Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри icon

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Скачати 328.41 Kb.
НазваЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Дата28.09.2014
Розмір328.41 Kb.
ТипЗвіт

Додаток 1 до наказу НУФВСУ

від «___»________ 2013р. №______

Міністерство Освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з наукової роботи

д.фіз.вих., професор

В.О. Кашуба

__________________________

“____”____________20____ р.

ЗВІТ

про наукову та науково-технічну діяльність

кафедри _________________________________________

Національного університету фізичного виховання і спорту України

за 20__ рік

Завідувач кафедри

___________________________

___________________________

“____” ______________ 20___ р.

Київ – 2013

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році.

2. Оцінка виконання плану НДР.

3. Кількість викладачів і співробітників, які брали участь у виконанні плану НДР.

4. Кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій.

5. Основні наукові досягнення за звітний рік.

6. Інші важливі досягнення у науково-дослідній діяльності.

7. Недоліки в роботі та пропозиції щодо їх усунення.

ІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ВИКОНУВАЛАСЯ НА КАФЕДРІ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ

1. Відомості про теми та їх етапи, які виконувались на кафедрі у поточному році.

2. Перелік тем, що були припинені у поточному році, переведені до розряду пошукових чи основних.

3. Вчені звання, присуджені викладачам, співробітникам.

5. Відомості про винахідницьку та раціоналізаторську діяльність.

6. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.

7. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

8. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.

9. Список наукових праць, опублікованих у поточному році співробітниками, аспірантами, здобувачами та студентами кафедри.

10. Список статей, що підготовлені співробітниками, аспірантами, здобувачами та студентами кафедри та прийняті до друку у зарубіжних виданнях у поточному році.

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про науково-дослідну діяльність за 20__ рік
^

1. Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році:


а) теми згідно Зведеного плану НДР на 2011-2015 роки;

б) теми, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

в) госпдоговірні теми;

г) ініціативні теми.
^

2. Оцінка виконання плану НДР


(виконано, невиконано та причини невиконання)

3. Кількість викладачів і співробітників, які брали участь у виконанні плану НДР.


Загальна кількість співробітників кафедри ___,

з них штатні працівники ___,

сумісники ___.

Загальна кількість виконавців НДР_____,

з них штатні працівники____,

сумісники ___.

^ Список виконавців НДРп \п

ПІБ

Вчене звання, ступінь

Посада

Штатні /

сумісники

1.

2.

Всього
^


4. Кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій


Загальна кількість захищених в спеціалізованих вчених радах університету ___,

з них докторських дисертацій ___,

кандидатських дисертацій ___.

Загальна кількість захищених у спеціалізованих радах інших університетів ___,

з них докторських дисертацій ___,

кандидатських дисертацій ___ .

^ Дисертації захищені співробітниками та аспірантами, а також здобувачами інших організацій в НУФВСУ у поточному роціП.І.Б.
дисертанта

Науковий керівник (консультант)

Шифр спец-ті

Назва роботи

Дата захисту

Номер диплому та дата затвердження
МОНУкраїни

^ Дисертації захищені співробітниками, аспірантами та здобувачами НУФВСУ в інших установах у поточному роціП.І.Б.
дисертанта

Назва установи, науковий керівник (консультант)

Шифр спец-ті

Назва роботи

Дата захисту

Номер диплому та дата затвердження
МОНУкраїни^

5. Основні наукові досягнення за звітний рік.


Основні результати НДР кафедри за 20__ рік

(окремо за кожною темою НДР, що виконується на кафедрі)

Тема НДР:______________________________________________________________

Керівник: _________________________________________________________

Основні наукові результати (не більше 5рядків): ________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кількість виконавців: _____

Кількість опублікованих наукових робіт за темою ___ та їх об’єм у сторінках ____.
^

7. Інші важливі досягнення у науково-дослідній діяльності (науково-методичне забезпечення збірних команд, надання науково-методичної допомоги та ін.).


^ 8. Недоліки в роботі та пропозиції щодо їх усунення

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

ІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КАФЕДРИ _______________________ У 20__ РОЦІ
^ НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ

1

Кількість співробітників кафедри, з них: • штатних • сумісників
2

Кількість співробітників-виконавців НДР
3

Кількість аспірантів, які беруть участь у виконанні тем НДР
4

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні тем НДР
5

Загальна кількість тем, які розробляє кафедра, з них: • за спеціальністю 24.00.01 • за спеціальністю 24.00.02 • за спеціальністю 24.00.03
6

Загальний обсяг фінансування, тис.грн.
7

Кількість дисертацій, захищених співробітниками, аспірантами та здобувачами кафедри, з них: • за спеціальністю 24.00.01 • за спеціальністю 24.00.02 • за спеціальністю 24.00.03 • ін. (вказати шифр спеціальності)
8

Кількість опублікованих наукових робіт, з них: • підручників / з грифом МОНУкраїни • навчальних посібників / з грифом МОНУкраїни • методичних посібників • монографій / оформлених відповідно до вимог МОНУкраїни • публікацій у Scopus • статей у зарубіжних виданнях • статей у фахових виданнях затверджених МОНУкраїни • статей у інших виданнях • тез доповідей
9

Кількість присвоєних вчених звань
10

Кількість наукових розробок, підтверджених актами впровадження
11

Кількість авторських свідоцтв
12

Кількість патентів
13

Кількість договорів про творче співробітництво (країни, організації, інститути)
14

Загальна кількість співробітників кафедри, що приймали участь у конференціях, виставках, конкурсах / зайнятих призових місць, з них: • у міжнародних конференціях, симпозіумах • в українських конференціях, симпозіумах • у конференціях викладачів НУФВСУ • у виставках, конкурсах, конвенціях • виступи на телебаченні та радіо з проблем ФК і С
15

Загальна кількість співробітників, які беруть участь у НМЗ • збірних команд України • збірних команд областей • ШВСМ • інших команд
16

Загальна кількість організацій, яким надано науково-методичну допомогу, у тому числі: • промисловим підприємствам • ДСТ (відомствам) • ДСШ та школам-інтернатам спортивного профілю • іншим організаціям
17

Кількість премій Кабінету Міністрів України, МОНУкраїни, НОК України, Київської міської адміністрації та ін. (із зазначенням ПІБ)
18

Кількість медалей, урядових нагород (із зазначенням ПІБ)
19

Інші нагороди, дипломи, премії, грамоти (із зазначенням ПІБ)
ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ВИКОНУВАЛАСЯ НА КАФЕДРІ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ
^

1. Відомості про теми та їх етапи, які виконувались на кафедрі у поточному році


Шифр теми

Назва теми

Керівник теми

Етапи виконання у поточному році

Термін виконання

Кошто-рисна вартість, тис.грн.

Початок робіт по темі

Закінчення

по плану

факти-чно


^

2. Перелік тем, що були припинені у поточному році, переведені до розряду пошукових чи основних


№ з/п

Шифр і назва теми

ПІБ керівника теми

Термін і початок роботи

Фактичні витрати на момент припинення теми

Підстава для припинення розробки теми (№ і дата документу)

Пропозиції щодо використання проміжних результатів

1.2.

^

3. Вчені звання, присуджені викладачам, співробітникам у поточному році


№ п/п

Прізвище, імя, по-батькові

Звання

Номер і дата дипломуОбовязково надаються ксерокопії дипломів у відділ докторантури та аспірантури!

^ 4. Перелік наукових розробок, впроваджених у поточному році та запропонованих до впровадження на державному рівні

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)Увага!!! Обов'язкове заповнення усіх даних згідно таблиці. Особливу увагу слід приділити 3-й та 6-й колонці. У відділ докторантури та аспірантури надати копії актів впровадження, авторських свідоцтв, патентів.

^ 5. Відомості про винахідницьку та раціоналізаторську діяльність кафедри у поточному роціз/п

Найменування винаходів, пропозицій

№ авторського посвідчення

Авторський колектив

В якому році розроблено

Очікуваний чи отриманий ефект

1.
6. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

(спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання; вказати усі установи, з якими заключено угоди про співробітництво, № та термін дії угоди) (до 20 рядків)

7. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

^ 8. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність студентів та молодих вчених кафедри у студентському науковому товаристві)


^ Науково-дослідна робота студентів та молодих учених
кафедри за звітний період


Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях на кафедрі

Кількість молодих учених, які працюють на кафедрі

Кількість молодих учених, які залишилися на кафедрі після закінчення аспірантури

К-ть

ПІБ

К-ть

ПІБ

К-ть

ПІБ

20__
^ Участь студентів у конференціях, студентських олімпіадах та конкурсах

у поточному році

№ п/п

Олімпіада, конкурс

Місце проведе-ння

Дата проведе-ння

К-ть студентів-учасників з кафедри

ПІБ студентів перемож-ців

Призові місцяОлімпіада: «Олімпійський та професійний спорт»


Олімпіада: «Фізичне виховання»


Олімпіада: «Фізична реабілітація»


Олімпіада: «Фітнес та рекреація»


Конкурс наукових робіт


Загальноуніверситетські конференції


Всеукраїнські конференції


Міжнародні конференції
^ 9. Список наукових праць, опублікованих у поточному році співробітниками, аспірантами, здобувачами та студентами кафедри

^ Підручники з грифом МОНУкраїни

№ з/п

Автори

Назва

Назва видання, місто, де опубліковано роботу

Рік видання, кількість сторінокПідручники

№ з/п

Автори

Назва

Назва видання, місто, де опубліковано роботу

Рік видання, кількість сторінок^ Навчальні посібники з грифом МОНУкраїни

№ з/п

Автори

Назва

Назва видання, місто, де опубліковано роботу

Рік видання, кількість сторінок^ Навчальні посібники

№ з/п

Автори

Назва

Назва видання, місто, де опубліковано роботу

Рік видання, кількість сторінок^ Методичні посібники

№ з/п

Автори

Назва

Назва видання, місто, де опубліковано роботу

Рік видання, кількість сторінокМонографії (вказати які з них оформлені відповідно до вимог МОНУкраїни)

№ з/п

Автори

Назва

Назва видання, місто, де опубліковано роботу

Рік видання, кількість сторінок

(Надати до відділу докторантури та аспірантури ксерокопії та відсканований варіант у електронному виді титульних аркушів і сторінки з зазначенням бібліографічного опису підручників, посібників та монографій.)

^ Надруковані статтіАвтор

Назва

роботи

Назва

видання

Кількість сторінок

публікації,

номер випуску

Вид публікації

(стаття, тези та ін.)

Вид

видання

Науковометрична база

в якій зареєстроване

видання (Scopus, РИНЦ)

Наявність імпакт фактору

Штатні/ сумісники
фахове

зарубіжне

інші


^ 10. Список статей, що підготовлені співробітниками, аспірантами, здобувачами та студентами кафедри та прийняті до друку у поточному році
Статті поданні до друкуАвтор

Назва

роботи

Назва

видання

Кількість сторінок

публікації,

номер випуску

Вид публікації

(стаття, тези та ін.)

Вид

видання

Науковометрична база

в якій зареєстроване

видання (Scopus, РИНЦ)

Наявність імпакт фактору

Штатні/ сумісники
фахове

зарубіжне

іншіОбов'язковими є всі поля для заповнення!!!

Додаток 2 до наказу

від « ___»_________ 2013 р. №______
Міністерство Освіти І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет фізичного виховання і спорту України

03680, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1, тел.: 220-40-92
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

д.е.н., професор Є. В. Імас

__________________________

"___"_______________ 2013 р.
державної реєстрації: ____________

Індекс УДК ____________
проміжний звіт

про виконання науково-дослідної роботи за 2013 рік

по темі ____

«_____________________________»

(назва теми)
Підстава для виконання: Зведений план НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2011-2015 роки

Організація-замовник: Міністерство освіти і науки України
Термін виконання:

Початок: __________________

Кінець: ___________________

Тема: (патентна; не патентна);

^ Керівник теми: Проректор з наукової роботи: д.фіз.вих, професор

Кашуба В.О.
……………………..

_______________________ ________________________

«_____»____________2013 р. «_____»____________2013 р.

Київ-2013
Додаток 3 до наказу

від «___»_________ 2013 р. №______

^ СПИСОК ВИКОНАВЦІВП.І.Б

Вчений ступінь, звання

Посада

Підпис

1

2

3

Додаток 4 до наказу

від «___»_________ 2013 р. №______

^ ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

держ. реєстрації:__________________

Шифр теми :________________________

Назва розробки:______________________

Назва етапу:_________________________

Умови поширення в Україні: (дозволяється копіювати, не дозволяється копіювати)

Обсяг фінансування у звітному році____ тис. грн.
^

Умови передачі зарубіжним країнам: (дозволяється копіювати, не дозволяється копіювати)


Кількість сторінок:__________


Використано першоджерел:

Всього__, з них навчальних посібників ___, методичних посібників ____, монографій ___, статей ____, тез ___, дисертацій ___, нормативних матеріалів ___, авторських посвідчень ___, патентів ____, актів впровадження ____.
Реферат

Ключові слова: (5 – 6 слів)

Мета дослідження:____________________

Мета етапу дослідження:_______________

Об'єкт дослідження :__________________

Предмет дослідження:_________________

Методи досліджень:___________________

Результати дослідження: (не більше 5 – 6 рядків)

Опис науково – технічної продукції: ________________________________

Технічні переваги. Науково-технічний рівень щодо кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів (прототипів):__________________________________

Економічні переваги:_____________________________________________

Вплив на зовнішнє середовище. Екологічність_________________________

Керівник теми ________________________

Додаток 5 до наказу

від «___»_________ 2013 р. №______

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою_______

"__" _________2013р.

ВІДДІЛ (КАФЕДРА)

__________________________________________________________

Індивідуальний план роботи виконавця __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

^ Назва теми: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________

 1. Розділ теми виконавця

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Керівник __________________________________________________________________

 1. Початок роботи_______________________________________________

Закінчення роботи ____________________________________________

 1. Завдання дослідження _________________________________________

 2. Основні методи дослідження ___________________________________
  _____________________________________________________________
  _____________________________________________________________
  _____________________________________________________________

 3. Результати роботи _____________________________________________________________
  _____________________________________________________________

 4. Шляхи впровадження у практику ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Доповіді та повідомлення по темі
  __________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Календарний план роботи
Етапи роботи

Конкретний зміст етапів

Терміни

План

Контроль виконання

Виконавець _______________

(підпис)

Керівник теми _______________

(підпис)

Схожі:

Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році: 3
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Розробка принципів побудови переносної імпульсної техніки багатопланового захисту для професійних рятувальників
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
...
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconЗвіт про наукову діяльність кафедри за 2012 рік на аркушах Завідувач кафедри піб підпис Чернівці 2012
Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень за 2012 р
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Університет потужний навчально-науково-виробничий комплекс в склад якого, крім навчальних структур, входять
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconПоложення (норми) чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи