Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 228.04 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата30.07.2012
Розмір228.04 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


робоча програма
(за кредитно-модульною системою)
курсу “ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО”для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”


Спеціалізації _____________________________

Факультет: юридичний
Кафедра теорії та історії держави і права

Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Семінарські заняття (год.)

Самостійна

робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Денна

2

3

108

3

34

17

57

-

-

-

3

Заочна

2

3

108

3

10

4

94

-

-

-

3
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06.01. “Право" спеціальності 06.01.01. «Право»


Робоча програма складена к.ю.н., доцентом Місевичем С. В. ________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


30” серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету ________________________ /Савчук С.В./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


 1. Мета вивчення навчальної дисципліни.

Метою курсу „Історія вчень про державу і право» є ознайомлення студентів з основними закономірностями розвитку політико-правової ідеології, історією найвпливовіших концепцій держави і права. Курс покликаний допомогти студентам сформувати теоретичне мислення, історичну свідомість та уміння оцінювати правові доктрини.


 1. Перелік основних знань, умінь та навичок, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу.

У процесі вивчення курсу студенти повинні:

  • знати причини, напрямки та тенденції розвитку політико-правової думки в різні епохи і періоди історії людства;

  • усвідомити мету та сенс ключових політико-правових доктрин;

  • з’ясувати джерела формування конкретних галузей права, наступність і еволюцію правових норм.

  • набути навичок самостійної оцінки різноманітних доктринальних вчень про державу і право.

  • усвідомити загальнокультурну та методологічну цінність навчальної дисципліни, знання основ якої є важливим елементом юридичної освіти.
 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки, шифр та назва напряму, спеціальності, для якої читається курс.

Правознавство. Бакалаврський освітньо-кваліфікаційний рівень. 06.01 Право 8.060101. 1. Кількість кредитів.

Курс складається з 3 модулів, 9 навчальних елементів. 100 балів.


 1. Загальна кількість годин.

108.


 1. Кількість годин на тиждень.

2.


 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором.

Обов’язкова.


 1. Семестр, в якому читається.

Третій семестр.


 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Лекції – 34 годин, практичні – 17 годин, самостійна робота студентів – 57 годин.


 1. Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні „Історія вчень про державу і право” є іспит.
^ ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1-2. Предмет і метод історії вчень про державу і право. Уявлення про державу і право в країнах Стародавнього Сходу. Державно-правові вчення Стародавньої Греції і Стародавнього Риму


 1. Специфіка предмета історії вчень про державу і право.

 2. Періодизація етапів розвитку вчень про державу і права.

 3. Методи історії вчень про державу і право.

 4. Місце історії вчень про державу і право.

 5. Політична і правова ідеологія Стародавньої Індії.

 6. Етико-політичні вчення Стародавнього Китаю.

 7. Етична і політико-правова інтерпретація стародавніх міфів. Поеми Гомера, Гесіода.

 8. Вчення Піфагора, Геракліта, Демокріта, Протагора.

 9. Політично-правові ідеї Сократа, Платона та Аристотеля.

 10. Вчення Епікура, Полібія, Сенеки, Цицерона та римських юристів.


Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 18-33.

 2. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 9-15.

 3. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 5-22.

 4. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 8-14.

 5. Хрестоматія з історії політичних вчень. – К.: Дакор, 2008. – С.4-63.

 6. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С.7-33.

Тема 3. Державно-правові вчення Західної Європи доби Середньовіччя (V-XVI ст.ст.).

 1. Теократичні доктрини І.Златоуста та Августина.

 2. Вчення Фоми Аквінського про державу і право.

 3. Державно-правова концепція Марсилія Падуанського.

 4. Політико-правова концепція ісламу.

 5. Політико-правові ідеї середньовічних єресей у Західній Європі.


Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 269-289.

 2. Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність. – К.: Стилос, 2003. – С. 137-142.

 3. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 51-70.

 4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 55-72.

 5. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 45-62.

 6. Хрестоматія з історії політичних вчень. – К.: Дакор, 2008. – С. 164-179.

 7. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 58-80.


Тема 4. Політичні і правові вчення епохи Відродження і Реформації.

 1. Вчення Н.Макіавеллі про державу і політику.

 2. Політичне вчення Ж.Бодена.

 3. Політичні і правові ідеї Реформації.

 4. Утопічний соціалізм Т.Мора та Т.Кампанелли.


Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 304-323.

 2. Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність. – К.: Стилос, 2003. – С. 145-157.

 3. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 91-96.

 4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 84-102.

 5. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 63-81.

 6. Хрестоматія з історії політичних вчень. – К.: Дакор, 2008. – С.219-240.

 7. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С.100-120.1.


Тема 5. Політичні і правові вчення європейського Просвітництва.

 1. Раціоналістична доктрина природного і міжнародного права Гуго Гроція.

 2. Світська доктрина держави і права Б.Спінози.

 3. Вчення Т.Гоббса про державу і право.

 4. Ліберальна політико-правова теорія Д.Локка.

 5. Політико-правова програма Вольтера.

 6. Політичні і правові погляди Ш.Монтескьє.

 7. Політичний радикалізм Ж.-Ж.Руссо.

 8. Утопічний соціалізм Морелі та Г.Маблі.

 9. Концепція народного правління Г.Бабефа.

 10. Природно-правова теорія Ч.Беккаріа.


Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 460-480.

 2. Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність. – К.: Стилос, 2003. – С. 192-195.

 3. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 97-120.

 4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 154-194.

 5. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 256-243.

 6. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 143-164.

Тема 6. Політико-правова ідеологія в США у період боротьби за незалежність.

 1. Вчення Т.Пейна про державу і право.

 2. Політико-правова концепція Т.Джефферсона.

 3. Філософсько-правові погляди О.Гамільтона.


Література

 1. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 113-122.

 2. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 126-153.

 3. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 82-108.

 4. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 165-192.

 5. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень. – К.: Атіка, 2005. – С. 324-339.


Тема 7. Політичні і правові вчення у Західній Європі у XVIII-ХІХ ст.ст.


 1. Вчення І.Канта про державу і право.

 2. Політико-правова теорія І.Фіхте.

 3. Вчення Г.Гегеля про державу і право.

 4. Історична школа права. Г.Гуго, Ф.Савіньї, Г.Пухта.

 5. Французький лібералізм. Б.Контант.

 6. Англійський лібералізм. І.Бентам.

 7. Аналітична школа права Д.Остіна.

 8. Політико-правове вчення О.Конта.

 9. Німецький лібералізм Л.Штейна.

 10. Політико-правові погляди соціалізму. Сен-Сімон, Ш.Фурьє, Р.Оуен.

 11. Вчення Р.Ієрінга.

 12. Соціологічна теорія Л.Гумпловича.

 13. Державно-правова концепція Г.Єллінека.

 14. Проблеми держави і права в соціології Г.Спенсера.

 15. Політико-правова теорія К.Маркса та Ф.Енгельса.

 16. Політико-правова ідеологія анархізму. П.Прудон, М.Штірнера, М.Бакуніна.

 17. Неокантіанська концепція Р.Штаммлера.

 18. Політико-правове вчення Ф.Ніцше.

Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 549-584.

 2. Кузнєцов В. Філософія права. Історія та сучасність. – К.: Стилос, 2003. – С. 178-185.

 3. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 122-135.

 4. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 199-217.

 5. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. –С. 109-148.

Тема 8. Державно-правові ідеї ХХ ст.


 1. Політико-правова доктрина солідаризму Л.Дюгі.

 2. Психологічна теорія права Л.Петражицького.

 3. Соціологічна концепція права. Є.Ерліх, С.Муромцев.

 4. Позитивістський нормативізм Г.Кельзена.

 5. Вчення про право і державу Г.Шершеневича.

 6. Неокантіанська теорія права Б.Кістяківського.


Література

 1. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. – С. 653-670.

 2. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 173-200.

 3. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 387-422.

 4. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 258-276.

 5. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. – С. 281-315.

Тема 9. Державно-правова думка на Україні в XVII-поч. ХХ ст.ст.


 1. Політико-правова доктрина Ф.Прокоповича.

 2. Проблема людини та держави в етико-гуманістичних поглядах Г.Сковороди та Я.Козельського.

 3. Суспільно-політичні погляди Т.Шевченка.

 4. Політико-правова програма М.Драгоманова.

 5. Державно-правові погляди І.Франка.

 6. Політичні і правові погляди Л.Українки.


Література

 1. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право. – К., 2007. – С. 136-171.

 2. Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових учень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 296-386.

 3. Андрусяк Т.Г., Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 182-232.

 4. Хрестоматія з історії політичних вчень. – К.: Дакор, 2008. – С. 352-387.

 5. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История учений о государстве и праве. – Харьков: Одиссей, 2007. –С. 316-329.

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

з курсу "Історія вчень про державу і право"

 1. Предмет і метод історії вчень про державу і право.

 2. Політико-правові ідеї у давньоіндійському трактаті "Артхашастра".

 3. Політичні ідеї у вченнях брахманізму та буддизму.

 4. Політико-правовий і моральний ідеал Конфуція.

 5. Політико-правові погляди Мо-цзи.

 6. Соціально-політична утопія Лао-цзи.

 7. Теорія державного управління і правового регулювання у вченні Гунсунь Яна (правителя області Шан).

 1. Вчення Геракліта про державу і право.

 2. Погляди Демокріта на державу і право.

 1. Державно-правові ідеї Сократа.

 2. Політико-правові ідеї софістів у Стародавній Греції.

 3. Проект ідеальної держави в діалозі Платона "Держава".

 4. Проект ідеальної держави в діалозі Платона "Закони".

 5. Вчення Аристотеля про державу і право.

 6. Погляди на державу і право в Епікура.

 7. Політико-правові погляди римських стоїків (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій).

 8. Вчення Полібія про природний кругообіг політичних форм.

 9. Вчення Цицерона-Про державу і право.

 10. Вчення римських юристів про право (Гай, Папініан, Павло, Цельс, Ульпіан, Модестін).

 11. Теократична теорія Іонна Златоуста.

 12. Політико-правові погляди Августина Блаженного.

 13. Вчення Фоми Аквінського про державу і право.

 14. Державно-правова концепція Марсилія Падуанського.

 15. Політико-правова концепція ісламу.

 16. Політико-правові ідеї середньовічних єресей у Західній Європі.

 17. Вчення Н.Макіавеллі про державу і політику.

 18. Теорія державного суверенітету. Політичне вчення Ж.Бодена.

 19. Політичні і правові ідеї Реформації (М.Лютер, Т.Мюнцер, Ж.Кальвін).

 20. Утопічні політико-правові ідеї Т.Мора і Т.Кампанелли.

 21. Теорія природного права і договірного походження держави Гуго Гроція.

 22. Обґрунтування демократії у політико-правовому вченні Б.Спінози.

 23. Вчення Т.Гоббса про державу і право.

 24. Вчення Дж.Локка про право і державу.

 25. Політико-правова програма Вольтера.

 26. Вчення Ш.Монтескье про політичну свободу і чинники, які впливають на характер законів.

 1. Теорія розподілу влад Ш.Монтескье.

 2. Вчення Ж.-Ж.Руссо про три ступені нерівності і походження держави.

 3. Теорія народного суверенітету Ж.-Ж.Руссо.

 4. Політико-правова ідеологія французького соціалізму (Мореллі, Г.Маблі

Г.Бабеф).

 1. Правова теорія Ч.Беккаріа. Обґрунтування заборони смертної кари.

 2. Політична доктрина Ф.Прокоповича.

 3. Суспільно-політичний ідеал Г.Сковороди.

 4. Політико-правові погляди Я.Козельського.

 5. Політико-правові ідеї Т.Пейна, Т.Джеферсона, А.Гамільтона.

 6. Історична школа права (Г.Гуго, К.Савіньї, Г.Пухта).

 7. Вчення І.Канта про право і державу.

 8. Вчення Ф.Гегеля про державу і право.

 9. Політико-правова теорія І.Г.Фіхте.

 10. Французький лібералізм. Б.Констан про громадянську та особисту

свобод; індивіда.Англійський лібералізм. Погляди І.Бентама на право і жаву.

 1. Англійський лібералізм. Погляди І.Бентама на право і державу.

 2. Німецький лібералізм. Теорія "надкласової монархії" Л.Штейна.

 3. Політико-правові погляди ідеологів соціалізму (А.Сен-Сімон,

Ш.Фурьє Р.Оуен).

 1. Вчення Дж.Остіна про право.

 2. Погляди Огюста Конта на державу і право.

 3. Вчення Р.Ієринга про державу і право.

 4. Соціологічна теорія держави. Л.Гумплович.

 5. Державно-правова концепція Г.Єллінека.

 6. Проблеми держави і права в соціології Г.Спенсера.

 7. Неокантіанська концепція права. Р.Штаммлер.

 8. Політико-правове вчення Ф.Ніцше.

 9. Політико-правове вчення марксизму.

 10. Політико-правова ідеологія анархізму (П.Прудон, М.Штірнер, М.Бакунін).

 1. Суспільно-політичні погляди Т.Шевченка.

 2. Політико-правова програма М.Драгоманова.

 3. Державно-правові погляди І.Франка.

 4. Політичні і правові погляди Л.Українки.

 5. Теорія соціальних функцій і корпоративної держави Л.Дюгі.

 6. Психологічна теорія права Л.Петражицького.

 7. Соціологічна концепція права С.А.Муромцева.

 8. Соціологічна теорія права Є.Ерліха.

 9. Позитивістський нормативізм Г.Кельзена.

 10. Вчення про право і державу Г.Шершеневича.

 11. Неокантіанська теорія права Б.Кістяківського.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

І. Основна література до курсу.

 1. Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т.1. Античный мир и Вос­точные цивилизации. - М, 1999.

 2. Бабкин В.Д. Критика современных буржуазных учений о государстве и праве: Учебное пособие. - К., 1973.

 3. Баскин Ю.Я. Очерки по истории политических учений. - Л., 1991.

 4. Бачинин В.А., Чефранов В.А. История философии права: Курс лекций. - Харьков. 1998.

 5. Всеобщая история юриспруденции / Азаркин Н. - М., 2003.

 6. Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон. Історія політичної думки. – К., 1997.

 7. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К., 1993.

 8. Забігайло В.К. Криза буржуазної правової ідеології. - К., 1981.

 9. Историческое и логическое в познании государства и права. - Л., 1988.

 10. История политико-правовых учений / Хорошилов А.Н. - М, 2002.

 11. История политических и правовых учений / Акмалова А. - М., 2002.

 12. История политических и правовых учений / Ерышев А. - К., 2002.

 13. История политических и правовых учений / Крестовская Н. - X., 2002.

 14. История политических и правовых учений / Лейст О.Э. - М., 2002.

 15. История политических и правовых учений / Малахов. - М., 2000.

 16. История политических и правовых учений / Нерсесянц В.С. М., 2003.

 17. История политических и правовых учений России / Исаев И. - М., 2003.

 18. История политических и правовых учений России ХІ-ХХ вв. / Исаев И.А., Золотухина Н.М. - М, 1995.

 19. История политических и правовых учений ХVII-ХVШ вв. – М., 1989.

 20. История политических и правовых учений XIX в. / Графский В.Г., Кобзев А.И., Зорькин В.Д. - М., 1993.

 21. История политических и правовых учений. 100 экз. ответов. - Ростов-на-Дону, 2003.

 22. История политических и правовых учений. Домарксистский период / Лейст О.Є. - М., 1991.

 23. История политических и правовых учений. Древний мир. – М., 1985.

 24. История политических и правовых учений. Новое время / Козлихин И. -СПб., 2002.

 25. История политических и правовых учений. Основные классические идеи / Дробышевский С. - М., 2003.

 26. История политических и правовых учений. Средние века и Возрожде­ние. - М., 1986.

 27. История политических и правовых учений. Хрестоматия / Лейст О.Э. - М., 2000.

 28. История политических и правовых учений. Хрестоматия / Малахов. - М., 2000.

 29. История политических учений / Кечекъян С.Ф., Федькин Г.И. - М., 1960.

 30. История политических учений. Выпуск 1. / Азаркин Н.Н., Шевченко В.Н., Мартышин О.В. - М., 1994.

 31. История политических учений. Выпуск 2. / Мартышин О.В. - М, 1996.

 32. История политических учений. Классическая западная традиция / Чанышев А. - М., 2001.

 33. История политической и правовой мысли России / Тонких В. - М., 1999.

 34. История учений о праве и государстве. Курс лекций / Демиденко Г. - X., 2001.

 35. Історія вчень про право і державу. Хрестоматія / Демиденко Г. - X., 2002.

 36. Історія політичних і правових вчень / Шульженко Ф. - К., 2002.

 37. Історія українського права / Шевченко О. - К., 2001.

 38. Історія філософії України / Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю. - К., 1994.

 39. Политико-правовые доктрины современного империализма. М.,1976.

 40. Политические и правовые учения на Руси в период возникновения и развития феодализма. - М., 1984.

 41. Политические мыслители древнего и нового мира. - СПб., 1999.

 42. Світова класична думка про державу і право / Безродний Є.Ф. - К., 1999.

 43. Фатеев А.Н. История общих учений о праве и государстве. - X., 1913.

 44. Чичерин Б.Н. История политических учений. В 5 частях. - М., 1869-1902.


ІІ. Додаткова література.


 1. Агабеков Г.Б. Основоположник концепции государственного суверенитета. - М., 1990.

 2. Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої «Політики». - К., 2000.

 3. Американские просветители. Избранные произведения: в 2 т. - М, 1970.

 4. Ангелов Д. Богомильство в Болгарии. - София, 1961.

 5. Антонов В.Ф. Революционное народничество. - М., 1965.

 6. Аристотель. Политика. Афинская полития. - М., 1997.

 7. Аристотель. Сочинения в 4-х томах. - М., 1978.

 8. Артхашастра или наука политики. - М., 1992.

 9. Бабеф Г. Сочинения. - М., 1977.

 10. Бакунин М.А. Государственность и анархия // Бакунин М.А. Поли. собр. соч.: в Ют.-СПб.,

 11. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. - М, 1994.

 12. Бентам И. Основные начала гражданского кодекса // Бентам И. Изб. соч. - СПб., 1867.

 13. Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии / Русская философия собственности. - СПб, 1993.

 14. Білич Т.А. Світогляд Г.С. Сковороди. - К., 1957.

 15. Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мыс­ли в Китае. - М., 1966.

 16. Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления. - М., 1962.

 17. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.

 18. Великие утописты Сен-Симон и Фурье и их школы. Вып. Ш-ІУ. - М., 1926.

 19. Вольтер. Статьи и материалы. - М.-Л., 1948.

 20. Вольтер. Философские сочинения. - М., 1988.

 21. Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. - М., 1972.

 22. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В 2 т. - М., 1971.

 23. Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М., 1997.

 24. Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. VI. - М., 1955.

 25. Гессен В.М. Возрождение естественного права. - СПб, 1902.

 26. Гоббс Т. Левиафан, или материя, формы и власть государства церковного и гражданского. Соч. в 2-х т., Т. 2. - М., 1992.

 27. Головаха І. Суспільно-політичні погляди Лесі Українки. - К., 1955.

 28. Графский К. Политические и правовые взгляды русских народников. -М.,1993.

 29. Громаков П.С. Политические и правовые взгляды Томаса Пейна. - М., 1960.

 30. Гроций Г. О праве войны и мира. - М., 1956.

 31. Грузенберг С. Учение Шопенгауэра о праве и государстве. Философские предпосылки социального миропонимания Шопенгауэра // Вопросы фи­лософии и психологии. - 1909. - № 11-12.

 32. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть? - К., 1991.

 33. Гумплович Л. Общее учение о государстве. - СПб, 1910.

 34. Десницкий СЕ. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в. Т. 1. - М, 1952.

 35. Джефферсон Т. Общий обзор прав Британской Америки // Американские просветители. - М., 1991.

 36. Дигесты Юстиниана. Т. 1-3. - М., 2002.

 37. Драгоманов М.П. Вибране.- К., 1991.

 38. Дюги Л. Конституционное право. - СПб, 1908.

 39. Дюги Л. Общество, личность, государство. - СПб, 1909.

 40. Дюркгейм Э. Метод социологии. - М., 1991.

 41. Елиннек Г. Общее учение о государстве. - СПб., 2004.

 42. Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды, наказания. -М., 1910.

 43. Иеринг Р. Борьба за право. - М., 1991.

 44. Ильин И.А. Собрание сочинений в десяти томах. - М.. 1993.

 45. Кампанелла Т. Город Солнца. - М., 1954.

 46. Кант И. Метафизические начата учения о праве; Всеобщая история с кос­мополитической точки зрения II Кант И. Соч. - М., 1980. -Т. IV.

 47. Катрич В.М. Революційно-демократичні погляди Івана Франка на похо­дження та суть держави // Вісник Київського університету. - 1973. - № 14.

 48. Каутский К. Происхождение христианства. - М., 1990.

 49. Кельзен Г. Чистое учение о праве: Сб. переводов. Вып. 1. - М., 1987; Вып. 2.-М., 1988.

 50. Кистяковский Б.А. Государство и личность / Русская философия собственности. - СПб., 1993.

 51. Ковалевский М.М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. - М., 1880.

 52. Козельский Я.И. Философские предложения / Русская философия собст­венности. - СПб., 1993.

 53. Конт О. Дух позитивной философии. - СПб., 1910.

 54. Конфуций. Древнекитайская философия: собрание текстов в 2 т. - М., 1972.

 55. Коркунов Н.М. История философии права. - СПб., 1915.

 56. Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. - М.-П., 1920.

 57. Лао-Цзы. Дао-де цзин. Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2 т. - М, 1972.

 58. Лейст О.Э. Учения Спинозы о государстве и праве. - М., 1960.

 59. Ленін В.І. Повне зібрання творів, 5-е видання. - М, 1969-1975.

 60. Лисенко О.Я. Соціологічні погляди Івана Франка. - К., 1958.

 61. Локк Дж. Два трактата о правлении. Соч. Т. III. - М., 1988.

 62. Лосский И.О. История русской философии. - М., 1991.

 63. Мабли Г. Избранные произведения. - М., 1950.

 64. Макиавелли Н. Государь / Макиавелли Н. Избранные сочинения. - М., 1982.

 65. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. История разви­тия и современность. - М., 1977.

 66. Милль Дж.Ст. Утилитаризм. О свободе. - СПб., 1900.

 67. Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955.

 68. Мор Т. Утопия. - М., 1978.

 69. Мо-Цзы. Древнекитайская философия: Собрание текстов в 2-х т. - М., 1972.

 70. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. - М., 1879.

 71. Новгородцев П.И. Историческая школа юристов, её происхождение и судьба. Опыт характеристики основ школы Савиньи в их последователь­ном развитии. - М., 1896.

 72. Пейн Т. Избранные произведения. - М., 1957.

 73. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. -М., 1981.

 74. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравст­венности. Т. 1-2. - СПб., 1901-1909.

 75. Платон. Собрание сочинений в 4-х т. - М., 1994.

 76. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. - К., 1994.

 77. Прокопович Ф. Правда воли монаршей. - Москва-Ленинград, 1961.

 78. Прудон П.Ж. Что такое собственность? Или исследование о принципе права и власти. - М., 1919.

 79. Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. - Ярославль, 1972.

 80. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. - М., 1995.

 81. Робеспьер М. Избранные произведения. - М., 1965.

 82. Руссо Ж.Ж.. Сочинения. - М., 1991.

 83. Сен-Симон. Мемуары. - М., 1991.

 84. Сенека. Письма к Луццилию. Трагедии. - М., 1986.

 85. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст. -1917). - К., 1990.

 86. Сковорода Г.С. Твори у двох томах. - К., 1994.

 87. Спенсер Г. Основания социологии. - СПб., 1898.

 88. Спенсер Г. Социальная этика. - СПб., 1906.

 89. Спиноза. Избранные произведения. – М., 1957.

 90. Трубецкой Е.Н. Лекции по истории философии права // Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. - СПб., 2001.

 91. Українка, Леся. Зібрання творів у 12-ти т. - К., 1977.

 92. Фейербах Л. Право и государство // Фейербах Л. Сочинения: В 2-х тт. - Т.1.-М., 1995.

 93. Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. -СПб., 1993.

 94. Франклин Б. Избранные произведения. - М., 1956.

 95. Франко І.Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори. - К., 1956.

 96. Фрейд 3. Психология бессознательного. - М., 1989.

 97. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1900.

 98. Цицерон. Диалоги «О государстве» и «О законах». - М.,1966.

 99. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. - М., 1950.

 100. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. - СПб., 1999.

 101. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів. У 12 т. - К., 1989.

 102. Шершеневич Г.Ф. История философии права. 2-ое изд. - СПб., 1907.

 103. Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993.

 104. Штаммлер Р. Сущность и задачи правоведения. - СПб., 1908.

 105. Штаммлер Р. Хозяйство и право. Т. 1-2. -СПб., 1907.

 106. Штирнер М. Единственный и его собственность. - X., 1994.

 107. Щербатский Ф.И. Философское учение буддизма. - Птг., 1918.

 108. Юркевич П. Історія філософії права (давньої) // Юркевич П. З рукописної спадщини. - К., 1999.

 109. Ященко А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория федерали­зма. Опыт синтетической теории права и государства. - СПб., 1999.Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи