В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма icon

В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Скачати 93.52 Kb.
НазваВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО<> <> НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
Дата31.03.2013
Розмір93.52 Kb.
ТипПояснювальна записка


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА

Кафедра ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“26” ЛЮТОГО 2013 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

з історії УКРАЇНИ (до ХХ ст.)

ШИФР. НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 0203 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

ШИФР.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: 6.020302 «ІСТОРІЯ*»

освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»

^ НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»


МИКОЛАЇВ – 2013

Розробники програми к.іст.н., доцент Крайнік Роман Миколайович

к.іст.наук, доцент Козирєв Олег Сергійович


Затверджено на засіданні кафедри історії України

протокол №  3від «04» грудня 2012 р.


Затверджено на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту історії та права

протокол №  6 від «19 » грудня 2012 р.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Питання для співбесіди з курсу «Історія України» охоплюють період з початку формування людської цивілізації на території сучасної України – до сьогодення української держави. Запитання охоплюють період давньої, середньовічної, нової та новітньої історії України. Розглядається весь історичний процес в Українській державі.

Крім того, вони безпосередньо пов’язані з причинами, ходом та наслідками основних подій суспільно-політичного, економічного життя на українських землях протягом існування людської цивілізації на території сучасної України.

Одним з сучасних напрямів вивчення історії України залишається різнобічна характеристика суспільно-політичного становища населення українських земель, культурного розвитку та ін.

Абітурієнти повинні вміти діалектично мислити, бачити в історичних подіях позитиви й негативи та робити об’єктивно правильні наукові висновки, бачити перспективи тих чи інших подій в історії, з наукових позицій давати оцінку тим чи іншим політичним та історичним діячам та їх ролі в політичному та економічному житті.

Співбесіда з історії України має на меті виявити знання абітурієнтів фактичного матеріалу, рівень підготовки, вміння аналізувати основні тенденції історичного розвитку.

Питання, винесені на співбесіду, охоплюють період найдавнішої історії України – до початку ХХІ ст.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на співбесіду з історії України


 1. Кам’яний вік на території України

 2. Трипільська культура.

 3. Скіфо-сарматська доба

 4. Античні міста-держави на території України.

 5. Східні слов’яни в 6-11 ст.

 6. Виникнення Київської Русі

 7. Князювання Володимира Великого

 8. Розквіт Київської Русі 10-11 ст.

 9. Ярослав Мудрий - політичний портрет.

 10. Політичний та соціально-економічний розвиток Київської Русі

 11. Політична роздробленість Київської Русі

 12. Монгольська навала та золотоординське іго

 13. Хрещення Русі

 14. Культура Київської Русі

 15. Галицько-волинська держава

 16. Українські землі у складі Литви та Польщі

 17. Люблінська унія

 18. Берестейська церковна унія

 19. Виникнення козацтва та Запорізької Січі

 20. Козацько-селянські повстання кінця 16-початку 17 ст.

 21. Роль братств в Україні.

 22. Б.Хмельницький - видатний державний діяч.

 23. Національно-визвольна революція під проводом Б. Хмельницького

 24. Українська гетьманська держава

 25. Переяславська рада і Березневі статті Б. Хмельницького

 26. Гетьман І. Мазепа та його роль в історії

 27. Політична діяльність П. Орлика і його Конституція

 28. Колоніальна політика Російської імперії щодо України в 18 ст.

 29. Опришківський рух в Україні

 30. Гайдамацький рух в Україні

 31. Участь українців у Вітчизняній війні 1812 р.

 32. Антикріпосницькі виступи Кармалюка

 33. Декабристський рух в Україні.

 34. Кирило-Мефодіївське товариство

 35. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії у 19 ст.

 36. «Руська трійця» в історії України

 37. Революція 1848 р. та її влив на розвиток Західноукраїнських земель.

 38. Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна в другій половині 19 ст.

 39. Кримська війна та Україна

 40. Суспільні течії другої половини 19 ст.

 41. Громадівський рух в Україні.

 42. Соціально-економічний розвиток у пореформений період 19 ст.

 43. Культура другої половини 19 ст.

 44. Репресії царизму щодо України другої половини 19 ст.

 45. Соціально-економічний розвиток на початку 20 ст.

 46. Національний рух на початку 20 ст.

 47. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр.

 48. Україна в роки Трьочервневої монархії 1907-1914рр.

 49. Столипінська аграрна реформа та її наслідки в Україні.

 50. Україна в роки Першої світової війни.

 51. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну

 52. М. Грушевський - державний діяч та історик

 53. Проголошення УНР

 54. Гетьманат Скоропадського

 55. Директорія УНР

 56. Політика радянської влади в Україні 1919 р.

 57. «Отаманщина» в Україні

 58. Західноукраїнська народна Республіка

 59. Радянсько-Польська війна та Україна

 60. Нова економічна політика

 61. Голод 1921-1923 рр.

 62. Утворення СССР та остаточна втрата Україною незалежності

 63. Індустріалізація

 64. Колективізація то голодомор 1932-1933 рр.

 65. Українізація і розвиток національних меншин

 66. Формування тоталітаризму в Україні

 67. Українські землі в складі Польщі у 1920-1930-х рр.

 68. Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини в 1920-1930-х рр.

 69. Масові сталінські репресії та Україна

 70. Українське питання напередодні Другої світової війни та проголошення автономії Карпатської України

 71. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР

 72. Напад Німеччини на СРСР та невдачі Червоної армії в 1941-1942 рр.

 73. Радянський партизанський рух на окупованій території України

 74. Окупаційний режим в Україні

 75. Збройна боротьба ОУН-УПА в 1941-1944 рр.

 76. Визволення України

 77. Особливості повоєнної відбудови

 78. Голод 1946-1947 рр.

 79. Радянізація західноукраїнських областей

 80. Репресії проти населення Західної України. Операція «Вісла»

 81. Політичне життя в Україні в умовах «десталінізації»

 82. Стан економіка УРСР в 1953-1964 рр.

 83. Економіка України під час наростання застійних явищ 1965-1985 рр.

 84. Політичне життя 1965-1985 рр.

 85. «Шістдесятники» та Україна

 86. Дисидентський рух

 87. Перебудова в СРСР

 88. Чорнобильська катастрофа та екологічна ситуація в СРСР

 89. Стартові умови розгортання державотворчого процесу в незалежній Україні

 90. Проголошення державної незалежності України

 91. Становлення владних структур в незалежній Україні

 92. Формування багатопартійності

 93. Конституційний процес в незалежній Україні

 94. Стан національної економіки 1991-1994 рр.

 95. Реформаційні процеси в економіці 1994-2011 рр.

 96. Зовнішня політика незалежної України

 97. Українська діаспора: історія і сучасність.

 98. Україна і сучасний світ.

 99. Сучасний стан української культури

 100. Релігійне життя в незалежній Україні

^ 3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі.


Оцінка «добре» (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі за стандартним алгоритмом.


Оцінка «задовільно» (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100-123 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бойко О.Д. Історія України у XX столітті. 20-90-ті роки. - Ніжин, 1994.

 2. Бондаренко К. Довідник з історії України: В 3 т. К., 1995.

 3. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996.

 4. Відлуння голодомору-геноциду. 1932 – 1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – К.: Вид-во НТШ, 2005. – 200 с.

 5. Голодомори в Україні. Причини, жертви, злочинці / Матеріали конференції 5 квітня 2003 року. – Харків: Просвіта, 2003. – 60 с.

 6. Гримич М.В. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ – поч. ХХ ст. – К.: НП „Інтертехнодрук”, 2004. – 588 с.

 7. Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654 – 1676. – К., 2001.

 8. Грушевський М.С. Історія України – Русі. – Т.4.- К.,1993

 9. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття.-К., 1993.

 10. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.. Кордони, населення, право. – К., 1996.

 11. Історія держави і права України. В 2 част. К., 1996 - част.2.

 12. Історія України в особах ХІХ-ХХ ст.- К., 1995.

 13. Історія України. Курс лекцій: В 2 кн. К., 1992, 2 кн.

 14. Історія українського війська.-Львів, 1992.

 15. Кирчів, Роман. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2002. – 352 с.

 16. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов Ю.О. Історія України.-К., 1996

 17. Огієнко І. Українська церква. – К., 1993.

 18. Плохій С.П. Папство й Україна: політика римської курії на українських землях. – К., 1989.

 19. Попович М. Нарис історії української культури. – К., 1998.

 20. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нариси історії від утворення старокиївської держави до кінця ХУІ ст.. – К., 1996.

 21. Український Голокост. 1932 – 1933. Свідчення тих, хто вижив / Упор. Мицик Ю.А. – К.: Академія, 2003. – 296 с.

 22. Українська література ХУІІ ст.. – К, 1987.

 23. Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. К., 1990.

 24. Філософія Відродження в Україні. – К.. 1990.

 25. Флоря Б.М. Східні патріархи і західно-руська церква // УІЖ. – 1996.- №4.

 26. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – ХУІІІ ст.. – Л., 2003.

 27. Хрестоматія з історії України.-К., 1998

 28. Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648 – 1714 рр. – К., 2003.

 29. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовського. – К., 1987.

 30. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до ХУІІІ ст. – К., 1997.

 31. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця ХІУ – до середини ХУІІ ст.. - К., 1993.

 32. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХУІІ ст.. Причини і початок Руїни. – К., 1998.

 33. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII століть. – К.: Критика, 2002. – 416 с.

 34. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

 35. Кремінь В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду).-К., 1996.

 36. Нагаєвський І. Історія Української Держави двадцятого століття.-К.,1994.

 37. Революция на Украине по мемуарам белых.- М., 1990.

 38. Сторінки історії України. XX століття. Посібник для вчителя.-К., 1993

 39. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна.-К., 1995

 40. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. В 3 т.- К., 1975

 41. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії.-К., 1997

 42. Хрестоматія з історії України.-К., 1998

 43. Кремень В., Базовкін Є. та ін. Суспільно-політична ситуація в Україні: етапі тенденції розвитку(сер. 1993р.) // Політичні читання-1994-№1.

 44. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті рр.). роздуми істориків // УІЖ-1994-№3.

 45. Рудич Ф.Н. Формування політичних структур в сучасній Україні: політичний аналіз //УІЖ-1994-№2.

 46. Антипов С.Й., Дубовик В.А. Американські вчені про незалежну Україну (1989-1992 рр.)//УІЖ-1995-№2.

 47. Декларація про державний суверенітет України // Рад. Україна-199(1 – 17 липня.

 48. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України. Довідник.-К, 1990.

 49. Кремень В.Г., Табачник О.Д., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду).-К., 1996.

 50. Кульчицький С.В. Новітня історія України // УІЖ-1991 -№ 11.

 51. Документи про створення СНД // Голос України-1991-24 грудня.

 52. Історія України в особах. ХГХ-ХХ ст.-К., 1995.

 53. Мірчук П. УПА-1942-1952рр.-К, 1991.

 54. Шаповал Ю.І. Каганович на Україні // УІЖ-1990-№8.

 55. Шаповал Ю.І.Хрущов. Нарис політичної діяльності // УГЖ-1989-№1.Схожі:

В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту історії та права
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра політології "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма співбесіди з курсу «Теорія та історії політичної науки» для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут психології та соціального забезпечення "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського Факультет філології та журналістики Кафедра мовознавства та логопедії «Затверджую» ректор будак в. Д. "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма затверджена на засіданні кафедри мовознавства та логопедії. Протокол №6 від 08 січня 2013 р
В. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \"26\" лютого 2013 Р. Програма iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки Кафедра фінансів та кредиту «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Особливості фінансової діяльності підприємств різних форм власності і галузей економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи