Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку icon

Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку
Скачати 453.71 Kb.
НазваОрганізація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку
Сторінка1/3
Дата03.09.2012
Розмір453.71 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


ГАКМАН аННА вІКТОРІВНА


УДК 796.011.1-053.6


ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

11 – 14 РОКІВ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО ТАБОРУ ВІДПОЧИНКУ


24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних

груп населення


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту


Київ – 2012

Дисертацією є рукопис


Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Науковий керівник

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Андрєєва Олена Валеріївна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання


^ Офіційні опоненти:

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Москаленко Наталія Василівна, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, проректор з наукової діяльності;


кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

^ Безверхня Галина Василівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання


Захист відбудеться 30 серпня 2012 р. о 1230 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


Автореферат розіслано 24 липня 2012 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г. В. Коробейніков

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність. Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадянські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним з найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їхнього права на оздоровлення та відпочинок. Турбота про оздоровлення дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління (М. В. Дутчак, 2010). Дитячі оздоровчі табори, основним напрямом діяльності яких є активний відпочинок, що здійснюється з використанням фізичних вправ, мають за мету хоча б частково компенсувати недостатню рухову активність підлітків (О. М. Жданова, 2006; Л. І. Лубишева, 2009). Проте, традиційно сформовані форми організації роботи дитячого колективу не можуть служити ефективним способом підвищення рухової активності школярів із метою відновлення й підтримання високої працездатності до нового навчального року (Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня, 2010; Н. В. Москаленко, 2010). Така ситуація негативно позначається на стані здоров’я школярів. Сьогодні лише 15 % підлітків покращують показники фізичного стану до початку навчального року, у 22 % вони залишаються на тому самому рівні й у 63 % – погіршуються (П. А. Ткаченко, 2011). Не випадково організація дитячого відпочинку стала одним з актуальних питань, що потребують невідкладного вирішення.

Як свідчить аналіз наукової літератури, у дитячих таборах відпочинку до недавнього часу існували умови для розвитку рухових якостей і навичок, посиленого фізичного розвитку, працездатності, функціональних можливостей школярів (Г. І. Шутка, 2003; І. В. Терзієва, 2005; Ю. М. Таран, 2006; D. S. Ward,  R. P. Saunders, R. R. Pate, 2007; О. В. Безродний, Т. І. Висоцька, 2010;
A. R. Hurd, D. M. Anderson, 2011). У працях багатьох науковців досліджено розвиток індивідуальних рухових здатностей підлітків у літньому оздоровчому таборі з використанням комп’ютерного моделювання (П. А. Ткаченко, 2011), можливості реалізації виховного потенціалу дитячого оздоровчого табору (Н. О. Курчанова, 2006); формування ціннісних орієнтацій підлітків у таборах відпочинку (О. С. Птушкина, 2007). Ряд учених займалися також вивченням специфічної ролі дитячого табору як соціально-педагогічного середовища для раціонального фізичного виховання і розвитку підростаючого покоління (В. К. Бальсевич, Л. І. Лубишева, 2004; С. В. Галіцин, 2008; T. S. O’Connell,
B. Cuthbertson, 2009; J. Moffit, 2010). Проте у зв’язку з певною переорієнтацією дитячих оздоровчих таборів у нових соціально-економічних умовах ряд питань так і залишаються недостатньо розробленими, по-перше, перенесення акценту з ідейно-виховної прикладної функції на рекреаційно-оздоровчу, що обумовлено, з одного боку, виключенням ідеологічної спрямованості роботи дитячих літніх таборів,
а з другого – подальшим погіршенням стану здоров’я підростаючого покоління. По-друге поглибилися протиріччя між запитами, інтересами, потребами сучасних підлітків і рівнем матеріальної бази та формами і методами роботи, що пропонуються у оздоровчих таборах, які орієнтуються на традиційні, часом застарілі технології. Науково-методичні рекомендації до організації рекреаційно-оздоровчої роботи в дитячих оздоровчих таборах, пристосованої до сучасних умов, не розроблено, оскільки відсутні фундаментальні теоретичні дослідження з даної проблематики. Таким чином, значення поставленого завдання, відсутність наукових і методичних праць із даної проблеми обумовили актуальність дослідження.

Зв’язок з науковими планами, темами. Роботу виконано згідно із темою Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 pp. 3.2.7. «Теоретико-методичні засади рекреаційної діяльності різних груп населення» (номер державної реєстрації 0106U010789) та темою Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. 3.9 «Удосконалення наукових засад здоров’я, фітнесу і рекреації» (номер державної реєстрації 0111U001735).

Роль автора полягала у розробці технології організації рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів 11–14 років в умовах дитячого табору відпочинку.

^ Мета дослідження – теоретично обґрунтувати технологію організації рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11–14 років в умовах дитячого табору відпочинку, визначити її змістове наповнення та виявити умови оптимального функціонування та реалізації.

^ Завдання дослідження:

  1. Провести аналіз спеціальної літератури з проблеми організації рекреаційно-оздоровчої діяльності в дитячих таборах відпочинку.

  2. Виявити мотиви й інтереси школярів 11–14 років до рекреаційно-оздоровчих занять та визначити показники фізичного стану підлітків.

  3. Провести аналіз організації рекреаційної діяльності в дитячих таборах відпочинку.

  4. Обґрунтувати етапи та зміст технології організації рекреаційно-оздоровчої діяльності та визначити ефективність її впровадження в умовах дитячого табору відпочинку для дітей 11–14 років

^ Об’єкт дослідження – рекреаційно-оздоровча діяльність школярів 11–14 років.

Предмет дослідження – технологія організації рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11–14 років в умовах літнього табору відпочинку.

^ Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури та документальних матеріалів, контент-аналіз документальних матеріалів, соціологічні, педагогічні методи дослідження, методи дослідження психоемоційного стану, рухової активності, фізичного здоров’я, захворюваності, метод експертної оцінки, методи математичної статистики.

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

• вперше теоретично обґрунтовано технологію організації рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів 11–14 років в умовах дитячого табору відпочинку, що враховує мотивацію підлітків та спрямована на створення належних умов для фізичного та психоемоційного відновлення школярів після навчального року, на формування знань і умінь школярів із рекреаційної діяльності; визначено її змістове наповнення, умови оптимального функціонування та реалізації, відмітними особливостями технології є етапність, інтегративність, сюжетність;

• вперше здійснено комплексне дослідження організації рекреаційної діяльності дитячого табору відпочинку та обґрунтовано підходи до впровадження програми літнього відпочинку школярів 11–14 років залежно від їхніх інтересів до рекреаційних занять, що дозволяє в канікулярний період забезпечити належну рухову активність підлітків;

• вперше запропоновано систему пізнавальних (вікторини, дискусії, тематичні бесіди, конкурси), розвиваючих (сюжетно-рольові, комунікаційні ігри, майстер-класи, розважальні заходи тематичної спрямованості, шоу-програми, олімпіада) форм роботи з підвищення рівня теоретичної підготовленості підлітків з рекреаційно-оздоровчої діяльності в умовах дитячого табору відпочинку;

• доповнено теоретичні відомості про стан програмно-методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої та рекреаційної діяльності дитячих оздоровчих таборів;

• розширено уявлення про особливості змісту рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів 11–14 років;

• доповнено і розширено дані про рівень фізичного стану дітей 11–14 років, мотивацію до рекреаційно-оздоровчих занять, особливості психоемоційного стану та рухової активності підлітків.

^ Практична значущість дослідження полягає в можливості використання теоретичних, практичних доробок у практиці роботи дитячих оздоровчих таборів, у розробці та реалізації програми рекреаційно-оздоровчих занять у режимі дня дитячого табору відпочинку для дітей 11–14 років, спрямованої на покращення показників психоемоційного стану дітей, підвищення рівня рухової активності та мотивації до рекреаційно-оздоровчих занять. Розроблено практичні рекомендації для педагогічних працівників з підвищення ефективності організації рекреаційно-оздоровчої діяльності в умовах дитячого табору відпочинку.

Практичну значущість наукового дослідження підтверджено відповідними актами впровадження отриманих результатів у практику роботи літнього оздоровчого табору «Лунка»; у навчальний процес Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича та Національного університету фізичного виховання і спорту України. Всі основні положення дисертації стали підґрунтям удосконалення навчальних дисциплін «Спортивно-масова робота в таборах відпочинку» та «Рекреація у фізичному вихованні різних груп населення».

^ Особистий внесок здобувача полягає у виборі напряму досліджень, постановці завдань, визначенні методичних підходів, здійсненні аналізу науково-методичної літератури і визначенні актуальності завдань, що вивчаються, в організації і проведенні досліджень, інтерпретації результатів і формулюванні висновків. У спільних публікаціях автору належать організація досліджень, проведення аналізу даних та інтерпретація отриманих результатів.

^ Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати дослідження було представлено дисертантом на XIV Міжнародному науковому конгресі «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Київ, 2010), на III–V Міжнародних наукових конференціях молодих учених (Київ, 2010–2012), на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту на сучасному етапі і шляхи їх вирішення» (Чернігів, 2011);
на ХIII Міжнародній науково-практичній конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я» (Харків, 2011); на Міжнародній науковій-практичній конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму» (Запоріжжя, 2010); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання і спорту у ВНЗ при підготовці майбутніх фахівців в умовах Європейського освітнього простору» (Чернівці, 2010); на конференціях кафедри теорії і методики фізичного виховання та кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації НУФВСУ (2009–2011).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано
у 10 наукових працях, з яких 5 статей представлено у фахових виданнях України.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Текст дисертації представлено на 231 сторінках комп’ютерного набору, цифрові дані представлено у 30 таблицях та ілюстровано 30 рисунками. У роботі використано 245 літературних джерел.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання й методи дослідження, розкрито наукову новизну й практичну значущість роботи, визначено особистий внесок дисертанта, вказано сферу апробації результатів досліджень та кількість публікацій автора.
  1   2   3

Схожі:

Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку iconЗ дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ”
Розглядаються види туристичної діяльності, форми рекреаційного туризму, особливості рекреаційної діяльності у закладах відпочинку...
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку iconЗ дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ”
В даній програмі проводиться аналіз впровадження технологій оздоровчо-рекреаційної діяльності у різних сферах суспільства. Розглядаються...
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку iconНа оздоровчі путівки співробітники
Прошу надати пільгову путівку до дитячого оздоровчого табору моїй дитині (прізвище та ім’я дитини, рік народження) на потік
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку iconКалендар подій Прийом робіт із моменту оголошення у газеті «День» Остання дата прийому робіт
Світ очима дітей (до 18 років) за підтримки дитячого фонду ООН unicef в Україні
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку iconПравове регулювання часу відпочинку заняття 1 Теоретичні запитання
Перерви для обігріву і відпочинку та перерва для годування дітей: їхня належність до часу відпочинку. Правове регулювання вихідних...
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку iconДяченко юлія леонідівна
Фізична реабілітація дітей 4−6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку iconТетяна Радецька (Переяслав-Хмельницький) оптимізація сімейного виховання дітей засобами соціально-педагогічної діяльності в умовах сільської громади
Оптимізація сімейного виховання дітей засобами соціально-педагогічної діяльності в умовах сільської громади
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку iconОбласного семінару-навчання старших вихователів пришкільних та стаціонарних літніх оздоровчих таборів
До 20. 05. 2012 упорядкувати та видати збірку методичних матеріалів щодо організації виховної роботи в дитячих закладах оздоровлення...
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку icon“затверджую” Проректор з навчальної роботи
Періоди дитячого віку. Методика і особливості збору анамнезу життя та хвороби у дітей. Виділення епідеміологічного, спадкового, алергологічного,...
Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11 – 14 років в умовах дитячого табору відпочинку icon“затверджую” Проректор з навчальної роботи
Періоди дитячого віку. Методика і особливості збору анамнезу життя та хвороби у дітей. Виділення епідеміологічного, спадкового, алергологічного,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи