Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” icon

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
Скачати 238.38 Kb.
НазваПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
Дата04.09.2012
Розмір238.38 Kb.
ТипДокументи


Міністерство фінансів України


Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі


ПРОГРАМА

вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08.00.02

Світове господарство і міжнародні економічні відносини ”


Київ-2011

Укладачі:

д.е.н., проф. Андрійчук В.Г.

к.е.н., доц. Ковалевський Л.Г.


Рецензенти-

д.е.н., проф. Пугачов М.І.

д.е.н., доц. Скрипниченко М.І.


Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 29.08.2011 р.

1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини:

основні риси та тенденції і закономірності розвитку

Сутність та структурні елементи світового господарства. Світове господарство - об'єкт вивчення теорії міжнародних економічних відносин.

Сутність категорій світової економіки та міжнародних економічних відносин. Основні форми міжнародних економічних відносин та діалектика їх взаємозв’язку. Генезис системи міжнародних економічних відносин. Вплив процесів поділу праці на світове господарство.

Нові тенденції в розвитку міжнародних економічних відносин та міжнародного поділу праці.

Закони і закономірності розвитку світового господарства у історичному контексті.

Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Тенденції інтернаціоналізації і циклічність світогосподарського розвитку.

Фактори та особливості еволюції міжнародних економічних відносин, її кількісний та якісний аналіз. Прогнозування та моделювання розвитку міжнародних економічних відносин.

^ 2. Світове господарство і національна економіка

Основні моделі розвитку розвинених, нових індустріальних країн і країн з транзитивною економікою.

Зовнішньоекономічні зв'язки держави - складова частина міжнародних економічних зв'язків, світового господарства.

Об'єктивна необхідність міждержавних економічних зв'язків та взаємна зацікавленість у їх розвитку. Механізми двосторонніх міждержавних відносин. Багатостороннє міжнародне економічне співробітництво.

Світове господарство та особлива роль закону вартості у взаємодії господарських систем різних країн. Тенденції розвитку світової економіки у сучасних умовах.


^ 3. Міжнародний поділ праці - основа формування світового господарства

Поділ праці як форма виробництва, історичний генезис поділу праці. Сутність понять "поділ праці", "суспільний поділ праці", "територіальний поділ праці", "міжнародний поділ праці". Міжнародний поділ праці як продукт розвитку технологічної революції. Взаємозв'язок світового ринку і міжнародного поділу праці. Міжнародний поділ праці як основа міжнародних економічних відносин.

Головні фактори розвитку міжнародного поділу праці: фактори природного та суспільного характеру. Модифікація системи міжнародного поділу праці під впливом НТР та глобальної соціально-економічної трансформації.

Форми і види міжнародного поділу праці, спеціалізація і кооперування виробництва. Діалектика міжнародного поділу та міжнародної кооперації праці й виробництва. Головні показники міжнародної спеціалізації окремих країн, регіонів світу. Економічна ефективність міжнародного поділу праці.

Формування експортного профілю економіки України. Порівняльні і конкурентні переваги економіки України в міжнародному поділі праці.

^ 4. Розвиток міжнародних торговельно-економічних відносин


Місце міжнародної торгівлі в міжнародних економічних відносинах. Показники та форми міжнародної торгівлі.

Сучасні зарубіжні концепції з питань міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг А.Сміта. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо. Теорія Хекшера-Оліна. Парадокс В.Леонтьєва. Неофакторна модель міжнародної торгівлі. Неотехнологічні моделі міжнародної торгівлі.

Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання: преференційні та дискримінаційні торговельні режими. Механізми, особливості та сфери застосування зустрічної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі товарами та послугами. Тенденції розвитку міжнародного торговельно-економічного посередництва.

Сутність, рівні та головні тенденції розвитку системи регулювання міжнародних торговельно-економічних відносин. Лібералізація і протекціонізм у міжнародних торговельно-економічних відносинах та типи зовнішньоторговельних політик держав. Тарифні та нетарифні методи зовнішньоторговельної політики. Адміністративні та економічні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Суть і сучасні форми протекціонізму. Генеральна угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ) і її роль в розвитку міжнародної торгівлі. Світова організація торгівлі (СОТ) та її вплив на національні торговельні політики. Характеристика багатосторонніх угод з торгівлі товарами. Основні правила міжнародної торгівлі послугами, торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в системі СОТ. Сутнісна характеристика форм та методів комерційної дипломатії.

Сутність, функції та етапи розвитку світового ринку товарів та послуг. Система показників розвитку міжнародної торгівлі та методологія їх розрахунку. Сучасна структура світового ринку товарів та послуг. Товарна структура світового ринку та тенденції її розвитку. Географічний розподіл міжнародної торгівлі. Головні причини і наслідки збільшення взаємної торгівлі між промислово розвинутими державами. Місце нових індустріальних країн та країн з транзитивною економікою в світовій торгівлі.

Послуги як найбільш динамічний фактор сучасної світової торгівлі. Зростання значення патентно-ліцензійної торгівлі в умовах технологічної революції. Методи міжнародної торгівлі та їх розвиток. Торгівля напряму і через посередників. Аукціонна торгівля, міжнародні торги, біржі.

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Види цін. Цінові знижки. Базові умови поставки. Принципи, суть і рівні регулювання міжнародних торговельних відносин. Теорія тарифів. Кредитування зовнішньої торгівлі.

Зростання ролі зовнішньої торгівлі в розвитку економіки окремих країн. Обсяг, структура і динаміка міжнародної торгівлі в сучасних умовах.


^ 5. Міжнародний рух капіталу

Мотивація і сутність міжнародного руху капіталу. Еволюція теорій міжнародного руху капіталу. Цілі і форми вивозу капіталу. Підприємницький, позичковий капітал. Міжнародний кредит: сутність, теоретичні концепції, функції, універсальні принципи, основні види. Формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів. Функціональна структура: світовий грошовий ринок і світовий ринок капіталів. Основні міжнародні фінансові центри, передумови їх виникнення та особливості функціонування. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. Розвиток євро кредитування, лізингу, факторингу, форфейтингу. Кредитні інструменти фондового ринку. Методи та інструменти регулювання міжнародних кредитних відносин.

Інституційна структура ринку позичкових капіталів. Транснаціональні банки. Фінансові компанії. Фондові біржі. Валютна структура світового ринку позичкових капіталів. Євроринок. Масштаби, структура і динаміка міжнародного руху капіталу. Заборгованість країн та можливі шляхи її подолання.

Аргументація, вибір видів та обумовленість офіційної допомоги розвитку. Оцінка ефективності офіційної допомоги розвитку в контексті національних інтересів донорів та реципієнтів. Методи та інструменти надання офіційної допомоги розвитку та її регулювання.

Ринок капіталу у сучасній структурі світового фінансового ринку. Становлення та закономірності розвитку світового ринку капіталу, його функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку кредитів.


^ 6. Міжнародна інвестиційна діяльність

Міжнародна інвестиційна діяльність, її сутність, фактори та інфраструктура.

Прямі інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Види і форми прямих іноземних інвестицій. Обсяги, динаміка і структура прямих зарубіжних інвестицій. Головні потоки міжнародного капіталообміну. Регулювання прямих інвестицій на національному та міжнародному рівнях.

Головні форми спільного міжнародного підприємництва. Транснаціональні корпорації, стратегічні альянси, спільні підприємства, вільні економічні зони та їх роль в сучасному світовому господарстві.

Прямі іноземні інвестиції в економіці України.

Міжнародне портфельне інвестування. Сутність та сучасні теорії портфельного інвестування. Міжнародні фондові біржі та торговельно-інформаційні системи, їх роль у торгівлі цінними паперами.

Міжнародний інвестиційний ринок і його сегментація. Особливості функціонування міжнародного ринку цінних паперів.

^ 7. Міжнародна трудова міграція і світовий ринок праці

Масштаби, форми і основні напрямки сучасних міграційних процесів. Міграція населення і міграція робочої сили. Суть і чинники міжнародної міграції робочої сили. Види міжнародної міграції робочої сили. Місце мігрантів в структурі сучасного ринку праці. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції. "Відплив умів" в сучасних міграційних процесах, його причини, напрямки, кількісна та якісна оцінка. Формування і розвиток світових ринків робочої сили.

Сутність та структура світового ринку праці. Шляхи формування та особливості функціонування міжнародного ринку праці. Світові центри тяжіння робочої сили та їх порівняльна характеристика.

Проблеми боротьби з торгівлею людьми. Сучасні механізми регулювання міжнародних міграційних процесів. Методи та рівні регулювання міграції трудових ресурсів.

Роль міжнародних організацій в регулюванні міграційних процесів. Міжнародна організація праці (МОП), її завдання, структура і напрямки діяльності. Соціальні аспекти міжнародної міграції робочої сили. Україна у світових міграційних процесах робочої сили.


^ 8. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

Світова валютна система: сутність та елементи. Поняття валюти та її види. Конвертованість валют. Валютний паритет. Теорії валютних курсів і валютна політика.

Європейська валютна система: структурні принципи та етапи розвитку. Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту, Бреттон-Вудська і Ямайська валютна системи. Причини та напрями реформування світової валютної системи. Міжнародний валютний фонд. Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

Становлення світового валютного ринку, його сучасна сутність, функції і структура. Закономірності і новітні тенденції розвитку світового валютного ринку та механізми забезпечення його рівноваги.

Валютні ринки, їх види та структура. Котирування валют. Валютні операції, їх різновиди та технології проведення. Валютний ризик і методи його зменшення. Валютний арбітраж, його вплив на формування інтегрованого ринку іноземних валют. Механізм і особливості функціонування ринку євровалют. Місце валютних бірж в структурі світового валютного ринку.

Міжнародні розрахунки, їх основні форми. Механізм і схеми здійснення міжнародних розрахунків. Інтернат в системі міжнародних розрахунків. Державне регулювання системи міжнародних розрахунків.

Платіжний баланс, його структура та методологія складання. Методи регулювання платіжного балансу. Стан платіжного балансу і валютна політика держави. Фінансові кризи та їх вплив на світогосподарський розвиток.


^ 9. Теорія і практика управління міжнародним бізнесом

Сутність, еволюція та характеристика основних форм міжнародного бізнесу. Становлення і розвиток національних і міжнародних шкіл менеджменту. Типізація та основні різновиди міжнародних ділових стратегій. Сучасні методи прийняття рішень та управлінська результативність міжнародних корпорацій. Організаційні структури і культури міжнародних корпорацій.

Моделі лідерства в міжнародному менеджменті. Системи контролю і моніторингу в міжнародних корпораціях.

Сутність та порівняльна характеристика форм міжнародного маркетингу. Базові проблеми і рішення у міжнародній маркетинговій діяльності: оцінка потенціалу інтернаціоналізації, методи та механізми пошуку ринкових можливостей, сегментація світового ринку та позиціонування. Маркетингові технології початкового етапу міжнародної діяльності: вибір цільового ринку, створення стратегії виходу та обґрунтування моделі присутності фірми на зарубіжному ринку. Міжнародний маркетинг у зміцненні ринкових позицій та створенні конкурентних переваг: створення міжнародної маркетингової стратегії, формування міжнародного комплексу маркетингу, управління маркетинговою діяльністю фірми. Сучасні проблеми та тенденції розвитку міжнародного маркетингу.


^ 10. Інтеграційні процеси в світовому господарстві

Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції. Об'єктивні і суб'єктивні передумови розвитку інтеграційних процесів. Рівень і зміст інтеграції в різних секторах світового господарства.

Регіональний характер міжнародної економічної інтеграції.

Форми і стадії розвитку економічної інтеграції: вільна торгівля, митний союз, спільний ринок, економічний союз, повна інтеграція. Еволюція теорій і сучасна практика міжнародної інтеграції.

Аналіз сучасних економічних угрупувань. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Європі. Європейський Союз (ЄС). Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Умови і передумови загальноєвропейської економічної інтеграції.

Середньоєвропейське економічне угрупування Вишгородська "четвірка". Чорноморська економічна зона. Цілі та напрями діяльності Чорноморського економічного співробітництва.

Потенціал та перспективи Єдиного економічного простору.

Інтеграційні процеси в Північній Америці (НАФТА). Особливості розвитку Інтеграційних процесів на азіатському континенті.

Інтеграційні угрупування в країнах, що розвиваються. Південно-Східна Азія - АСЕАН. Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК). Південноамериканська економічна система (ПАЕС), Спільний ринок країн Південного конусу (МЕРКОСУР), економічні союзи в Африці, Магрибське економічне співробітництво, митний і економічний союзи Центральної Африки (ЮДЕАК) та ін. Причини і особливості інтеграційних процесів в країнах, що розвиваються. Перспективи участі в міжнародних інтеграційних об'єднаннях.

^ 11. Глобальні проблеми сучасного світового господарства

Суть і об'єктивні передумови виникнення глобальних проблем світової економіки. Поняття "глобальні проблеми". Класифікація глобальних проблем світової економіки і причинно-наслідкові фактори їх формування. Глобальні проблеми і їх вплив на світовий розвиток. Глобальні проблеми і виклики економічного розвитку. Підходи до вирішення глобальних проблем.

Світова продовольча проблема: масштаби і перспективи. Загострення світової екологічної проблеми на сучасному етапі. Проблема сировини і її вплив на світовий економічний розвиток. Глобальна енергетична проблема і шляхи її вирішення. Необхідність боротьби з тероризмом як глобальна проблема.

Соціально-політичні проблеми. Глобальні проблеми, пов'язані з подоланням наслідків колоніалізму і неоколоніалізму, відсталості, бідності і голоду. Група глобальних проблем техніко-економічного і екологічного характеру. Глобальні проблеми світового господарства, які визначаються розвитком науково-технічного прогресу, освіти, культури, зростанням народонаселення, посиленням охорони здоров'я, необхідністю біологічної адаптації людини.

Питання забезпечення національного суверенітету в умовах загострення глобальних проблем світового господарства.

Формування глобальної економічної системи. Інтелектуалізація світогосподарського розвитку і міжнародний науково-технологічний обмін. Соціальні виміри глобального економічного розвитку. Конкурентоспроможність суб’єктів бізнесу в глобальному середовищі. Міжнародні стратегії розвитку за умов глобалізації.


^ 12. Україна у світовій економіці та міжнародних економічних відносинах


Методологія позиціонування України в сучасній світогосподарській системі. Проблеми включення України в систему світогосподарських зв'язків. Процес ринкових трансформацій української економіки. Потенціал і проблеми транснаціоналізації економіки України. Розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва і стратегічне партнерство. Регіонально-інтеграційні пріоритети національного економічного розвитку. Взаємодія України з міжнародними економічними організаціями. Перспективи України в глобальній економічній системі.

Торговельно-економічні відносини України з країнами ЄС.

Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами СНД.

Співпраця України в організації Чорноморського економічного співробітництва.

Розвиток міжнародної економічної діяльності України. Формування експортного профілю економіки України. Порівняльні і конкурентні переваги економіки України в міжнародному поділі праці. Обсяги, характер та структура зовнішньоекономічних зв'язків України. Інтенсифікація, диверсифікація і структурна оптимізація зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Політика України на світовому ринку прямих і портфельних інвестицій. Ефективність участі України в міжнародних валютно-фінансових і кредитних установах. Україна як реципієнт і донор офіційної допомоги розвитку. Становлення національної валютної системи. Удосконалення технологій міжнародних розрахунків. Структура та особливості формування платіжного балансу України. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її вирішення. Україна в процесах міжнародної трудової міграції. Регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.


^ 13. Економічна інформатика та комп’ютерна техніка

Статистичні дослідження в економіці. Методика використання статистичних функцій в економічних дослідженнях. Основні статистичні характеристики рівня та вартості життя населення. Статистика результатів виробництва товарів та послуг, товарного та фінансового ринків, цін та ціноутворення на макрорівні. Кореляційно-регресійний аналіз та його застосування в економічних дослідженнях. Основні поняття теорії статистики. Обробка статистичних даних. Методи багатофакторного регресійного аналізу. Сутність та методи економічного аналізу. Сітковий графік комплексу робіт.

Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ та процесів. Економічні проблеми та прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Загальна характеристика економіко-математичних методів. Методи та моделі прогнозування економічної динаміки. Регресійні моделі, їх позитивні якості та недоліки. Моделі міжгалузевого балансу. Економічна сутність, постановка окремих задач нелінійного програмування, методи їх розв’язання. Економічна сутність, постановка та моделі основних типів задач лінійного програмування, методи їх розв’язання, аналіз оптимального плану.

Економічна інформатика та інформація. Економічна інформація: властивості, структура, подання, оцінювання. Загальна характеристика та класифікація систем обробки економічної інформації. Класифікація та основні характеристики операційних систем. Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа INTERNET, її служби та сервіси. Новітні інформаційні технології та схема розвитку інформаційних систем. Основи комп’ютерних технологій та їх застосування в економіці. Характеристика системи баз даних в EXCEL, іменування бази, форматування даних, використання списків тощо. Технологія проектування та створення бази даних в Microsoft ACCESS. Система управління базами даних, реалізованих в середовищі WINDOWS.

Системний аналіз і методи прийняття рішень. Організаційно-технологічні аспекти систем підтримки прийняття рішень. Системний аналіз в управлінні. Теорія ігор та її застосування до задач прийняття рішень. Інформаційне забезпечення системного аналізу. Роль прогнозування в управлінні. Принципи реалізації системи соціально-економічного прогнозування. Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. Організаційно-технологічні аспекти систем підтримки прийняття рішень. Етапи і зміст експертних процедур прийняття рішень.

Інформаційні системи. Системи обробки економічної інформації. Автоматизована обробка інформації з управління виробництвом. Бухгалтерські інформаційні системи. Експертні системи. Бази знань, технологія формування та управління ними. Інтелектуальні інформаційні системи. Інформаційні системи маркетингових досліджень. Інформаційні системи організаційного управління: банківські, фінансові тощо. Інформаційно-пошукові системи. Корпоративні інформаційні системи.

^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


для підготовки до вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08.00.02 „Світове господарство і міжнародні економічні відносини ”


 1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. – К.. Саммит-книга.

 2. Андрійчук В.Г. Економічна безпека України: стан, критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення / Економічна безпека і виклики сьогодення // Зб. матер. XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 р. – К.: УДУФМТ, 2010.

 3. Андрійчук В.Г., Хрупов Є.В. Ідентифікація Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи досягнення // //Економічний часопис –ХХІ. Науковий журнал. – 2011. - № 3-4.-С. 6-9.

 4. Андрійчук В.Г., Хрупов Є.В. Теоретичні аспекти окремих елементів промислової складової зовнішньоекономічної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. № 4-5. – С. 9-16.

 5. Андрійчук В.Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізми їх реалізації Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. № 1. – С. 4-8.

 6. Андрійчук В.Г. Декларативність і віртуальність набуття Україною асоціації з ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. № 1.- С.5 -9.

 7. Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії наслідків впливу фінансової кризи та спорадичні потуги їх локалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009, №87, Ч.І. – С. 16-20.

 8. Андрійчук В. Шляхи оптимізації платіжного балансу України та зовнішньоторговельного балансу регіонів в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/desember08/22.htm на 22.12.2008 р.

 9. Андрійчук В.Г. Проблеми платіжного балансу та зовнішньої торгівлі в умовах фінансової кризи: гіпотетичні й реальні шляхи і заходи їх вирішення // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. № 6.- С. 5 -9.

 10. Андрійчук В.Г. Сталий розвиток: теоретико-методологічні стратегії й реалії його реалізації в господарському просторі та на вітчизняних тернах //Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. № 4.- С. 5 -11.

 11. Андрійчук В.Г. „Китайське чудо” на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтригуючі можливості їх ефективного використання в Україні// Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. - №1. – С.5-10.

 12. Андрійчук В.Г. Компаративність динаміки зрушень, характерних світовій економіці, міжнародній торгівлі, та реалії і потенційні можливості активізації розвитку виробничо-торговельної сфери України // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. - №5. – С.8-11.

 13. Белінська Г.В., Кулінська С.В. Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансових ринків у кризових умовах / Фінанси України. – № 1. – 2010.

 14. Белорус О.Г. Глобальное конкурентное пространство: монография/ О.Г.Белорус и др. – К.: КНЕУ, 2008. – 720 с.

 15. Білорус О.Г., Гаврилюк О.В. Глобальний конкурентний аутсорсинг: Монографія. – К.: КНЕУ, 2010. – 349 с.

 16. Білорус О. Сучасна світова фінансово-економічна криза як прояв тотальної кризи системи глобалізму //Економічний часопис –ХХІ. Науковий журнал. – 2008. - №11-12.-С.

 17. Бобров Є.А. Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи і її вплив на економіку України / Фінанси України. – № 12. – 2008.

 18. Богдан Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України// Фінанси України. – 2011. - № 1. –С. 13-22.

 19. Бочан І.О. , Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 403 с.

 20. Бугулов В.М. Світова фінансова криза: причини виникнення – шляхи подолання / Зб. матер. XІ Міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2008 р. – К.: УДУФМТ, 2008.

 21. Бугулов В.М. Якісна національна валюта – необхідна умова економічної безпеки України під час подолання наслідків світової фінансової кризи / Економічна безпека і виклики сьогодення / Зб. матер. XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 р. – К.: УДУФМТ, 2010.

 22. Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік // Економіка України. -2010. –С. 67-78.

 23. Вахненко Т.П. Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання / Фінанси України. – № 10. – 2008.

 24. Воронин В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М. Мировое хазяйство и экономика стран мира/ Под ред. В.П. Воронина. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с.

 25. Воронкова О.М., Пузакова Е.О. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: Учебник. – 2-е изд, доп.и перераб. –М.: Экономистъ, 2008. – 624 с.

 26. Газізуллін У.Ф., Гончар М.М., Коломієць О.В. та інші. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / за ред.. Мартинюка В.М. / Український незалежний центр політичних досліджень. – К.: Агентство «Україна», 2009.

 27. Гальчинський А. Лібералізм: уроки для України/ А.С.Гальчинський. – К.: Либідь, 20011. – 288 с.

 28. Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення / А.Гальчинський// Економіка України. – 2009. - № 1. – С.4-18.

 29. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. –К.; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – 864 с.

 30. Геєць В.М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) //Фінанси України. – 2011. - №2. С. 11-23.

 31. Геєць В. М. Конфігурація геополітичної карти світу та її проблемність // Економіка України. – 2011. - №1. – С. 4–15.

 32. Геєць В. М. Формування і розвиток фінансової кризи 2008-2009 років в Україні // Економіка України. – 2010. - №4. – С. 5–15.

 33. Геєць В. М. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України // Економіка України. – 2010. - №3. – С. 4–20.

 34. Геєць В. М. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці. Том 2 – Інноваційно-технологічний розвиток економіки [Текст] В.М.Геєць, В.П.Семиноженко, Б.Є.Квасюник. – К.: Фенікс. – 2007. – 458 с.

 35. Гребельник О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. З-тє вид. Перероб. і доповн. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

 36. Даниленко А., Домрачев В. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української економіки у 2011-2012 роках// Вісник Національного банку України. – 2011. -№ 5. –С.10-15.

 37. Дибкова М.Л. Інформатика та комп’ютерна техніка. Київ: Академія, 2002. 318 с.

 38. Довгаль О.А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки (питання теорії і методології) / О.А.Довгаль. – Х.: Вид-во НУА, 2004. – 320 с.

 39. Додж Марк, Эффективная работа с Microsoft Excel-97, М., 1998

 40. Дорошенко І.В. Глобальна світова криза та її вплив на банківський сектор України / Актуальні питання економіки. - № 1. – 2009.

 41. Економічна безпека: Навч. посіб./ За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.

 42. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [Геєць В.М., Александрова В.П., Артьомова Т.І., Бажал Ю.М. та ін.]; за ред. Геєць В.М. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, Фенікс, 2008. – 692с.

 43. Економічні проблеми ХХІ ст.: міжнародний та український виміри/За ред. С.І.Юрія, С.В.Савельєва. –К.: Знання, 2007. – 595 с.

 44. Єрмолаєв А. Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія. – К. : НІСД, 2010.- 528 с.

 45. Єрохін С.А., Кириченко О.А. Оцінювання сучасного стану соціально-економічного розвитку України і напрями її трансформації//Актуальні проблеми економіки. – 2011. -№ 5. –С.27- 41.

 46. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991 № 959-XII // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12 на 23.12.2010 р.

 47.  Закон України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” вiд 31.10.2008  № 639-VI // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=639-17 на 23.12.2010 р.

 48. Інформаційні системи та технології в економіці. Ред. Пономаренко В.С. Київ: Академія, 2002, 542 с.

 49. Кальченко Т.В. Глобальний етап розвитку міжнародної торгівлі: якісні характеристики та закономірності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. № 2. – С. 23-27.

 50. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: Навч.посіб./ Т.В.Кальченко. – К.: КНЕУ, 2009. – 364 с.

 51. Канаев Є., Курилко А. Юго-Восточная Азия в условиях мирового финансово-экономического кризиса / Мировая экономика и международные отношения. - № 4. – 2010.

 52. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов.- М.: Международные отношения, 2006. – 416с.

 53. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 534 с.

 54. Клочко В. Глобалізація та особливості сучасної економічної кризи // Економіка України. – 2011. - № 9. – С.27-37.

 55. Ковалевський Л.Г. Зовнішня торгівля України в умовах світової фінансово-економічної кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. №4-5. – С. 84-87.

 56. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка. 3-є видання. Навчальний посібник. – М: - Вид-ЦУЛ, 2009. – 450 с.

 57. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. 7-ме вид. стер. –К.: Знання, 2008. -406 с.

 58. Козюк В. Валютні резерви в умовах глобальної фінансової кризи та у посткризовій перспективі. – Вісник НБУ, 2010, №10. – С. 59-60.

 59. Колодко Г. Мир в движении [Текст] / Г.Колодко – М.: Магістр, 2009. – 575 с.

 60. Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження // Економіка України. - № 4. – 2010.

 61. Кузнєцова Л. Цінові шоки 2006-2009 рр. та їх наслідки для економіки України// Економіка України. Науковий журнал. – 2010. -№5. –С.70-83.

 62. Кредісов А., Літовченко Б. Стратегічний менеджмент на початку ХХІ ст.: зміна парадигми // Економіка України. – 2011. - № 2. – С.28-37.

 63. Кучма Л.Д. Зламане десятиліття. –К.: «Інформаційні системи». – 2010. – 560 с.

 64. Лібанова Е. М. Соціальні проблеми і соціальні важелі конкурентоспроможності української економіки // Демографія та соціальна економіка. К.: – 2009, № 2 (10). – С. 5-19.

 65. Лисенков Ю.М., Коваль О.П. Інфраструктура фінансового ринку: Навчальний посібник за ред. І.В. Педь. - К.: Зовнішня торгівля, 2011. – 180 с.

 66. Лисенков Ю.М., Педь І.В. Податкова система у схемах, діаграмах, таблицях: навч. посібник / Ю.М. Лисенков, І.В. Педь / за заг. ред. І.В. Педь. – К.: Зовнішня торгівля, 2011. - 188 с.

 67. Лисенков Ю.М. Міжнародні фінанси: Навч. посібник для дистанційного навчання / Ю.М. Лисенков, О.А. Іващенко, О.В. Музиченко. - К.: Університет «Україна», 2007. – 211 с.

 68. Литвиненко О.В. Інформаційний простір як чинник забезпечення національних інтересів України. К. 1998.

 69. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч. посібник /Д.Г.Лук’яненко – К.: КНЕУ, 2005 – 204 с.

 70. Луніна І. Державні фінанси та інфраструктурні проблеми розвитку економіки // Економіка України. -2011. - № 8. – С.46-56.

 71. Макогон Ю. Стратегия выхода экономики Украины из кризиса //Економіст. – 2009. - № 12. – С. 28-32.

 72. Международные ресурсы Интернет. Web 2000. “Питер” Санкт-Петербург, 2000 г.

 73. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник./За ред. А.О. Задої. – К.: Знання, 2007. – 332 с.

 74. Международные стратегии экономического развития: Учеб. Пособие / Под ред. Ю.В.Макогона. –К.: Знание, 2007. – 461 с.

 75. Международные экономические отношения. Под ред. Рыбалкина В.Е. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 591 с.

 76. Міжнародна економіка /А.П. Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін. За ред. А.П. Румянцева. 3-тє вид, перероб. і допов. –К.: Знання, 2006. – 479 с.

 77. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. Електронна версія. www. president. gov. ua.– К., 2011. – 416 с.

 78. Онищенко В. Модернізація як імператив розвитку України // Економіка України. – 2011- - № 7. – С. 4-14.

 79. Онищенко В. Основні концептуальні положення сучасного міжнародного менеджменту [Текст] / В.П.Онищенко // Економіка України. – 2008 - № 11. – С. 4-14.

 80. Онищенко В.П. Соціальний контекст євроінтеграційної стратегії України [Текст] /В.П.Онищенко // Економічна теорія. – 2008 - № 2. – С. 60-74.

 81. Онищенко В.П. Україна на світових ринках високотехнологічної продукції [Текст] /В.П.Онищенко // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007 - № 1. – С. 27-33.

 82. В.Пасько. Access 97. Система управления реляционными базами данных. Дюссельдорф-Санкт-Петербург-Москва-Киев, 1997

 83. В.Пасько. Word 97. Дюссельдорф-Санкт-Петербург-Москва-Киев, 1998

 84. Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світо системного ядра напередодні зміни світових лідерів / Ю.Пахомов// Економіка України. – 2008. - №4. – С.4-14.

 85. Передерій О.С. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 264 с.

 86. Пилипець О.В. Національна система іпотеки України: формування та розвиток в умовах інтеграції / За ред. Ю.М. Лисенкова. – К.: ВФР, 2008. – 198 с.

 87. Світова фінансово-економічна криза: стратегія протидії та мінімізації наслідків. Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 29 травня 2009 р. – К.: УДУФМТ, 2009. – 434 с.

 88. Поляков А. Міжнародна фінансова криза та її вплив на банківську систему України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010, №88, Ч.І. – С. 202-204.

 89. Ресурсы Украинского Интернет 2000. Ресурсы Украинского Интернет 2000 г.

 90. Рзаєв Р.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М., Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006.- 486 с.

 91. Рибак С., Лазебник К. Застосування інтеграційних механізмів у фінансовій політиці // Економіка України. -2010. - №5. – С.46-54.

 92. Рибак С. Бюджетна стратегія: українські реалії та зарубіжний досвід // Економіка України. -2011. - №8. – С.40-45.

 93. Сабадаш В. В., Сабадаш О. О. Енергетична безпека України: можливості подолання конфліктних тенденцій// Механізм регулювання економіки. – 2010. – №3. – Т.1. – С. 204-210.

 94. Саблук П.Т., Власов В.І., Біленький О.Ю. Регіональна інтеграція. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 365 с.

 95. Світова економіка: Підручник , А.С. Філіпенко та ін.- К.: Либідь, 2007. – 640с.

 96. Симонович С. Windows-98: учебный курс. К., 1999.

 97. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця ]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

 98. Стельмах В.С. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін: Монографія. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. – 404 с.

 99. Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія // За заг. ред. Ю.Г. Рубана, -К.: НІСД, 2009. –655 с.

 100. Уманців Ю. Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів / Вісник Національного банку України. - № 4. – 2010.

 101. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.1 /Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін..; за заг. ред. Д.Г.Лук‘яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с; Т.П // Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін..: за заг. ред. Д.Г.Лук‘яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 592 с.

 102. Успенський И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. Санкт-Петербург, 2001.

 103. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України. 2010. – № 1. –С.4-18; №2. – С.3-13.

 104. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. – К.: Знання, 2007. – 670 с.

 105. Филиппенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. –М.: «Экономика», 2010. – 511 с.

 106. Хайди Стил. Освой самостоятельно MS Word за 24 часа, «Вильямс», 2000

 107. Хелворсон М., Янг М. Эффективная работа с Microsoft Office-97. М., 1997.

 108. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: Теорія і практика: Підручник. – 2-ге вид, перероб. і доп. –К.: Знання, 2008. – 663 с.

 109. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение? [Текст] / Ю.Шишков // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. - №8. – С. 3-20.

 110. Шимаї М. Виклики для посткризової глобальної системи // Економіка України. -2010. - № 4. –С.22-29.

 111. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку – М.: Директ-Медіа, 2007. – 400 c.

 112. Щербакова О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України / Вісник Національного банку України. - № 8. – 2011.

 113. Э.Уэллс, С.Хецтаргер. Microsoft Exel. Разработка приложений. Дюссельдорф-Санкт-Петербург-Москва-Киев, 1998

 114. Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки// Фінанси України. – 2011- № 1. – С.3-12.

 115. Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Сім ключів успіху в розвитку системи державних фінансів України / Фінанси України. – № 6. – 2011.

 116. Яшна Н. Світова фінансова криза: вирок чи виклик системі національної економіки України? // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. - №88, Ч.І. – С. 198-200.Схожі:

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
...
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 05. 01 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 00. 02 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconУкраїнський державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини”
Тема Національні економіки в сучасний світогосподарській системі та моделі їх розвитку
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бурміч ольга сергіївна
Спеціальність – 08. 00. 02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини», спеціальністю...
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ” iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи