Програма фахових вступних випробувань icon

Програма фахових вступних випробувань
Скачати 70.84 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань
Дата12.09.2012
Розмір70.84 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ економіки

КАФЕДРА економіки та менеджменту


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань


з дисциплін: МІКРОЕКОНОМІКА

та МАКРОЕКОНОМІКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


спеціальність 6.030601 “Менеджмент”


Миколаїв 2012


Розробники програми: д.е.н., проф. Кіщак І.Т., ст. викл. Новожилова Л.В., викл. Кравченко Л. О.


Затверджено на засіданні кафедри економіки та менеджменту

протокол № 3 від “06” жовтня 2011року.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету економіки

протокол № 3 від “11” жовтня 2011року.


^ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вступні випробування для абітурієнтів, які мають середньо спеціальну економічну освіту і поступають на 2-3 курс за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” проводяться у формі співбесіди.

Програмою передбачено проведення вступної фахової співбесіди з предметів:

 • мікроекономіка;

 • макроекономіка.


^ 2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

2.1. МІКРОЕКОНОМІКА

 1. Економічні категорії та закони, їх класифікація.

 2. Потреби й економічні ресурси: їх сутність та класифікація.

 3. Технологічні можливості суспільства. Альтернативні витрати економічного вибору.

 4. Крива виробничих можливостей. Закон зростання альтернати­вних витрат.

 5. Сутність і структура економічної системи.

 6. Типи й види власності, їх взаємодія.

 7. Проблеми економічного вибору в різних економічних системах.

 8. Форми організації суспільного виробництва.

 9. Товарне виробництво, його види й етапи розвитку.

 10. Товар і його властивості. Альтернативна вартість.

 11. Гроші: історія розвитку, сутність, функції.

 12. Закон грошового обігу.

 13. Економічні умови виникнення й ефективного функціонування ринку.

 14. Сутність ринку, його структура та критерії розмежування.

 15. Інфраструктура ринку.

 16. Моделі та шляхи переходу до ринку.

 17. Механізм саморегулювання ринкової економіки.

 18. Попит. Закон попиту. Детермінанти попиту.

 19. Ринкова пропозиція та її графічна модель. Детермінанти про­позиції.

 20. Види цінової еластичності попиту: їх графічне зображення та практичне значення.

 21. Види цінової еластичності пропозиції.

 22. Діалектична залежність попиту й пропозиції, їх співвідношен­ня. Рівноважна ціна.

 23. Ціна в ринковій економіці, її види та функції.

 24. Вибір методу ціноутворення на практиці.

 25. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки.

 26. Типи конкуренції: досконала і недосконала.

 27. Методи і способи конкурентної боротьби.

 28. Монополія та конкуренція. Антимонопольний закон України.

 29. Недоліки й переваги ринкового механізму. Причини фіаско ринку.

 30. Теорія граничної корисності й поведінка споживача.

 31. Корисність блага. Загальна й гранична корисність.

 32. Закон спадної граничної корисності блага.

 33. Концепція кривих байдужості та поведінка споживача.

 34. Бюджетні обмеження й криві байдужості. Стан рівноваги спо­живача.

 35. Підприємство (фірма): суть, ознаки й види. Критерії класифі­кації.

 36. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності.

 37. Суть, види й структура витрат. Явні та неявні витрати вироб­ництва.

 38. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні витрати.

 39. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Нор­ма прибутку.

 40. Характерні риси поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції.

 41. Визначення монопольної ціни. Цінова дискримінація.

 42. Стратегія підприємства на ринку монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція.

 43. Основні ознаки та причини існування олігополії.

 44. Ринки факторів виробництва й розподіл факторних доходів.

 45. Ринок праці: загальна характеристика.

 46. Визначення заробітної плати в умовах функціонування ринку праці.

 47. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

 48. Ринок природних ресурсів. Економічна природа ренти. Ціна землі.

 49. Земельна рента та її види.

 50. Модель кругообігу ресурсів, продуктів, доходу.


2.2. МАКРОЕКОНОМІКА

 1. Економічні системи та їх моделі.

 2. Цілі та методи макроекономіки.

 3. Попит, закон попиту.

 4. Крива попиту, детермінанти попиту.

 5. Пропозиція, закон пропозиції, її детермінанти.

 6. Пропозиції та попит ринкова рівновага.

 7. Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, грошовий вимір, виключення подвійного рахунку.

 8. Система національних рахунків, розрахунок ВНП за витратами.

 9. Обчислення ВНП за доходами.

 10. Розрахунок ВВП, ЧНП, НД, особистого доходу та доходу кінцевого використання.

 11. Номінальний та реальний ВНП, інфліювання та дефілювання.

 12. ВНП ті суспільний добробут.

 13. Економічні цикли, їх фази, вплив циклів на виробництво товарів довгострокового та короткострокового користування.

 14. Безробіття, його типи. Поняття повної зайнятості. Економічні збитки від безробіття.

 15. Інфляція, її визначення та вимір.

 16. Види економічних циклів, їх причини, особливості сучасних циклів.

 17. Скупний попит та його крива.

 18. Нецінові фактори сукупного попиту.

 19. Сукупна пропозиція та її крива.

 20. Нецінові фактори сукупної пропозиції.

 21. Рівновага, реальний обсяг виробництва та рівень цін.

 22. Зміна ринкової рівноваги, ефект Храповика, переміщення кривої сукупного попиту.

 23. Зміна ринкової рівноваги, переміщення кривої сукупного попиту.

 24. Споживання та збереження, їх графіки.

 25. Середня та гранична схильність до збереження та споживання.

 26. Фактори споживання та збереження, не пов’язані з доходом.

 27. Переміщення та стабільність графіків споживання і заощадження.

 28. Інвестиції, крива попиту на інвестиції, зміщення в попиті на інвестиції.

 29. Рівноважний рівень виробництва, метод співставлення сукупних витрат і обсягу виробництва.

 30. Ефект мультиплікатора.

 31. Фіскальна політика та принципи побудови податкової системи.

 32. Класифікація податків за механізмом формування, податкова ставка, крива Лаффера.

 33. Державний бюджет, доходи і видатки, виплати з держбюджету.

 34. Стан держбюджету, дефіцитний бюджет та його види.

 35. Державний борг та його економічні наслідки.

 36. Грошова система, її елементи, структури грошової маси.

 37. Пропозиція грошей, кількість грошей в обігу, вартість грошей.

 38. Банківська система, кредитний потенціал, грошовий мультиплікатор.

 39. Грошово-кредитна політика держави, її мета.

 40. Інструменти кредитно-грошової політики. Операції на відкритому ринку, резервна норма, облікова ставка.

 41. Ефективність кредитно-грошової політики.

 42. Структурні кризи та структурна перебудова економіки.

 43. Структурна політика держави.

 44. Сучасна теорія монетаризму, монетарне правило.

 45. Економічне зростання, його типи, джерела.

 46. Форми міжнародних економічних відносин, інтернаціоналізація виробництва, вивіз капіталу та його характерні риси.

 47. Валютна система, конвертованість валют, валютні курси.

 48. Міжнародна торгівля, протекціоністські заходи.

 49. Платіжний баланс, торговий дефіцит.

 50. Міграція робочої сили, її причини та напрямки.


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зараховується бали за наступною шкалою:

Високий рівень – 180 – 200 балів;

Достатній рівень – 150 – 179 бали;

Середній рівень – 124 – 149 балів

Початковий рівень – 100 – 123.


^ 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 2003.

 2. Бревнов А.А. Основы экономической теории. – Харьков: Одиссей, 2004.

 3. Гальчинский А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. – К.: Вища школа, 2002.

 4. Долан Дж.М. Макроекономіка. – М.:2004.

 5. Долан З., Линдсей Д.Е. Микроэкономика. – СПб: Спборкестр; Литера плюс, 2004.

 6. Зубко Н.М., Зубко А.Н. Экономическая теория. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2002.

 7. Камаев В.Д. идр. Учебник по основам экономической теории. – М.: Веарос, 2005.

 8. Лисовський В.Н. История экономических учений. – Харьков, 2002.

 9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М, 2002.

 10. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник / Під ред. С.М.Будаговської. – К.: Основи, 2008.

 11. Нуреев Р.М. Основы экономической теории. Микроэкономика. – М.: Высшая школа, 2006.

 12. Основи економічної теорії/за ред. Ніколенка Ю.В. – К.:Либідь, 2008.

 13. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 2007.

 14. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. – М.: Прогресс, 2006.

 15. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2009.

 16. Сомюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – К.: Основи, 2008.

 17. Теорії: політекономічний аспект / за ред. Климка Г.Н., Несторенка В.П. – К.: Вища школа – Знання, 2007.

 18. Чемберлин З. Теория монополистической конкуренции. – М.: Экономика, 2006.

 19. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 2003.

 20. Хайман Д.М. Современная микроэкономика: анализ и применение: В 2 т. – М.: Финансы и статистика, 2002.

 21. Ястремський О.І., Грищенко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Знання, 2008.


Схожі:

Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Програма фахових вступних випробувань iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
Програма фахових вступних випробувань iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань iconПрограма фахових вступних випробувань

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи