Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти icon

Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти
Скачати 55.67 Kb.
НазваКонцепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти
Дата31.08.2012
Розмір55.67 Kb.
ТипКонцепція


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Перехід до інформаційного суспільства кардинально змінює положення системи освіти, її інституційний статус. Освіта стає не лише інструментом взаємопроникнення знань і технологій у глобальному масштабі, а й капіталу, засобом боротьби за ринок, вирішення геополітичних завдань. Тому поява дистанційної освіти (далі – ДО) не випадкова, де закономірний етап розвитку та адаптації освіти до сучасних умов.

Стратегія розвитку системи післядипломної педагогічної освіти (далі – ППО) передбачає збільшення відкритості й доступності освітніх послуг і орієнтацію на індивідуальні потреби кожного слухача.

Ключовим моментом розвитку системи післядипломної педагогічної освіти є її інформатизація на основі широкого застосування в освітній діяльності сучасних педагогічних, інформаційних, комп’ютерних і Інтернет-технологій та засобів комунікації.

Каталізатором і практичним механізмом підвищення відкритості ППО, її інформатизації є застосування в освітній діяльності системи форм, методів, технологій дистанційного навчання (далі – ДН).

Кафедра дистанційної освіти (далі – ДО) є провідним в ППО науковим, науково-методичним центром з проблем дистанційного навчання. На її базі функціонує авторська школа, науковим керівником якої є В.В.Олійник, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України.

За минуле десятиріччя (2000-2010 рр.) співробітниками кафедри ДО опубліковано з різних аспектів дистанційного навчання в т.ч. монографій – 1, навчальних посібників – 5, навчально-методичних комплексів – 8, положень – 1, концепції – 2, довідники – 1, методичні рекомендації – 3, наукові статті – 103.

За ініціативою кафедри укладені договори про творчу співпрацю в сфері ДН між Університетом менеджменту освіти та 20 інститутами ППО, кафедрою систем відкритої освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України тощо.

На сьогодні в системі ППО створена наукова, науково-методична база ДН. Її подальший розвиток вимагає відповідного наукового забезпечення.


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Концепція розвитку наукової діяльності (далі – Концепція) є документом кафедри, що визначає цілі, завдання, принципи, пріоритети наукової діяльності, її зміст, структуру, шляхи реалізації та кінцеві результати.
  1. Концепція базується на положеннях Конституції України, законодавстві в сфері освіти та науково-технічної діяльності, державних програм, нормативних актах МОНУ, працях вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем ДН та власних кафедральних розробок.
  1. Мета Концепції полягає в обґрунтуванні перспектив розвитку наукової та науково-методичної діяльності кафедри, її напрямів, структури та змісту.

Наукова діяльність кафедри здійснюється в рамках аналогічної діяльності Університету, що не обмежує наукові інтереси співробітників та їх участь у науковій діяльності сторонніх організацій.

Планування та облік, а також контроль за виконанням та результатами наукової діяльності здійснюються за встановленою формою.


  1. Основним об’єктом наукової, науково-методичної діяльності кафедри є освітня діяльність в ППО, а її предметом – наукове, науково-методичне забезпечення впровадження технологій ДН у навчальний процес УМО та інститутів ППО.
  1. Основна наукова проблема кафедри: „^ Теоретико-методологічні основи впровадження ДН в систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників”. Науковий керівник – зав. каф., доцент Л.Л.Ляхоцька.

Підтеми:

 • Теорія та практика дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти. Доц. Л.Л.Ляхоцька.

 • Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання. Ст. викладач С.В.Антощук.

 • Науково-методичні засади діагностики якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання. Ст. викладач А.Л.Кліменко.

 • Організаційно-педагогічні основи переходу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу (далі – КМСОНП) в системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за дистанційною формою навчання. Доцент В.О.Гравіт.
 1. ^ НАПРЯМИ, ПРІОРИТЕТИ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ


2.1. До основних напрямів наукової та науково-методичної роботи кафедри відносяться:

 • розробка теоретичних та практичних основ впровадження технологій ДН в освітню діяльність в ППО;

 • наукове, науково-методичне забезпечення:

 • підвищення кваліфікації спеціалістів в сфері ДН: викладачів-тьюторів; кураторів-тьюторів; організаторів ДН та ін.;

 • вивчення слухачами інших категорій навчальних модулів кафедри: відкрита освіта та дистанційне навчання та ін.;

 • наукове обґрунтування структури та змісту інформаційно-освітнього середовища та ресурсної бази ДН;

 • науково-методичне забезпечення самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації;

 • забезпечення застосування в навчальному процесі різних платформ ДН.


2.2. Пріоритетними напрямами наукової та науково-методичної роботи на період до 2012 р. є забезпечення підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів і кураторів-тьюторів та запровадження в навчальний процес сучасних систем дистанційного навчання типу Веб-клас «ХПІ», Мудл, Ексалід тощо.


2.3. До основних принципів наукової, науково-методичної роботи кафедри відносяться: фундаменталізація; критичність використання вітчизняного та зарубіжного досвіду; органічна єдність з навчальною роботою; наступність; системність; прогностичність; теоретична та прикладна значущість; достовірність результатів; адекватність вибраних методів та засобів цілям дослідження та ін.


2.4. Основними завданнями наукової та науково-методичної роботи кафедри є:

 • вивчення, аналіз та узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблем ДН;

 • якісне наукове та науково-методичне забезпечення навчальної роботи за профілем кафедри;

 • організація, проведення та забезпечення наукових та науково-практичних семінарів, „круглих столів”, конференцій різних рівнів та масштабів з проблем ДН;

 • написання та підготовка до видання навчальних, методичних посібників, наукових статей, навчально-методичних комплексів, тощо за профілем кафедри;

 • забезпечення та управління самостійною роботою слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації;

 • підвищення професійної компетентності співробітників кафедри, керівництво аспірантами та здобувачами.
 1. ^ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
  1. До основних результатів наукової та науково-методичної діяльності кафедри відносяться: монографії, концепції, положення, навчальні посібники, довідники, наукові статті, навчально-методичні комплекси та ін.

Конкретні назви наукових публікацій співробітників кафедри вказані в „Переліку публікацій співробітників кафедри за період 1999-2009 рр.”


3.2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти:

 • Ст. викладач Антощук С.В. – план 2011 р.;

 • Кліменко А.Л. – план 2011 р.


3.3. Кількість аспірантів, здобувачів, докторантів:

Олійник В.В. – здобувач: Оліфіра Л.М., докторанти: Рябова З.В., Самойленко О.М., Ляхоцька Л.Л.

Ляхоцька Л.Л. – стажист-дослідник Гедиш О.М.; аспіранти: Калачова Л.В.; Сурков В.В.

Гравіт В.О. – здобувач Пойда С.А.

Усього: два аспіранти, один здобувач, один стажист-дослідник, три докторанти.


3.4. Наукова проблема кафедри є перспективною та її доцільно включити до переліку перспективних напрямів наукових досліджень в галузі післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих.


Концепція обговорена та затверджена на засіданні кафедри дистанційної освіти від 12 січня 2010 р., протокол № 1.


Зав. кафедри

дистанційної освіти Л.Л.Ляхоцька


Схожі:

Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconПроект концепція розвитку наукової сфери України Завданням часу є
Концепція розвитку наукової сфери України (далі Концепція) визначає передумови, мету, принципи, завдання та механізми розвитку наукової...
Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconНавчальний рік 2011/2012
Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології. Концепція “природа-населення-господарство”....
Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconРішення комісії нтр щодо звіту зав кафедри сауе проф. Д. Й. Родькіна з наукової діяльності за три роки Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати
Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати такою, що в цілому відповідає вимогам монумолодьспорту...
Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconБібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
С 91 Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик...
Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconКонцепція розвитку післядипломної освіти в Україні Вступ
України з питань освіти І науки, а також враховує міжнародний досвід управлінського та інформаційно-технологічного забезпечення окремих...
Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconКонцепція розвитку донбаської державної
«Донбас у ХХІ столітті. Уроки реформ. Стратегія розвитку», «Основні положення Регіональної програми розвитку системи вищої освіти....
Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconДодаток 4
Рейтинг кафедри (рейтингове оцінювання діяльності кафедри) визначається на підставі використання показників, які характеризують її...
Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconС. макаренка основні принципи
Концепція наукової діяльності сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconМетоди створення сайту дистанційної освіти інституту заочної та дистанційної освіти кнутд
Дистанційна система навчання складається з двох блоків: навчально-методичного блоку та засобів інформаційних технологій І дидактичної...
Концепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти iconКонцепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки
При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи