Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Скачати 120.99 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Дата11.09.2012
Розмір120.99 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського

Коледж МНУ імені В.О.Сухомлинського


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________________ В.Д.Будак

„____”___________________2011 р.


ПРОГРАМА

вступного тестування

з української мови

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»

на основі базової загальної середньої освіти

за спеціальностями:


5.03050901 «Бухгалтерський облік»

5.03050801 «Фінанси та кредит»

5.04030101 «Прикладна математика»

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

5.13010101 «Соціальна робота»

5.03040101 «Правознавство»Миколаїв – 2011


Розробник: викладач української мови і літератури І категорії циклової комісії гуманітарно-природничого напряму підготовки Маковеєнко Ю.В. Програма вступного тестування розроблена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української (рідної) мови 5-9 класи / Авт. Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; за ред. Л.В.Скуратівського. - К.; Ірпінь Перун, 2005. - 176 с.


Затверджено на засіданні циклової комісії загальноосвітнього циклу підготовки, протокол № 2 від 07.09.2011 р.


Затверджено на засіданні педагогічної ради коледжу, протокол № 2 від 08.09.2011 р.


Затверджено на засіданні Вченої ради МНУ імені В.О.Сухомлинського, протокол № __ від __.10.2011р.


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ


І. Пояснювальна записка (мета, завдання, знання, уміння)

ІІ. Перелік тем для підготовки абітурієнтів до вступного тестування з української мови

ІІІ. Критерії оцінювання

IV. Рекомендована література

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Українська мова – державна мова України. Вона неоціненна національна свя­тиня, скарбниця духовних надбань народу, запорука його подальшого культурного прогресу. Як навчальний предмет українська мова виконує важливі освітні функції. Головна функція рідної мови полягає в тому, що вона є засобом спілкування, пі­знання нагромаджених людством культурних цінностей. Як форма вияву національ­ної й особистісної свідомості вона є засобом самопізнання, саморозвитку і самореалізації людини. Вільне володіння рідною мовою забезпечує реалізацію творчих мо­жливостей абітурієнтів в усіх сферах життя.

Вступне випробовування у формі тестування з української мови для вступу на навчання до технікуму за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» проводиться з метою визначення рівня навчальних досягнень абітурієнтів, лінгвістичного світогляду та навичок вільного, комунікативно виправданого використання мовних засобів у різних формах і сферах мовлення відповідно до вимог навчальної шкільної програми з української мови за 5-9 класи.

Відповідно до поставленої мети головними завданнями вступного випробовування з української мови є:

– виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

– вироблення в абітурієнтів компетенцій комунікатив­но виправдано користуватися засобами мови в різних жит­тєвих ситуаціях;

– ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок;

– формування духовного світу абітурієнтів, цілісних світо­глядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.­­­­

При написанні тестових завдань з української мови абітурієнт повинен продемонструвати такі вміння та навички:

 • орфоепічні (правильно транскрибувати слова та словосполучення відповідно до орфоепічних мовних норм з урахуванням явищ асиміляції за місцем та способом творення, твердістю та м’якістю, глухістю та дзвінкістю приголосних звуків, наближення голосних звуків, подовження та спрощення в групах приголосних тощо);

 • граматич­ні (розрізняти різні лексико-граматичні групи слів, правильно уживати та змінювати граматичні форми слів різних частин мови; правильно використовувати різноманітні словотворчі засоби при творенні нових слів);

 • лексичні (правильно уживати слова відповідно до їх лексичного значення; розрізняти однозначні та багатозначні слова, нейтральні та стилістично забарвлені слова, слова, вжиті в прямому та переносному значенні, групи слів за походженням, частотою та сферою уживання; розрізняти терміни та професіоналізми; добирати антоніми, синоніми, пароніми та омоніми);

 • фразеологічні (виділяти у реченні вжиті фразеологізми; правильно тлумачити лексичне значення сталих мовних зворотів; добирати до них синонімічні та антонімічні конструкції, а також відповідники з російської мови);

 • правописні (правильно записувати слова з чергуваннями голосних та приголосних звуків у корені слів; слова зі спрощенням в групах приголосних звуків та подвоєнням літер; правильно передавати м’якість приголосних звуків на письмі з уживанням м’якого знака та без нього; правильно уживати апостроф у словах; правильно записувати власні назви з уживанням великої літери; правильно писати складні та складноскорочені слова, слова іншомовного проходження тощо);

 • синтаксичні (правильно будувати словосполучення та речення; розрізняти просте речення і складне; виділяти різні види синтаксичного зв’язку та засоби синтаксичного зв’язку);

 • пунктуаційні (правильно розставляти розділові знаки наприкінці речення відповідно до мети висловлювання та інтонації речення; правильно вживати розділові знаки у простому реченні, ускладненому однорідними членами речення, звертаннями, вставними словами та вставленими конструкціями, відокремленими реченнями та вигуками; правильно уживати розділові знаки у складному реченні (сурядному, підрядному та безсполучниковому); правильно пунктуаційно оформлювати пряму та непряму мову, вживати цитати та будувати діалоги);

 • стилістичні (правильно вживати слова та словосполучення залежно від мети та завдань спілкування, а також з урахуванням сфери суспільної діяльності мовців).­


Тестові завдання з української мови, системно відображаючи програмний матеріал, сприяють об’єктивному і всебічному оцінюванню рівня його засвоєння, аналізу особливостей мовної культури особистості. За змістом вони охоплюють теоретичний і практичний матеріал основних розділів курсу сучасної української мови: фонетики, орфографії, лексики, фразеології, морфології, синтаксису, стилістики та культури мовлення.

При складанні тестів використано ілюстративний матеріал картотеки «Словника української мови», матеріал фольклорних джерел, творів художньої літератури та публіцистики. У них представлено різні за функціональним призначенням завдання: спонукальні («Знайдіть рядок, у якому прикметники утворено префіксально-суфіксальним способом»), або питальні («У якому рядку правильно підібрано антонімі до слова велетень?»), завдання, в яких подано найістотніші ознаки поняття, на основі яких подано необхідно назвати його («Яке зі слів має лексичне значення ‘Той, що давно минув; колишній’?»), завдання загальноорієнтувального плану з такими елементами, як «знайти рядок, у якому правильно вжито розділові знаки», «вибрати рядок, у якому допущено орфографічну помилку» тощо.

^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПНОГО

ТЕСТУВАННЯ З української мови

 1. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі.

 2. Букви й інші графічні засоби. Український алфавіт. Співвідношення звуків і букв, звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

 3. Склад. Наголос. Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі. Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі.

 4. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних.

 5. Найпоширеніші чергування голосних звуків.

 6. Найпоширеніші чергування приголосних звуків.

 7. Правила вживання апострофа.

 8. Правила вживання м’якого знака. Позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

 9. Написання слів іншомовного походження.

 10. Спільнокореневі слова і форми слів. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

 11. Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, прі-, при-.

 12. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.

 13. Правопис складних і складноскорочених слів.

 14. Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.

 15. Синоніми, антоніми, пароніми та омоніми.

 16. Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Стилістична диференціація української лексики. Запозичені слова.

 17. Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення.

 18. Поняття про самостійні та службові частини мови.

 19. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 20. Назви істот і неістот, загальні і власні назви.

 21. Правопис прізвищ, імен та по батькові.

 22. Рід, число, відмінок іменників.

 23. Відміни іменників. Правопис відмінкових закінчень іменників.

 24. Невідмінювані іменники. Способи творення іменників. Правопис складних іменників.

 25. Правопис найуживаніших суфіксів іменників. Велика буква у власних назвах.

 26. Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 27. Якісні, відносні та присвійні прикметники.

 28. Способи творення присвійних прикметників.

 29. Ступені порівняння якісних прикметників та способи їх утворення.

 30. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.

 31. Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.

 32. Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (власне кількісні, неозначено-кількісні, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.

 33. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників.

 34. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників.

 35. Відмінювання займенників. Правопис займенників.

 36. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова.

 37. Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Види дієслів (доконаний і недоконаний). Часи дієслів.

 38. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Правопис дієслівних закінчень при дієвідмінюванні.

 39. Особа і число дієслів. Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів.

 40. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення.

 41. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні форми на -но, -то. Правопис дієприкметників.

 42. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників.

 43. Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. Правопис прислівників.

 44. Прийменник як службова частина мови. Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

 45. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників окремо і через дефіс.

 46. Частка як службова частина мови. Правопис часток. Не і ні з різними частинами мови.

 47. Вигук як частина мови. Правопис вигуків.

 48. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного члена.

 49. Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення.

 50. Члени речення (підмет і присудок; додаток, означення, обставини), способи їх вираження та різновиди. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.

 51. Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом та присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.

 52. Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

 53. Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних членах речення.

 54. Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки в них.

 55. Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнювальні). Розділові знаки при відокремлених другорядних членах речення.

 56. Складне речення, його типи. Складносурядне речення. Розділові знаки в складносурядних реченнях.

 57. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.

 58. Складне речення з кількома підрядними.

 59. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні. Складне речення з різними видами зв’язку, розділові знаки в ньому.

 60. Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Тестові завдання з української мови складаються з 25 завдань закритої форми (з однією правильною відповіддю) і розраховані на виконання впродовж 45 хвилин.

За кожну правильну відповідь абітурієнт отримує по 4 бали; за неправильну, відсутню або виправлену відповідь – 0 балів.

Оцінювання тестових завдань з української мови здійснюється спочатку за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів за правильно виконані завдання – 100.

Для переведення у 200-бальну шкалу до набраних абітурієнтом балів за 100-бальною шкалою додається ще 100 балів.

Далі за таблицею підрахунків балів можна побачити результати виконання тестових завдань з української мови за 12-бальною та 4-бальною шкалою оцінювання.

^ Таблиця підрахунків балів

за правильні відповіді на питання з української мовиКількість правильних відповідей

Кількість балів за 100-бальною шкалою

Результати за 200-бальною шкалою

Результат за

12-бальною шкалою

Оцінка

0-2

0-8

0-108

1

незадовільно

3-4

12-16

112-116

2

5-6

20-24

120-124

3

7-9

28-36

128-136

4

задовільно

10-12

40-48

140-148

5

13-15

52-60

152-160

6

16-18

64-72

164-172

7

добре

19-20

76-80

176-180

8

21-22

84-88

184-188

9

23

92

192

10

відмінно

24

96

196

11

25

100

200

12

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Головащук С.І. Правописний словник. – К., 1999.

 2. Зубков М.Г. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. – Х., 2007.

 3. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 1993.

 4. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К., 1991.

 5. Ладоня І.О. Українська мова. Вища школа, 1993.

 6. Лобода В.В., Скуратівський В.Л. Українська мова в таблицях: довідник. – К., 1993.

 7. Орфографічний словник української мови. – К., 1999.

 8. Пентелюк М.І., Іващенко О.В. Українська мова: Підручник-комплект. – К., 2001.

 9. Сучасна українська мова /за ред. Пономарева О.Д./. – К., 2001.

 10. Український правопис. – К., 1996.

 11. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Хомутовська І.І. Програму складено на основі матеріалу шкільного курсу історії України 7-9 класи І включає найважливіші питання з...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Розробник: викладач математики вищої категорії циклової комісії з прикладної математики Карамалак Н.І. Програма вступного тестування...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра української мови та лінгводидактики
Корнієнко І. А., канд філол наук, доцент кафедри української мови та лінгводидактики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconПравила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського здійснюється відповідно до...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconПравила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2012 році
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19322
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19326
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19323
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи