Національна академія педагогічних наук україни icon

Національна академія педагогічних наук україни
НазваНаціональна академія педагогічних наук україни
Сторінка1/2
Дата31.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»


ІНСТИТУТ

ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ


КАФЕДРА

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи


_________________Л.М.Ващенко


«________»____________2012 р
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації слухачів категорії


«Викладачів-тьютoрів дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»

(72 год., очно)ПОГОДЖЕНО

Директор ЦІППО

____________________Л.М.Ващенко


“____” “_____________” 2012 р.СХВАЛЕНО

Кафедрою …………………….


Протокол № від 2012 р.


Завідувач кафедри

________________ Л.Л.Ляхоцька
Київ - 2012

ЗМІСТ

Стор.


ВСТУП..(загальний для категорії)............................................................


3

1. Тематичний план Програми............................................


7

2. Зміст навчальних модулів

9

3. Плани лекцій…………………………………..........

15

4. Плани практичних занять……………………………………………..

22

5. Самостійна робота слухачів……………………....………..….…..

37

6.Система контролю знань слухачів…………………………………..

37

ВСТУП

Програма навчальних модулів для підвищення кваліфікації слухачів категорії «викладачів-тьютерів дистанційного навчання ВНЗ І-ІУ р.а.» розроблена відповідно до “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, інших нормативних документів МОН України, стандартів вищої освіти, рішень Вченої ради УМО, положення про організацію навчального процесу в УМО, затвердженого наказом ректора УМО від «…» 2009 року № ….. та інших наказів щодо організації навчального процесу.

^ Актуальність підвищення кваліфікації даної категорії слухачів зумовлено доцільністю впровадження дистанційного навчання (ДН) в освітню діяльність вищих навчальних закладів (ВНЗ), необхідністю підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів в галузі ДН на основі сучасних інформаційних, комп’ютерних та Інтернет-технологій.


Робоча навчальна програма розроблена на основі професійної програми ПК керівних кадрів закладів освіти відповідно до навчального плану і передбачає розвиток ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛУХАЧІВ ДАНОЇ КАТЕГОРІЇ.

^ Розподіл навчальних модулів відповідно до компетентностей відбувається згідно технологічної карти змісту підвищення кваліфікації на основі структурно-функціонального і компетентнісного підходів.

^ Укладачі Програми:

Ляхоцька Л.Л., кандидат пед. наук, доцент.

Корчова Г.Л., кандидат пед. наук, доцент

Метою проведення курсів є підвищення кваліфікації зазначеної категорії слухачів на основі сучасних підходів до змісту, форм та методів навчання.

Поставлена мета досягається шляхом реалізації наступних завдань:

 • встановити стартовий рівень знань та слухачів даної категорії відповідно до їх кваліфікаційних характеристик;

 • на основі вхідного діагностування спільно зі слухачем уточнити зміст, форми та методи підвищення кваліфікації, надати допомогу слухачам у формуванні індивідуального плану підвищення кваліфікації, у виборі тематики спецкурсу;

 • приділити особливу увагу змісту та організації керованої самостійної роботи слухачів на всіх етапах підвищення кваліфікації;

 • ознайомити слухачів з найновішими інформаційними, комунікаційними та Інтернет-технологіями в галузі ДН.


Професійно-кваліфікаційна характеристика (посадові вимоги):

Посадові вимоги. Відповідно до Положення про дистанційне навчання (Наказ Міністерства освіти України № 40 від 21.01.2004), Положення про організацію навчального процесу у Вищому державному навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» АПН України (Наказ Університету менеджменту освіти № 01-01/235 від 18.11.2008) і Положенням про куратора-тьютора навчальної групи слухачів курсів ПК за очно-дистанційною формою навчання (затверджене ректором УМО 28.09.2009р.) є педагогічним працівником.

Викладач-тьютор дистанційного навчання має вищу освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє знаннями у галузі педагогіки та комп’ютерної техніки, володіє методикою планування та організації навчально-виховного процесу і процесу індивідуального формування особистості за різнорівневими та варіативними програмами, має базові знання з тестології, виконує правила норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, відзначається загальною культурою, моральними якостями. Відповідно до професійної діяльності та посадових вимог підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. відбувається за такими видами підготовки: соціо-гуманітарна, професійно-орієнтована та фахова.

^ Професійні (функціонально-посадові компетентності):

1) нормативно-правова компетентність: організація закладу освіти відповідно новітніх підходів управління, керуючись нормативно-правовими документами, вимогами безпеки життєдіяльності, організаційно-фінансовими можливостями закладу, дотримання практичній діяльності вимог чинного законодавства України, а також нормативних документів Міністерства освіти і науки України, інших центральних уповноважених органів виконавчої влади з питань освіти; правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти;

2) соціально-комунікативна компетентність: забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов функціонування закладу освіти в ситуації змін; взаємодії й згуртуванні його працівників, налагодження постійного зв’язку і співпраці з батьками, громадськістю, установами й організаціями, органами місцевої влади;

3) рефлексивно-регулятивна компетентність: володіння методами, прийомами та засобами організації, регулювання та стимулювання діяльності персоналу закладу освіти; попередження професійного стресу, професійної деформації особистості та професійного «вигорання» як у власній діяльності, так і у діяльності персоналу закладу освіти;

4) науково-методична компетентність: організація системи методичної роботи в закладі освіти, сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників з актуальних проблем їхньої діяльності; узагальненню, поширенню та впровадженню передового педагогічного досвіду; створення експериментальних майданчиків; здатність здійснювати експертизу нововведень; науково-методичне консультування з питань освітньої практики;

5) професійно-фахова компетентність: використання новітніх технологій навчання й виховання підростаючих поколінь, спрямованих на всебічний розвиток особистості всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; здійснення аналізу якості власної професійної діяльності; розроблення програми особистого професійного розвитку, самоосвітньої діяльності тощо;

6) інформаційно-комунікаційна компетентність: володіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями у професійній діяльності; використання можливостей Інтернет, Web-ресурсів, інших електронних джерел навчального призначення для підвищення якості навчально-виховного процесу у закладі освіти.


^ Очікувані навчальні результати опанування Програмою.


Слухач повинен уміти:

 • аналізувати освітні проблеми та процеси;

 • застосовував ати в навчальному процесі різноманітні Інтернет-ресурси, Інтернет-сервіси, Інтернет-технології;


Слухач повинен знати:

 • сутність і призначення, основні цілі та завдання освіти;

 • основний зміст, принципи і засади відкритої освіти, дистанційного навчання як форми організації навчального процесу і педагогічної технології;

 • напрями розвитку освіти на сучасному етапі.


^ Бюджет навчального часу на опанування Програми становить 72 годин. - очно

Основними формами навчальних занять є: тематичні дискусії (лекції), практичні заняття, самостійна робота, контрольні заходи.

^ Самостійна робота, як основний засіб засвоєння слухачами навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час, передбачає опрацювання монографій та інших наукових праць, підручників, навчальних і методичних посібників; вивчення та ознайомлення з положеннями законодавчих та інших нормативно-правових актів, матеріалів, отриманих з різних інформаційних джерел.

^ Форми контролю:

Залік полягає в оцінюванні якості знань навчальних модулів, здійснюється на підставі результатів поточного і вхідного контролю знань слухачів. Комплексний залік планується профілюючими кафедрами і проводиться координатором (тьютором) навчальної групи.

Екзамен – форма педагогічного контролю, яка має на меті виявити рівень та якість отриманих слухачами знань. Проводиться у письмовій формі. Допуск до випускного екзамену надається за результатами комплексного заліку.


^ 1. Тематичний план навчальних модулів програмиЗміст

Загальна кількість годин

У тому числі

^ Форма контролю

Тематична дискусія

Лекція

Практичне заняття

Самостійна робота слухача

1

2

3

4

5

6

7

^ Модуль 1. Реформування освіти в Україні.
1. Відкрита освіта: стан і перспективи розвитку.

4

22
2. Вища освіта України на шляху реформ.

4

22
Модуль 2. Дистанційне навчання у вищій школі ІІІ-ІV р.а.
3. Дистанційне навчання як форма навчання і педагогічна технологія.

8

2
4

2
4. Нормативно-правове забезпечення ДН.

6

2
2

2
5. Інформаційні та комунікаційні технології в ДН

64

2
^ Модуль 3. Навчальний процес за дистанційною формою навчання.
6. Електронний навчальний курс: структура та зміст.

4

22
7. Організація і методика проведення навчальних занять в умовах ДН.

8

2
4

2
8. Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі.

42

2
9. Педагогічний контроль і оцінювання при ДН

62

4
^ Модуль 4. Дистанційні технології в освіті.
10. Роль і місце викладача-тьютора в ДН

4

22
11. Організація і планування навчальної та методичної роботи в умовах ДН.

42

2
12. Робота викладача-тьютера у віртуальному навчальному середовищі

84

4
13. Застосування на практиці засобів спілкування в мережі Інтернет.

64

2
Залік.Екзамен.Усього

72

14
28

30

^ 2. Зміст навчальних модулів


Модуль 1. Реформування освіти в Україні


Тема 1. Відкрита освіта: стан і перспективи розвитку.

Упровадження відкритої освіти як складова реформування освітньої сфери. Відкрита освіта: сутність, моделі та принципи. Технології та інструменти відкритої освіти. Чинники, що зумовлюють необхідність впровадження відкритої освіти у вітчизняну освітню систему. Найбільш перспективні для вітчизняної освітньої системи сфери застосування складових відкритої освіти, основні групи технологічних її інструментів і засобів. Зміст поняття «відкрита освіта» з позицій актуальності для українського контексту його ключових складових. Пропозиції щодо заходів, спрямованих на ефективну реалізацію потенціалу відкритої освіти в контексті реформування вітчизняної освітньої системи.


^ Тема 2. Вища освіта України на шляху реформ.

Передісторія та основні історичні етапи Болонського процесу. Перший період передісторії Болонського процесу (1957-1982 рр.). Римський договір 1957 р. (договір заснував Європейське економічне співтовариство – інтеграційний союз 12-ти країн). Перша Європейська спільна конференція міністрів освіти 1967 р. Конференція міністрів освіти 1971 р. Другий період формування ідей європейської освітянської інтеграції (1983 – 1992 рр.) . Конкретизація цілей і завдань, поглибленням узгодженої з реаліями країн кооперації вищої освіти в межах Євросоюзу. Міжнародні проекти СОМЕТ, ЕRASMUS, LingWa, TACIS, в яких наголошувалося на необхідності посилення взаємозв’язків вищої освіти та виробничих структур, розробки узгоджених між вищими навчальними закладами навчальних планів і програм, сприяння вивченню іноземних мов тощо. 1990 р. – Європейська конвенція про загальну еквівалент-ність періодів університетської освіти. Третій період передісторії Болонського процесу. Маастрихтський договір (Нідерланди) 1992 р. Програмний документ ЮНЕСКО «Реформи і розвиток вищої освіти» (1995 р.). Біла книга «Розвиток, значення, зайнятість. Учення і навчання:розвиток суспільства, що навчається» (1995 р.). Зелена книга «Освіта – підготовка – дослідження: перепони для транснаціональної мобільності» (1996 р.). Інформаційне суспільство, інтернаціоналізація і науковий та технічний світ – головні чинники впливу на освіту

Основний зміст, завдання основних документах Болонського процесу. Основні чинники євроінтеграції в освітянській сфері.

Стратегії розвитку освіти в Україні. Розвиток української освіти на сучасному етапі. Перехід до ЄКТС у системі вищої освіти. Проблеми розвитку вищої освіти в Україні. Європейський простір вищої освіти на 2010-2020 рр.


^ Модуль 2. Дистанційне навчання у вищій школі ІІІ-ІV р.а.


Тема 3. Дистанційне навчання як форма навчання і педагогічна технологія.

Дистанційне навчання, як окрема форма отримання освіти і організації навчання. Дистанційна освіта є перспективним сучасним механізмом і інструментом досягнення цілей освіти на сучасному етапі її розвитку. Основними просторово-технологічними ознаками, що відрізняються, традиційного та е-дистанційного навчання. Специфічні якісні властивості систем дистанційної освіти і навчання.


^ Тема 4. Нормативно-правове забезпечення ДН.

Огляд законодавчої бази з дистанційного навчання: Закон України «Про професійно-технічну освіту», Ст.12, 2003 р.; Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», 2006 р.; Закон України «Про інноваційну діяльність», 2011 р.; Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 2011 р.; Закон України «Про професійно-технічну освіту»;Закон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про національну програму інформатизації»; Указ Президента України від 31.07.2000 року №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернету та забезпечення широкого профілю до цієї мережі в Україні».

Нормативні документи МОНМС України з дистанційного навчання: Наказ №588 від 27.06.2008 р. МОНУ «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи»; Положення про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України, 2010 р.; Проект Положення про дистанційне навчання у НЗ України, 2011 р.


^ Тема 5. Інформаційні та комунікаційні технології в ДН

Сучасні інформаційні і комунікаційні технології в навчанні: Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання (системи комп’ютерного супроводу навчання). Класифікація дистанційних навчальних технологій. Теорія і практика педагогічної діяльності в напрямі використання ІКТ. ІКТ-компетентність викладача.

Ключові принципи технології Web 2.0: принцип "веб як платформа", принцип "колективного розуму", принцип зорієнтованості на користувачеві, принцип вільного контенту. Ресурси Web 2.0: wiki, вебінари, блоги, RSS, соціальні мережі тощо.

Е-learning платформи або платформи підтримки електронного навчання. Системи управління змістом навчання (Content Management System, CMS). Системи управління процесом навчання (Learning Management System, LMS). Система управління навчанням та контекстом (Content Learning Management System, CLMS).

СДН «Веб-клас ХПІ». СДН «Прометей». СДН MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). СДН eFront.


^ Модуль 3. Навчальний процес за дистанційною формою навчання.


Тема 6. Електронний навчальний курс: структура та зміст.

Поняття дистанційного курсу; сучасний понятійний апарат (електронний навчальний курс); особливості дистанційного курсу, його основні характеристики. Дистанційні технології навчання (інноваційні педагогічні, інформаційно-комунікаційні).

Системи управління навчальними ресурсами, короткий огляд основних необхідних функцій.

Навчальні ресурси електронного навчального курсу: інформаційні, діяльнісні, комунікаційні. Структура подання матеріалів: загальні відомості про курс (дисципліну), навчально-методичні матеріали до кожного модуля (теоретичний матеріал, практичні роботи, завдання для самостійної роботи, модульний контроль), матеріали для проведення підсумкової атестації, додаткові матеріали.

Етапи розробки електронний навчальний курсу: навчання науково-педагогічних працівників щодо створення і роботи у дистанційному курсі; наповнення курсу електронними навчально-методичними матеріалами відповідно до вимог подання інформації; апробація дистанційного курсу; його атестація на рівні ВНЗ та на рівні МОН.

Атестація електронного навчального курсу. Нормативно-законодавча база (Положення Про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України від 8 червня 2010 року). Порядок внутрішньої атестації дистанційного курсу: анкетування студентів та співробітників, створення комісії з атестації ДК (вимоги до складу комісії), експертиза курсу (структурно-функціональна, змістовно-наукова, методична). Порядок атестації дистанційного (електронного навчального) курсу на рівні МОН.


^ Тема 7. Організація і методика проведення навчальних занять в умовах ДН.

Основні відмінності очного навчання та навчання з використанням дистанційних технологій. Інноваційні педагогічні технології дистанційного навчання (технології опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами, студентів між собою з використанням телекомунікаційного зв’язку та методології індивідуальної роботи студентів зі структурованим навчальним матеріалом, який подається у електронному вигляді та зберігається на спеціальному навчальному порталі, з урахуванням компетентністного та особистісно-орієнтованого підходу, методу проектів та педагогіки співробітництва) та інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання (технології створення, опрацювання, передавання і зберігання навчальних матеріалів, організації та супроводу навчального процесу за допомогою телекомунікаційного зв’язку, зокрема, електронних локальних, регіональних та глобальних (Інтернет) мереж та відповідних сервісів, зокрема Веб 2.0); їх використання у навчальному процесі.

Основні види дистанційної взаємодії викладача зі студентами та студентів між собою: асинхронні технології (електронна пошта, форум, підкасти, блоги), синхронні (вебінари, сервіси відео- та аудіозв’язку, чати).

Інтернет-заняття, способи його проведення із використанням дистанційних технологій (вибір оптимальної технології, поєднання різних технологій, підготовка до Інтернет-заняття). Мережевий етикет. Особливості спілкування між людьми, розподіленими у часі та просторі.

Заняття із викладу теоретичного матеріалу: відео лекції, мультимедійні лекції. Практичні заняття в системі дистанційного навчання: віртуальні лабораторії, тренажери, відеопрактикуми, підкасти. Семінарські заняття: форуми, чати, аудіо- та відеоконференції. Консультації: електронна пошта, форум, аудіо- та відеоспілкування. Різні способи контролю знань у дистанційному навчанні: інтерактивні тести, розгорнута відповідь на питання, виконання письмових робіт (надсилаються у вигляді електронного документу окремим файлом), залік за допомогою технологій відеоконференцзв’язку. Організація самостійної роботи студентів.

Сервіси спільної роботи над документами: створення та редагування документів різних типів даних (Googledocs), коментування та анотування веб-документів (Diigo, БобрДобр та ін.), сервіси миттєвих повідомлень (Twitter), соціальні мережі.

Вебінар як особлива форма проведення занять в умовах дистанційного навчання: переваги і недоліки. Поняття вебінару, його основні функціональні можливості (інструменти), історія питання. Види вебінарів. Вибір платформи проведення вебінару (матеріально-технічні вимоги). Етапи підготовки і проведення вебінару, зворотній зв’язок із учасниками. Вимоги до ведучого та модератора вебінару.


^ Тема 8. Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі.

Поняття мультимедійних засобів навчання. Класифікація мультимедійних засобів навчання за призначенням і виконуваними операціями: засоби зберігання і відтворення навчальної інформації, засоби моделювання, засоби контролю/самоконтролю, засоби самонавчання. Різновиди мультимедійних засобів навчання відповідно до контенту та його функціонального призначення: аудіо-комунікативні, візуально-спостережні, читально-письмові (текстові) засоби.

Поняття аудіовізуальних засобів навчання, їх класифікація, актуальність використання на дистанційному етапі підвищення кваліфікації. Психофізіологічні основи сприйняття аудіовізуальної інформації, вимоги до оформлення візуального матеріалу. Необхідні вимоги щодо оформлення відео (колір, текст, зовнішній вигляд учасника сюжету, гучність звуку, тривалість і т.п.). Способи запису та відтворення відео та аудіо інформації (програми запису, технічні вимоги: апаратура). Розгляд програмного забезпечення, яке необхідне для запису подій з екрану монітору, запису виступів, оперативної зйомки. Огляд техніки для запису відео (параметри, фунції). Можливості програми запису та редагування відеоматеріалів. Створення відеозапису, монтаж та редагування відео фрагментів у спеціальному прикладному програмному забезпеченні. Помилки і недоліки створення і використання АВЗН. Способи збереження аудіовізуального матеріалу в глобальній мережі Інтернет (сервіси збереження відеоматеріалів YouTube, TeachTube, їх функції та можливості). Поняття і структура медіатеки. Аудіо- та відеоконференції (вебінари): умови проведення (технічні та програмні вимоги), можливості.

Електронний мультимедійний підручник: поняття, принципи створення, особливості організації матеріалу, різновиди використовуваних навчальних ресурсів, вимоги до оформлення. Способи створення електронного підручника (спеціальне прикладне програмне забезпечення, html- підручник та ін.). Переваги і недоліки електронного мультимедійного підручника.

Інтерактивні тести, кросворди, опитування, завдання. Спеціальне прикладне програмне забезпечення для створення (HotPotatoes та ін.)


^ Тема 9. Педагогічний контроль і оцінювання при ДН

Поняття педагогічного контролю. Його складові. Функції педагогічного контролю. Види педагогічного контролю. Система педагогічного контролю при ДН. Тестування. Домени компетентності. Види тестових завдань. Матриця тесту. Оцінювання навчальних досягнень.


^ Модуль 4. Дистанційні технології в освіті.

Тема 10. Роль і місце викладача-тьютора в ДН

Загальні відомості про тьюторство. Історія тьюторства. Тьюторство як технологія індивідуального супроводу процесу освоєння навчальної діяльності. Вимоги до компетентності тьютора як педагога в освітньому процесі . Основи діяльності викладача-тьютора. Цілі, педагогічні умови організації й управління індивідуальною освітньою роботою студентів тьютором. Облік специфіки роботи тьютора, а саме: інтенсивності та малій частотності навчальної взаємодії зі студентами.


^ Тема 11. Організація і планування навчальної та методичної роботи в умовах ДН.

Педагогічні технології в системі дистанційного навчання. Створення інформаційно-методичного забезпечення дистанційного навчання. Організація навчального процесу в системі дистанційного навчання. Система контролю та тестування. Психологічні особливості взаємодії учасників дистанційного навчання. Проблеми культури спілкування в дистанційному навчанні.

Нормативні документи про організацію навчання за дистанційною формою навчання: «Положення про дистанційне навчання в післядипломній освіті», «Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти», «Тимчасове положення „Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі при підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання”», «Положення про кредитно-модульну систему організацію навчального процесу в післядипломній педагогічній освіті». Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації як різновид дистанційного навчання. Організаційно-педагогічні моделі підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання.

Основні документи планування навчального процесу: графіки та програми підвищення кваліфікації, навчальні та навчально-тематичні плани; розклад занять, індивідуальний план підвищення кваліфікації слухача і результати його виконання.


^ Тема 12. Робота викладача-тьютора у віртуальному навчальному середовищі.

Робота у віртуальному навчальному середовищі; робота у веб-класі (реєстрація, робота з дидактичним та методичним матеріалом, спілкування в форумі і чаті).

Різновиди віртуальних навчальних середовищ у системах дистанційного навчання («Прометей», Мoodle, Веб-клас «ХПІ»); можливості систем дистанційного навчання для освітньої діяльності; технології використання даних сервісів для здійснення освітньої та управлінської діяльності.

Інтерактивне меню стартової сторінки віртуального навчального середовища (Веб-клас «ХПІ»).

Робота у «віртуальному офісі» (самостійна робота з дидактичним та навчально-методичними матеріалами).

Спілкування з використанням чату, форуму, відеозв’язку.

Підключення до глобальної мережі Інтернет, з використанням технічних засобів навчання.

Дистанційне навчання як інноваційна педагогічна технологія. Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації: дистанційний етап. Структура, зміст та технології роботи у віртуальному середовищі. Веб-клас «ХПІ».


^ Тема 13. Застосування на практиці засобів спілкування в мережі Інтернет.

Сучасний підхід до дистанційного навчання: використання різних форм спілкування викладача зі слухачами і слухачів між собою як у синхронному так і в асинхронному режимах в середовищі Веб-Клас-ХПІ. Листи, чати, дискусії. Форум як асинхронний вид спілкування. Пошта як внутрішній ресурс середовища для переписки. Чат як синхронний колективний тип спілкування, у якому за короткий проміжок часу можна вирішити актуальні питання.


^ 3. ПЛАНИ тематичних дискусій


Модуль 1. Реформування освіти в Україні


Тема 1. Відкрита освіта: стан і перспективи розвитку.

(2 год. – тематична дискусія)

План проведення тематичної дискусії

 1. Реформування системи освіти України як об’єктивна необхідність.

 2. Відкрита освіта: сутність, моделі та принципи.

 3. Перехід на інноваційні шляхи реформування системи освіти.

Література

 1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 450 с.: іл.

 2. Дмитриченко М.Ф., Хорошун Б.І., Язвінська О.М. та інш. Вища освіта і Болонський процес. – К.: Знання України, 2007. – 440 с.

 3. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебн.пособие. – М.:Высшая школа, 2007. – 439 с.

 4. Ухов П.А., Ломакин А.Л. Дистанционные образовательные технологии в вузе. Монография. – Ч.1. -М.: Московская гуманитарно-техническая академия, 2010. – 180 с.

 5. Открытое образование. Научно-практический журнал по информационным технологиям в образовании. – 2000-2008 г.г. Режим доступу: http://www.e-joe.ru

 6. Ляхоцька Л.Л. Відкрита освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. - Вісник післядипломної освіти: зб.наук.праць./ Ун-т менедж.освіти НАПН України, редкол.: О.Л. Ануфрієва та ін.. – К., 2005. – Вип.2 (15) / голов.ред.В.В.Олійник. 2010.- С.90-97

 7. Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання» [за заг.ред.В.В.Олійника]: метод.посіб.: НАПН України, Ун-т менедж.освіти. – К, 2010. - 280 с.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте тенденції переходу до відкритої освіти.

 2. Обґрунтуйте головні чинники оптимізації освіти у світлі входження України у європейське інформаційне й освітнє середовище.

 3. Поясніть, чому важливим моментом реструктуризації навчального процесу є запровадження інноваційних освітянських технологій.


Тема 2. Вища освіта України на шляху реформ.

(2 год. – тематична дискусія)

План проведення тематичної дискусії

1. Болонський процес: основні завдання.

 1. Реформування української освіти на сучасному етапі..

Література

1. Дмитриченко М.Ф., Хорошун Б.І., Язвінська О.М. та інш. Вища освіта і Болонський процес. – К.: Знання України, 2007. – 440 с.

2.Открытое образование. Научно-практический журнал по информационным технологиям в образовании. – 2000-2008 г.г. Режим доступу: http://www.e-joe.ru

3. Методичні рекомендації щодо впровадження ЄКТС та її ключових документів у ВНЗ. Лист МОНУ №1-119 від 26.02.2010 р.

4. Болонський процес 2020 – Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі. Комюніке конференції європейських міністрів, Льовен, квітень 2009 р.

5. Реформы и развитие высшего образования: Программный документ ЮНЕСКО, 1995. – 46 с.

6. Высшее образование в ХХІ веке: подходы и практические меры: Рабочий документ ЮНЕСКО // Всемирная конференция по высшему образованию Париж. 5-9 октября 1998 г. – Париж: ЮНЕСКО, 1998.

7. Всемирный доклад по образованию 2000: Право на образование: на пути к образованию для всех в течении всей жизни. – Париж: ЮНЕСКО; Магистр-пресс, 2000. – 192 с.


Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте основні етапи Болонського процесу в Україні.

2.Назвіть складові якості освіти.

3. У чому полягає реформування української освіти на сучасному етапі.

  1   2

Схожі:

Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук України
Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни
Національна академія педагогічних наук україни iconОсобистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи
Бурда Михайло Іванович – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни, головний учений секретар, Національна академія...
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини напн україни
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції, що відбудеться 6-7 грудня 2012 р у актовій залі Інституту...
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна академія педагогічних наук україни
move to 1812-2229
Національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України

Національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Національна академія педагогічних наук україни iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Національна академія педагогічних наук україни iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни
Міжвідомча науково-дослідна лабораторія "теорія І практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії"
Національна академія педагогічних наук україни iconКиївський національний університет імені тараса шевченка національна академія педагогічних наук україни
Чинники та технології соціалізації І ресоціалізації особистості в умовах сучасного суспільства”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи