Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» icon

Програма навчальної дисципліни «Маркетинг»
Скачати 375.25 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни «Маркетинг»
Дата26.03.2013
Розмір375.25 Kb.
ТипПрограмаЗміст

 1. Вступ

 2. Програма навчальної дисципліни «Маркетинг»

 3. Програма навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика»

 4. Програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження»

 5. Програма навчальної дисципліни «Маркетингова цінова політика»

 6. Програма навчальної дисципліни «Інфраструктура товарного ринку»

 7. Перелік теоретичних питань, які виносяться на фахове вступне випробування

 8. Критерії оцінювання знань студентів

 9. Список літературиВСТУП

Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з числа осіб, які мають диплом державного зразка та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

Фахове вступне випробування здійснюються у вигляді письмового комплексного екзамену, до складу якого входять питання з навчальних дисциплін: маркетинг, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова політика, маркетингові дослідження і інфраструктура товарного ринку.

До екзаменаційного білету фахового вступного випробування вимагаються теоретичні, тестові питання і практичні завдання з дисциплін: маркетинг, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова політика, маркетингові дослідження і інфраструктура товарного ринку.

ПРОГАРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"МАРКЕТИНГ"
^

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція


Етимологія слова «маркетинг». Хронологія виникнення та розвитку маркетингу.

Сутність маркетингу і його визначення. Підходи до розуміння предмета маркетингу.

Еволюція концепції маркетингу. Сутність виробничої, товарної, збутової, суто маркетингової та сучасної концепції. Концепція пасивної (епізодичного, або інструментального), організаційного й активного (стратегічного) маркетингу. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу.

Основні поняття маркетингу:

 • маркетингова тріада (потреби, цінності, запити), їх сутність та класифікація;

 • сутність, види та типи вимірювання попиту;

 • товари та послуги (сутність і класифікація);

 • вартість (споживча і вартість споживання);

 • задоволення (функціональне та психологічне);

 • маркетингова комунікація (сутність та система);

 • маркетингове розподілення;

 • ринок (поняття та класифікація), цільовий, побічний ринок підприємства та «зона байдужості».

Суб'єкти маркетингу: продуценти товарів і послуг; організації, що обслуговують; оптова та роздрібна торгівля; організації та підприємства - споживачі; кінцеві споживачі; маркетингові фірми й спеціалісти; контактні аудиторії, засоби масової інформації.
^

Тема 2. Система і характеристики маркетингу


Принципи, задачі та функції маркетингу. Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності (орієнтований на продукт, на споживача, змішаний), її сфери (маркетинг товарів споживчого попиту, виробничо-технічного призначення, торго­вельний), періоду, на який розробляється маркетингова політика під­приємства (стратегічний, тактичний, оперативний), попиту (конверсійний, стимулюючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвиваючий, демаркетинг, тактичний, протидіючий, індивідуальний), основних об'єктів уваги, кінцевої мети та способів її досягнення (виробничий, товарний, збутовий, ринковий, сучасний), міри координації виконуваних на підприємстві марке­тингових функцій (інтегрований та неінтегрований), кінцевої мети діяль­ності (комерційний і некомерційний), видів продукції (маркетинг товарів і послуг), рівня вирішення маркетингових завдань (макро- та мікромаркетинг), міри диференціації маркетингових функцій (глобальний і ди­ференційований) тощо.

Сутність і характеристики внутрішньофірмового, міжнародного та соціально-етичного маркетингу.

Система засобів маркетингу та їх структура (концепція "4Р"). Понят­тя маркетингової суміші (marketing-mix).

Навколишнє середовище маркетингу (зовнішнє та внутрішнє). Сили та умови зовнішнього середовища (регулюючі, економічні, технологічні, екологічні, конкурентні, соціальні). Фактори внутрішнього середовища (власники, менеджери, робітники і службовці, структурні підрозділи).

Основні проблеми розвитку маркетингу на вітчизняних під­приємствах.


^ Тема 3. Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження навколишнього середовища як головна передумова успішного маркетингу.

Сутність маркетингових досліджень. Напрями комплексного дослідження ринку: дослідження макросередовища, мікросередовища (дослідження ринку як такого, вивчення споживачів, вивчення фірмової структури ринку – конкурентів, посередників, постачальників.)

Дослідження ринку як такого: поняття “кон’юнктура ринку”. Кон’юнктуроутворювальні фактори: фактори, які діють постійно та фактори, які діють тимчасово, випадково. Показники кон’юнктури ринку: показники попиту на товари (місткість ринку, частка ринку, ринковий потенціал, насиченість ринку, рівень платоспроможності попиту та ін.; показники, які характеризують пропозицію; ціни). Сутність та етапи кон’юнктурних досліджень.

Напрями вивчення споживачів: ставлення до компанії, певної марки товару, рівня задоволеності споживачів, прихильності до торгової марки, намірів споживачів; поведінки під час та після купівлі ; вивчення процесу прийняття рішень про купівлю; мотивації споживачів, сегментування ринку за групами споживачів.

Вивчення конкурентів. П’ять сил конкуренції за М.Портером. Класифікація конкурентів – за товарним принципом, залежно від ролі в конкурентній боротьбі та за типом обраної стратегії.

Процес маркетингового дослідження. Визначення проблеми та цілей дослідження: визначення проблеми; потреби у проведенні маркетингового дослідження; визначення цілей дослідження; розробка пошукових запитань; формування робочої гіпотези. Розробка плану дослідження: визначення методу дослідження. Види маркетингової інформації – внутрішня та зовнішня. Первинні та вторинні дані. Методи маркетингових досліджень: залежно від того, якими методами збирається інформація (кабінетні та польові опитування, експертний, спостереження, панель); залежно від того, для кого проводиться дослідження (дослідження “ad hoc” та синдикативні дослідження); залежно від того, якого типу дані слід отримати (якісні та кількісні); розробка форм для проведення дослідження; визначення об’єкта дослідження та обсягу вибірки. Визначення обмежень дослідження та оцінка цінності маркетингової інформації. Визначення місця та терміну проведення дослідження; реалізація плану дослідження – організація, проведення дослідження, контроль збору даних; документування триманих даних.

Обробка та аналіз даних – перевірка, підготовка даних до обробки на ЕОМ, обробка, аналіз даних; підготовка звіту та розробка рекомендацій; прогнозування розвитку ринку. Основні напрями прогнозування. Методи прогнозування – кількісні та якісні.

Сегментування ринку та позиціонування товару. Сутність сегментування ринку. Етапи процесу сегментування ринку: визначення факторів сегментування ринку за групами споживачів; фактори сегментування промислового ринку; вибір методу та здійснення сегментування ринку; інтерпретація отриманих сегментів (розробка профілів споживання); оцінювання сегментів ринку: привабливості ринку та можливостей фірми конкурувати в сегменті ринку; вибір цільового ринку. Стратегії маркетингу залежно від рівня сегментування ринку: недиференційований, диференційований, концентрований та індивідуальний маркетинг. Позиціонування товару. Визначення понять “позиція товару”. “Карта-схема сприйняття” (перцепційна карт). Сутність та стратегія позиціонування, репозиціонування товару; Розробка плану маркетингу.

^

Тема 4. Маркетингове стратегічне планування


Загальнофірмові та маркетингові цілі.

Планування маркетингу. Аналіз ситуації. Визнання головних цілей та завдань розвитку. Визнання стратегій.

Підходи до розробки маркетингових стратегій.

Матриця можливостей по товарах / ринках. Метод ''Бостон консалтинг груп". Метод Мак-Кінсі. Програма, побудована на впливові ринкової стратегії на прибуток (РІМS). Стратегічна модель Портера.


^ Тема 5. Розробка стратегії маркетингу

Глобальні напрями маркетингової стратегії. Стратегія інтернаціоналізації. Стратегія диверсифікації. Стратегія сегментації.

Стратегії по відношенню до продукту. Стратегія диференціації. Стратегія низьких витрат. Стратегія вузької спеціалізації.

Стратегії по відношенню до ринку. Стратегія вертикальної інтеграції, диверсифікації (горизонтальна, концентрична, конгломерантна). Стратегії, орієнтовані на товар, ціну, розподіл, просування товарів.


^ Тема 6. Маркетингова товарна політика

Сутність маркетингової товарної політики та її структура. Маркетингова концепція товару. Головні атрибути товару: користь від нього, властивості, упаковка, унікальність, популярність, імідж, якість, Фабрична марка, умови поставки, ремонтопридатність, монтаж, сервіс, гарантії, ціна. Поняття «товарна мікросуміш».

Товарний асортимент і товарна номенклатура: поняття й характеристики; критерії та методи елімінування продукції; сутність товарної диференціації та диверсифікації; організаційні форми та проблеми управління продукцією.

Конкурентоспроможність продукції: сутність, концепція та методи оцінки (групові експертизи; опитування споживачів; за переліком основних параметрів). Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції.


^ Тема 7. Планування нових товарів

Сутність поняття «новий продукт». Поняття й способи планування продукції (конкретно, розширено, узагальнено). Три рівні створення товару (товар за задумом, у реальному виконанні та товар з підкріпленням).

Алгоритм планування нової продукції та характеристика його основ­них етапів:

 • визначення мети розробки нової продукції;

 • генерування ідей (джерела та методи);

 • оцінка й добір ідей (критерії добору);

 • розробка та перевірка задуму;

 • розробка стратегії нового продукту (перевірка економічності, позиціонування, встановлення обсягів збуту, аналіз можливостей виробництва та збуту, правова експертиза);

 • безпосередня розробка продукції;

 • пробний маркетинг;

 • розгортання виробництва й комерційної реалізації продукції.

Причини невдач нової продукції на ринку. Концепція життєвого циклу продукції та характеристика його основ­них етапів. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу продукції. Можливі варіанти кривих життєвого циклу продукції.


^ Тема 8. Маркетингова цінова політика

Сутність та роль маркетингової цінової політики.

Алгоритм маркетингового розрахунку цін і характеристика його ос­новних етапів:

 • постановка мети та визначення завдань (вимірювання й урахування існуючих обмежень) ціноутворення;

 • визначення величини попиту й пропонування, їх співвідношення та значення цінової еластичності;

 • розрахунок витрат на виробництво й реалізацію продукції;

 • вибір приблизного рівня цін, виходячи із умов конкурентного се­редовища;

 • вибір методу ціноутворення;

 • безпосередній розрахунок цін.

Маркетингові політики управління цінами (сутність, зміст та умови використання): цінові політики «зняття вершків», поступового зниження цін, про­никнення на ринок, диференціювання цін, престижних цін, традиційного ціноутворення, психологічного ціноутворення, «шикування» цін, послідовного проходження по сегментах ринку, збиткового лідера, еластичних і стабільних цін, переважних цін, виживання, а також політика встановлення цін на товари, зняті з виробництва.


^ Тема 9. Методи маркетингового ціноутворення

Сутність та особливості використання методів прямого ціноутворення:

 • виходячи з витрат на виробництво та реалізацію продукції (в тому числі виходячи з величини маржинальних витрат і на основі використання графіка беззбитковості);

 • виходячи із суб'єктивної оцінки покупцем цінності товару;

 • виходячи із умов конкуренції;

 • у рамках товарної номенклатури;

 • за географічною ознакою;

 • на основі узаконених типових умов.


Методи непрямого ціноутворення (сутність і зміст):

 • кредитна політика;

 • політика кондицій;

 • політика знижок.


Тема 10. Маркетингова політика комунікацій.

Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій.

Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і характеристика його основних етапів:

 • визначення мети комплексу маркетингових комунікацій;

 • виявлення цільової аудиторії та бажаної зворотної реакції;

 • вибір звертання;

 • вибір засобів поширення маркетингової інформації (канали, носії, джерела звертання);

 • вибір засобів впливу;

 • формування каналів зворотного зв'язку;

 • розрахунок бюджету комунікацій (методи).


Тема 11. Комплекс маркетингових комунікацій

Реклама: сутність, можливі цілі та види. Алгоритм прийняття рішень щодо реклами: визначення цілей, іден­тифікація цільового ринку, розробка бюджету, розробка текстової частини реклами, вибір носіїв реклами, складання графіка рекламування, тестування реклами, безпосереднє рекламування, контроль і аналіз програми рекламу­вання,

Паблік рілейшинз: сутність, форми та програми. Стимулювання збуту: сутність, напрямки та методи. Персональний продаж: сутність, типи та процес.


^ Тема 12. Маркетингова політика розподілу

Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики роз­поділу.

Канали розподілу продукції: сутність, актуальність, види й основні характеристики. Функції каналів розподілу й основні проблеми їх формування.

Алгоритм формування маркетингових каналів розподілу (харак­теристика етапів):

 • визначення потреби у формуванні каналів розподілу;

 • постановка й координація цілей розподілу;

 • специфікація завдань розподілу;

 • розробка можливих альтернатив каналів розподілу;

 • вибір структури каналу;

 • вибір оптимального каналу;

 • вибір суб'єктів каналу та управління ними.


Тема 13. Управління каналами розподілу

Посередницька діяльність у каналах розподілу: сутність, принципи. Класифікація посередницьких підприємств і організацій та їх основні типи.

Основні аспекти управління каналами розподілу: визначення цілей та стратегій діяльності; встановлення системи оплати праці посередників; навчання й підготовка посередників, оцінка результатів їх роботи.

Конфлікти в каналах розподілу та методи їх ліквідації.

Оцінка каналів розподілу.

Маркетингова політика розподілу й логістика.


^ Тема 14. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства

Поняття "контроль маркетингової діяльності".

Кількісні критерії ефективності діяльності маркетингових служб.

Контроль за реалізацією та аналіз можливості збуту. Контроль продуктивності та аналіз маркетингових витрат, ревізія маркетингу.

Ревізія маркетингу: ревізія маркетингового середовища, ревізія стратегії маркетингу, ревізія служб маркетингу, ревізія результативності маркетингу, ревізія функціональних складових маркетингу.


^ ПРОГАРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА"

Тема 1. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці

Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці. Трансформація взаємовідносин і взаємодії виробництва й ринку. Основні функції марке­тингу. Види маркетингу.


^ Тема 2. Товари та послуги в маркетинговій діяльності

Місце товару в маркетинговій діяльності. Головні ринкові харак­теристики товару. Номенклатура, асортимент, ціна, якість, імідж, конкурен­тоспроможність товару.

Види товарів і послуг. Класифікація споживчих товарів. Основні класифікаційні ознаки товарів і послуг виробничого призна­чення.

Номенклатура й асортимент продукції. Товарна номенклатура та її показники. Товарний асортимент та його оцінювання.


^ Тема 3. Ціна в системі ринкових характеристик товару

Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. Попит, пропонування та правила їх взаємодії. Показник еластичності попиту за ціною. Товари низькоеластичного та високоеластичного попиту.

Політика ціноутворення залежно від властивостей товару. Методи ціноутворення й розрахунків базових цін. Види франко-цін.

^

Тема 4. Якість продукції та методи її оцінювання


Розгорнуте визначення якості товару. Клас (гатунок) товару. Культу­ра обслуговування.

Показники якості продукції. Оцінювання якості продукції. Ринкове розуміння якісної та високоякісної продукції. Управління якістю продукції. Призначення і зміст міжнародних стандартів серії 9000.

Системний зв'язок технічного рівня, якості виготовлення й ефективності використання продукції. Рейтинг товару та методи його обчислення.


^ Тема 5. Конкурентоспроможність товару та її показники

Визначення конкурентоспроможності товару. Показники конку­рентоспроможності товару. Нормативні та технічні параметри, ціна спожи­вання товару. Методи розрахунку складових та інтегрального показників конкурентоспроможності.

Імідж товару і чинники, що його визначають. Зміст діяльності «паблік рілейшнз». Значення сертифікації для створення сприятливого іміджу продукції.

Міжнародні критерії оцінки конкурентоспроможності товару, фірми, держави.

^ Тема 6. Ринок товарів та послуг

Сучасна ринкова економіка, її складові та механізм функціонування. Класифікація ознаки й різновиди ринку товарів і послуг, інфраструктура товарного ринку. Особливості сучасного ринку товарів і послуг промислове розвинутих країн.

Потреби, попит і пропонування на ринку товарів і послуг. Класи­фікація потреб і чинників, що їх формують. Система цінностей людини. Спонукальні імпульси попиту та пропонування товарів і послуг.


^ Тема 7. Формування попиту на ринку окремого товару

Мікроекономічні теорії поведінки споживачів. Теорія граничної корисності. Загальна й гранична корисність. Умови задоволення потреб споживача. Концепція кривих байдужості. Карта бюджетних ліній та кривих байдужості. Методика побудови кривої попиту.

Психологічні теорії поведінки споживачів. Теорія реакції на подразнювальний фактор. Теорія пізнання. Соціологічні теорії поведінки споживачів.


^ Тема 8. Цільовий ринок товару і методика його вибору

Зміст маркетингової діяльності по дослідженню ринку. Основні об'єкти маркетингових досліджень. Місткість ринку і методика його роз­рахунку. Вивчення споживачів, товарів, конкурентів.

Призначення та зміст сегментування ринку. Етапи й критерії ринкового сегментування.

Визначення цільового ринку. Оцінка приступності і потенціалу ринку. Методика вибору цільового ринку. Критерії прийняття остаточних рішень.


^ Тема 9. Товарна політика підприємства

Зміст товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Формування виробничої програми. Оновлення об'єктів виробництва, модифікація та модернізація виробів. Визначення місця товару на ринку.

Диверсифікація товарної політики. Види стратегій диверсифікації товарної політики. Класифікаційні ознаки диверсифікації.

Чинники, що визначають організацію управління продуктом. Організаційні схеми управління продуктом.


^ Тема 10. Життєвий цикл товару

Економічний зміст і різновиди життєвих циклів товару на ринку. Графік життєвого циклу товару та його елементи. Види життєвих циклів.

Особливості окремих етапів життєвого циклу товару. Стадія упро­вадження і зростання попиту на товар. Стратегія інтенсивного маркетингу. Стратегія вибіркового та широкого проникнення на ринок. Стратегія пасивного маркетингу.

Стадія зрілості та спаду товарів. Модернізація товару. Модифікація маркетингових засобів. Припинення виробництва й реалізації товару.


^ Тема 11. Планування нової продукції і розроблення товару

Значення розробки нової продукції для товарної політики під­приємств. Оцінка можливостей створення нового товару. Стандартний і цільовий товар. Параметричний ряд та асортиментний набір. Критерії оптимальних рішень.

Етапи планування нового продукту. Генерування ідей. Перевірка концепції. Економічний аналіз. Проектування продукції. Пробний марке­тинг. Комерційна реалізація.

Маркетингове забезпечення інноваційного продукту. Новий товар на етапах упровадження та зростання. Зміст етапів визнання й розповсюдження. Категорії споживачів. Товар на стадії зрілості. Визначення й аналіз зрілих товарів. Завершальний етап життєвого циклу товару. Причини створення невдалого товару.


^ Тема 12. Товарні марки та упаковка

Товарна марка як частина продукту. Типи позначень товарних марок і торгових знаків. Марки виробників. Приватні марки. Загальні марки.

Упаковка в системі планування продукту. Головні функції упаковки. Види упаковки.

Кодування інформації на упаковці та товарі. Призначення штрихових кодів. Зміст інформації про товар.

Знаки відповідності та безпеки.


^ ПРОГАРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 1. Сутність і система маркетингових досліджень.

Сутність, роль, мета, предмет та об’єкт маркетингових досліджень. Основні завдання і принципи маркетингових досліджень. Структура та алгоритм процесу маркетингових досліджень. Види маркетингових досліджень: кабінетні, польові, методи проб­них продаж, ділових контактів, фокус груп, панельні дослідження.

Організаційні форми маркетингових досліджень:

власні (відділи маркетингу, маркетингових досліджень, проб­лемні групи (ради), тимчасові консультативні групи, венчурні групи);

спеціалізовані дослідницькі організації.

Чинники, які визначають раціональність власних та спеціалізованих організаційних форм проведення маркетингових досліджень.


^ Тема 2. Маркетингова інформація.

Цінність маркетингової інформації. Види маркетингової інформації в залежності від рівня, призначення, власності, меж доступності, ролі в діяльності підприємства, змісту, джерел опитування, потреб підприємства, аспектів його маркетингової діяльності, часу одержання. Переваги та недоліки вторинної і первинної маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації. Процес збору та інтерпретації маркетингової інформації.


^ Тема 3. Методи збирання первинної інформації.

Суть та значення первинної інформації. Методи збору первинної інформації: опитування, спостережен­ня, експеримент, імітація. Їх сутність, елементи, переваги й недоліки. Переваги і недоліки первинної маркетингової інформації.


^ Тема 4. Дослідження кон’юнктури і місткості ринку.

Сутність місткості ринку. Реальна і потенційна місткість ринку. Методи їх визначення. Процес прийняття рішення про купівлю, його основні етапи та варіанти. Особливості кон’юнктури ринку. Методики аналізу кон’юнктури ринку. Стан товарної кон’юнктури ринку.


^ Тема 5. Сегментування ринку.

Визначення місткості ринку та частки підприємства на ньому. Сегментування ринку як вихідний елемент диференційованого маркетингу. Особливості сегментації різних типів ринку. Алгоритм процесу сегментування ринку. Оцінка і вибір цільових сегментів. Вибір стратегії

охоплення ринку.

^ Тема 6. Прогнозні дослідження збуту.

Поняття прогнозування збуту та фактори, які впливають на попит. Загальна характеристика методів прогнозування обсягів збуту. Метод екстраполяції часового ряду. Економіко-математичне моделювання попиту. Особливості прогнозування збуту нових товарів.


^ Тема 7. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів.

Сутність конкуренції, її функції та види за родовою ознакою, залежно від міри взаємозамінності продукції, за головними формами прояву в структурному плані, за територіальною ознакою, у відповідності з поведінкою суб’єктів ринку, щодо об’єкта і стану. Дослідження конкурентних ситуацій: чистої, олігопольної та монопольної. Різновиди конкурентів підприємства. Аналіз конкурентів фірми: об’єднаний аналіз галузі й ринку; вивчення стратегічних груп підприємств; констатація цілей конкурентів; оцінка сильних та слабких сторін конкурентів і визначення реакції конкурентів.


^ Тема 8. Дослідження поведінки споживачів.

Сутність поняття «поведінка споживача». Історія виникнення та розвитку науки про поведінку споживачів, сучасний стан цієї науки. Економічна і мотиваційна теорії поведінки споживачів. Моделі поведінки споживачів. Ситуаційні впливи на процес прийняття рішення про купівлю. Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів: маркетингові політики, культура, субкультура, соціальні класи, референтні групи, сім’я, особистий вплив.


^ Тема 9. Дослідження конкурентоспроможності підприємства.

Сутність досліджень підприємства, поняття його конкурентоспроможності.

Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства:

 • з точки зору конкурентних переваг;

 • аналіз сильних та слабких сторін;

 • структурний підхід;

 • функціональний підхід;

 • узагальнюючий підхід;

 • бальна оцінка конкурентоспроможності.

Організаційні заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства.


Тема 10. Формування звіту з маркетингових досліджень.

Основні вимоги до звіту про результати маркетингових досліджень: орієнтованість, повнота, точність, чіткість, виразність, актуальність. Зміст основних частин письмового звіту: титульного листка, короткого огляду, вступу, основної частини, висновків та рекомендацій, додатків. Правила підготовки та представлення усних звітів.


ПРОГАРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

"МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА"


Тема 1. Формування цінової політики

Соціально-економічне значення ціни. Три підходи до розуміння категорії «ціна»: витратний, споживчий та синтезуючий. Місце та роль ціни в ринковій економіці. Функції, які виконує ціна та зміна їхнього змісту в умовах ринкової економіки. Політика ціноутворення та її суть. Два підходи до розробки політики ціноутворення: витратний, споживчий. Розробка політики ціноутворення залежно від життєвого циклу товару. Принципи розробки політики ціноутворення на підприємстві та їх зміст.


^ Тема 2. Система цін та їх класифікація

Поняття та загальна характеристика системи цін. Основні параметри, що характеризують систему цін: рівень, структура, динаміка.

Характеристика національної системи цін, системи світових цін.

Класифікація цін за різними ознаками та їх суть.


^ Тема 3. Фактори маркетингового ціноутворення

Зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на зменшення, збільшення, встановлення ціни на ринку товарів та послуг, їх характеристика та особливості дії в сучасних умовах.

Маркетингова стратегія, як механізм врахування та адаптації до впливу зовнішніх факторів та ефективного використання внутрішніх. Етапи життєвого циклу товару. Витрати. Попит. Конкуренція. Контроль за цінами. Інфляція. Консьюмерізм. Залежність ціни від якості товару-аналогу, яка склалася на ринку.


^ Тема 4. Концепції ціноутворення в системі маркетингу

Концепція цінової еластичності: еластичність попиту; еластичність пропозиції.

Особливості ціноутворення на різних типах ринків (ринок чистої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії, монополії).

Концепції ціноутворення товарів споживчого та виробничо-технічного призначення.


^ Тема 5. Ціна як інструмент маркетингової політики

Ціна в системі відносин розширеного відтворення. Поняття та структура ціни, елементи, що входять до її складу. Роль витрат при формуванні ціни. Собівартість продукції та її складові. Прибуток підприємства та його суть. Податки, які сплачує підприємство і які входять до складу ціни. Цінові знижки та їх зміст. Торговельно-посередницька надбавка та її складові.

Методичні підходи до визначення цін в умовах ринкової економіки, їх зміст та особливості. Методи визначення ціни в рамках витратного підходу, підходів, орієнтованих на споживачів та конкурентів. Параметричні методи ціноутворення.

Цінова політика підприємства в стратегії виживання, підвищенні долі свого товару на ринку, збільшення обсягів продажу, завоювання лідерства на ринку по показниках якості товару.


^ Тема 6. Маркетингові дослідження в процесі реалізації цінової політики

Дослідження ринку як необхідна передумова здійснення підприємством активної політики ціноутворення. Структуризація ринку, вивчення попиту, аналіз рівня його еластичності від ціни і їх роль в цінових заходах підприємства. Поведінка конкурентів і цінова тактика підприємства. Дослідження поведінки індивідуальних та корпоративних споживачів та їх впливу на рівень цін підприємства.


^ Тема 7. Маркетингові стратегії цін

Сутність і цілі цінової стратегії підприємства. Проблеми узгодженості цінової стратегії із загально фірмовою стратегією та шляхи їх рішення.

Класифікація цінових стратегій підприємства залежно від рівня цін. Стратегії «високих», «низьких» та «нейтральних» цін.

Характеристики цінових стратегій за видами: слідування за лідером, психологічного ціноутворення, зв’язаного ціноутворення тощо.

Підходи до визначення ефективності цінової стратегії та її оптимізації.


^ Тема 8. Помилки і ризик у встановленні цін

Характер обмежень цін в умовах ринкової економіки. Інформація, необхідна підприємству для розрахунку ціни на товар. Ризик у встановленні цін.

Методи державного регулювання цін у різних країнах світу.


^ Тема 9. Правове регулювання ціноутворення в Україні

Правове забезпечення регулювання цін на території України: Конституція України (ст.16), закон України “Про ціни та ціноутворення”. Мета та завдання державного регулювання цін. Пряме та непряме державне регулювання цін та його зміст. Економічні методи державного регулювання цін та їх зміст. Адміністративно-командні методи державного регулювання цін та їх зміст. Антимонопольна діяльність держави, її вплив на ціноутворення. Дотації, субсидії та інші методи державного регулювання цін.


^ ПРОГАРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ


Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу

Інфраструктура товарного ринку як складова економічної теорії. Основні категорії дисципліни та їх взаємозв'язок. Завдання дисципліни. Функції дисципліни „Інфраструктура товарного ринку”. Розвиток дисципліни.


^ Тема 2. Сутнісна характеристика товарного ринку

Поняття ринку. Умови його функціонування. Класифікаційні ознаки та види ринків. Місце товарного ринку у загальній класифікації ринків та його особливості. Форми і методи регулювання товарного ринку. Види ринкових процесів на товарному ринку.


^ Тема 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку

Суть інфраструктури товарного ринку. Суб'єкти інфраструктури товарного ринку. Головні елементи ринкової інфраструктури. Характеристика елементів інфраструктури товарного ринку. Функції інфраструктури товарного ринку. Основні проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку в Україні.


^ Тема 4. Принципи й особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку

Поняття і класифікація маркетингових посередників. Види торгових посередників. Особливості діяльності посередницьких структур, які не мають права власності на товар : агентів, оптовиків-консигнаторів, оптовиків–комісіонерів, брокерів. Організатори переміщення товарів (експедитори, митні брокери, власники складів тимчасового зберігання, власники митних ліцензійних складів). Маркетингові центри. Рекламні агентства. Кредитно-фінансові організації( комерційні банки, фондові і валютні біржі, страхові агенти та брокери).


^ Тема 5. Макроорганізація оптової торгівлі

Поняття торгівля. Загальна схема товароруху. Сутність, функції і основні завдання оптової торгівлі. Особливості оптової торгівля продукцією виробничо-технічного призначення. Основні види оптової торгівлі. Макроекономічні показники оптової торгівлі.


^ Тема 6. Підприємства оптової торгівлі

Класифікація підприємств оптової торгівлі. Загальна характеристика діяльності підприємств оптової торгівлі. Організація оптової закупівлі товарів. Оптовий продаж товарів. Послуги підприємств оптової торгівлі. Діяльність підприємств оптової торгівлі з повним циклом обслуговування (незалежного оптовика, дистриб'ютора, оптовика-консигнанта, торгового дому). Діяльність підприємств оптової торгівлі з обмеженим циклом обслуговування (оптовика-організатора, оптовика-посилторговця, оптовика-комівояжера та інш.). Показники діяльності підприємств оптової торгівлі.


^ Тема 7. Виробнича діяльність підприємств оптової торгівлі

Класифікація складів. Загальна характеристика товарного складу. Характеристика обладнання та устаткування складів. Технологічні процеси розміщення, зберігання і відбору товарів на складі.


^ Тема 8. Транспортно-експедиційна діяльність

Характеристика різних видів транспорту (залізничний, автомобільний, водний, повітряний, трубопровідний транспорт). Переваги та недоліки різних видів транспорту. Характеристика процесів взаємодії власника складу з залізничною станцією і автотранспортними підприємствами .


^ Тема 9. Торговельна-посередницька та посередницька діяльність на товарному ринку

Сутність та види торговельно-посередницької діяльності. Основні типи посередників. Функції посередників. Організація роботи посередників. Характеристика процесів закупівлі та оптового продажу товарів. Вибір постачальника. Характеристика видів договорів ( договір купівлі-продажу, зовнішньоекономічний контракт) Виконання постачальниками договірних зобов'язань. Винагорода й мотивація посередників. Оцінка ефективності торгово-посередницької діяльності.


^ Тема 10. Інформаційна і організаційно-комерційна діяльність

Сутність інформаційної та організаційно-комерційної діяльності. Інформаційні продукти та послуги. Види організаційно-комерційних послуг. Інформаційно-комерційні центри. Виставкова діяльність Торгово-промислової палати України. Характеристика діяльності виставок. Проведення ярмарок. Аукціони. Проведення аукціонних торгів. Оптові продовольчі ринки. Ефективність інформаційних та організаційно-комерційних послуг.


^ Тема 11. Роздрібна торгівля

Сутність та форми роздрібної торгівлі. Функції та послуги суб'єктів роздрібної торгівлі. Організація роздрібної торгівлі. Класифікація та характеристика магазинів роздрібної торгівлі. Основні вимоги до магазинів, закладів громадського харчування, дрібно роздрібної мережі, роздрібних ринків. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі. Нормативно-законодавча база діяльності суб'єктів роздрібної торгівлі. Захист прав споживачів.


^ Тема 12. Товарні біржі

Історія створення бірж. Сутність біржової торгівлі. Види бірж. Поняття товарної біржі, її функції і чинний порядок створення бірж в Україні. Організація і технологія біржової торгівлі. Біржові товари. Характеристика біржових угод. Брокерська діяльність на товарній біржі.


^ Тема 13. Лізинг

Характеристика видів лізингу. Фінансовий лізинг. Оперативний лізинг. Суб'єкти і об'єкти лізингу. Лізингові угоди. Права та обов'язки лізингодавця. Права та обов'язки лізингоодержувача. Лізингові платежі. Нормативно-правова бази лізингових операцій.


^ Тема 14. Персональний продаж товарів та послуг

Сутність та форми персонального продажу. Управління персональним продажем. Процес персонального продажу. Торгові представники. Класифікація торгових агентів. Процес формування та управління мережею торгових агентів підприємства. Нові форми продажу товарів та послуг.


^ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.03050701 «МАРКЕТИНГ»
Маркетинг

 1. Сутність та принципи маркетингу.

 2. Основні елементи комплексу маркетингу.

 3. Зовнішнє середовище маркетингу.

 4. Концепції маркетингу.

 5. Функції маркетингу.

 6. Етапи процесу маркетингового дослідження.

 7. Методи маркетингових досліджень.

 8. Сутність та послідовність процесу сегментування ринку.

 9. Сутність та стратегії позиціонування товару.

 10. Сутність та основні етапи маркетингового стратегічного планування.

 11. Цілі та структура маркетингової товарної політики.

 12. Цілі, фактори та ринкові ситуації ціноутворення.

 13. Етапи процесу ціноутворення.

 14. Сутність та умови застосування цінових стратегій.

 15. Ініціативні зміна фірмою ціни.

 16. Реакція фірми на зміну цін конкурентами.

 17. Процес вибору каналів розподілу.

 18. Цілі, сутність, основні елементи та функції каналів розподілу.

 19. Альтернативні системи розподілу товарів.

 20. Вибір структури каналів розподілу.

 21. Основні комунікаційні цілі фірми та засоби маркетингових комунікацій.

 22. Етапи процесу розробки комплексу просування товару.

 23. Процес планування реклами.

 24. Етапи підготовки та проведення заходів стимулювання збуту.

25.Маркетингові організаційні структури.

Маркетингова товарна політика

 1. Показники і методи оцінювання товарної номенклатури і попиту.

 2. Методи ціноутворення в залежності від властивостей товару.

 3. Якість товару та її показники.

 4. Рейтинг товару та його оцінювання.

 5. Оцінювання конкурентоспроможності товару.

 6. Нецінові фактори конкурентоспроможності товару.

 7. Міжнародні критерії оцінювання конкурентоспроможності товару.

 8. Класифікація потреб і факторів, що їх формують.

 9. Спонукальні імпульси попиту та пропонування товару.

 10. Мікроекономічні теорії споживацької поведінки.

 11. Економічні умови задоволення потреб споживача.

 12. Концепція кривих байдужості.

 13. Психологічні та соціальні теорії споживацької поведінки.

 14. Призначення та зміст сегментування ринку.

 15. Методика вибору цільового ринку.

 16. Етапи планування нової продукції.

 17. Організація управління товаром та чинники, що її визначають.

 18. Визначення життєвого циклу товару та його різновиди.

 19. Стадії впровадження та росту життєвого циклу товару.

 20. Стадії зрілості та спаду життєвого циклу товару.

 21. Сутність та види диверсифікації товарної політики.

 22. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності.

 23. Причини створення невдалого товару.

 24. Типи товарних марок.

 25. Упаковка в системі планування продукції, її складові та головні функції.Маркетингові дослідження

 1. Сутність і цілі маркетингових досліджень.

 2. Поняття маркетингової інформації та принципові вимоги до її формування.

 3. Основні чинники при виборі організаційної форми маркетингових досліджень.

 4. Характеристика первинної та вторинної маркетингової інформації (сутність, переваги та недоліки).

 5. Переваги, недоліки та умови використання кабінетних, польових, панельних і пілотних маркетингових досліджень.

 6. Панелі /панельні опитування/ як інструмент маркетингового дослідження. Типологія панелей.

 7. Споживча панель як джерело маркетингової інформації. Зміст статистичної інформації, що надходить від споживчої панелі.

 8. Анкета як інструмент маркетингового дослідження. Форми проведення анкетування.

 9. Вимоги до структури та змісту анкети як умови забезпечення достовірності результатів анкетного опитування.

 10. Оцінка власного потенціалу підприємства: визначення потенціалу та його складових.

 11. Оцінка конкурентноспроможності підприємства шляхом аналізу його сильних та слабких сторін.

 12. Вивчення ринку як об’єкта маркетингового дослідження: поняття “потенційного ринку”, “доступного ринку”, “кваліфіковано-доступного ринку”, “цільового ринку” та “ринку проникнення”.

 13. Кон’юнктура ринку. Принципи дослідження загальноекономічної кон'юнктури. Її вплив на положення підприємства на ринку.

 14. Поняття місткості ринку: різні підходи до визначення місткості ринку, алгоритм розрахунку місткості споживчого ринку з урахуванням кон’юнктурних чинників.

 15. Поняття місткості ринку: алгоритм розрахунку місткості споживчого ринку на основі нормативного методу.

 16. Прогнозні дослідження збуту: сутність, основні використовувані показники.

 17. Критерії вибору цільових ринків підприємства. П’ять типів цільових ринків підприємства.

 18. Ознаки сегментування ринку товарів виробничо-технічного призначення.

 19. Ознаки сегментування за характерними особливостями продукції та особливостями поведінки споживачів.

 20. Сегментування як метод визначення для підприємства цільового ринку збуту: соціально-демографічне сегментування ринку. Методи дослідження.

 21. Методичне забезпечення маркетингових досліджень: визначення коефіцієнтів значущості на основі експертних оцінок.

 22. Методичне забезпечення маркетингових досліджень: аналіз конкурентоспроможності із застосуванням методів експертних оцінок.

 23. Методичне забезпечення маркетингових досліджень: еластичність різних видів споживання та витрат від доходів.

 24. Маркетингова інформаційна система /МІС/: призначення, функціональна блок-схема.

 25. Основні вимоги до складання звіту з маркетингових досліджень.
^

Маркетингова цінова політика


 1. Сутність та роль маркетингової цінової політики.

 2. Еволюція історичних підходів до розуміння економічних категорій “вартість” та “ціна”

 3. Етапи ціноутворення на підприємстві

 4. Еластичність попиту. Фактори, які впливають на неї

 5. Функції цін як регулятори економічних процесів

 6. Особливості ціноутворення на різних типах ринків.

 7. Роль витрат в формуванні ціни та їх класифікація

 8. Витратні методи ціноутворення

 9. Посередницькі надбавки (знижки) як самостійні елементи ціни

 10. Формування ціни на основі методу беззбитковості

 11. Методи ціноутворення , орієнтовані на попит

 12. Методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентів

 13. Система цінових знижок як ефективний інструмент цінової політики підприємства

 14. Ціни базисних умов поставок та їх класифікація

 15. Формування цін на експортну продукцію

 16. Формування цін на імпортну продукцію.

 17. Цінова політика, стратегія, тактика:сутність та взаємозв´язок

 18. Законодавча база та органи державного регулювання цін України

 19. Прямі методи державного регулювання цін

 20. Непрямі методи державного регулювання цін.

 21. Методика визначення реакції споживачів на зміну ціни

 22. Система цін та їх класифікація.

 23. Основні складові елементи та структура ціни.

 24. Витратні методи ціноутворення

 25. Ціни базисних умов поставок та їх класифікація.


Інфраструктура товарного ринку

 1. Сутність інфраструктури товарного ринку. Роль і місце інфраструктури товарного ринку у ринковому процесі.

 2. Елементи інфраструктури товарного ринку: види й класифікація.

 3. Суть і місце оптової торгівлі в ринковому процесі. Основні види оптових посередників

 4. Класифікація і функції підприємств оптової торгівлі

 5. Організація торговельно-посередницької діяльності підприємств оптової торгівлі. Основні критерії вибору постачальника.

 6. Характеристика і порядок укладання договору купівлі-продажу в межах України

 7. Характеристика і порядок укладання зовнішньоекономічного контракту

 8. Сутність і місце складського господарства в ринковому процесі. Основні види складів та їх характеристика.

 9. Технологічний процес з розміщення, зберігання і відбору товарів на складі.

 10. Роздрібна торговельна мережа, її роль та місце в ринковій інфраструктурі.

 11. Види роздрібних торговельних підприємств.

 12. Організація роздрібної торгівлі на ринках

 13. Органи, система та форми державного контролю якості продукції на товарному ринку. Сертифікація продукції, мета та порядок її проведення.

 14. Біржа як елемент інфраструктури ринку. Види бірж , їх основні функції

 15. Біржові операції та правила біржової торгівлі. Характеристика біржового товару.

 16. Аукціони: суть, види, правила проведення

 17. Сутність транспортно-експедиційних операцій підприємств оптової торгівлі.

 18. Порівняльна характеристика різних видів транспорту.

 19. Ярмарки, виставки-продажу: види, функції правила проведення.

 20. Суть лізингової діяльності, суб¢єкти і об¢єкти лізингу.

21. Види і форми лізингу та їх характеристика

22. Порядок укладання лізингової угоди. Лізингові платежі.

23. Суть і завдання персонального продажу товарів.

24. Залучення, відбір і організація роботи торговельних агентів для здійснення персональних продажів товарів.

25. Суть і призначення інформаційної і організаційно-комерційної діяльності. Консалтингові фірми.


^ Критерії оцінювання знань студентів


Комплексне фахове вступне випробування полягає у складанні бакалаврами екзамену з комплексу дисциплін: «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові дослідження» «Маркетингова цінова політика», та «Інфраструктура товарного ринку».

Оцінювання знань бакалаврів, що складають комплексне фахове випробування зі спеціальності «Маркетинг» за освітньо-професійною програмою підготовки магістра та спеціаліста, здійснюється за 100- бальною системою з наступним переведенням у національну чотирибальну систему для фіксації загальної оцінки у нормативних документах.

Максимальна кількість балів за білет становить 100 балів, у т.ч. за кожне питання 20 балів.

^ Оцінка в балах за кожне питання проводить за шкалою: 20, 10, 0 балів

Повна відповідь на кожне питання оцінюється в 20 балів, якщо відповідає таким вимогам:

 1. розгорнутий , вичерпний виклад змісту питання,

 2. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій і законів,

 3. проявлення творчих здібностей в розумінні, викладенні і використанні навчально-програмного матеріалу,

 4. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення,

 5. уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення,

 6. вміле використання бухгалтерських і статистичних даних,

 7. знання необхідних законів і нормативних документів України з відповідних питань з обов`язковим на них посиланням

 8. засвоєння основної та додаткової літератури.

Відповідь на питання оцінюється в 10 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище, якщо він потрібний для розкриття питання,

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені незначні помилки під час:

- використання цифрового матеріалу.

- посилання на закони і нормативні документи,

- визначення авторства і змісту в цілому, правильно зазначених теоретичних концепцій, що створює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання

Відповідь оцінюється в 0 балів, якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше пунктів, зазначених в вимогах до нього, якщо вони потрібні для розкриття питання,

 2. одночасно наявні два чи більше недоліки, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 10 балів,

 3. висновки зроблені під час відповіді не відповідають правильним (загальновизнаним) положенням при відсутності доказів супротивного належними документами,

 4. характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа , яка складає іспит, неправильно розуміла зміст питання і тому не відповіла на нього по суті.


^ Порядок переведення оцінки в національну чотирибальну шкалу

Після перевірки відповідей на екзаменаційні завдання проводиться сумування балів за кожне питання і перерахування загальної суми балів в загальну екзаменаційну оцінку за наступною шкалою:

^ Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення

За національною системою


Середній бал

^ За системою КГА

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5


4,6 - 5,0

90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4


4,0 - 4,5

82-89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок


3,6 - 3,9

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3


3,0 - 3,5

69-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії


2,5 - 2,9

51-68^

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аэарян Н.М. Международный маркетинг: Учебно-практическое пособие. — К.: ИМСО МО Украины, НВФ "Студцентр", 2004.


 2. Аналіз беззбитковості виробництва: Теорія та практика: Навч.посіб / Іванова Н.Ю.—К.:Лібра, 2005. — 72с.

 3. Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учебное пособие. — М.: Издат. группа ИНФРА-М — Норма, 2000.

 4. Армсгронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс: Пер. с англ.: Уч. пос. — М.: Видавничий дім "Вильямс", 2001, — 608 с.

 5. Ассэль Г. Маркетинг; принципы и стратегия; Пер. с англ.: Учебник для вузов. — М.: ИНФРА М, 1999.

6. Баззеп Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с англ. — М.: Финстатинформ, 1993.

7. Багра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. — М., СПб., К.: Издат. дом "Вильямс", 2005.

13.Беляевский И.К. Маркетинговые исследования. М.: Финансы и статистика, 2001.

14.Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004.

15. Войчак А.В., Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2006.

19.Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник.-К.: Лібра, 2008.-712с.

20.Герасименко 6.8. Ценовая политика фирмы. — М.: Финстатинформ, 2003.

21.Герасимчук В.Г. Маркетинг. Графічне моделювання: навч. посібник/За ред. А.Ф. Павленка. 3-є вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006.

22.Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2003.

23.Голиков Е.А., Маркетинг и логистика – М.: изд.дом «Дашков и Ко», 2004.

24. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посібник, — К.: КНЕУ, 2005.

25.Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997,

26.Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.1999.

27.Карпов В.А., Кучеренко В.Р., Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку. Київ.: Знання, 2003.

28.Козловский В.А. и др., Логистический менджмент – С.-П.: изд. “Политехника”, 2005.

29.Крикавський Є.В. Логістика підприємства. Львів: “Львівська політехніка”, 2006

30.Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004.

31.Логистика: Учебн. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 2003.

 1. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000.

 2. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 2004.

 3. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. — М.: Финансы и статистика, 2003.

34.Паблик рилейшнз. Теория и практика: Пер. с англ.: —Учебное пособие. — М: Издат. дом "Вильямс", 2000.

35.Панкратов Ф., Серегина Т., Шарухин В. Рекламная деятельность: Учебн. пособие. — М.: ИВЦ "Мар­кетинг", 2004.

36.Практикум по логистике / под ред. професора .Б.А. Аникина –М.: “Инфра-М” , 2004 –270 с.

37.Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації: Підручник / Під ред. А.О. Старостіної. — К.: Іван Федоров, 2005.

38. Ромат Е.В, Реклама: Учебник для студентов по специальности "Маркетинг". — 3-е изд., перераб. и доп. — Киев, Харьков: НВФ "Студцентр", 2004.

40.Сергеев В.И. Логистика в бизнесе – М.: “Инфра-М”, 2001.

41.Тарасович В.М. Ценовая политика в системе маркетинга: Учебн. пособие: Пер. с англ / Под ред. Г.Л. Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005.


42.Циганкова Т.М, Міжнародний маркетінг: Навч. посібник. — К: КНЕУ, 2003.

43.Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004

44.Ціни та цінова політика: Для самостійного вивчення дисципліни / Тормоса Ю.Г.—К.,2003.—91с.

45.Цінова політика підприємства: Навч.пос./ Тормоса Ю.Г.—К.,2001.—122с.

46.Цінова політика підприємства: Моногр./ Корінєв В.Л—К.,2001.—257с

47.Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001) / За ред. О.М. Шпичака.—К., 2002.— 449с.

48.http://www.rada.kiev.ua/ - інформаційно -пошукова система законодавчих нормативних документів України

49.http://www.niss.gov.ua/ - сайт Національного Інституту стратегічних досліджень (Україна)

50.http://www.aries.eu.int/ - європейські інформаційно-аналітичні центри

51.http://www.search.global.epnet.com/ - електронний формат наукових журналів
Схожі:

Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconХарківська національна академія міського господарства фісун К. А. Жовтяк Г. А. Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетинг"
Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconО. О. Парасюк програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг послуг» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconМ. К. Гнатенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconВ. М. Андрєєва М. К. Гнатенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconНавчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг у будівництві” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи