1. Загальні положення icon

1. Загальні положення
Скачати 218.33 Kb.
Назва1. Загальні положення
Дата10.09.2012
Розмір218.33 Kb.
ТипДокументи

1. Загальні положення

1.1. Куратор (від лат. curator – піклувальник). У вищій школі – наставник академічної групи студентів. Інститут куратора студентської навчальної групи – одна з основних форм прийняття участі професорсько-викладацького складу університету у навчально-виховній роботі серед студентів, у наданні їм допомоги у навчанні та в адаптації до вимог вищої школи.

1.2. Тьютор (англ. tutor, від лат. tueor – спостерігаюсь, піклуюсь) – як правило, розробник курсів дистанційного навчання, організатор та керівник занять з використанням технологій дистанційного навчання.

1.3. Куратор-тьютор в УМО АПН України – особа, яка виконує визначений об’єм обов’язків куратора та тьютора в навчальних групах слухачів, що підвищують кваліфікацію за очно-дистанційною формою навчання. Інститут кураторів-тьюторів – одна з основних форм участі професорсько-викладацького складу ЦІППО УМО щодо підтримки та супроводу процесу підвищення кваліфікації керівними та педагогічними кадрами за очно-дистанційною формою навчання.

1.4. Куратор-тьютор навчальної групи слухачів здійснює свою роботу відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», нормативних актів МОНУ та УМО, даним Положенням.

1.5. Куратором-тьютором може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерностю та організаторськими здібностями, технологіями дистанційного навчання та може забезпечити позитивний вплив на слухачів.

1.6. Персональний склад кураторів-тьюторів на навчальний рік закріплюється за навчальними групами слухачів розпорядженням директора ЦІППО за поданням завідувачів кафедр ЦІППО.

За куратором-тьютором, як правило, закріплюється не більше 3-4 навчальних груп слухачів. Заміна кураторів-тьюторів протягом навчального року допускається у виключних випадках за рішенням адміністрації.

1.7. Куратор-тьютор здійснює свою діяльність у взаємодії з кафедрами ЦІППО та іншими структурними підрозділами Університету.

1.8. Основними видами діяльності куратора-тьютора є: організаційна робота, навчальна робота, контрольні заходи, методичне та дидактичне забезпечення.

1.9. У рамках виконання своїх функцій куратор-тьютор підпорядкований заступнику директора з організаційно-навчального процесу та завідувачу кафедри.


^ 2. Організаційна робота

2.1. Основним змістом організаційної роботи є: планування, облік, надання допомоги слухачам та інформування слухачів.

2.2. Планування. Куратор-тьютор бере активну участь у розробці, корегуванні, адаптації навчальних та навчально-тематичних планів і робочих програм, їх погодженні, оформленні та затвердженні.

2.3. Погоджені та оформлені навчальні, навчально-тематичні плани розглядаються та затверджуються на засіданнях кафедр, підписуються куратором-тьютором та завідуючим кафедрою й в установлений строк передаються в навчальний відділ УМО та у відділ змісту та якості підвищення кваліфікації ЦІППО для їх подальшого розгляду та затвердження.

Навчальні плани затверджуються ректором УМО. Навчально-тематичні плани затверджуються проректором УМО з навчальної роботи.

2.4. Структура, зміст, форми навчальних, навчально-тематичних планів повинні відповідати Положенню «Про організацію навчального процесу в ДВНЗ «УМО» АПН України» з урахуванням очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації.

2.5. Навчально-тематичні плани розробляються на всі етапи очно-дистанційного підвищення кваліфікації (І – очно, ІІ – дистанційно, ІІІ – очно). Основним змістом навчально-тематичних планів є адаптовані до цілей та задач підвищення кваліфікації навчальні модулі, змістовні модулі, теми навчальних занять тощо із зазначенням посад та прізвищ викладачів.

Навчально-тематичні плани є основою для складання розкладу навчальних занять.

2.6. Облік. Куратор-тьютор складає список слухачів навчальної групи за встановленою формою, при необхідності проводить його корекцію. В списку обов’язково зазначаються повні робоча та домашня адреса, номери телефонів та E-mail.

2.7. Куратор-тьютор фіксує у розділі «Організаційна робота» індивідуального плану викладача основні заходи, які проводяться у навчальній групі за його участю.

2.8. Куратор-тьютор веде облік навчальних досягнень слухачів та оцінює успішність підвищення ними кваліфікації за даними всіх видів педагогічного контролю відповідно до методичних рекомендацій «Діагностика підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання».

2.9. ^ Надання допомоги слухачам. Куратор-тьютор проводить організаційні збори слухачів та рекомендує для обрання кандидатуру старости навчальної групи. Староста навчальної групи обирається прямим відкритим голосуванням.

2.10. Куратор-тьютор допомагає слухачам у розробці індивідуальних планів підвищення кваліфікації, у виборі теми випускної роботи, об’єкту індивідуальної навчальної практики та повідомляє про призначення наукового керівника.

2.11. Теми випускних робіт повинні відповідати категорії слухачів, цілям та задачам підвищення кваліфікації та мати практичну направленість.

За погодженням з куратором-тьютором тема випускної роботи може бути змінена.

2.12. Куратор-тьютор надає допомогу старості навчальної групи з усіх питань, пов’язаних з навчанням, побутом та відпочинком слухачів.

2.13. Інформування слухачів. Куратор-тьютор інформує слухачів про цілі, задачі, структуру та зміст підвищення кваліфікації, організацію навчального процесу, форми та методи педагогічного контролю та ін.

2.14. Куратор-тьютор інформує слухачів про методичне та дидактичне забезпечення навчального процесу, про інформаційні та комунікаційні можливості ЦІППО та УМО, про правила внутрішнього розпорядку тощо.


^ 3. Навчальна робота

3.1. Основними видами навчальної роботи куратора-тьютора є: проведення інструктивно-методичних та індивідуальних занять і консультацій, а також участь у виїзних заняттях, конференціях з обміну досвідом, тематичних дискусіях тощо.

3.2. Навчальна робота куратора-тьютора фіксується в його індивідуальному плані у розділі «Навчальна робота», в навчально-тематичних планах. Навчальне навантаження розраховується відповідно до «Інструкції з планування й обліку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти»

3.3. Навчальна робота куратора-тьютора на другому (дистанційному) етапі підвищення кваліфікації включає: проведення (участь) чатів, форумів, Інтернет-конференцій, індивідуальних та групових консультацій. Види навчальної роботи куратора-тьютора фіксуються в навчальному та навчально-тематичному планах на другий (дистанційний) етап підвищення кваліфікації. Проведення позапланових навчальних заходів виключається.

3.4. Організація, структура та зміст навчальної роботи куратора-тьютора мають відповідати вимогам Закону України «Про вищу освіту», Положенню «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», нормативним документам МОНУ та УМО, мати професійну та практичну спрямованість, бути адаптованими до цілей та задач підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти.


^ 4. Контрольні заходи

4.1. Контрольні заходи – важлива форма організації навчального процесу.

У компетенцію куратора-тьютора входять:

 • контроль відвідувань слухачами навчальних занять;

 • контроль виконання слухачами індивідуальних планів підвищення кваліфікації;

 • педагогічний контроль.

4.2. Контроль відвідувань слухачами навчальних занять куратор-тьютор здійснює через старосту групи або особисто.

Про слухачів, які не відвідують заняття без поважних причин, куратор-тьютор доповідає заступнику директора ЦІППО для прийняття відповідних рішень.

4.3. Куратор-тьютор порушує клопотання перед заступником директора ЦІППО про переведення слухача на індивідуальний графік навчання або надання слухачу академічної відпустки при наявності відповідних підстав та документів.

4.4. Контроль за виконанням та реалізацією індивідуальних планів підвищення кваліфікації слухачів здійснюється відділом організації підвищення кваліфікації за участю куратора-тьютора.

4.5. Куратор-тьютор періодично перевіряє ведення слухачами індивідуальних планів підвищення кваліфікації, дає вказівки щодо усунення недоліків, надає, при необхідності, кваліфіковану допомогу та ін.

4.6. Якість ведення індивідуальних планів підвищення кваліфікації слухачами куратор-тьютор перевіряє перед завершенням кожного етапу очно-дистанційної форми навчання.

4.7. Педагогічний контроль – важливий компонент навчальної роботи. В ЦІППО, з метою підвищення об’єктивності, достовірності та надійності педагогічний контроль складається із зовнішнього та внутрішнього.

4.8. Зовнішній контроль здійснюється відділом змісту та якості підвищення кваліфікації і включає вхідний, модульний та вихідний контроль.

^ Вхідний контроль – для визначення стартового рівня знань та умінь слухачів. Проводиться під час прибуття слухачів на навчання (в період організаційно-настановної сесії) методом комп’ютерного тестування. Результати вхідного контролю можуть бути використані для обґрунтованого вибору змісту навчання слухачів, розробки індивідуальних планів підвищення кваліфікації слухачів тощо.

^ Модульний контроль – проводиться з метою виявлення результатів засвоєння слухачами змістових модулів.

Тести модульного контролю пропонуються слухачам на дистанційному етапі підвищення кваліфікації не раніше як пройде половина терміну його загальної тривалості. Технологія проведення модульного контролю (тестування) визначається спеціальною інструкцією.

^ Вихідний контроль призначено для оцінювання результатів підвищення кваліфікації слухачами. Проводиться в період залікової сесії методом комп’ютерного тестування за тестами близькими за змістом до тестів вхідного контролю. Організація та забезпечення такі самі, як при вхідному контролі.

4.9. Тести для проведення зовнішнього педагогічного контролю складаються відділом змісту та якості підвищення кваліфікації для кожної навчальної групи відповідно до навчально-тематичного плану на основі бази тестових завдань ЦІППО. Куратор-тьютор складає матрицю тесту для кожної навчальної групи.

4.10. Внутрішній педагогічний контроль здійснюється кафедрами Інституту та включає поточний контроль, захист випускних робіт та диференційований залік.

^ Поточний контроль – здійснюється в ході навчального процесу (кожного заняття). Основний метод – опитування (очне, дистанційне) слухачів.

Диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння слухачем навчального матеріалу з певних навчальних модулів. Може проводитися усно, письмово, за допомогою комп’ютерних програм в індивідуальній, груповій формах або фронтально. Здійснюється викладачами (2 особи) провідних кафедр з обов’язковою присутністю куратора-тьютора.

^ Захист випускної роботи – форма педагогічного контролю, яка має на меті виявити рівень та якість виконання слухачами індивідуальних завдань на дистанційному етапі навчання. Вид випускної роботи (проект, дослідження, творча робота тощо) визначається рішенням провідної кафедри. Захист випускних робіт проводиться в період залікової сесії (3 етап), організується відділом підвищення кваліфікації Інституту, здійснюється комісією, яка призначається у встановленому порядку. Склад: голова комісії (професор, доцент) та два члени комісії, в тому числі куратор-тьютор навчальної групи. Попередню оцінку випускної роботи слухача здійснює його науковий керівник відповідно до існуючої методики.

Самоконтроль призначено для самооцінювання слухачами ефективності особистої навчальної роботи щодо засвоєння змісту модулів (тем) програми. З цією метою в навчально-методичних комплексах (навчальних посібниках тощо) для кожного модуля передбачаються питання для самоконтролю. Найбільша ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами у структурі дистанційних модулів.

4.11. Конкретні форми та методи педагогічного контролю встановлюються для кожної категорії слухачів навчальними, навчально-тематичними планами. Проведення педагогічного контролю, що не передбачено навчальним, навчально-тематичними планами не допускається.

4.12. Результати всіх видів педагогічного контролю фіксуються в розділі «Успішність підвищення кваліфікації» індивідуального плану слухача.

4.13. За результатами всіх видів педагогічного контролю куратор-тьютор розраховує індивідуальні навчальні досягнення кожного слухача, індивідуальну успішність підвищення кваліфікації слухача та успішність підвищення кваліфікації слухачами навчальної групи відповідно до методичних рекомендацій «Діагностика підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання».

Приведення результатів педагогічного контролю до оцінок за шкалою ECTS здійснюється відповідно до таблиці 1.


^ Таблиця 1

Механізм приведення системи оцінювання знань до системи ECTS


ОЦІНКА

За національною шкалою

За шкалою ECTS

Цифрова (у балах)

«відмінно»

А

^ ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

«добре»

B

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

86-89

C

ДОБРЕ – хороша робота, але з помітними помилками

76-85

«задовільно»

D

ЗАДОВІЛЬНО – пристойно, але зі значними недоліками

70-75

E

ДОСТАТНЬО – є відповідною мінімальним вимогам

60-69

«незадовільно»

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – недостатньо: необхідно допрацювати

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідно переробити

1-34


4.14. При діагностиці процесу підвищення кваліфікації оцінюються й інші показники: успішність підвищення кваліфікації слухачами навчальної групи певної категорії та ступінь реалізації їх запитів. Порядок оцінювання цих показників описаний у методичних рекомендаціях.


^ 5. Методичне та дидактичне забезпечення

5.1. Структуру та зміст методичного та дидактичного забезпечення навчального процесу даної категорії слухачів визначає провідна кафедра. Провідна кафедра ініціює видання відповідних посібників у друкованому та електронному варіантах.

5.2. Основу навчально-методичного забезпечення, як правило, складають навчальні комплекси. Комплекси можуть бути двох видів: основні – на відповідну категорію слухачів у цілому та додаткові – на окремі модулі чи групу зіставлених модулів. Останні – менші за обсягом, містять інформацію стосовно конкретних тем і є основою для розробки дистанційних курсів (модулів).

5.3. Основу дидактичного забезпечення складають: підручники, навчальні посібники, комплекти роздаткових матеріалів, конспекти лекцій, презентації, відеороліки, відео лекції, методичні рекомендації тощо.

5.4. Методичні та дидактичні матеріали передаються у бібліотечний фонд, розташовуються на Web-сайтах УМО, відповідному інформаційно-освітньому середовищі та компакт-дисках індивідуального користування.

5.5 Компакт-диск – один з головних видів інформаційних ресурсів, призначених для якісного методичного та дидактичного забезпечення підвищення кваліфікації кожного слухача. Структуру та зміст інформації на компакт-диску визначає кафедра. Порядок виготовлення компакт-дисків та їх придбання слухачами визначає відділ маркетингу УМО.

5.6. Куратор-тьютор повинен знати структуру та основний зміст методичного та дидактичного забезпечення даної категорії слухачів та своєчасно знайомити з ним слухачів.

5.7. Основу методичного забезпечення підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання в ЦІППО складають:

 • Ляхоцька Л.Л. Виконання атестаційних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання. Методичні рекомендації. К.: Міленіум, 2005, –26 с.

 • Ляхоцька Л.Л. Самостійна робота слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання. К.: УМО, 2009, – 95 с.

 • Олійник В.В., Гравіт В.О., Кліменко А.Л. Діагностика підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання.^

Додаток А


ТИПОВА СТРУКТУРА ЗМІСТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ

ЗА ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ^

Додаток Б
Університет менеджменту освіти АПН УКРАЇНИ

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти


www.cippe.edu.ua

04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А,

тел. 481-38-00, телефакс 484-35-60


Приймальна ректора – rector@cippe.edu.ua

Центр дистанційного навчання – dlcenter@cippe.edu.ua

Куратор-тьютор групи – ___________________

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Заступник директора ЦІППО

_____________ _______

«___»______________ 20__ р.


^

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН


підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання


Слухача __________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________

(Прізвище, Ім’я, По-батькові слухача)


Група ______________________________________________________________________________

(назва категорії)

_____________________________________________________________________________________

І. Настановні дані


Місце роботи слухача _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

посада ____________________________________________________________________________________


Адреса:

робоча (індекс, обл., місто, вул., буд.) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

тел/факс ______________________________________________

E-mail ________________________________________________

Web-сайт _____________________________________________


домашня (індекс, обл., місто, вул., буд., тел/факс) _______________________________________

___________________________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________


^ Випускна робота (тема) _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


^ Науковий керівник (П.І.Б., посада, кафедра) ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________


Індивідуальна навчальна практика (вид, тема, керівник) _________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


^ Керівник навчальної практики (П.І.Б., посада, кафедра) __________________________________

_____________________________________________________________________________________


ІІ. План-графік підвищення кваліфікації


з/п

Зміст заходів

Кількість

Відмітка про виконання

годин

кредитів

І етап – організаційно-настановна сесія (очно)

з «___» __________ по «___» __________ 200_р.

90

2,5
1.

Інструктивно-методичне заняття

2
2.

Вхідний контроль

2
3.

Аудиторні заняття:

72
М1 (ЗМ1 - ЗМ3)

18
М2 (ЗМ4 – ЗМ6)

18
М3 (ЗМ7 – ЗМ9)

16
М4 (ЗМ10 - ЗМ11)

18
4.

Індивідуальна творча робота

6
5.

Індивідуальні консультації

4
6.

Спецкурси

6
ІІ етап – керована самостійна робота

(дистанційно)

з «___» __________ по «___» __________ 200_р.

108

3,0
7.

Самостійна робота за модулями

36
М1 (ЗМ1 - ЗМ3)

9
М2 (ЗМ4 – ЗМ6)

9
М3 (ЗМ7 – ЗМ9)

9
М4 (ЗМ10 - ЗМ11)

9
8.

Виконання випускної роботи

36
9.

Проходження навчальної практики

18
10.

Інтернет-заняття (форум)

3
11.

Модульний контроль

4
М1 - М2

2
М3 - М4

2
12.

Індивідуальні консультації

11
ІІІ етап – залікова сесія (очно)

з «___» __________ по «___» __________ 200_р.

18

0,5
13.

Інструктивно-методичне заняття

2
14.

Виїзне заняття

6
15.

Конференція з обміну досвідом

4
16.

Вихідний контроль

2
17.

Диференційований залік

2
18.

Захист випускної роботи

2
Разом

216

6,0
ІІІ. Успішність підвищення кваліфікаціїз/п

Види контролю

Оцінка за шкалою

бальна

національна

ECTS

1.

Вхідний контроль*


2.

Модульний контроль:

Модульний контроль 1


Модульний контроль 2


3.

Вихідний контроль


4.

Диференційований залік


5.

Захист випускної роботи


^ Успішність підвищення кваліфікаціїПримітка: * - при розрахунку успішності підвищення кваліфікації результати вхідного контролю не враховуються.


Слухач ______________ ___________________________

(підпис) (П.І.Б.)


Куратор-тьютор ______________ _______________________

(підпис) (П.І.Б.)

ІV. Права та обов’язки слухачів

Права слухача:

 • користуватися бібліотекою, інформаційними фондами кафедр і центрів, послугами структурних підрозділів Інституту;

 • ознайомлюватися з програмами, навчальними та навчально-тематичними планами підвищення кваліфікації на кафедрах або в бібліотеці Інституту;

 • визначати вибіркові навчальні дисципліни (модулі) в межах, передбачених програмами, робочими навчальними планами;

 • відвідувати за вибором спецкурси, факультативи, тренінги та ін., які проводяться кафедрами Інституту поза навчального часу;

 • брати участь у формуванні індивідуального плану підвищення кваліфікації;

 • підвищувати кваліфікацію за індивідуальним планом, який відрізняється від типового, за погодженням з профілюючою кафедрою і з дозволу декана факультету;

 • виконувати випускну роботу за темою, яка відрізняється від рекомендованих, за умови її узгодження з профілюючою кафедрою;

 • користуватися консультаціями викладачів за встановленим розкладом або усною домовленістю з викладачем;

 • брати участь у науковій, науково-методичній діяльності Інституту, конференціях, семінарах тощо;

 • отримувати інформацію щодо передового педагогічного досвіду, інноваційної діяльності в системі освіти в центрах педагогічної інформації та інновацій і дистанційного навчання;

 • брати участь в обговоренні і вирішені питань вдосконалення всіх аспектів навчального процесу.Обов’язки слухача:

 • дотримуватися чинного законодавства, моральних, етичних норм;

 • опановувати знання, практичні навички зі спеціальності, підвищувати свій науковий та загальнокультурний рівень;

 • відвідувати заняття відповідно до розкладу та індивідуального плану підвищення кваліфікації;

 • своєчасно інформувати куратора (тьютора) та деканат у випадку неможливості через поважні причини відвідувати заняття та виконувати інші заходи навчального, навчально-тематичного планів (складати заліки, захищати атестаційну роботу тощо);

 • виконувати встановлені правила внутрішнього розпорядку Інституту та поведінки, правила проживання в гуртожитку;

виконувати розпорядження старости та куратора (тьютора) навчальної групи в межах їх повноважень.
^

Додаток В


Норми часу для планування й обліку навчальної роботи

куратора-тьютора навчальної групи слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання
з\п

Назва виду

навчальної роботи

Норма часу

(у годинах)

Примітка

1

2

3

4Проведення захисту випускних робіт слухачів Університету, які підвищують кваліфікацію

по 0,33 години голові та кожному членові атестаційної комісії


Кількість членів комісії - не більше 3-х осібПроведення Інтернет-занять (чат, форум, конференція тощо) зі слухачами Університету, які підвищують кваліфікацію

3 години на одну навчальну групу


Проведення виїзних занять слухачів Університету, які підвищують кваліфікацію

6 годин на день на одну групу куратору-тьютору;

5 годин на день на одну навчальну групу представнику приймаючої сторони.

Кількість виїзних занять визначається навчальним планомПроведення поточного тестування слухачів Університету, які підвищують кваліфікацію за очно-дистанційною формою навчання

1 година на один тест із 30 питань на навчальну групу

Кількість тестів визначається навчальним планомПроведення заліку у слухачів, які підвищують кваліфікацію

2 години на навчальну групу


Проведення інструктивно-методичного заняття зі слухачами, які підвищують кваліфікацію за заочною або очно-дистанційною формами навчання

2 години на навчальну групу

Заняття проводить куратор-тьюторКерівництво та контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів слухачів Університету, які підвищують кваліфікацію за очно-дистанційною формою навчання

6 годин на одну навчальну групу куратору-тьютору на кожний очний етап


Проведення індивідуальних консультацій слухачів Університету, які підвищують кваліфікацію за очно-дистанційною формою навчання

10 годин на одну навчальну групу куратору-тьютору на весь період дистанційного навчання


Проведення консультацій на очному етапі навчання

4 години на навчальну групу


Схожі:

1. Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1. Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
1. Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
1. Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
1. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
1. Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
1. Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи