Кафедра дистанційної освіти icon

Кафедра дистанційної освіти
Скачати 100.56 Kb.
НазваКафедра дистанційної освіти
Дата31.08.2012
Розмір100.56 Kb.
ТипДокументи

дЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«уНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Інститут відкритої освіти

Кафедра дистанційної освіти«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної Ректор

та навчальної роботи – директор ЦІППО

__________________Л. М. Ващенко ___________________В. В. Олійник

«___»____________ 2012 р. «___»____________2012 р.

Навчальний план


підвищення кваліфікації

викладачів-тьюторів дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р. а.

Черкаського державного технологічного університету

Форма навчання: очна

Організація навчального процесу: курсова

Бюджет навчального часу: 72 год.

Графік навчального процесу: 28.05.2012 р. – 09.06.2012 р.


«ПОГОДЖЕНО» Схвалено на засіданні кафедри дистанційної освіти

Директор ІВО Протокол № _____від«____» __________ 2012 р.

_________ В. П. Яковець Зав. кафедри ______________ Л. Л. Ляхоцька

«___»____________ 2012 р. Куратор-тьютор __________ Г.Л.Корчова


Київ – 2012
^

Пояснювальна записка


1. Актуальність підвищення кваліфікації даної категорії слухачів зумовлено доцільністю впровадження дистанційного навчання (ДН) в освітню діяльність вищих навчальних закладів (ВНЗ), необхідністю підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів в галузі ДН на основі сучасних інформаційних, комп’ютерних та Інтернет-технологій.


^ 2. Мета та завдання курсів.

Метою проведення курсів є підвищення кваліфікації зазначеної категорії слухачів на основі сучасних підходів до змісту, форм та методів навчання.

Поставлена мета досягається шляхом реалізації наступних завдань:

  • встановити стартовий рівень знань та слухачів даної категорії відповідно до їх кваліфікаційних характеристик;

  • на основі вхідного діагностування спільно зі слухачем уточнити зміст, форми та методи підвищення кваліфікації, надати допомогу слухачам у формуванні індивідуального плану підвищення кваліфікації, у виборі тематики спецкурсу;

  • приділити особливу увагу змісту та організації керованої самостійної роботи слухачів на всіх етапах підвищення кваліфікації;

  • ознайомити слухачів з найновішими інформаційними, комунікаційними та Інтернет-технологіями в галузі ДН.


3. Кваліфікаційна характеристика

Посадові вимоги. Відповідно до Положення про дистанційне навчання (Наказ Міністерства освіти України № 40 від 21.01.2004), Положення про організацію навчального процесу у Вищому державному навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» АПН України (Наказ Університету менеджменту освіти № 01-01/235 від 18.11.2008) і Положенням про куратора-тьютора навчальної групи слухачів курсів ПК за очно-дистанційною формою навчання (затверджене ректором УМО 28.09.2009р.) є педагогічним працівником.

Викладач-тьютор дистанційного навчання має вищу освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє знаннями у галузі педагогіки та комп’ютерної техніки, володіє методикою планування та організації навчально-виховного процесу і процесу індивідуального формування особистості за різнорівневими та варіативними програмами, має базові знання з тестології, виконує правила норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, відзначається загальною культурою, моральними якостями. Відповідно до професійної діяльності та посадових вимог підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. відбувається за такими видами підготовки: соціо-гуманітарна, професійно-орієнтована та фахова.

^ Ключові компетентності

1) нормативно-правова компетентність: організація закладу освіти відповідно новітніх підходів управління, керуючись нормативно-правовими документами, вимогами безпеки життєдіяльності, організаційно-фінансовими можливостями закладу, дотримання практичній діяльності вимог чинного законодавства України, а також нормативних документів Міністерства освіти і науки України, інших центральних уповноважених органів виконавчої влади з питань освіти; правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти;

2) соціально-комунікативна компетентність: забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов функціонування закладу освіти в ситуації змін; взаємодії й згуртуванні його працівників, налагодження постійного зв’язку і співпраці з батьками, громадськістю, установами й організаціями, органами місцевої влади;

3) рефлексивно-регулятивна компетентність: володіння методами, прийомами та засобами організації, регулювання та стимулювання діяльності персоналу закладу освіти; попередження професійного стресу, професійної деформації особистості та професійного «вигорання» як у власній діяльності, так і у діяльності персоналу закладу освіти;

4) науково-методична компетентність: організація системи методичної роботи в закладі освіти, сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників з актуальних проблем їхньої діяльності; узагальненню, поширенню та впровадженню передового педагогічного досвіду; створення експериментальних майданчиків; здатність здійснювати експертизу нововведень; науково-методичне консультування з питань освітньої практики;

5) професійно-фахова компетентність: використання новітніх технологій навчання й виховання підростаючих поколінь, спрямованих на всебічний розвиток особистості всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; здійснення аналізу якості власної професійної діяльності; розроблення програми особистого професійного розвитку, самоосвітньої діяльності тощо;

6) інформаційно-комунікаційна компетентність: володіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями у професійній діяльності; використання можливостей Інтернет, Web-ресурсів, інших електронних джерел навчального призначення для підвищення якості навчально-виховного процесу у закладі освіти.


^ 4. Розподіл навчальних модулів відповідно до компетентностей відбувається згідно технологічної карти змісту підвищення кваліфікації на основі структурно-функціонального і компетентнісного підходів.

^ 5. Система педагогічного контролю.

Залік полягає в оцінюванні якості знань навчальних модулів, здійснюється у формі захисту реферату.

Екзамен – форма педагогічного контролю, яка має на меті виявити рівень та якість отриманих слухачами знань. Проводиться у письмовій формі. Допуск до випускного екзамену надається за результатами заліку.

^ Навчальний план курсів підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитаціїЗміст

Загальна кількість годин

У тому числі

^ Форма контролю

Тематична дискусія

Лекція

Практичне заняття

Самостійна робота слухача

1

2

3

4

5

6

7

^ Соціогуманітарна складова

Модуль 1. Реформування освіти в Україні.

1. Відкрита освіта: стан і перспективи розвитку.

4

22
2. Вища освіта України на шляху реформ.

4

22
^ Професійно-орієнтована складова

Модуль 2. Дистанційне навчання у вищій школі ІІІ-ІV р.а.

3. Дистанційне навчання як форма навчання і педагогічна технологія.

8

2
4

2
4. Нормативно-правове забезпечення ДН.

6

2
2

2
5. Інформаційні та комунікаційні технології в ДН

64

2
^ Модуль 3. Навчальний процес за дистанційною формою навчання.

6. Електронний навчальний курс: структура та зміст.

4

22
7. Організація і методика проведення навчальних занять в умовах ДН.

8

2
4

2
8. Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі.

42

2
9. Педагогічний контроль і оцінювання при ДН

62

4
^ Фахова складова

Модуль 4. Дистанційні технології в освіті.

10. Роль і місце викладача-тьютора в ДН

4

22
11. Організація і планування навчальної та методичної роботи в умовах ДН.

42

2
12. Робота викладача-тьютора у віртуальному навчальному середовищі

84

4
13. Застосування на практиці засобів спілкування в мережі Інтернет.

64

2
^ Педагогічний контроль та оцінюванняЗалікЕкзаменУсього

72

14
28

30


Куратор доц. Г.Л.Корчова

Схожі:

Кафедра дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему
Студента п’ятого курсу, групи ін-72 Дн спеціальності “Інформатика” дистанційної форми навчання Короля Олександра Васильовича
Кафедра дистанційної освіти iconМетоди створення сайту дистанційної освіти інституту заочної та дистанційної освіти кнутд
Дистанційна система навчання складається з двох блоків: навчально-методичного блоку та засобів інформаційних технологій І дидактичної...
Кафедра дистанційної освіти iconКонцепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти
Освіта стає не лише інструментом взаємопроникнення знань І технологій у глобальному масштабі, а й капіталу, засобом боротьби за ринок,...
Кафедра дистанційної освіти iconКафедра дистанційної освіти
ДН) в освітню діяльність вищих навчальних закладів (внз), необхідністю підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів в галузі дн на...
Кафедра дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему

Кафедра дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук дипломна робота на тему

Кафедра дистанційної освіти iconКафедра дистанційної освіти
ДН) в освітню діяльність вищих навчальних закладів (внз), необхідністю підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів в галузі дн на...
Кафедра дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук кваліфікаційна магістерська робота на тему

Кафедра дистанційної освіти iconБібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
С 91 Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик...
Кафедра дистанційної освіти iconКурси, які затверджені на засіданні експертної комісії в галузі дистанційної освіти

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи