Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька icon

Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька
Скачати 144.3 Kb.
НазваСтруктура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька
Дата31.08.2012
Розмір144.3 Kb.
ТипДокументи

Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ

Лариса Ляхоцька

// Перспективи впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес: зб.матеріалів науково-практичної інтерент-конференції 20 листопада – 4 грудня 2009 р. – Вінниця: Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 2009. – С.108-123 (244 c.)


У статті розглядаються інноваційні підходи до розробки змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів на прикладі варіативної програми підвищення кваліфікації.


В статье рассматриваются инновационные подходы к разработке содержания, форм и методов повышения квалификации руководящих кадров профессинально-технических учебных заведений на примере вариативной программы повышения квалификации.


Мета та зміст реформ у професійно-технічній освіті (далі ПТО) зумовлюють необхідність посилення уваги до керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів (далі ПТНЗ), їх підготовленості щодо розв’язання завдань управління навчальними закладами у принципово нових соціально-економічних умовах [1, 6-7 ] .

Результати ряду досліджень, практика підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти (далі ЦІППО) АПН України показали, що їх підготовка до управління навчальними закладами ПТО в нових соціально-економічних умовах не повною мірою відповідає сучасним вимогам.

Ці обставини – динаміка суттєвих змін в освіті взагалі та профтехосвіті зокрема, зростання значущості діяльності керівника ПТНЗ у процесі реформування та модернізації системи ПТО – обумовлюють необхідність інноваційних підходів до розробки змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ.

Науково-обґрунтований зміст навчання та вимоги до рівня знань і вмінь слухачів визначають програми підвищення кваліфікації.

Варіативна програма підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ (далі – Програма) визначає науково-обґрунтований зміст та структуру навчання слухачів і основні вимоги до рівня знань та вмінь директорів ПТНЗ та їх заступників, отриманих у ході планової курсової підготовки.

Програма розроблена в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України відповідно до технічного завдання НДР „Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ у системі дистанційного навчання” (0106U002455).

Програма базується на вимогах законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, в Постанові Верховної Ради України „Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні”, Указі Президента України „Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні”, Національній доктрині розвитку освіти, державних програмах: „Освіта” (Україна ХХІ століття); „Вчитель”; „Розвиток системи дистанційного навчання на 2004-2006 рр.”; „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки”, а також у „Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні”.

Навчання за Програмою передбачає:

  • підвищення рівня професіоналізму та управлінської компетентності керівних кадрів ПТНЗ для рішення завдань щодо забезпечення якісної професійно-технічної підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників з урахуванням вимог ринку праці;

  • формування у керівних кадрів ПТНЗ позитивної мотивації та потреб до неперервного удосконалення своїх знань та вмінь, насамперед, на основі самоосвіти.

Структура та зміст Програми значно відрізняється від традиційних. Вони не прив’язані до конкретних навчальних та навчально-тематичних планів, а навпаки, є основою їх розробки для різних варіантів підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ.

Програма дозволяє планувати підвищення кваліфікації різних категорій керівних кадрів ПТНЗ (директорів, заступників з навчальної, навчально-виробничої, навчально-виховної роботи), при різних обсягах навчального часу (144 год., 216 год. та ін.) за очною, заочною, дистанційною формах навчання.

Структура Програми включає наступні компоненти:

  • зміст підвищення кваліфікації;

  • основні практичні заняття;

  • індивідуальні завдання;

  • педагогічний контроль та атестація.

Структура змісту передбачає три види підготовки: соціогуманітарну, професійно-орієнтовну та спеціальну. Для кожного виду підготовки представлена низка навчальних модулів, що дозволяють здійснити вибір змісту із врахуванням конкретної ситуації та побажань слухачів.

До Програми входить перелік тем основних практичних занять, зміст та дані орієнтовних планів проведення інструктивно-методичних та виїзних занять, конференцій з обміну досвідом, а також орієнтовна тематика спецкурсів.

У процесі підвищення кваліфікації за даною Програмою слухачі виконують два індивідуальних завдання – навчальний практикум та атестаційну роботу. Програма включає опис цих видів завдань, а також орієнтовний перелік тем атестаційних робіт та завдань з практикуму.

Програма орієнтована на структуру та зміст педагогічного контролю, що відповідають сучасним вимогам до оцінювання навчальних досягнень слухачів та успішності їх навчання.

Система педагогічного контролю забезпечує вірогідність, надійність та валідність одержаних результатів.

Зміст підвищення кваліфікації ґрунтується на основі чинного законодавства України та вимог кваліфікаційної характеристики (КХ) посади керівника ПТНЗ і визначається комплексом знань і умінь, які мають бути розвинуті в ході підвищення кваліфікації та включає три види підготовки: соціально-гуманітарну, професійно-орієнтовану, спеціальну (табл.1,табл.2, табл.3).


Таблиця 1

Зміст соціально-гуманітарної підготовки

Перелік навчальних модулів№ з/з

Назва модулів

К-сть тем у модулі

1.

Філософія і соціологія освіти, політологія

3

2.

Відкрита освіта та дистанційне навчання

5

3.

Національне виховання в освіті

2

4.
^
Стратегія розвитку освіти в Україні

2

5.

Економіка освіти

2

6.

Нормативно-правове забезпечення

3

7.

Психолого-педагогічні основи освітньої діяльності

4

8.

БЖД, енергозбереження та екологія

4

9.

Інформаційні та комунікаційні технології в освіті

5

10.

Міжнародна діяльність в освіті

3

11.

Українська мова професійного спілкування

2

12.

Іноземна мова професійного спілкування.

3^

Усього: 12 модулів


38Таблиця 2

Зміст професійно-орієнтованої підготовки

Перелік навчальних модулів
№ з/з

Назва модулів

К-сть тем у модулі

1.

Методологічні та правові основи розвитку ПТО в Україні

3

2.

Підготовка кваліфікованих робочих кадрів в економічно розвинутих країнах

3

3.

Концептуальні засади неперервного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів ПТНЗ

5

4.

Організація навчально-виробничого процесу в ПТНЗ: стан і перспективи

4

5.

Система виховання в ПТНЗ: стан і розвиток

5

6.

Система педагогічного контролю та атестації в ПТНЗ

3

7.

Основи педагогічного менеджменту

4

8.

Основи інноваційного менеджменту

3

9.

Основи фінансового менеджменту

3

10.

Основи стратегічного управління

4

11.

Управління якістю підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ

5

12.

Управління персоналом

5

13.

Децентралізація управління в ПТО

5

14.

Основи стратегічного планування

4

15.

Проектування навчальних програм підготовки кваліфікованих робітників

4

16.

Державні стандарти ПТО та їх впровадження в освітню діяльність ПТНЗ

3

17.

Основи маркетингової та моніторингової діяльності в ПТНЗ

4

18.

Соціальний захист учасників виробничого процесу у ПТНЗ

4

19.

Організаційна та інформаційна культура керівників ПТНЗ

4
Усього: 19 модулів

75Таблиця 3


Зміст спеціальної підготовки
^

Перелік навчальних модулів№ з/з

Назва модулів

К-сть тем в модулі

1.

Сутність і зміст діяльності керівників ПТНЗ

5

2.

Контрольно-аналітична діяльність керівників ПТНЗ

4

3.

Атестація ПТНЗ і ліцензування діяльності

3

4.

Атестація педагогічних кадрів ПТНЗ

3

5.

Формування сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі ПТНЗ

4

6.

Формування позитивного іміджу ПТНЗ в умовах ринкової економіки

4Усього: 6 модулів

23


Метою підвищення кваліфікації є вдосконалення інтелектуально-пізнавальної, мотиваційно-ціннісної та практично-діяльнісної сфер особистості слухачів, підвищення їх професійної компетентності та культури шляхом реалізації наступних завдань:

 • удосконалення та оновлення знань і умінь з теоретико-методологічних, правових, економічних, управлінських, соціогуманітарних та інших питань професійної діяльності слухачів, що забезпечується блоком соціально-гуманітарних модулів в структурі змісту підвищення кваліфікації;

 • отримання додаткових знань і умінь відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики посади керівника ПТНЗ, що забезпечується блоком професійно-орієнтованих та фахових модулів;

 • активізації самостійної діяльності слухачів;

 • формування, корекції, посилення професійних настанов слухачів, що забезпечується сукупністю змісту та організації навчального процесу за очно-дистанційною формою навчання.

У результаті підвищення кваліфікації слухач повинен знати:

 • філософсько-методологічні засади сучасної освіти, профтехосвіти;

 • стратегію і пріоритетні напрями розвитку системи освіти в цілому і ПТО зокрема;

 • проблеми управління якістю ПТО в цілому та на рівні ПТНЗ;

 • нормативно-правову базу ПТО: законодавчі основи забезпечення діяльності закладів освіти, зокрема професійних ліцеїв; законодавство про працю, охорону праці і вимоги безпеки життєдіяльності в закладах освіти; нормативне забезпечення фінансово-економічної діяльності ПТНЗ; нормативно-правові акти вищих органів державного управління освітою і ПТО за всіма аспектами діяльності ПТНЗ ; державний стандарт ПТО;

 • вимоги до ресурсного забезпечення діяльності ПТНЗ та тенденції його розвитку (кадровий ресурс, навчально-матеріальна база, фінансове, дидактичне, методичне, інформаційне, психолого-педагогічне та інші види забезпечення);

 • основні тенденції розвитку галузей економіки, для яких здійснюється підготовка кадрів;

 • основні тенденції розвитку систем підготовки кадрів аналогічної кваліфікації за кордоном;

 • основи загальної та професійної педагогіки, теорії і методики навчання та виховання;

 • основи менеджменту;

 • основи педагогічної психології та психології управління;

 • функціональний склад та об’єкти управлінської діяльності керівника ПТНЗ та основи технології його управлінської діяльності в частині управління педагогічним процесом, ресурсами, педагогічним та учнівським колективом, розвитком професійного потенціалу педагогічного персоналу та атестацією інженерно-педагогічних працівників, фінансово-господарською діяльністю ПТНЗ;

 • основи оцінювання результативності діяльності закладу;

 • інноваційні підходи та технології в управлінні, навчанні і вихованні;

 • сучасні засади та системи неперервної освіти та підвищення кваліфікації;

 • основи соціального партнерства та зв’язків із громадськістю;

 • основи документального супроводу діяльності ПТНЗ.

Слухач повинен уміти:

 • орієнтуватися у сучасному освітньому просторі України і світу, визначати пріоритетні напрями розвитку підпорядкованого ПТНЗ;

 • здійснювати функції стратегічного та оперативного управління розвитком ПТНЗ, а також управління педагогічним процесом, ресурсами, педагогічним та учнівським колективом, розвитком професійного потенціалу педагогічного персоналу та атестацією інженерно-педагогічних працівників, фінансово-господарською діяльністю ПТНЗ; приймати управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;

 • застосовувати знання нормативно-правової бази ПТО для забезпечення ефективної діяльності ПТНЗ, забезпечувати дотримання законодавчих на нормативних вимог за всіма аспектами діяльності ПТНЗ;

 • забезпечувати належний документальний супровід діяльності ПТНЗ нового типу.

 • забезпечувати результативність та ефективність управління, в т.ч. в умовах обмежених ресурсів, а також об’єктивність оцінювання можливостей, процесу і результатів діяльності ПТНЗ і власної управлінської діяльності;

 • забезпечувати якість освіти у ПТНЗ;

 • використовувати сучасні технології в управлінській діяльності, в т.ч. інформаційні;

 • застосовувати на практиці знання основ загальної та професійної педагогіки, теорії і методики навчання та виховання; основ менеджменту; педагогічної психології та психології управління; сучасних засад та систем неперервної освіти та підвищення кваліфікації;

 • забезпечувати соціальне партнерство та зв’язки з громадськістю ;

 • створювати інноваційне освітнє середовище у ПТНЗ;

 • здійснювати педагогічне спілкування;

 • забезпечувати сприятливий психологічний клімат у колективі;

забезпечувати неперервний саморозвиток.

Варіативна програма не втрачає своїх функцій і при переході на кредитно-модульну систему організації навчального процесу очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ. Варто зазначити, що, відповідно до Програми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (затвердженої МОН України від 23.01. 2004 р. №48) кредитно-модульна система застосовується тільки при організації навчального процесу, а не в системі підвищення кваліфікації [2, 363-364; 3, 17-43 ].

По-перше, така програма забезпечує можливість варіативних підходів до формування модульних навчальних програм взагалі, а по-друге, система педагогічного контролю, яка передбачена програмою, дозволяє оцінювати результати навчання відповідно до загальноєвропейської системи ECTS.

Діапазон користувачів варіативною програмою – усі, хто планує, супроводжує та здійснює підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ: викладачі (куратори-тьютори), співробітники деканату підвищення кваліфікації, а також аспіранти та докторанти.

Таким чином, варіативна програма “Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання” представляє комплекс взаємопов’язаних дидактичних цілей і завдань освіти , різні види змістовної навчальної інформації, використаних для дистанційного навчання, – свідчить, що процес впровадження технологій дистанційного навчання в підвищенні кваліфікації педагогічних працівників у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти УМО АПН України перебуває на стадії не тільки практичної реалізації, а й подальшого удосконалення освітньої діяльності післядипломної педагогічної освіти до переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу.


^ Використані джерела

 1. Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання / Олійник В.В., Биков В.Ю., Гравіт В.О. та ін.. / За заг.ред. В.В. Олійника. – К.: ЦІППО, 2007. – 104 с.

 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23. 01. 2004 р. №48 / М.Ф. Дмитриченко, Б.І. Хорошун, О.М. Язвінська, В.Д. Дончук «Вища освіта і Болонський процес». – К.: Знання, 2006. – 440 с.

 3. Програмно-цільовий пілотний проект впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в інституті післядипломної педагогічної освіти // Компетентнісно орієнтований підхід у системі післядипломної педагогічної освіти: проектна діяльність: Практико зорієнтований посібник / За заг. ред. О.І. Чернишова, Л.Г. Чернікової. – Донецьк: Витоки, 2008. – 104 с.

Схожі:

Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька iconНаказ №436 Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у 2013 році
«Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у ІІ семестрі (вересні-грудні)...
Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік: відомче вид. — К. Держ...
Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька iconПлан підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька icon«Організація підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за дистанційною формою навчання: проблеми та перспективи»
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька iconVіі. План підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька iconНаказ №484 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2009-2010 навчальному році з метою підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів області наказую
Навчальному році (додаток 2), план підвищення кваліфікації педагогічних працівників області (додаток 3), перелік базових закладів...
Структура та зміст підвищення кваліфікації керівних кадрів птнз лариса Ляхоцька iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
move to 1812-2517
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи