Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) icon

Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат)
Скачати 113.34 Kb.
НазваОсновні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат)
Дата31.08.2012
Розмір113.34 Kb.
ТипРеферат

Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат)


Випускна робота (реферат) має відповідати таким вимогам:

  поєднувати науково-теоретичні знання з практичною діяльністю в галузі;

 • характеризувати впровадження в практичну діяльність сучасних технологій навчання, виховання й управління;

 • базуватись на фактах практичної діяльності в конкретних закладах і установах освіти.


2. Орієнтовні структура та зміст роботи

Випускна робота (реферат) повинна виконуватися відповідно до поставленого завдання і методичних вказівок наукового керівника.

Рекомендується наступна структура роботи:

 • титульний аркуш;

 • анотація;

 • зміст;

 • вступ;

 • теоретична частина;

 • методична частина;

 • практична частина;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Титульний аркуш є першим у випускній роботі (реферат) і заповнюється слухачем.

У анотації вказується мета та завдання випускної роботи, коротко розкривається її зміст, вказується очікуваний педагогічний ефект. Обсяг анотації – 0,25 - 0,5 сторінки.

У зміст виносяться заголовки, які точно повторюють план роботи. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами.

У вступі обґрунтовується доцільність вибору даної теми, її актуальність, формулюються об'єкт, предмет, мета і завдання випускної роботи.

Теоретична частина може містити:

 • огляд літератури з даної проблеми;

 • теоретичне обґрунтування актуальності і важливості завдань, які вирішуються в даній роботі;

 • аналіз і систематизацію наявного досвіду.

Методична частина включає розробку педагогічних рішень за темою випускної роботи та їх методичне забезпечення.

^ Практична частин має містити аналіз досвіду роботи слухача, а також навчального закладу, в якому він працює, з даної проблеми на основі теоретичної і методичної частин роботи.

Зокрема, у практичній частині можуть бути представлені і розроблені автором нормативні документи (положення, інструкції тощо), методика управління певним напрямком освітньої діяльності, схема оснащення навчально-матеріальної бази, методична розробка певного виду навчальних занять чи виховного заходу і т. ін.

У висновках дається коротке узагальнення отриманих результатів, рекомендації з їх впровадження у навчально-виховний процес конкретного навчального закладу тощо.

Випускна робота (реферат) може містити додатки (таблиці, креслення, ескізи, малюнки, розрахунки, методичні матеріали тощо).

Наприкінці роботи вміщується список використаної літератури згідно з бібліографічними вимогами.


3. ^ Обсяг роботи та правила оформлення

Обсяг випускної роботи (реферат) має складати 10-15 сторінок комп'ютерного набору. До загального обсягу не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та малюнки, які повністю займають площу сторінки. Всі сторінки підлягають суцільній нумерації;

Текст набирається на аркушах стандартного формату А-4, з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14 через 1,5 інтервали (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве -10 мм;

Титульна сторінка оформляється за встановленою формою (див. Додаток 1);

Список літератури оформляється у відповідності з існуючими стандартами. У тексті мають бути посилання на всі використані літературні джерела, особливо при цитуванні.


^ 4. Технологія оцінювання якості випускної роботи (реферат)


Оцінювання випускної роботи (реферат) здійснюється відповідно до рейтингової системи (Додаток 2) за такими критеріями:

 • актуальність теми (рівень обґрунтування актуальності теми випускної роботи);

 • розкриття теми (відповідність змісту роботи поставленим меті і завданням, використання інноваційних методів дослідження проблеми: проектування, моделювання та ін., цілісність і завершеність структури випускної роботи);

 • професійна та практична спрямованість роботи;

 • впровадження результатів (теоретична цінність та прикладне значення отриманих результатів, наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність поставленим завдання);

 • оформлення роботи.


Крім того, слухачам можуть нараховуватись додаткові заохочувальні бали:

 • за електронну верстку – 2 бали;

 • за опублікування розробок автора за темою роботи – 3 бали;

 • за наявність реальних результатів впровадження розробок автора на регіональному рівні – 4 бали;

 • за розробку нормативних документів (планів, програм, положень тощо) – 3 бали;

 • за використання інформаційних ресурсів Інтернет (електронної бібліотеки, бази даних тощо) – 3 бали;

 • за нестандартний (оригінальний) підхід до вирішення завдань дослідження – 5 балів.

Кількість додаткових балів не може перевищувати 20 балів.


Відповідно до вимог EСTS оцінювання якості випускних робіт (рефератів) проводять таким чином:

За шкалою EСTS

За шкалою навчального закладу (у балах)

Рівень роботи

Оцінка за традиційною (національною) шкалою

A

90-100

Високий

Відмінно

B

70-89

Вище середнього

Добре

C

60-69

D

50-59

Середній

Задовільно

E

40-49

FX

30-39

Нижче середнього

Незадовільно (необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного захисту)

F

0-29

Низький

Незадовільно (необхідна значна подальша робота)


Середньозважений бал за таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та шкали EСTS (A, B, C, D, E, FX, F).


Додаток 1


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ


^

ВИПУСКНА РОБОТА (реферат)
(Тема роботи)


Слухач групи:


_____________________________________


______________________________________

(ПІБ)

______________________________________

Посада


^ Науковий керівник: До захисту


_______________________________ _____ ________________

(ПІБ, наук.ступінь, вчене звання) (підпис завідувача кафедри)
2012 р.

Додаток 2


Технологія оцінювання якості випускних робіт (рефератів) слухачів курсів підвищення кваліфікаціїз/п

Критерії оцінювання


Максимальний бал

Рівень розкриття змісту

Оціночний

бал

1

2

3

4

5

1

Актуальність теми

20


У повній мірі

20,0 – 16,0


Не повною мірою

15,0 – 11,0.


Частково

10,0 –3,0

2

Розкриття теми


20


У повній мірі

20,0 – 16,0


Не повною мірою

15,0 – 11,0.


Частково


10,0 –3,0

3

Професійна та практична спрямованість


20


У повній мірі


20,0 – 16,0

Не повною мірою


15,0 – 11,0.


Частково


10,0 –3,0

4


Впровадження результатів


20


У повній мірі


20,0 – 16,0


Не повною мірою


15,0 – 11,0.


Частково


10,0 –3,0

5

Оформлення роботи

20


У повній мірі


20,0 – 16,0


Не повною мірою


15,0 – 11,0.


Частково


10,0 –3,0Додаток 3.

Приклади оформлення бібліографічного опису

літературних джерел, використаної літературиХарактеристика

джерела

Приклади оформлення джерела

Монографії:

1 автор

Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196 с. – (Першотвір).

2 автори

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян. акад, 2005. – 397 с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1).

3 автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эдисон Г. Д.; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLII, 265 с.

4 автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвицький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

Багатотомні видання

 1. Історія Національної академії наук України, 1941 – 1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім.. В.І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч.2: Додатки – 2007. –C. .– 573, [1] с.

 2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. –С. .– (Серия «Нормативная база предприятия»). Т.1. – 2005. – 277 с.

Збірки наукових праць

Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – К.: ІЗМН, 1998. – 232 с.

Словники

Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.

Стаття у журналі

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15 – 18.

Енциклопедія
Інтернет-ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чемкарьов, А.Г.Бровкін // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С.43. – Режим доступу до журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додаток 4.

Покажчик основних Web -сайтівМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України

www.mon.gov.ua


Національна академія педагогічних наук України

www.naps.gov. uaUDL System Українська система дистанційного навчання

www.udl.org.ua

Університет менеджменту освіти НАПН України

www.umo.edu.uaНаціональний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова

www.npu.kiev.ua

Національний університет ім. Т.Шевченка

www.univ.kiev.ua

Українська Академія державного управління при Президентові України

www.academy.kiev.ua

Українська науково-освітня мережа УРАН

www.uran.net.ua

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

www.ntu-kpi.kiev.ua

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

http://users.kpi.kharkov.ua

Бібліотечний світ України

www.ukrlibworld.kiev.ua

Національна бібліотека України ім. В.Вернадського

www.nbuv.gov.ua

Державна освітянська бібліотека України

www.edu-ua.net/libraryСхожі:

Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) iconМетодичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології»
Вимоги до змісту, структури та правила оформлення матеріалів дипломної роботи
Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонськийдержавнийуніверсите т обсяг, структура та вимоги до оформлення випускної роботи
У вищому навчальному закладі всі види носіїв навчально-наукової ін-формації: курсові І випускні роботи, звіти, статті, тези, реферати,...
Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) iconВимоги до змісту та оформлення реферату статті Реферат
Текст реферату повинен бути лаконічним І чітким, із застосуванням значимих слів зі статті. У тексті реферату варто вживати синтаксичні...
Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) iconОбов’язкові складові випускної роботи бакалавра (взірці) реферат
Мета дослідження – проектування корпоративної мережі, вибір та обґрунтування технології та обладнання мережі
Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) icon1. Вимоги до змісту І структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)

Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) icon1. Вимоги до змісту І структури робочої програми навчальної дисципліни Зразок оформлення титульної сторінки (1-3 курси)

Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) iconВипускної роботи обговорена і затверджена на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № від 201 р
Прошу затвердити мені тему випускної роботи у наступній редакції
Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Основні вимоги до змісту та оформлення випускної роботи (реферат) iconВимоги до змісту та оформлення статей
Статті обсягом від 6 сторінок комп’ютерного тексту приймаються до 30 квітня 2011 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи