Кафедра дистанційної освіти icon

Кафедра дистанційної освіти
Скачати 150.54 Kb.
НазваКафедра дистанційної освіти
Дата31.08.2012
Розмір150.54 Kb.
ТипДокументи


дЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«уНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Інститут відкритої освіти

Кафедра дистанційної освіти«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної Ректор Університету

та навчальної роботи – директор ЦІППО

__________________Л.М. Ващенко ___________________В.В. Олійник

«___»____________ 20_____ р. «___»____________20___ р.


Навчально-тематичний план


підвищення кваліфікації

викладачів-тьюторів дистанційного навчання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (72 год.)

Форма навчання - очна

Система організації навчального процесу - курсова

Бюджет навчального часу - 72 год


«ПОГОДЖЕНО» Схвалено на засіданні

Директор ІВО кафедри дистанційної освіти

______________В.П. Яковець Протокол № _____ від «___» ___________ 20__ р.

«___»______________ 20__р. Зав. кафедри ______________ Л.Л.Ляхоцька

Куратор____________________ О.О. Самойленко


Київ – 2011
^

Пояснювальна записка


1. Актуальність підвищення кваліфікації даної категорії слухачів зумовлено доцільністю впровадження дистанційного навчання (ДН) в освітню діяльність вищих навчальних закладів (ВНЗ), необхідністю підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів в галузі ДН на основі сучасних інформаційних, комп’ютерних та Інтернет-технологій.


^ 2. Мета та завдання курсів.

Метою проведення курсів є підвищення кваліфікації зазначеної категорії слухачів на основі сучасних підходів до змісту, форм та методів навчання.

Поставлена мета досягається шляхом реалізації наступних завдань:

  • встановити стартовий рівень знань та слухачів даної категорії відповідно до їх кваліфікаційних характеристик;

  • на основі вхідного діагностування спільно зі слухачем уточнити зміст, форми та методи підвищення кваліфікації, надати допомогу слухачам у формуванні індивідуального плану підвищення кваліфікації, у виборі тематики спецкурсу;

  • приділити особливу увагу змісту та організації керованої самостійної роботи слухачів на всіх етапах підвищення кваліфікації;

  • ознайомити слухачів з найновішими інформаційними, комунікаційними та Інтернет-технологіями в галузі ДН.


3. Кваліфікаційна характеристика

Посадові вимоги. Відповідно до Положення про дистанційне навчання (Наказ Міністерства освіти України № 40 від 21.01.2004), Положення про організацію навчального процесу у Вищому державному навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» АПН України (Наказ Університету менеджменту освіти № 01-01/235 від 18.11.2008) і Положенням про куратора-тьютора навчальної групи слухачів курсів ПК за очно-дистанційною формою навчання (затверджене ректором УМО 28.09.2009р.) є педагогічним працівником.

Викладач-тьютор дистанційного навчання має вищу освіту, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє знаннями у галузі педагогіки та комп’ютерної техніки, володіє методикою планування та організації навчально-виховного процесу і процесу індивідуального формування особистості за різнорівневими та варіативними програмами, має базові знання з тестології, виконує правила норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, відзначається загальною культурою, моральними якостями. Відповідно до професійної діяльності та посадових вимог підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів ВНЗ І-ІІ р. а. відбувається за такими видами підготовки: соціо-гуманітарна, професійно-орієнтована та фахова.

^ Ключові компетентності

1) нормативно-правова компетентність: організація закладу освіти відповідно новітніх підходів управління, керуючись нормативно-правовими документами, вимогами безпеки життєдіяльності, організаційно-фінансовими можливостями закладу, дотримання практичній діяльності вимог чинного законодавства України, а також нормативних документів Міністерства освіти і науки України, інших центральних уповноважених органів виконавчої влади з питань освіти; правил і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти;

2) соціально-комунікативна компетентність: забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов функціонування закладу освіти в ситуації змін; взаємодії й згуртуванні його працівників, налагодження постійного зв’язку і співпраці з батьками, громадськістю, установами й організаціями, органами місцевої влади;

3) рефлексивно-регулятивна компетентність: володіння методами, прийомами та засобами організації, регулювання та стимулювання діяльності персоналу закладу освіти; попередження професійного стресу, професійної деформації особистості та професійного «вигорання» як у власній діяльності, так і у діяльності персоналу закладу освіти;

4) науково-методична компетентність: організація системи методичної роботи в закладі освіти, сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників з актуальних проблем їхньої діяльності; узагальненню, поширенню та впровадженню передового педагогічного досвіду; створення експериментальних майданчиків; здатність здійснювати експертизу нововведень; науково-методичне консультування з питань освітньої практики;

5) професійно-фахова компетентність: використання новітніх технологій навчання й виховання підростаючих поколінь, спрямованих на всебічний розвиток особистості всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; здійснення аналізу якості власної професійної діяльності; розроблення програми особистого професійного розвитку, самоосвітньої діяльності тощо;

6) інформаційно-комунікаційна компетентність: володіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями у професійній діяльності; використання можливостей Інтернет, Web-ресурсів, інших електронних джерел навчального призначення для підвищення якості навчально-виховного процесу у закладі освіти.


^ 4. Розподіл навчальних модулів відповідно до компетентностей відбувається згідно технологічної карти змісту підвищення кваліфікації на основі структурно-функціонального і компетентнісного підходів.

^ 5. Система педагогічного контролю.

Вхідний контроль призначено для визначення стартового рівня знань та умінь слухачів. Проводиться під час прибуття слухачів на навчання (в період організаційно-настановної сесії). Ці результати можуть бути використані для обґрунтованого вибору змісту навчання слухачів, розробки індивідуальних планів підвищення кваліфікації слухачів, розробки та корегування методичного забезпечення навчального процесу тощо.

Вихідний контроль призначено для оцінювання результатів підвищення кваліфікації слухачами. Проводиться в період залікової сесії за тестами близькими за змістом до тестів вхідного контролю. Організація та забезпечення такі самі, як і при вхідному контролі.

Поточний контроль - здійснюється в ході навчального процесу (кожного заняття). Він стимулює слухачів до роботи з навчальною інформацією, дає можливість виявити прогалини в їх знаннях, спонукає до систематичної роботи з навчальним матеріалом впродовж дистанційного етапу підвищення кваліфікації. Здійснюється, як правило, викладачами, а також кураторами-тьюторами навчальних груп. Основний метод - опитування (очне, дистанційне).

Комплексний залік полягає в оцінюванні якості знань навчальних модулів, здійснюється на підставі результатів поточного і вхідного контролю знань слухачів. Комплексний залік планується профілюючими кафедрами і проводиться координатором (тьютором) навчальної групи.

Випускний екзамен – форма педагогічного контролю, яка має на меті виявити рівень та якість отриманих слухачами знань. Проводиться у письмовій формі. Допуск до випускного екзамену надається за результатами комплексного заліку.

2. Технологічна карта змісту підвищення кваліфікації на основі структурно-функціонального і компетентнісного підходів

^ Вид підготовки, професія, діяльність

Ключові компетентності

Назва модулів

Назва тем

Обсяг годин

1.

Соціо-гуманітарна підготовка.

Оцінка та аналіз стану освіти в Україні

нормативно-правова;

соціально-комунікативна;

Модуль 1. Освіта в сучасних умовах.

1. Відкрита освіта: стан і перспективи.


4

2. Вища освіта України на шляху реформ.

4

2.

Професійно-орієнтована підготовка.

Викладач-тьютор


рефлексивно-регулятивна;

інформаційно-комунікаційна

Модуль 2. Дистанційна освіта і навчання.

3. Основи дистанційної освіти і дистанційного навчання.

8

4. Нормативне, методичне та ресурсне забезпечення ДН.

6

5. Інформаційні та комунікаційні технології в ДН

6

Модуль 3. Навчальний процес за дистанційною формою навчання.

6. Дистанційний курс (модель): структура та зміст.

4

7. Планування та організація ДН

4

8.Індивідуальний план навчання

4

9. Педагогічний контроль і оцінювання при ДН

6

3.

Фахова підготовка

Зміст діяльності викладача-тьютора ВНЗ І-ІІ р.а.

професійно-фахова;

науково-методична

Модуль 4. Основи діяльності викладача-тьютора.

10. Роль і місце викладача-тьютора в ДН.

4

11. Організація і методика проведення навчальних занять в умовах ДН.

8

12. Робота викладача-тьютора у віртуальному навчальному середовищі.

10

13. Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі.

4

4.

Контрольні заходи
Модуль 5. Контрольні заходи

Вхідний контроль.
Вихідний контроль.
Поточний контроль.
Комплексний залік.
Випускний екзамен.


3. Навчальний план курсів підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитаціїЗміст

Загальна кількість годин

У тому числі

^ Форма контролю

Кафедра/

П.І.Б. викладачів

Тематична дискусія

Лекція

Практичне заняття

^ Самостійна робота слухача

1

2

3

4

5

6

7
Соціо-гуманітарна складова

^ Модуль 1. Освіта в сучасних умовах.

ДО

1. Відкрита освіта: стан і перспективи.

4

22
доц. Ляхоцька Л.Л.

2. Вища освіта України на шляху реформ.

4

22
доц. Гравіт В.О.

Професійно-орієнтована складова

^ Модуль 2. Дистанційна освіта і навчання.

ДО

3. Основи дистанційної освіти і дистанційного навчання.

8

2
4

2
проф. Самойленко О.М.

4. Нормативне, методичне та ресурсне забезпечення ДН.

6
2

2

2
доц. Ляхоцька Л.Л.

5. Інформаційні та комунікаційні технології в ДН

6
2

2

2
проф Самойленко О.М.

.

^ Модуль 3. Навчальний процес за дистанційною формою навчання.

ДО

6. Електронний навчальний курс: структура та зміст.

4

22
доц. Ляхоцька Л.Л.

7. Планування та організація ДН

42

2
доц. Гравіт В.О.

8.Індивідуальний план навчання

42

2
доц. Ляхоцька Л.Л.

9. Педагогічний контроль і оцінювання при ДН

62

4
ст. викл. Кліменко А.Л.

Фахова складова

^ Модуль 4. Основи діяльності викладача-тьютора

ДО

10. Роль і місце викладача-тьютора в ДН

4

22
доц. Ляхоцька Л.Л.

11. Організація і методика проведення навчальних занять в умовах ДН

8

22
доц. Ляхоцька Л.Л.4ст. викл. Антощук С.В.

12. Робота викладача-тьютора у віртуальному навчальному середовищі.

10
2
2
доц. Ляхоцька Л.Л.4

2
ст. викл. Самойленко О.О.

13. Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі.

42

2
ст. викл. Самойленко О.О.

^ Контрольні заходи

Модуль 5. Контрольні заходи

Вхідний контроль.


Вихідний контроль.


Поточний контроль.


Комплексний залік.


Випускний екзамен.


Усього

72

14

6

24

28

Куратор ст.викл.О.О.Самойленко


Автори плану: доц. Гравіт В.О.

доц. Ляхоцька Л.Л.

Мищишен А.В.

Схожі:

Кафедра дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему
Студента п’ятого курсу, групи ін-72 Дн спеціальності “Інформатика” дистанційної форми навчання Короля Олександра Васильовича
Кафедра дистанційної освіти iconМетоди створення сайту дистанційної освіти інституту заочної та дистанційної освіти кнутд
Дистанційна система навчання складається з двох блоків: навчально-методичного блоку та засобів інформаційних технологій І дидактичної...
Кафедра дистанційної освіти iconКонцепція розвитку наукової діяльності кафедри дистанційної освіти
Освіта стає не лише інструментом взаємопроникнення знань І технологій у глобальному масштабі, а й капіталу, засобом боротьби за ринок,...
Кафедра дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук випускна робота на тему

Кафедра дистанційної освіти iconКафедра дистанційної освіти
ДН) в освітню діяльність вищих навчальних закладів (внз), необхідністю підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів в галузі дн на...
Кафедра дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук дипломна робота на тему

Кафедра дистанційної освіти iconКафедра дистанційної освіти
ДН) в освітню діяльність вищих навчальних закладів (внз), необхідністю підвищення кваліфікації викладачів-тьюторів в галузі дн на...
Кафедра дистанційної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання кафедра комп’ютерних наук кваліфікаційна магістерська робота на тему

Кафедра дистанційної освіти iconБібліотека сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном
С 91 Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик...
Кафедра дистанційної освіти iconКурси, які затверджені на засіданні експертної комісії в галузі дистанційної освіти

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи