Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Скачати 127.67 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Дата11.09.2012
Розмір127.67 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського

Коледж МНУ імені В.О.Сухомлинського


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________________ В.Д.Будак

„____”___________________2011 р.


Програма

вступного тестування

з математики

 1. для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

 2. «молодший спеціаліст»

 3. на основі базової загальної середньої освіти

 4. за спеціальностями: 5. 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 6. 5.03050801 «Фінанси та кредит»

 7. 5.04030101 «Прикладна математика»

 8. 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»Миколаїв – 2011

Розробник: викладач математики вищої категорії циклової комісії з прикладної математики Карамалак Н.І. Програма вступного тестування розроблена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з математики 5-11 класи / К.; Шкільний світ 2001


 1. Затверджено на засіданні циклової комісії загальноосвітнього циклу підготовки, протокол № 2 від 07.09.2011 р. 2. Затверджено на засіданні педагогічної ради коледжу, протокол № 2 від 08.09.2011 р. 3. Затверджено на засіданні Вченої ради МНУ імені В.О.Сухомлинського, протокол № __ від __.10.2011р.
^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ


І. Пояснювальна записка (мета, завдання, знання, уміння)

ІІ. Перелік тем для підготовки абітурієнтів до вступного тестування з математики

ІІІ. Критерії оцінювання

IV. Рекомендована література

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета вступних випробувань з математики: оцінити ступінь підготовленості вступників з математики з метою конкурсного відбору для навчання у Коледжі МНУ імені В.О.Сухомлинського.

^ Завдання вступного випробування з математики полягають у тому, щоб оцінити знання та вміння вступників:

- впевнено володіти обчислювальними навичками при виконанні дії з раціональними числами (натуральними, цілими, звичайними і десятковими дробами);

- виконувати тотожні перетворення основних алгебраїчних виразів (многочленів, дробово-раціональних виразів, які містять степені і корені), тригонометричних виразів;

- розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи першого і другого степенів і ті, що зводяться до них, а також розв'язувати задачі за допомогою рівнянь та їх систем;

- будувати графіки функцій, передбачених програмою;

- розв'язувати задачі, що передбачають :виконання відсоткових розрахунків; знаходження ймовірностей випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, графіків; знаходження середнього значення;

- зображати геометричні фігури і виконувати найпростіші побудови на площині;

- володіти навичками вимірювання та обчислення довжин, кутів і площ, які використовуються для розв'язання різних практичних задач;

- уміти застосовувати властивості геометричних фігур при розв'язуванні задач на обчислення та доведення;

- володіти навичками розв'язування задач на обчислення площ поверхонь і об'ємів геометричних фігур: прямої призми, піраміди, конуса, кулі, циліндра у тому числі прикладного змісту.

Програма з математики для вступників до Коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського складається з трьох розділів. Перший з них є переліком основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв'язанні задач, посилатися на них при доведенні теорем). У другому розділі вказано теореми, які необхідно вміти доводити. У третьому розділі перелічені основні математичні вміння і навички, якими повинен володіти вступник.

На вступному тестуванні з математики вступник до коледжу повинен показати:

а) чітке знання означень, математичних понять, термінів, формулювань правил, ознак теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх;

б) вміння точно і стисло висловити математичну думку в письмовій формі, використовувати відповідну символіку;

в) впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв'язанні задач і вправ.
^

Основні вміння і навички


Вступник повинен уміти:

1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, де­сятковими і звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями.

2. Виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, виразів, що містять степеневі і тригонометричні функції.

3. Будувати графіки лінійної, квадратичної, степеневої функцій.

4. Розв'язувати рівняння і нерівності першого і другого степеня, а також рівняння і нерівності, що зводяться до них; розв'язувати системи рівнянь та нерівностей першого і другого степеня і ті, що зводяться до них; найпростіші рівняння і нерівності, що мають степеневі функції.

5. Розв'язувати задачі на складання рівнянь і систем рівнянь.

6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші побудови на площині.

7. Використовувати геометричні відомості при розв'язуванні алгебраїчних задач, а з алгебри і тригонометрії – при розв'язуванні геометричних задач.

8. Виконувати на площині операції над векторами (додавання і віднімання векторів, множення вектора на число) і використовувати їх при розв'язуванні практичних задач і вправ.


^ Правила виконання та оформлення

вступного тестування з математики


Вступне тестування з математики складається з 20 завдань. Завдання 1-10 мають по 4 варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

У завданнях 11-15 вступнику необхідно вписати відповідь у вигляді числа або аналітичного виразу, для запису виконаних дій використовується чернетка. Якщо при розв’язанні завдання зроблені незначні помилки, які вплинули на остаточний результат, то може бути нарахована не повна кількість балів по записам в чернетці.

Розв’язання завдань 16-20 повинно містити обґрунтування. На виданих чернетках необхідно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Остаточний результат завдання бажано підкреслити, або взяти у рамку та занести до таблиці відповідей.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПНОГО

ТЕСТУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ
^

І. Основні математичні поняття і факти

Арифметика, алгебра


1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Порівняння натуральних чисел. Додавання, віднімання, множення та ділення натуральних чисел. Квадрат і куб числа.

2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 5,3, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і складені числа. Розкладання натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.

3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. Основні задачі на дроби.

4. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь.

5. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення.

7. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена (на прикладі квадратного тричлена).

8. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значень функції. Функція, обернена до даної.

9. Означення і основні властивості функцій: лінійної y = kx + b, квадратичної y = ах2 + bx+ с. Графіки функцій.

10. Рівняння. Розв'язування рівнянь, корені рівняння. Рівносильні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.

11. Нерівності. Розв'язування нерівностей. Рівносильні нерівності.

   1. Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв'язування систем. Корені системи. Рівносильні системи рівнянь.

   2. Арифметична та геометрична прогресії. Формула n-го члена і суми п перших членів прогресій.

   1. Відсоткові розрахунки. Формули простих і складних відсотків.

Геометрія


1. Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут, ве­личина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення площ подібних фігур.

2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії.

3. Вектори. Операції над векторами.

4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника.

   1. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їх властивості. Види трикутників. Метричні співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

   2. Теорема синусів.

   3. Теорема косинусів.

   4. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція; їх основні властивості.

   5. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорди, січні кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола, сектор, сегмент.

   6. Центральні і вписані кути; їх властивості.

   7. Формули площ геометричних фігур: трикутника, прямокутника, паралелограма, квадрата, ромба, трапеції.

   8. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа круга і площа сектора.

II. Основні формули і теореми
^

Алгебра і початки аналізу


1. Функція y = kx + b, її властивості і графік.

2. Функція у = k/х, її властивості і графік.

3. Функція y = ах2 + bx+ с, її властивості і графік.

4. Формула коренів квадратного рівняння.

5. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

6. Властивості числових нерівностей.

7. Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу.

Геометрія


1. Властивості рівнобедреного трикутника.

2. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка.

3. Ознаки паралельності прямих.

4. Сума кутів трикутника. Сума внутрішніх кутів опуклого многокутника.

5. Ознаки паралелограма.

6. Коло, описане навколо трикутника.

7. Коло, вписане в трикутник.

8. Дотична до кола та її властивість.

9. Вимірювання кута, вписаного в коло.

10. Ознаки рівності, подібності трикутників.

11. Теорема Піфагора, наслідки з теореми Піфагора.

12. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції.

^

III. Основні вміння і навички


Вступник повинен уміти:

1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, де­сятковими і звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями.

2. Виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, виразів, що містять степеневі і тригонометричні функції.

3. Будувати графіки лінійної, квадратичної, степеневої функцій.

4. Розв'язувати рівняння і нерівності першого і другого степеня, а також рівняння і нерівності, що зводяться до них; розв'язувати системи рівнянь та нерівностей першого і другого степеня і ті, що зводяться до них; найпростіші рівняння і нерівності, що мають степеневі функції.

5. Розв'язувати задачі на складання рівнянь і систем рівнянь.

6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші побудови на площині.

7. Використовувати геометричні відомості при розв'язуванні алгебраїчних задач, а з алгебри і тригонометрії – при розв'язуванні геометричних задач.

8. Виконувати на площині операції над векторами (додавання і віднімання векторів, множення вектора на число) і використовувати їх при розв'язуванні практичних задач і вправ.


^ Критерії оцінювання вступного тестування з математики

до Коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського у 2012 році.

Для вступників, які мають базову загальну середню освіту (9 класів)

Вступне тестування з математики складається з 20 завдань. Завдання 1-10 мають по 4 варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

У завданнях 11-15 вступнику необхідно вписати відповідь у вигляді числа або аналітичного виразу, для запису виконаних дій використовується чернетка.

Розв’язання завдань 16-20 повинно містити обґрунтування. На виданих чернетках необхідно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Остаточний результат завдання бажано підкреслити, або взяти у рамку та занести до таблиці відповідей.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання - 35.


Оцінка за вступне випробування виставляється за дванадцятибальною шкалою і залежить від повноти відповіді. Вступне випробування виконується письмово, термін виконання – три астрономічні години.

І частина – 1 бал за одне запитання, максимальна кількість – 10

ІІ частина – 2 бали за одне запитання, максимальна кількість – 10

ІІІ частина – 3 бали за одне запитання, максимальна кількість – 15

^ Оцінювання завдань частини І:

1 бал вступник отримує, якщо в бланку відповідей вказана правильна відповідь.

Оцінювання завдань частини ІІ:

2 бали вступник отримує, якщо в бланку відповідей вказана правильна відповідь. Якщо при розв’язанні завдання зроблені незначні помилки, які вплинули на остаточний результат, то може бути нарахована не повна кількість балів по записам в чернетці.


^ Оцінювання завдань частини ІІІ:Бали

Критерії

3 бали

Одержана правильна відповідь з обґрунтуванням всіх ключових моментів розв’язування, при цьому вступник повинен записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження.

2 бали

Наведена логічно правильна послідовність кроків розв’язання завдання, але деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо. Можливі 1-2 негрубі помилки, або описки в обчисленнях, або в перетвореннях.

1 бал

Наведена послідовність кроків розв’язання завдання, але ключові моменти необґрунтовано, або розв’язана тільки частина завдання

0 балів

Якщо вступник не приступив до виконання завдання, або приступив, але його записи не відповідають вищевказаним критеріям оцінювання завдань 1, 2,3 бали.^ Таблиця відповідності оцінювання за 12 бальною системою і кількості балів, набраних вступником на вступному тестуванні з математики


^ Оцінювання за 12 бальною системою оцінювання навчальних досягнень вступників

Кількість балів, набраних вступником

Оцінка

1

1-3

Незадовільно

2

4-6

3

7-9

4

10-12

Задовільно

5

13-16

6

17-19

7

20-22

Добре

8

23-25

9

26-29

10

30-31

Відмінно

11

32-33

12

34-35^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Апостолова Г.В.. Геометрія (підручник)*. – К., Генеза, 2008

 2. Афанасьєва О.М. та ін.. Геометрія. Підручник для шкіл (класів) технічного профілю. – К., Навчальна книга-Богдан, 2003

 3. Бевз Г.П., Бевз В.Г.. Математика (підручник). – К., Зодіак-ЕКО, 2005

 4. Бевз Г.П., Бевз В.Г.. Геометрія. (підручник). – К., Вежа, 2008

 5. Бевз Г.П., Бевз В.Г.. Алгебра (підручник). – К., Зодіак - ЕКО, 2009

 6. Бевз Г.П., Бевз В.Г.,

 7. Владімірова Н.Г.. Геометрія (підручник). – К., Вежа, 2007

 8. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.. Геометрія (підручник). – К., Зодіак-ЕКО, 2007

 9. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І.. Алгебра (підручник). – К., Навчальна книга - Богдан, 2009

 10. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижанівський О.Ф., Єршов С.В.. Геометрія (підручник). – К., Ранок, 2009

 11. Істер О.С.. Алгебра.(підручник). – К., Освіта, 2007

 12. Істер О.С.. Геометрія (підручник). – К., Освіта, 2007

 13. Кінащук Н.Л., Біляніна О.Я., Черевко І.М.. Алгебра (підручник). – К., Генеза, 2008

 14. Кравчук В.Р., Підручна М.В., Янченко Г.М.. Алгебра (підручник). – К., Підручники і посібники, 2009

 15. Кравчук В.Р., Янченко Г.М.. Математика (підручник). – К., Підручники і посібники, 2005

 16. Кравчук В.Р., Янченко Г.М.. Алгебра. (підручник). – К., Підручники і посібники, 2007

 17. Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І.. Алгебра (підручник). – К., Генеза, 2008

 18. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.. Математика (підручник). – К., Гімназія, 2005

 19. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір Алгебра. 9 клас. Підручник для класів з поглибленим вивченням математики - Х.:Гімназія, 2009.

 20. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.. Геометрія. Підручник для класів із поглибленим вивченням математики». – К., Гімназія, 2008

 21. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.. Алгебра (підручник). – К., Гімназія, 2009

 22. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.. Геометрія (підручник). – К., Гімназія, 2009

 23. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.. Алгебра. (підручник). – К., Гімназія, 2008

 24. Погорєлов О.В.. Геометрія (підручник). – К., Школяр, 2001

25.Тадеєв В.О.. Геометрія (підручник). – К., Навчальна книга-Богдан, 2004

26.Шкіль М.І., Колесник Т.В., Янченко Г.М., Кравчук В.Р. Математика (підручник). – К., Підручники і посібники, 2006


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Хомутовська І.І. Програму складено на основі матеріалу шкільного курсу історії України 7-9 класи І включає найважливіші питання з...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Ю. В. Програма вступного тестування розроблена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української (рідної)...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра української мови та лінгводидактики
Корнієнко І. А., канд філол наук, доцент кафедри української мови та лінгводидактики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconПравила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського здійснюється відповідно до...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconПравила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2012 році
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19322
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19326
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського iconМиколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
move to 1891-19323
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи