Спеціальність 030102 Психологія icon

Спеціальність 030102 Психологія
Скачати 116.26 Kb.
НазваСпеціальність 030102 Психологія
Дата12.09.2012
Розмір116.26 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ психології

Кафедра теоретичної та прикладної психології


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


Програма співбесіди


Для абітурієнтів, що вступають

на факультет психології

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР» НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

на денну та заочну форму навчання.


спеціальність 6.030102 Психологія


Миколаїв 2012


Розробники:

доц. кафедри теоретичної та прикладної психології Кучманич І.М.,

доц. кафедри теоретичної та прикладної психології Васильєва А.В.,

доц. кафедри теоретичної та прикладної психології Шевченко В.В.


Затверджено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної психології протокол № 4 від 18 жовтня 2011р.


Затверджено на засіданні Вченої Ради факультету психології

протокол № 3 від 19 жовтня 2011 р.

1.Питання до співбесіди з дисципліни:

"Загальна психологія"


 1. Визначення предмету загальної психології. .

 2. Роль спілкування у виникненні свідомості людини.

 3. Роль мови та мовлення у виникненні свідомості людини.

 4. Визначення свідомості людини.

 5. Характеристика несвідомого психічного та його види.

 6. Рефлекторна діяльність та психіка.

 7. Функціональна система П.К. Анохіна

 8. Локалізація психічних функцій за А.Р. Лурія.

 9. Характеристика діяльності та психології діяльності.

 10. Характеристика дій та їх види.

 11. Спілкування, як основний вид діяльності

 12. Гра, як основний вид діяльності.

 13. Навчання як основний вид діяльності.

 14. Праця як основний вид діяльності.

 15. Визначення особистості.

 16. Уміння та навички і їх характеристика.

 17. Структура особистості за К.К. Платоновим.

 18. Структура особистості за 3. Фрейдом

 19. Характеристика спрямованості особистості.

 20. Потреби, їх види та характеристика.

 21. Мотиви, їх види та характеристика.

 22. Характеристика піраміди потреб самоактуалізації за А. Маслоу.

 23. Проблема та визначення відчуттів, як пізнавального процесу.

 24. Проблема та визначення сприймання.

 25. Характеристика властивостей сприймання .

 26. Сприймання як перцептивні дії та їх характеристика.

 27. Види сприймання та їх характеристика.

 28. Проблема та визначення уваги.

 29. Властивості уваги та їх характеристика.

 30. Види уваги та їх характеристика.

 31. Характеристика процесу уваги.

 32. Проблема та визначення пам'яті.

 33. Характеристика теорій пам'яті.

 34. Запам'ятовування як процес пам'яті.

 35. Збереження як процес пам'яті.

 36. Відтворення як процес пам'яті.

 37. 3абування як процес пам'яті.

 38. Характеристика видів пам'яті

 39. Проблема та визначення мислення.

 40. Властивості мислення.

 41. Характеристика та особливості творчого мислення.

 42. Мислення як вирішення завдань.

 43. Види мислення та їх характеристика. Місце Ж. Піаже у дослідженні мислення дитини.

 44. Проблема та визначення уяви.

 45. Властивості уяви.

 46. Механізми уяви.

 47. Види уяви та їх характеристика.

 48. Проблема та визначення вольової діяльності.

 49. Структури вольового акту.

 50. Характеристика вольових рис особистості.

 51. Проблема та визначення емоцій та почуттів.

 52. Теорії емоцій.

 53. Форми прояву емоцій та їх характеристика.

 54. Характеристика вищих почуттів.

 55. Проблема та визначення характеру.

 56. Структура характеру людини.

 57. Проблема та визначення темпераменту.

 58. Основні властивості нервової системи та їх вплив на визначення типів темпераменту.

 59. Психологічні характеристики темпераменту.

 60. Загальна характеристика типів темпераменту.

 61. Проблема та визначення здібностей.

 62. Кількісна та якісна характеристика здібностей.

 63. Визначення задатків, обдарованості, таланту та геніальності.

 64. Види здібностей та їх характеристика.Питання до співбесіди з предмету

«Психодіагностика»


 1. Історія становлення психодіагностики

 2. Предмет і завдання психодіагностики

 3. Методи дослідження в психодіагностиці

 4. Класифікація психодіагностичних методів

 5. Суб’єктивний підхід в психодіагностиці

 6. Об’єктивний підхід в психодіагностиці

 7. Проективний підхід в психодіагностиці

 8. Психометричні основи психодіагностики

 9. Поняття валідності тесту

 10. Поняття надійності тесту

 11. Психологічний діагноз

 12. Психодіагностичний процес

 13. Етика психодіагностичного дослідження

 14. Дослідження темпераменту.

 15. Діагностика пізнавальних процесів.

 16. Психодіагностика мотивації.

 17. 16 факторний опитувальник Р.Кеттела

 18. Психодіагностика самосвідомості.

 19. Дослідження інтелекту

 20. Підходи до визначення інтелекту

 21. Тести для виміру інтелекту

 22. Фактори, що впливають на рівень інтелекту

 23. Області застосування тестів інтелекту

 24. Практичні аспекти використання тесту Векслера

 25. Практичні аспекти використання тесту Равена

 26. Психодіагностика рис особистості

 27. Види особистісних опитувальників

 28. Проблеми вірогідності особистісних опитувальників

 29. MMPI. Структура опитувальника. Основні й контрольні шкали

 30. Склад особистісного профілю

 31. Способи інтерпретації результатів

 32. Дослідження акцетуйованих рис особистості.

 33. Дослідження темпераменту.

 34. Проекція як психологічний феномен

 35. Теоретичне обґрунтування проективного підходу

 36. Класифікація проективних методик

 37. ТАТ. Основні категорії аналізу

 38. Тест Роршаха

 39. ДДЧ. Діагностична процедура й аналіз

 40. НЖ. Діагностична процедура й аналіз

 41. Малюнок родини. Діагностична процедура й аналіз

 42. Діагностика міжособистісних відносин

 43. Методика Т.Лири. Особливості процедури й інтерпретації

 44. Тест Розенцвейга. Діагностична процедура й аналіз результатівПитання до співбесіди з предметів

«Історія психології, диференційна психологія»


 1. Анна Анастазі та її внесок в диференційну психологію.

 2. Лєонтьєв А.Н. та характеристика його основних робіт.

 3. Павлов І.П. та його внесок в науку.

 4. Тєплов Б.М. та його внесок в типологію ВНД людини та типологічні властивості нервової системи, їх значення для психології.

 5. Гуревич К.М. Проблема соціального та біологічного в диференційній психофізіології.

 6. Рубінштейн С.Л. та його внесок у науку.

 7. Лєвітов Н.Д. та його робота «Проблема характера в современной психологи».

 8. Клімов Є.А. та його внесок у сучасну психологію.

 9. Кон І.С. та його внесок в науку.

 10. Мейлі Р. Факторний аналіз особистості.

 11. Равіч-Щербо І.В. у диференційній психології.

 12. Акімова М.К. у диференційній психології.

 13. Тєплов Б.М. та його внесок у розробку проблеми здібностей та обдарованості.

 14. Лєйтес Н.С. та його робота «Обдаровані діти».

 15. Кант І. та його робота «О темпераменте».

 16. Нєбиліцин В.Д. про темперамент.

 17. Мерлін В.С. про темперамент.

 18. Ковалев А.Г. та його внесок в науку.

 19. Мясіщев В.Н. та його внесок в науку.

 20. Ананьєв Б.Г. та його внесок в науку.

 21. Лацурський та його внесок в типологію особистості.

 22. Юнг К. та його робота «Психологические типы».

 23. Кречмер Е. та його внесок в науку.

 24. Шелдон У. та його внесок в науку.

 25. Ганнушкин П.Б. та його внесок в науку.

 26. Лєонгард Ш. та його внесок в науку.

 27. Лічко А.Є як провідний спеціаліст в галузі підліткової психіатрії.

 28. А.Адлер та його індивідуальна психологія.

 29. З.Фрейд та його внесок в науку.

 30. Співвідношення понять людина – індивід – особистість - індивідуальність.

 31. Диференційна психологія як наука.

 32. Фізіогноміка та її зв'язок з диференційною психологією.

 33. Френологія та її зв'язок з диференційною психологією.

 34. Графологія та її зв'язок з диференційною психологією.

 35. Дисципліни диференційної психології: варіаційне та кореляційне вивчення, вчення о психографії та порівняльне дослідження.

 36. Основні поняття диференційної психології.

 37. Погляди В.Штерна на психічний розвиток. Його теорія конвергенції.

 38. Сутнісна характеристика особистості.

 39. Обумовленість особливостей розвитку особистості.

 40. Педагогічна психологія як галузь загальної психології.

 41. Виникнення біхевіоризму, внесок Д.Уотсона та Е.Торндайка.

 42. Охарактеризуйте погляди античних філософів на душу як предмет психології.

 43. Історія психології - особлива галузь знань.

 44. Погляди І.М.Сєченова, І.П.Павлова на рефлекторну природу психіки.

 45. З.Фрейд та становлення психоаналізу.

 46. К.Юнг та його вплив на розвиток аналітичної психології.

 47. Внесок М.Вертгеймера, В.Келлера в становленні гештальт-психології.

 48. Внесок Ж.Піаже в розвиток генетичної психології та проблем розвитку інтелекту.

 49. Культурно-історична теорія психіки Л.С.Виготського.

 50. Внесок А.Маслоу та К.Роджерса в становлення гуманістичної психології.

 51. Виникнення психології як самостійної науки.

 52. Загальна характеристика галузей сучасної психології.

 53. Виникнення і розвиток експериментальної психології.

 54. Диференційна психологія як галузь загальної психології.

 55. Вікова психологія як галузь загальної психології

^ 2.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


 1. Загальні положення.

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня підготовки студентів-бакалаврів, можливості подальшого їх навчання з метою отримання кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Рівень підготовки вступників спеціальності «Психологія» оцінюється за середнім балом, виведеним з сумарної оцінки за всі види роботи за 200 - бальною шкалою.

 1. Норми оцінювання.

^ 2.1. Оцінка «відмінно» (180 – 200 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • вільно володіє основними категоріями психології, основами психодіагностичного процесу, закономірностями функціонування пізнавальних процесів та психологічної взаємодії, розвитком, особистості, знає персоналіїв психологічної науки.

 • вільно оперує психологічними поняттями та категоріями, працює з першоджерелами, аналізує психологічну літературу, знає основні етапи розвитку психологічних знань, розбирається в психодіагностичних методиках, та індивідуальних відмінностях індивідів.

^ 2.2. Оцінку «добре» ( 150 – 179 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання:

 • вільно володіє основними категоріями психології, основами психодіагностичного процесу, закономірностями функціонування пізнавальних процесів та психологічної взаємодії, розвитком, особистості, знає персоналіїв психологічної науки.

 • вільно оперує психологічними поняттями та категоріями, працює з першоджерелами, аналізує психологічну літературу, знає основні етапи розвитку психологічних знань, розбирається в психодіагностичних методиках, та індивідуальних відмінностях індивідів.


Допускається 3-4 неточності у формулюваннях, помилки, випадковості, які не впливають суттєво на загальну відповідь.


^ 2.3. Оцінку «задовільно» (124 - 149 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • не дуже вільно володіє основними категоріями психології, основами психодіагностичного процесу, закономірностями функціонування пізнавальних процесів та психологічної взаємодії, розвитком, особистості, знає персоналіїв психологічної науки.

 • не дуже вільно оперує психологічними поняттями та категоріями, працює з першоджерелами, аналізує психологічну літературу, знає основні етапи розвитку психологічних знань, розбирається в психодіагностичних методиках, та індивідуальних відмінностях індивідів.


іноді не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;


  1. ^ . Оцінки «незадовільно» ( 100 - 123 бали), отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вмінн:

 • не володіє основними категоріями психології, основами психодіагностичного процесу, закономірностями функціонування пізнавальних процесів та психологічної взаємодії, розвитком, особистості, знає персоналіїв психологічної науки.

 • не оперує психологічними поняттями та категоріями, працює з першоджерелами, аналізує психологічну літературу, знає основні етапи розвитку психологічних знань, розбирається в психодіагностичних методиках, та індивідуальних відмінностях індивідів.

 • не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;

^ 3.Список рекомендованої літератури


 1. Анастази А. Психологическое тестирование.- СПб.,2001

 2. Бажин Е.Ф., Голынкин Е.А., Эткинд А.М. Метод исследования уровня субъективного контроля// Психолог. журн. -- 1984. -- № 3. – С. 152-160.

 3. Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория./Под ред. Л.Н. Собчик. – Санкт-Петербург. Изд-во Дорваль при участии АОЗТ Интерс, 1992.

 4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. –
  М., Академия, 2002.

 5. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология Ташкент: Медицина 1976

 6. Блейхер В.М. Крук И.В. Патопсихологическая диагностика .- Киев. Здоровье. 1986

 7. Блейхер В.М. Крук И.В. Боков С.Н. Клиническая патопсихология. Руководство для врачей и клинических психологов. М.2006

 8. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии., К. 1979

 9. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. 2007

 10. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. К.1989

 11. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. 1978

 12. Бурлачук Л.Ф., С.М. Морозов Словарь –справочник по психодиагностике. Питер 2000.

 13. Вейн А.М., Каменецкая Б.И. Память человека. – М., 1973.

 14. Глуханюк Н.С. Практикум з психодіагностики. М.2003

 15. Дуткевич Т.В. Психологія творчості. – Кам’янець-Подільский, 2003.

 16. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 1976.

 17. Зимбардо Ф. Застенчивость. – М.: Педагогика, 1991.

 18. Кабанов М.М., Смирнов В.М., Личко А.Е. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Д., 1983. – 310 с.

 19. Каган В.Е. Аутизм у детей. Ленинград, 1981

 20. Краткий психологический словарь: Под. общ. ред.. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. – М.: Политиздат,1985.

 21. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л-д, 1983

 22. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Л-д.,1985

 23. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. Москва 2003

 24. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981. – 392 с.

 25. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник. – СПб.: Питер, 2000.

 26. Максимова Н.Ю., Милютина К.Л. Пискун В.М. Основы детской патопсихологии. Киев Перун, 1996

 27. Медицинская психология. Конспект лекций. Москва.2004

 28. Марищук В.Л., Сенопальников У.В., Шестаков С.С. Психодиагностическая беседа с элементами физиогномики. – Санкт-Петербург, 1996. -- Ч.1 – 3.

 29. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. – М.: Изд-во Московск. псих. инст-та, 2003.

 30. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. – М: МЕДпресс. 2001. – 592 с.

 31. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение. – Владос, 1995.

 32. Общая психология: Учебник / Под. ред. Петровского А.В. – М.: Просвещение, 1986.

 33. Общая психодиагностика. Под ред. А.А.Бодалева. 1987

 34. основы психодиагностики / под ред. К.М.Гуревича.-М.,1981

 35. Рубинштейн с. л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002.

 36. Собчик Л.Н. Пособие по применению ММР1. – М.: МЗ РСФСР, 1971.

 37. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности./ Сер. "Методы психол. диагн.". – М., 1990.—Вып.1. – 153 с.

 38. Собчик Л.Н. Диагностика межличностных отношений (модифицированный вариант интерперсональной диагностики". – М., 1990. – Вып. 3.

 39. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный

 40. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980

 41. Стандартизированный клинический личностный опросник // адаптированный Гильяшевой И.Н., Собчик Л.Н., Федоровой Т.Д. Полный вариант ММР!. – Л.: НИИ им. В.М. Бехтерева, 1984. – 45 с.

 42. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов.—Л.: ЛГУ, 1972. – 429.

 43. цветовой тест Люшера. / Сер. "Методы психол. диагностики". – М., 1990.—вып.2.

 44. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. –

2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002.

 1. Худик В.А. Детская патопсихология. Киев 1997

 2. Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы (рекомендации практического психолога). – Санкт-Петербург: Стройлеспечать, 1996.

 3. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. –

2-е изд. – М., ЛОГОС, 1996.

 1. Шванцара Й. Диагностика психического развития. 1978


Схожі:

Спеціальність 030102 Психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Спеціальність 030102 Психологія iconМагістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні-науки» спеціальність – 03010201 «Психологія»
Положенні про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в чну (затверджений наказом по університету №87 від 11 серпня...
Спеціальність 030102 Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Спеціальність 030102 Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Спеціальність 030102 Психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Спеціальність 030102 Психологія icon6. 030102 Психологія

Спеціальність 030102 Психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія». „3 вересня, 2013 р с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030102 «Психологія», спеціальністю 0301 «Психологія»....
Спеціальність 030102 Психологія icon6. 030102 Психологія 030104 Політологія

Спеціальність 030102 Психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни психологічна служба напряму підготовки 030102 Психологія для спеціальності Психологія
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Спеціальність 030102 Психологія iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи