ініціали, назва статті, анотація, (2-3 речення українською мовою) ключові слова.

Текст статті

Текст статті повинен відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (постанова ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), і мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Література
^

Прізвище та ініціали, назва статті, анотація та ключові слова російською та англійською мовами (зразок оформлення статті додається).Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць «Педагогічний альманах» слід також представити відомості про авторів статті на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони тощо). Адреса редакції збірника «Педагогічний альманах»:

Південноукраїнський регіональний інститут

післядипломної освіти педагогічних кадрів,

вул. Покришева, 41,

м. Херсон, 73034

Е-mail: suitti.ks@gmail.com

Телефон: (0552) 37-02-00. Факс: 8(0552) 37-05-92

Зразок оформлення статті


УДК 371.4:844 Пентак І.К.1

^ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ

МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ РІДНОЇ МОВИ

У статті розглядаються проблеми навчання рідної мови за системою В.Сухомлинського, аналізуються методичні поради вченого щодо активного впливу на реалізацію когнітивно-комунікативного підходу до навчання рідної мови в сучасній школі.

^ Ключові слова: рідна мова, система, методика, когнітивно-комунікативний підхід, навчання, форми, методи і засоби навчання, проблеми викладання.


Текст статті, література згідно вимог ВАК України

……………………………………..

Пентак И.К.

^ В.А. СУХОМЛИНСКИЙ О ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ПОСРЕДСТВОМ РОДНОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются проблемы обучения родному языку по системе В.А. Сухомлинского, анализируются методические советы ученого по части активного влияния на реализацию когнитивно-коммуникативного подхода к обучению родному языку в современной школе.

^ Ключевые слова: родной язык, система, методика, когнитивно-коммуникативный подход, обучение, формы, методы и средства обучения, проблемы преподавания.


Pentаk І.К.

^ V.А. SUKHOMLINSKIY ABOUT FORMING OF LANGUAGE INDIVIDUALITY OF PUPIL

BY THE MEANS OF NATIVE LANGUAGE

The article exticle examines the problems of teaching of native language according to the system of V.Sukhomlinskiy, anolyses methodical advices of the scientist concerning the active influence on realization of cognitive and communicative approach to the process of teaching of native language contemporary school.

^ Key words: native language, system, methodics, cognitive and communicative approach, teaching, forms, methods and means of teaching, problems of teaching.


Вартість публікації – 15 грн. / сторінка

Кошти переказувати на

р/р 35428004001412 в ГУДКУ в Херсонській області

код 02139794 МФО 852010

Обов’язково вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові відправника;

 • призначення платежу (спонсорська допомога на видання збірника наукових праць «Педагогічний альманах»).


Адреса оргкомітету:

04053 м. Київ, вул. Артема, 52-А

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», відділ науково-організаційної роботи

^ 73034 м. Херсон, вул.. Покришева, 41

Телефони та електронні адреси для довідок:

Денисенко Наталія Василівна

тел. сл.: 044-481-38-15

e-mail: NV-UMO@mail.ru

Бойченко Тетяна Євгенівна

тел.: (044)-481-38-04

e-mail: t_boych@ukr.net

Морева Тетяна Геннадіївна

тел.: (0552) 370200


Заявка учасника

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти

у сучасному суспільстві»

(26-27 травня 2011 р., м. Херсон)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________

 2. Науковий ступінь ___________________________________________

 3. Учене звання _______________________________________________

 4. Місце роботи _______________________________________________

 5. Посада_____________________________________________________

 6. Адреса службова ____________________________________________

 7. Адреса домашня ____________________________________________

 8. Контактні телефони, е-mail ___________________________________

 9. Форма участі (наукова стаття, тези доповіді, доповідь, участь тощо) ___________________________________________________________

 10. Тема напряму і виступу __________________________________

___________________________________________________________


Дата заповнення та підпис

1


Схожі:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» iconЗаявка учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві»
Форма участі (наукова стаття, тези доповіді, доповідь, участь тощо)
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» iconЗаявка учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві»
Форма участі (наукова стаття, тези доповіді, доповідь, участь тощо)
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» iconІі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу»
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» iconІнформаційний лист №3
Всеукраїнська науково – практична конференція “Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики та хореографії”
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» iconЗвіт про проведення конференції у 2011 році назва заходу Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Назва заходу – Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» iconIi всеукраїнська науково-практична конференція
Організаційний комітет має приємну нагоду запросити Вас взяти участь у роботі другої всеукраїнської науково-практичної конференції...
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» iconIi всеукраїнська науково-практична конференція
Організаційний комітет має приємну нагоду запросити Вас взяти участь у роботі другої всеукраїнської науково-практичної конференції...
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» icon17-18 листопада 2011 року у Херсонському державному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток правової держави І громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії І практики»
Херсонському державному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток правової держави І громадянського...
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» icon17-18 листопада 2011 року у Херсонському державному університеті відбудеться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Державно-правовий розвиток українського суспільства: проблеми теорії І практики»
Херсонському державному університеті відбудеться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Державно-правовий розвиток...
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи