Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність icon

Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність
Скачати 135.95 Kb.
НазваПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність
Дата11.09.2012
Розмір135.95 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедрА фізіології та біохімії

кафедрА біології людини та тварин


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


Програма Співбесіди

З БІОЛОГІЇ


освітньо-кваліфікаційниЙ рівень

«спеціаліст», «магістр»

деннА та заочнА формА навчання.


0401 Природничі науки

Спеціальність

7.04010201 Біологія*

7.04010201 Біологія

8.04010201 Біологія*

8.04010201 Біологія

^ 8.04010204 цитологія та гістологія

8.04010212 фізіологія людини і тварин


Миколаїв 2012


Розробники: к.м.н., доц. Черно В.С.,

д.м.н., проф. Хилько Ю.К.,

к.б.н., доц. Корольова О.В.,

к.б.н. Вичалковська Н.В.


Затверджено на засіданні кафедри фізіології та біохімії

протокол № 6 від 30 грудня 2011 р.


Затверджено на засіданні кафедри біології людини та тварин

протокол № 11 від 7 лютого 2012 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради біологічного факультету

протокол № 6 від 18 січня 2012 р.


Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань, які проводяться у вигляді співбесіди.


^ РОЗДІЛ №1 – БІОХІМІЯ


 1. Предмет, структура, взаємозв'язки, значення, історія біохімії (особливо в Україні).

 2. Головні поняття біохімії (метаболіти та ксенобіотики; обмін речовин -пластичний, енергетичний, інформаційний; типи регуляцій).

 3. Білки як біополімери, їх функції, різноманітність білків. Амінокислоти та білки - їх амфотерність та амфіфільність. Класифікація, структура, властивості амінокислот

 4. Якісні та кількісні реакції на білки та амінокислоти (біуретова реакція на білки та нінгідринова на амінокислоти). Фотометрування. Норма білка у сироватці крові, причини гіпер- та гіпопротеїнемій.

 5. Фізико-хімічні властивості білків. Молекулярна маса білків та методи її визначення. Фактори розчинення білків у воді. Осадження білків з водного розчину, денатурація, механізми. Ізоелектрична точка білків.

 6. Електрофорез білків, класи білків сироватки крові. Норми білків сироватки крові. Альбуміново-глобуліновий коефіцієнт.

 7. Первинна та вторинна структури білків, зв'язки.

 8. Третинна, четвертинна структури білків, зв'язки. Будова гемоглобіну, серпоподібна клітинна анемія як молекулярна хвороба.

 9. Складні білки: глікопротеїни, фосфопротеїни, хромопротеїни (функції).

10.Ферменти або ензими - природа, роль. Порівняння ферментів з неорганічними каталізаторами. Прості і складні ферменти, типи коферментів; апофермент. Ділянки активного центру, алостеричний центр.

11.Вплив рН та температури на активність ферментів, оптимум, виключення. Ензимопатологія, ензимодіагностика, ензимотерапія, імобілізовані ферменти. 12.Механізм дії ферментів. Вплив [S] та [Е] на швидкість ферментативної реакції, Km. Інгібітори та активатори ферментів.

13.Проферменти, біологічна роль, перехід у ферменти. Ізоферменти (ЛДГ, КФК). 14.Активність ферментів, одиниці активності. Локалізація ферментів в клітині. 15.Рецептори для нейромедіаторів, гормонів та цитокінів; ядерні та мембранні (транспортні, спряжені з іонними каналами, для мітозів та апоптозів). АТФ-ази. 16.Рецептори - аденілатциклазний механізм та кальцієвий механізми. 17.ЦТК (хімізм, баланс АТФ).

18.Біологічна роль, локалізація і регуляція, енергетичний ефект ЦТК. Взаємозв'язок метаболітів ЦТК з іншими шляхами обміну. Ацетил-СоА -джерела та шляхи перетворень.

19.Типи фосфорилювання. Структура мітохондріального електронно-транспортного ланцюга: послідовність та принципи.

20. Процеси біологічного окислення, його ферменти та коферменти. Форми запасання енергії. Макроерги. Роль АТФ, використання АТФ. Формульно АТФ.

21.Активні форми кисню і механізми їх інактивації. Неферментативне вільно радикальне перекисне окислення біополімерів (на прикладі ліпідів). Компоненти антиоксидантного захисту.

22.Обмін електролітів (натрій, калій, хлор - норми у крові та сечі, регуляція та роль, патології). Обмін та роль Са (роль у регуляції, норма у сироватці крові), Mg, F, Br, J, Si, В, Zn, Co, Fe, Ni, Cu, Mn, Mo, Se. Гіпо- і гіпермікроелементози.

23.Травлення білків у шлунку та тонкому кишечнику, ферменти. Всмоктування амінокислот.

24.Роль амінокислот. Кетогенні та глікогенні, замінні та незамінні амінокислоти. Норми білка у харчуванні. Гормональна та вітамінна регуляція обміну амінокислот.

25.Типи дезамінування амінокислот, окисне дезамінування (хімізм реакцій), глутаматдегідрогеназна реакція..

26.Трансамінування амінокислот (АсАТ, АлАТ) та його роль.

27.Декарбоксилювання амінокислот. Роль біогенних амінів, їх інактивація.

28.Особливості обміну гліцину, аланіну, серину, треоніну, цистеїну, метіоніну,

валіну, ізолейцину, лейцину, проліну. Формули цих амінокислот.

29.Особливості обміну фенілаланіну, тирозину, триптофану та гістидіну. Формули цих амінокислот.

ЗО.Особливості обміну лізину, аргініну, глютамінової, аспарагінової кислот. Формули цих амінокислот.

31.Швидка інактивація аміаку (4 реакції формульно).

32.Синтез сечовини (обидва етапи), особливості, локалізація, енергетика, значення. Формула сечовини.

33.Синтез гему. Норма гемоглобіну у крові.

34.Розпад гему. Норми білірубіну у крові. Жовтяниці.

З5.Норми показників азотистого обміну людини (сечовина, креатин, креатинін крові та сечі та інші). Цикл креатину.

36.Будова, функції та локалізація різних видів нуклеїнових кислот. Формули АМФ, ГМФ.

37.Структура дезоксирибонуклеїнової кислоти: первинна, вторинна, третинна.

38.Синтез пуринових та піримідинових нуклеотидів (регуляція, джерела процесу).

39.Генетичний код. Поняття про експресію, комбінації, мутації та транспозиції генів. Властивості генів - реплікація, експресія, комбінація, мутації, транскрипція, репарація.

40.Репарації ДНК. Формули ЦМФ, УМФ, дТМФ.

41.Синтез ДНК (реплікація).

42.Матричні синтези. Транскрипція РНК.

43.Трансляція (синтез білку).

44.Посттрансляційна модифікація білків.

45.Загальна характеристика вуглеводів (моноцукрів та поліцукрів) - їх будова, властивості, біологічні функції.

46.Травлення вуглеводів. Нормоглікемія. Глюкозотолерантний тест. Цукровий діабет.

47.Гліколіз, як центральний шлях катаболізму глюкози. Значення, локалізація, регуляція. Перші 5 реакцій (формульно до гліколітичної оксидоредукції).

48.Реакції гліколізу (формульно з гліколітичної оксидоредукції). Енергетичний баланс.

49.Пентозофосфатний шлях. Роль, локалізація, регуляція, три етапи, перша реакція формульно.

50.Глюконеогенез. Роль, локалізація, регуляція. Формульно ключові реакції.

51.Окисне декарбоксилування піровіноградної кислоти. Локалізація, регуляція, роль, реакція формульно.

52.Синтез глікогену (формульно). Регуляція, локалізація, роль.

53.Розпад глікогену (формульно). Регуляція, локалізація, роль.

54.Глікозоаміноглікани сполучної тканини, сіалові кислоти (норма у крові). Регуляція вуглеводного обміну гормонами та вітамінами.

55.Загальна характеристика ліпідів. їх будова, властивості, біологічні функції. функції.

56.Травлення ліпідів. Емульгування ліпідів. Ліпаза. Норми загальних ліпідів у сироватці крові.

57.Транспортні форми ліпідів. Норма ліпопротеїдів низької щільності у сироватці крові. Атеросклероз.

58.Синтез та розпад тригліцеридів (формульно). Локалізація та регуляція процесів.

59.Синтез жирних кислот (формульно). Локалізація та регуляція процесу.

60.р-окиснення жирних кислот (формульно). Енергетичний вихід АТФ.

61.Синтез фосфоліпідів (формульно) - ліпотропні фактори, енергетичне забезпечення. Хімічний склад мембран.

62.Холестерин - формула, властивості, роль, норма у сироватці крові.

63.Етапи синтезу холестерину, формульно в-окси-в-метилглутарил-СоА-редуктазна реакція.

64.Метаболізм кетонових тіл. Норми у крові та сечі. Регуляція обміну ліпідів.

65.Кислотно-лужний баланс, буферні системи крові, роль легень, нирок, печінки у підтриманні кислотно-лужного балансу. Ацидози та алкалози.

66.Біохімія імунної системи. Структура і функції антитіл (класи імуноглобулінів).

67.Біохімія та функції печінки. Детоксикація (гідроксилювання та кон'югація). Склад жовчі.

68.Біохімія та функції нирок, утворення та роль сечі. Склад сечі.

69.Біохімія та функції крові. Показники крові в нормі та патології.

70.Біохімія нервової системи. Нейромедіатори їх агоністи та антагоністи як біологічно активні речовини.

71.Взаємозв'язок обміну білків, ліпідів, вуглеводів.

72.Поняття про вітаміни, провітаміни, вітамери, активні форми вітамінів, антивітаміни. Класифікація вітамінів за механізмом дії та фізико-хімічними властивостями. Дози вітамінів, причини гіпо-, а-, гіпервітамінозів.

73.Вітаміни РР, В2, С, Р, ліпоєва кислота (будова, активна форма, механізми участі в обміні, дози, джерела, патології).

74.Вітаміни В1 В3, В6, В9, B12, H (будова, активна форма, механізми участі в обміні, дози, джерела, патології)..

75.Вітаміни A, D, Е, К (будова, активна форма, механізми участі в обміні, дози, джерела, патології).

76.Ейкозаноїди - похідні вітаміну F та медіатори запалення. Роль фосфоліпази А2, ліпоксигенази та циклооксигенази.

77.Загальна характеристика гормонів. Класифікація гормонів. Клітини мішені, рецептори. Гормони швидкої та повільної дії. Патології гормональної регуляції.

78.Гормони щитовидної (Т34) залози - синтез, будова та функції.

79.Гормони щитовидної (кальцітонін) та паращитовидних (паратгормон) залоз: будова та функції.

80.Гормони наднирників - будова та функції глюкокортикоїдів.

81.Гормони підшлункової залози: будова та функції. Механізми дії інсуліну. Патології.

82.Гормони гіпоталамусу (рилізінги), гіпофізу (тропіки та циклононапептиди), епіфізу (мелатонін) - будова, функції, патології.

83.Альдостерон наднирників, статеві гормони - будова та функції.

84.Адреналін наднирників - синтез (формульно), рецептори, ефекти.

85.Агіотензин-кінінова система крові.


^ РОЗДІЛ №2 - БІОХІМІЯ РОСЛИН


 1. Хімічний склад живого. Походження життя. Біохімія вірусів. Біохімія бактерій, грибів, безхребетних тварин. Біохімія свійських тварин та культурних рослин. Біохімічні основи технології. Біохімія біоценозів та біосфери.

 2. Хімічний склад рослин - фотосинтетиків, автотрофів, продуцентів. Відмінності складу й обміну рослин від тварин.

 3. Загальні шляхи обміну рослин та його особливості. Пластичний обмін у рослин - обміни вуглеводів (глюконеогенез з олій), ліпідів (різні типи окиснення), білків (синтез незамінних амінокислот), нуклеїнових кислот (хлоропластна ДНК). Енергетичний (гліоксалатний цикл, ціанідрезистентне та фотодихання). Мінеральний обмін.

 4. Фотосинтез. Світлова стадія фотосинтезу. Пластиди. Пігменти - хлорофіли та каротиноїди, фітохроми. Синтез хлорофілів. Фотосистеми 1 і 2. Темнова стадія фотосинтезу. Цикл Кальвіна. Д-рибульозо-1,5-дифосфаткарбоксилаза/оксигеназа. СЗ, С4, товстянкові рослини.

 5. Вторинний метаболізм. Клітинна стінка, целюлоза і лігнін.

 6. Синтез, представники та фізіологічна роль терпенів.

 7. Синтез, представники та фізіологічна роль фенолів та кислот.

 8. Представники та фізіологічна роль біофлавоноїдів.

 9. Синтез, представники та фізіологічна роль алкалоїдів.

 10. Синтез, представники та фізіологічна роль глікозидів.

 11. Вітаміни рослин. Аскорбінова кислота.

 12. Класифікація гормонів рослин, представники, фізіологічна роль, механізми та ефекти дії. Ауксини, гібереліни, абсцизова кислота, етилен.

 13. Імунний захист рослин.


^ РОЗДІЛ №3 – ІМУНОЛОГІЯ


 1. Предмет, значення, історія імунології.

 2. Імунна система - адаптивна роль, еволюція, онтогенез.

 3. Неспецифічний імунітет - фагоцитоз, система комплементу, лізини. Запалення.

 4. Центральні (первинні) та периферичні органи імунної системи (вторинні). Червоний кістковий мозок. Тимус. Лімфатичні вузли. Селезінка.

 5. Дифузна лімфоїдна система слизових, у тому числі травного тракту (Пейєрові бляшки, апендикс, мигдалики). Лімфа.

 6. Гемопоез, стовбурові клітини, регуляція процесу.

 7. Розвиток імуноцитів, відбір, міграції лімфоцитів.

 8. Антигени (епітопи та ад'юванти, гаптени, повні та неповні антигени).

 9. Антитіла (будова, функції, класи), гени антитіл, синтез Ig. аглютинація в імунний комплекс.

 10. Т- і В-лімфоцити, субпопуляція, роль, онтогенез, СД – кластери диференціровки. Рецептори Т- та В-лімфоцитів. Fc-рецептори. Розпізнавання антигенів. Первинна та вторинна імунна відповідь.

 11. Головний комплекс гістосумісності, гени МНС, презентація антигенів, імунна пам'ять.

 12. Цитокіни, мітогени, цитотоксичні лімфоцити та апоптоз.

 13. Імунітет, його види. Патології імунної системи. Аутоімунні захворювання, алергії. Імунодефіцити генетичні та набуті, СНІД.

 14. Моноклональні антитіла та гібридом на технологія.


^ РОЗДІЛ №4 – ГЕНЕТИКА


 1. Предмет, історія та місце генетики в системі наук. Основні розділи генетики та її методи.

 2. Спадковість і мінливість, їх види. Закони Менделя.

 3. Матеріальні основи спадковості. ДНК - будова і властивості. Прироода гену.

 4. Механізми реплікації, транскрипції, трансляції. Репарація ДНК.

 5. Взаємодія алельних генів. Види домінування (повне, неповне, проміжне, кодомінування).

 6. Взаємодія неалельних генів та успадкування. Комплементарність, епістаз, полімерія. Плейотропія та множинний алелізм.

 7. Кросінговер як основа комбінативної мінливості. Хромосомна теорія спадковості. Генетичні карти.

 8. Біологія статі, природа, визначення та пере визначення статі. Балансова теорія. Зчеплене зі статтю успадкування.

 9. Виникнення, класифікація і властивості мутацій. Генні мутації.

10.Мутації геному - поліплоїдії, гіпоплоїдії, гетероплоїдії, їхні властивості. Наслідки мутацій.

11.Генотип і фенотип, генетична мінливість, адаптація. Предетермінація плану розвитку організму.

12.Фактори диференціальній активності генів. Пенентрантність та експресивність генів. Модифікаційна мінливість.

13.У спадкування в популяціях. Фактории генетичної динаміки популяцій: інбридинг, мутаційний тягар, дрейф генів. Адаптивна цинність генотипів та види прородного відбору. Закон Харді-Вайнберга та умови його дії.

14.Методи дослідження генетики людини. Вчення про раси та екотипи.

15.Поняття про спадкові хвороби, летальні та напівлегальні гении. Проблеми та завдання медичної генетики.


^ РОЗДІЛ №5 - ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ


 1. Місце еволюційного вчення в біології, історія еволюціонізму. Біологічні поняття, які використовуються у теорії еволюції.

 2. Основні групи організмів та розвиток життя на Землі.

 3. Еволюційні ідеї та теорія еволюції Ч.Дарвіна.

 4. Популяція як елементарна еволюційна одиниця.

 5. Генетичні основи еволюції.

 6. Мутаційний процес, популяційні хвилі, ізоляція.

 7. Природній добір - організуюча та спрямовуюча сила еволюції. Головні форми природного добору : стабілізуючий, рушійний, дизруптивний, інші.

 1. Виникнення адаптацій, як результат дії природного добору. Класифікація адаптацій.

 2. Вид як основний етап еволюційного процесу. Критерії виду. Головні шляхи та засоби видоутворення.

10.Еволюція онтогенезу. Онтогенез - основа філогенезу.

11.Форми філогенезу. Напрямки та темпи еволюції груп. «Правила» еволюції груп.

12.Передумови та засоби перетворення органів та функцій. Еволюційний процес, його критерії та класифікація.

13.Антропогенез. Місце людини в системі тваринного світу.

14.Сучасні дискусії в еволюційному вченні.

^ РОЗДІЛ 6 - ЦИТОЛОГІЯ ТА ГІСТОЛОГІЯ


 1. Порівняльні аспекти рослинної та тваринної клітини.

 2. Будова і функції клітинної мембрани.

 3. Будова і функції мітохондрій.

 4. Будова і функції ендоплазматичної сітки.

 5. Будова і функції комплексу Гольджі.

 6. Будова і функції лізосом.

 7. Будова і функції рибосом.

 8. Будова і функції міофібрил.

 9. Будова і функції війок та джгутиків.

 10. Будова і функції мікротрубочок.

 11. Будова і функції центриолей.

 12. Будова і функції ядра клітини.

 13. Репродукція клітин. Мітоз.

 14. Хроматин, зміни його стану в різних фазах мітозу.

 15. Епітеліальні тканини (загальна характеристика).

 16. Загальна характеристика тканин внутрішнього середовища.

 17. Загальна характеристика крові та лімфи.

 18. Власно сполучні тканини. Загальна характеристика, будова та функції.

 19. Хрящова тканина. Загальна характеристика, будова та функції.

 20. Кісткова тканина. Загальна характеристика, будова та функції.

 21. Загальна характеристика м'язової тканини.

 22. Загальна характеристика, будова та функції нервової тканини.

 23. Виготовлення мікроскопічних препаратів.

 24. Фарбування мікроскопічних препаратів в залежності від видів тканин.

Критерії оцінювання


Оцінка "відмінно" (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв'язувати навчальні задачі.

Оцінка "добре" (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв'язувати навчальні задачі за стандартним алгоритмом.

Оцінка "задовільно" (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв'язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.

Оцінка "незадовільно" (100-123 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв'язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.Схожі:

Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (заочна форма)
Спеціальність 02030301. Українська мова і література*. Спеціалізація: документознавство
Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра економіки та менеджменту "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
«спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (денна форма навчання, заочна форма...
Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (заочна форма)

Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconПрограма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconПрограма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconПрограма Співбесіди з теорії та історії політичної науки
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconС. В. Савченко 2012 р. Програма фахового вступного випробування спеціальність 02030304 „Переклад" (Денна) освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст " пояснювальна записка
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проходять у вигляді тесту, який складається на основі запропонованої...
Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconПрограма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Програма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність iconПрограма співбесіди на спеціальність «Філологія (Українська мова та література)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи