Академія педагогічних наук україни icon

Академія педагогічних наук україни
Скачати 126.69 Kb.
НазваАкадемія педагогічних наук україни
Дата31.08.2012
Розмір126.69 Kb.
ТипДокументи

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

КУРАТОРА-ТЬЮТОРА

НА ДИСТАНЦІЙНОМУ ЕТАПІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ

WEB-КЛАС «ХПІ»

(інструктивно-методичний лист)


Київ - 2009
Загальноосвітні тенденції реформування національних систем освіти з метою надання їм характеристик відкритої системи показують, що одним з найефективніших способів вирішення цього завдання є впровадження в освітній процес взагалі та підвищення кваліфікації зокрема такої прогресивної педагогічної технології як дистанційне навчання, що базується на сучасних досягненнях інформативних, комп’ютерних і телекомунікаційних технологій.

Повномасштабне впровадження технологій дистанційного навчання («кейс»-, мережевих, змішаних) у підвищення кваліфікації педагогічних працівників здатне забезпечити новий більш високий рівень післядипломної педагогічної освіти (ППО).

На зміну застарілій моделі (у центрі технології викладач, а слухачі пасивно засвоюють інформацію) приходить нова модель навчання, заснована на таких положеннях: у центрі технології – слухач; в основі навчальної діяльності – співробітництво; слухачі відіграють активну роль у навчанні; суть технології – розвиток здатності слухачів до самонавчання.

^ Дистанційне навчання (ДН) в системі ППО – форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота слухача (СРС) та широке застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.

У ЦІППО УМО АПН України розроблена очно-дистанційна модель навчання в системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, яка передбачає на першому етапі впровадження ДН застосовувати змішані (“кейс”+ мережеві) технології.

Підвищення кваліфікації слухачів за очно-дистанційною формою навчання у ЦІППО УМО здійснюється відповідно до законодавства України в галузі освіти (див. Закон України «Про вищу освіту»,Ст.42).

Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ЦІППО УМО включає три етапи.

^ Перший етап (очний) – організаційно-настановна сесія. Основні завдання етапу – ознайомлення слухачів із сучасними дослідженнями в професії, організацією та порядком підвищення кваліфікації.

^ Другий етап – дистанційний. Основне завдання етапу – керована та контрольована самостійна робота слухачів, написання випускної роботи, проходження навчальної практики тощо.

^ Третій етап (очний) – залікова сесія. Основні завдання етапу – систематизація знань, умінь слухачів, атестація успішності навчання.

У ЦІППО діє інститут кураторів-тьюторів – одна з основних форм участі професорсько-викладацького складу щодо підтримки та супроводу процесу підвищення кваліфікації керівними та педагогічними кадрами за очно-дистанційною формою навчання. Куратор-тьютор – особа, яка виконує визначений об’єм обов’язків куратора та тьютора в навчальних групах слухачів, що підвищують кваліфікацію за очно-дистанційною формою навчання.

Основними видами діяльності куратора-тьютора є: організаційна та навчальна робота, контрольні заходи, методичне та дидактичне забезпечення.

Основними видами навчальної роботи куратора-тьютора є: проведення інструктивно-методичних та індивідуальних занять і консультацій, а також участь у виїзних заняттях, конференціях з обміну досвідом, тематичних дискусіях тощо.

Навчальна робота куратора-тьютора фіксується в його індивідуальному плані у розділі «Навчальна робота», в навчально-тематичних планах. Навчальне навантаження розраховується відповідно до «Інструкції з планування й обліку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти»

Навчальна робота куратора-тьютора на другому (дистанційному) етапі підвищення кваліфікації включає організацію та участь у проведенні чатів, форумів, Інтернет-занять, індивідуальних та групових консультацій. Види навчальної роботи куратора-тьютора фіксуються в навчальному та навчально-тематичному планах на другий (дистанційний) етап підвищення кваліфікації. Проведення позапланових навчальних заходів виключається.

У ЦІППО самостійне навчання слухачів на дистанційному етапі проводиться як через Інтернет, електронну пошту, форум сайту навчального закладу (www cippe.edu.ua), так і у віртуальному навчальному середовище «Веб-кафедра» (що представляє собою розвиток середовища «Веб-клас ХПІ»), яке базується на діючій системі адміністрування мереж університету та допомагає розв’язати існуючі на даному етапі психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання. Ця система постійно розвивається і зараз задовольняє усім вимогам віртуального навчального середовища, які визначені педагогами світу.

Основним завданням веб-кафедри є якнайкращим способом і в повному обсязі представити відкриті системи освіти та надати можливість слухачам в асинхронному режимі, самостійно планувати навчальні заняття тобто дати можливість отримання знань у зручній формі за зручним графіком.

Веб-кафедра дає можливість створення бази науково-методичних розробок для вивчення модулів та дистанційних курсів, які викладають фахівці кафедри, з метою методичного забезпечення навчального процесу, а також презентація наукових досягнень кафедри та її творчих доробок.

Цільовою аудиторією веб-кафедри є потенційні відвідувачі вузла – слухачі курсів підвищення кваліфікації, можуть бути викладачі кафедр УМО.

Середовище містить повну інформацію і має змогу надати відвідувачу вичерпну інформацію про роботу кафедри. А також реалізує комп'ютерну підтримку процесу навчання, яка полягає в розробці комп'ютерної допомоги відповідно інформаційно-методичним рекомендаціям. Дана інструкція призначена для покращення організації ефективності керованої самостійної роботи слухача. Зручний інтерфейс, який створений для вивчення матеріалу за модулями, дозволяє легко знаходити теоретичний матеріал і його методичне забезпечення, готове для проведення навчання. Універсальний формат дозволяє проводити перегляд і передачу навчальних посібників, програм, текстів, аудіо-візуальних засобів навчання і інших даних, які використовуються в навчальному процесі. Це можуть бути електронні засоби, в першу чергу Інтернет і компакт-диски. Дане навчально-інформаційне середовище дозволяє проводити організовано навігацію як від теми до теми в рамках окремого комп'ютеризованого (дистанційного) курсу, так і від модуля до модуля.

Для користувача, який проводитиме за комп'ютером достатньо тривалий час (особливо якщо користувач працює в режимі самоосвіти) враховані вимоги інженерної психології і ергономіки.

У основі веб-кафедри лежить ідея об'єднання методично і під однією програмною оболонкою окремих програм в комплекс, що забезпечує цілісну комп'ютерну підтримку методичного забезпечення навчального матеріалу в дистанційному режимі.

Щоб якісно супроводжувати весь навчальний процес на дистанційному етапі, куратор-тьютор повинен мати фахову підготовку з усіх модулів навчального плану дистанційного етапу. У тому випадку, коли його фахова підготовка недостатня, необхідно додатково залучати фахівця (викладачів кафедр ЦІППО, а також співробітників Центру дистанційного навчання УМО). Слід враховувати, що у середньому навантаження куратора-тьютора складає 5-10 хвилин на слухача на день.

Як засіб вимірювання якісних та інших показників навчального процесу у дистанційному навчанні пропонується рейтинг, який, завдяки детальному ранжуванню складових контрольованих знань і умінь, а також особистих надбаних здібностей, дозволяє показати слухачу, яка саме недоробка навчального матеріалу заважає у діяльності і перешкоджає отриманню якісного результату.

Куратором-тьютором здійснюється чітке керівництво оцінювання навчального процесу: роз’яснення навіщо проводиться рейтинг, як будуть оцінюватись учасники. Наприклад, можна користуватися такою системою:

  • Форум теоретичний (15 б.):

Орієнтовно 3 питання по 5 балів або 5 питань по 3 бали

  • Форум за практичними питаннями або семінаром (25 балів)

Орієнтовно 5 питань практичної спрямованості

  • Тести знань (30 балів)

  • Відповіді на питання у пошті курсу або модулів (10 контрольних питань, що потребують короткої відповіді – питання для самоперевірки) (20 балів)

  • Перегляд матеріалів курсу або модулів (10 балів)

Підведення підсумків треба робити після кожного виду самостійної роботи та після закінчення дистанційного етапу.

Куратор-тьютор повинен контролювати та регулярно наводити результати активності та проходження тестів самоконтролю і контролю кожного слухача у

порівнянні з іншими, оформляти ці дані у вигляді зручних для нього таблиць, діаграм і т.д.

Перед початком навчання слухачам оголошується середній бал, який необхідно набрати за термін навчання. Ця цифра повинна бути досить високою та вимагати значного напруження при виконанні завдань, Але реальною для її досягнення.

Куратору-тьютору бажано підготувати декілька інформаційних листів до слухачів про технологію навчання та роботу у середовищі, можливості співпраці та дружнього спілкування.

Для цього у листі визначаються необхідні і достатні умови для навчання, роз‘яснюються, які матеріали є складовими на дистанційному етапі, як ними користуватися і у якій послідовності; які попередні знання та вміння бажані для початку навчання, як їх можна придбати у випадку відсутності або незадовільності.

Також у листі необхідно показати, які саме має віртуальне навчальне середовище необхідні складові для інтерактивного проведення навчального процесу; які вони включають особливості відтворення змісту та поширеної електронної його підтримки; засоби створення і підтримки мотивації; засоби контролю; засоби аналізу змісту у співпраці (форум, чат); засоби організації навчальної діяльності (навігація, бібліотека, глосарій, курс-меню) та інші.

У листі куратор-тьютор має зупинитися на призначенні та необхідності спілкування; можливостях спілкування, способах організації питань (рекомендації з ситуацій у вигляді 2-3 запитань), синхронних (чат) та асинхронних (електронна пошта, форум, список розсилки) формах спілкування. Слухач повинен отримати докладні інструкції з використання електронної пошти, форуму, списку розсилки та чату.

Розробка методичних вказівок слухачу куратором-тьютором дається за такою схемою:

• Ваш погляд на тему та висновки.

• Навчальні цілі самостійної роботи.

• Анотована бібліографія.

• Рекомендації про те, які розділи обов'язково читати, а які – для додаткової інформації. Пропонуються альтернативні приклади та ситуації.

• Ваші коментарі за параграфами на аргументи у тексті.

• Зразки відповідей, які дають змогу слухачу оцінити свої відповіді.

• Словник технічних та професійних термінів.

• Тест самоконтролю, що пов'язаний з метою і призначенням теми.

• Питання до дискусії під час інтернет-заняття у форумі або чаті.

• Інструкція з підготовки відповідей куратору-тьютору.


Навчальний місяць на дистанційному етапі повинен тривати у період з першого понеділка по останній понеділок кожного навчального місяця з урахуванням того, що більшість слухачів у період робочого тижня та місяця найчастіше зайняті своїми обов'язками, питаннями і проблемами, а останні дні тижня і вихідні вони відводять для дистанційного навчання. Відповіді і виконані завдання вони повинні надсилати згідно з розкладом дистанційного етапу, щоб куратор-тьютор вчасно міг оцінювати активність кожного учасника навчання. Таким чином, у понеділок нового місяця дистанційного навчання куратор-тьютор підводить підсумки попереднього навчального місяця, а слухачі переходять до вивчення навчальних матеріалів і виконання завдань наступного місяця.

Перше й найголовніше завдання куратора-тьютора у навчальній діяльності – це створення психологічного клімату у групі слухачів.

Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації дає можливість розпочинати знайомство групи очно. На практичних заняттях викладачі кафедри систем відкритої освіти ЦІППО, а також співробітники Центру дистанційного навчання УМО дають можливість слухачам створювати малі групи і таким чином, через різні вправи слухачі знаходять собі партнерів, потім проводиться тренінг у середовищі. Це дозволяє правильно зареєструватися, перевірити адреси, впевнитись у вмінні слухача працювати у середовищі.

На перших тижнях дистанційного етапу куратор-тьютор повинен впевнитись, що його повідомлення доходять та зрозумілі слухачам.

На дистанційному етапі рекомендуємо провести ознайомчий чат, який, як правило, проводиться на першому-другому тижні занять. На чат має сенс винести 2-3 загальних питання щодо основних представлень про навчання на дистанційному етапі, очікування слухача від навчання самостійно. При проведенні ознайомчого чату, слухачі спілкуються один з одним уже дистанційно, при цьому відбувається формування віртуальної групи як колективу і підвищення інтересу до навчання, визначаються лідери і пасивні слухачі. Надалі, ця інформація може використовуватися для активізації навчального процесу. На чаті можна розглядати такі питання:

• Які проблеми слід обговорити, запланувати на майбутнє?

• На які негаразди або позитивні риси на початку навчання слід звернути увагу?

• Хто хотів би спілкуватися частіше, з яких питань і з ким?

• Можливості створення груп за спільними інтересами.

Для успішного проведення чату куратор-тьютор готує інформаційний лист з докладною інструкцією про роботу у чаті.


Послідовність дій куратора-тьютора при розробці чату має такий вигляд:

1. Сформулюйте тему чату.

2. Запишіть основну проблему або завдання заняття.

3. Визначте головну мету заняття.

4. Поставте педагогічні завдання заняття.

5. Проведіть попередній аналіз технічних, географічних, соціальних та інших характеристик учасників чату, маючи на увазі: доступ до місця, де буде проведено чат; технічну підготовленість та досвід слухачів; різницю у часових поясах; тривалість очної роботи.

6. Виберіть оптимальний час для проведення чату.

7. Визначте оптимальну кількість слухачів, що братимуть участь в одному занятті, критерії їх вибору (рекомендована кількість – 10 слухачів).

8. Виберіть оптимальну форму проведення чату у відповідності з поставленими метою та завданнями (рольова або ділова гра, круглий стіл, захист творчих робіт, семінар, інше).

9. Визначте основні види діяльності слухачів згідно з певною формою проведення (виступ ведучого, обговорення проблеми, "мозковий штурм", діяльність питання-відповідь, ігрові завдання та інше).

10. Визначте етапи заняття: початок, кульмінація, завершення, розподіліть час на кожний етап, складіть розклад заняття та повідомте про нього учасників.

11. Складіть письмові фрагменти для проведення чату у вигляді назв етапів, окремих фраз, суджень, які можна буде оперативно вставляти у текстове вікно впродовж заняття. Це може бути: привітання, вступне слово; фрази, що активізують діяльність слухача; фрази, що заохочують слухачів до діалогу; стимулюючі питання; короткі проблемні завдання слухачам під час чату.

12. Сформулюйте можливі організаційні проблеми, що можуть з'явитися під час чату, та можливі шляхи їх усунення.

13. Визначте технічні проблеми та знайдіть способи їх розв'язання.

14. Визначте форму виразу рефлексивної діяльності слухачів, наведіть орієнтовний алгоритм їх рефлексивної діяльності.

15. Сформулюйте конкретні можливі результати заняття щодо учасників чату.

16. Складіть докладні рекомендації слухачам для участі у чаті та надішліть їм.

17. Зробіть копію тексту чат-заняття для подальшого аналізу.


На дистанційному етапі в навчальному процесі корисна електронна пошта як засіб, який дає слухачам можливість індивідуального зворотного зв'язку. Переваги електронної пошти:

1. Найбільша комфортність індивідуального листування .

2. Відправник листа має можливість редагувати його перед відправкою.

3. Можливість для куратора-тьютора додавати коментарі до листа.

4. Можливість для куратора-тьютора давати на лист слухача серію відповідей з коментарями на окремі елементи.

5. Найбільш важливі моменти зворотного зв'язку можна копіювати та відсилати різним слухачам. Це дає можливість відповідати кожному слухачу індивідуально.

6. Більшість поштових систем може програмувати відсилання куратору-тьютору повідомлення, що його лист отримано та прочитано. Це допоможе йому визначити тих слухачів, які не читають листи. Можливо буде корисним наприкінці листа куратору-тьютору просити слухача відповісти. Це дозволить бути впевненим, що слухачі не тільки відкривають листи, а й читають їх.

7. Бажано створення окремої папки для листів, які куратор-тьютор відправляєте слухачам. Це допоможе відслідкувати зворотний зв'язок з кожним слухачем.

8. Якнайширше використання можливості перевірки правопису листа. Пам'ятайте, що мова і якість її застосування впливає на якість засвоєної інформації.

9. Використання електронної пошти для збору інформації про слухачів, опитування про те, як вони шукають інформацію про освіту. Включайте до листів відкриті питання, але так, щоб слухачі відчували себе вільними у відповідях про свій прогрес та своє навчання, а також про свої сподівання і бажання.


Куратору-тьютору необхідно знати, що на дистанційному етапі однією з головних задач самостійного навчання є організація спілкування. В дистанційному навчанні практично всі слухачі проходять п'ять етапів формування повноцінного спілкування: доступ та мотивація, соціалізація, обмін інформацією, конструювання знань, розвиток.

Для проведення навчання куратор-тьютор може використовувати різні методи асинхронного спілкування: читання та відповіді, дебати, конференції, сумісне читання, відкритий форум, ігри та моделювання, майстер-клас, гостьовий лектор та ін. (див. Основи практичної роботи тьютора у віртуальному середовищі. – Методичний посібник для учасників семінару-практикуму. – УМО. – К., 2008). Після завершення дистанційного етапу підвищення кваліфікації слухачів куратор-тьютор готує звіт за визначеною формою і подає його у відділ змісту та якості підвищення кваліфікації ЦІППО. Куратор-тьютор має пам’ятати, що до атестації на заліковій сесії допускаються слухачі, які виконали навчальний план та навчальну програму за весь період підвищення кваліфікації.


Зав. кафедрою систем відкритої освіти Л.Ляхоцька


Методист в/к центру дистанційного навчання Т.М.Пікож


Контакти:

Кафедра систем відкритої освіти (тел.)

481-38-42

E-mail та телефон

Центр дистанційного навчання УМО

481-38-56

dlcenter@cippe.edu.ua

E-mail Пікож Т.М.

tomapik@ukr.net

E-mail Ляхоцької Л.Л.

lyahotska@ua.fmСхожі:

Академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук України
Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни
Академія педагогічних наук україни iconОсобистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни, головний учений секретар, Національна академія...
Академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини напн україни
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 6-7 грудня 2012 р у актовій залі Інституту...
Академія педагогічних наук україни iconОсновні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр
Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук...
Академія педагогічних наук україни iconАкадемія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти
Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі при підвищенні кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти...
Академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України

Академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни
move to 1812-2229
Академія педагогічних наук україни iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни
Вступ (загальний для категорії)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи