Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” icon

Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”
Скачати 122.62 Kb.
НазваСпеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”
Дата12.09.2012
Розмір122.62 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ


до вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР»

за напрямом підготовки «Комп'ютерна інженерія»

на денну та заочну форму навчання

за скороченим терміном навчання


^ Спеціальність: 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”


Миколаїв 2012


Розробники: Передерій В.І., Касап А.М., Цивільський Ф.М.,


Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 12 від “10” січня 2012 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради механіко-математичного факультету

Протокол № 5 від “25” січня 2012 р.

Програма співбесіди складена на підставі галузевого стандарту вищої освіти України, освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями галузі 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” напряму 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр з комп’ютерної інженерії " затвердженого ректором МДУ імені В.О. Сухомлинського.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДІОМОСТІ


Нові соціально-економічні відносини, які створюються в державі, висувають підвищені вимоги до освіти та науки, навчально-виховного та наукового закладу, кожної з його структур, яка формує майбутнього фахівця.

В Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського орієнтація на особистість – головна вимога оптимальної організації навчально-виховного процесу, адже йдеться про підготовку спеціаліста нової освітньо-професійної формації, людини сучасного інтелекту, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, технологіях, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Розвиток комп’ютерної техніки, інформаційних технологій, програмного забезпечення, а також застосування цих засобів і методів в народному господарстві, наукових дослідженнях, освіті та інших сферах людської діяльності є на сьогодні пріоритетним напрямком науково-технічного прогресу. Це потребує розширення підготовки спеціалістів з комп’ютерних систем і мереж та інших напрямків, пов’язаних з інтенсивним використанням комп’ютерної техніки. Усім цим спеціалістам необхідні досить глибокі знання принципів побудови і функціонування сучасних комп’ютерних комплексів, систем і мереж, мікропроцесорних засобів, персональних комп’ютерів. Такі знання необхідні не тільки спеціалістам різноманітних галузей комп’ютерної техніки, але й особам, пов’язаним зі створенням програмного забезпечення і застосування ЕОМ в різноманітних галузях, що визначається тісною взаємодією апаратурних і програмних засобів в ЕОМ, тенденцією апаратурної реалізації системних і спеціалізованих програмних продуктів, яка дозволяє досягнути підвищення продуктивності, надійності, функціональної гнучкості, пристосованості обчислювальних машин і систем до експлуатаційного обслуговування.


Мета та завдання співбесіди – В процесі підготовки бакалаврів з цього напряму велика увага приділяється вивченню сучасних інформаційних технологій, знанням принципів побудови, роботи та програмування обчислювальних машин та комп’ютерних мереж, умінню розробляти та складати системні та прикладні програми на базових мовах високого рівня для ЕОМ загального призначення та спеціалізованих ЕОМ.

Поставлена мета досягається шляхом виявлення зформованих у вступників знань, умінь та навичок:

 • знання системного програмного забезпечення і принципів побудови операційних систем реального часу, їх проектування та розробки з урахуванням проблемної орієнтації комп’ютерної системи;

 • знання сучасних промислових технологій виготовлення і супроводження програмного забезпечення комп’ютерних систем, сучасних і перспективних мов;

 • знання елементної бази спеціалізованих ЕОМ: великих інтегральних схем, цифро-аналогових та аналогово-цифрових перетворювачів, цифрових методів та засобів обробки цифрових сигналів;

 • знання загальних принципів побудови засобів обміну інформацією між ЕОМ та зовнішніми пристроями, організації апаратного інтерфейсу ЕОМ з об’єктами керування та програмування інтерфейсу;

 • знання методів і засобів побудови комп’ютерних систем з урахуванням концепцій штучного інтелекту та сучасних інтегрованих середовищ;

 • уміння розробляти апаратні інтерфейси, програмувати зовнішні пристрої ЕОМ нестандартного рівня;

 • уміння розробляти архітектуру комп’ютерних мереж;

 • уміння розробляти структуру локальних комп’ютерних мереж, їх окремих компонентів і методів взаємодії.^ 2. Перелік питань для співбесіди


 1. Базові поняття реляційних баз даних. Тип даних. Домен. Схема відношення, схеми бази даних. Кортеж, відношення.

 2. Абстрактні моделі захисту інформації: модель Біба, модель Гогена-Мезигера.

 3. Загальна характеристика пам’яті комп’ютерів.

 4. Адресація пакетів.

 5. Характеристика конвеєрних комп’ютерних систем.

 6. Архітектура САПР

 7. Характеристика мультипроцесорних комп’ютерних систем.

 8. Топологія локальних мереж. Види і коротка характеристика

 9. Флеш - пам’ять

 10. Надати поняття категоріям інформаційної безпеки: конфидеціальність, цілісність, античність, апелируємість, надійність, точність, контроль доступу, контрольованість, контроль ідентифікації, стійкість до навмисних збоїв.

 11. Реляційна модель даних. Загальна характеристика. Цілісність сутності і посилань

 12. Алгоритм шифрування даних ГОСТ 28147-89. Основні характеристики алгоритму. Основні режими роботи алгоритму(призначення, схема роботи, переваги та недоліки кожного режиму)

 13. Схемотехніка зовнішніх інтерфейсів ЕОМ. Шини І2С, послідовний паралельний порт, шина USB.

 14. Мережні обладнання: комутатор, концентратор, шлюз, міст, маршрутизатор. Функції та стисла характеристика).

 15. Характеристика та структура матричних процесорів.

 16. Дешифратори, типи, побудова, характеристики

 17. Асиметричні криптосистеми, концепція криптосистеми з відкритим ключом: недоліки симетричних криптосистем, необхідні умови для АКА, характерні особливості АКА, узагальнена схема АКС, Алгоритми асиметричного шифрування та їх коротке описання.

 18. Ієрархічні системи. Ієрархічні структури даних. Маніпулювання даними. Обмеження цілісності.

 19. Модель мультипроцесорних комп’ютерних систем із загальною пам’яттю.

 20. Технологія Fast Ethernet.Відмінності і загальне з технологією Ethernet.

 21. Модель мультипроцесорних комп’ютерних систем з індивідуальною пам’яттю.

 22. Локальні обчислювальні мережі САПР

 23. Керування транзакціями, серіалізація трансакцій. Транзакція і цілісність баз даних. Ізольованість користувачів.

 24. Мережне адміністрування і недоліки у забезпеченні інформаційної безпеки локальної обчислювальної мережі.

 25. Динамічна пам’ять комп’ютерів. Регенерація динамічної пам’ятіДвійкові однорозрядні суматори.

 26. Схема Ель-Гемаля. Процедура шифрування. Процедура розшифрування.

 27. Семантичне моделювання даних,ER – діаграми. Семантичні моделі даних.

 28. Розімкнена мережева модель систем оперативної обробки інформації.

 29. Технологія бездротової передачі даних Wi-Fi.

 30. Метод управління обміном CSMA/CD.

 31. Характеристика мультипроцесорних комп’ютерних систем з перехресною комутацією.

 32. Високовиробничі технічні засоби САПР та їх комплексування

 33. Проектування реляційних баз даних. Проектування реляційних БД із використанням нормалізації.

 34. Структура ПК і можливі дії порушника. Схема ПК. Засоби проникнення до інформаційних ресурсів: Модель удаленого доступу. Модель прямого доступу без вскривання ПК. Модель прямого доступу зі вскриванням ПК.

 35. Двійково – десяткові суматори.

 36. Єдинонаправленні функції. Визначення єдинонаправлених функцій. Приклади єдинонаправлених функцій.

 37. Типова організація сучасної СУБД.

 38. Синтез систем оперативної обробки інформації із заданою вартістю.

 39. Технологія 100VG-AnyLAN (середовище передачі інформації в мережі, основні технічні характеристики, апаратура, топологія, метод доступу).

 40. Призначення пакетів і їх структура.

 41. Характеристика конвеєрного процесора для векторної обробки інформації.

 42. Обладнання вводу-виводу графічної інформації в САПР.

 43. Загальні поняття реляційного підходу до організації БД. Основні концепції і терміни.

 44. Узагальнена схема симетричної криптосистеми, основні класи перетворень, поняття блочних та потокових шифрів.

 45. Однокристальні восьмирозрядні мікропроцесори.

 46. Алгоритм шифрування даних IDEA. Основні характеристики алгоритму. Призначення, схема роботи, переваги та недоліки.

 47. Фундаментальні властивості відношень. Відсутність кортежів-дублікатів. Відсутність упорядкованості кортежів. Відсутність упорядкованості атрибутів. Атомарність значень атрибутів.

 48. Характеристика багатопроцесорної комп’ютерної системи з програмованою архітектурою.

 49. Технологія бездротової передачі даних Wi-Fi.

 50. Еталона модель OSI

 51. Замкнута мережева модель систем оперативної обробки інформації з обмеженим числом заявок.

 52. Основні функції СУБД. Управління буферами оперативної пам’яті. Управління трансакціями. Журналізація. Підтримка мов БД.

 53. Абстрактні моделі захисту інформації: Сазерлендская модель. Модель Кларка-Вільсона.

 54. Статичні запам’ятовуючі пристрої.

 55. Програмно-апаратні засоби захисту інформації в ПК. Програмні засоби захисту від копіювання – прив’язування до місцезнаходження на диску, запис ключа за логічними межами файлу, ключова дискета с нестандартним форматом, прив’язування до параметрів середовища. Апаратні засоби захисту від копіювання – захист ПЗ від копіювання за допомогою електронних ключем.

 56. Загальна характеристика пам’яті комп’ютера.

 57. Термінальне периферійне обладнання САПР

 58. Синтез систем оперативної обробки інформації із заданою вартістю.

 59. Адресація пакетів.

 60. Кабельні системи: коаксіальний кабель, «кручена пара», оптоволоконний кабель. Основні характеристики та засади використання.

 61. Побудова мережених моделей систем оперативної обробки інформації.

 62. Робочі станції – сервери для САПР.

 63. Пристрої цифрового керування. Керуючі автомати зі схемною логікою.

 64. Стандарт шифрування даних Data Encryption Standard: Основні характеристики алгоритму. Узагальнена схема алгоритму. Основні режими роботи алгоритму.

 65. Тупики, розпізнавання і руйнація. Метод тимчасових міток. Журналізація змін БД. Журналізація і буферизація.

 66. Захист інформації в обчислювальних системах: оцінка роботи локальної обчислювальної мережі з точки зору інформаційної безпеки.

 67. Локальні обчислювальні мережі САПР.

 68. Постановка завдань синтезу систем оперативної обробки інформації.

 69. Технологія Ethernet (апаратура мережі, основні характеристики, топологія мереж, метод доступу, структура пакету).

 70. Характеристика комп’ютерних систем з матричною структурою

 71. Технологія FDDI (середовище передачі інформації, основні технічні характеристики, метод доступу).

 72. Дати аналіз сучасної ситуації в області інформаційної безпеки: поняття «атака на інформацію», основні причини нанесення урону електронній інформації.

 73. Словник даних. Адміністрування бази даних.

 74. Схеми порівняння і контролю.Комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної схемо­техні­ки. Мультиплексори, демультиплексори.

 75. Склад, організація та режими роботи технічних засобів САПР.

 76. Проектування БД. Створення БД.

 77. Захист інформації в обчислювальних системах: структура локальної обчислювальної мережі з точки зору інформаційної безпеки. Обмін даними і захист даних у локальній обчислювальній мережі.

 78. Технологія Gigabit Ethernet (середовище передачі інформації, основні технічні.характеристики).Технологія Token-Ring (апаратура, топологія, основні технічні характер­ис­тики, метод доступу).

 79. Характеристика асоціативних комп’ютерних систем.

 80. Криптосистема шифрування даних RSA. Процедура шифрування. Процедура розшифрування.

 81. Основні зведення про СУБД Microsoft Access

 82. Паралельні багаторозрядні суматори.

 83. Технології CAD/CAM/CAE та їх зміст.

 84. Двійкові багаторозряднісуматори послідовної дії.

 85. Асиметричні криптосистеми, концепція криптосистеми з відкритим ключом: недоліки симетричних криптосистем, необхідні умови для АКА, характерні особливості АКА, узагальнена схема АКС, Алгоритми асиметричного шифрування та їх коротке описання.

 86. Характеристика структурної організації мультипроцесорних комп’ютерних систем із загальною шиною.

 87. Технологія Arcnet (апаратура, топологія, основні технічні характеристики, метод доступу.

 88. Базові поняття реляційних баз даних. Тип даних. Домен. Схема відношення, схеми бази даних. Кортеж, відношення.

 89. Структура типової робочої станції САПР РЕА.

 90. Мережні обладнання: комутатор, концентратор, шлюз, міст, маршрутизатор. Функції та стисла характеристика).

 91. Характеристика процесорної матриці з локальною пам’яттю.

 92. Надати поняття категоріям інформаційної безпеки: конфидеціальність, цілісність, античність, апелируємість, надійність, точність, контроль доступу, контрольованість, контроль ідентифікації, стійкість к навмисним збоям.

 93. Алгоритми електронного цифрового підпису. Поняття аутентифікації. Призначення ЕЦП (від яких дій повинна захищати система аутентифікації). Найбільш поширені алгоритми ЕЦП та їх коротка характеристика.

 94. Схеми для виконання логічних мікрооперацій.

 95. Характеристика мультипроцесорних комп’ютерних систем з багатовходовими ОЗП.

 96. Локальне периферійне обладнання САПР.

 97. Типова організація сучасної СУБД.3.Критерії оцінювання


Високий рівень знань (180-200 балів):

 • показав повне знання по питанням білету, повністю довів всі твердження практичних та теоретичних питань;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом з комп'ютерних систем та мереж;

 • показав вміння розв'язувати поставлені практичні завдання з подальшим їх перспективним розвитком комп'ютерної інженерії.


Достатній рівень знань (124-179 балів):

 • показав повне знання по питанням білету, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження з теоретичних питань, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом; показав вміння розв'язувати практичні завдання.


Недостатній рівень знань (100-123 бали):

 • має уяву щодо змісту теоретичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом з комп ютерних систем та мереж;

 • не може пояснити способи розв'язування практичних завдань навіть зі сторонньою допомогою;

 • відповідь не відповідає питанню.^ 4. Основна література 1. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка. - К.: МК-Прес. -2004.-412 с.

 2. Гук М. Аппаратные средства ІВМ РС. - СПб: Питер. - 1998. -815 с.

 3. Микропроцессорные системы / Под общей редакцией Д.В. Пузанкова. -
  СПб: Политехника. - 2002. - 935 с.

 4. Охрименко В. Перспективные сигнальные процессоры фирмы Analog Devices Электронные компоненти и системи. - 2008, №3. - С. З - 8.

 5. Охрименко В. TigerSharc- сигнальные процессоры для
  мультштроцессорных систем // Там же. - С. 10-14.

 6. Охрименко В. Сигнальные процессоры семейства Sharc // Там же. - С. 15-18.

 7. Пей Ан Сопряжение ПК с внешними устройствами

 8. Применение интегральных схем. Практическое руководство. Т.2. /Под редакцией А. Уильямса. - М.: Мир. - 2005. -413 с.

 9. Ульрих В.А. Микроконтроллеры РІС16Х7ХХ. - СПб: Наука и техника. - 2002.-319 с.

 10. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. - Челябинск: Металлургия. - 1988. - 345 с.

 11. Яценков В.С. Микроконтроллеры МісгосЬір. - М.: Горячая линия -Телеком. - 2007.- 294с.

 12. Альянах І.Н. Моделювання обчислювальних систем. – Л.: Машинобудування, 2001 – 223 с.

 13. Баталов Б.В. Основи математичного моделювання на ЕОМ. – М.: Радіо та зв’язок, 2004. – 168 с.

 14. Киндлер Е. Мови моделювання. – М.: Енергоатоміздат, 1985. – 288 с.

 15. Советов Б.Я., Яковлєв С.А. Моделювання систем: Лабораторний практикум. М. : Вища школа, 1989. – 80 с.


Додаткова література.

 1. Іванов В.В. Методи обчислень на ЕОМ. – К.: Наукова думка, 1986. – 584 с.

 2. Лебедев А.І. Методи цифрового моделювання та ідентифікація стаціонарних випадкових процесів в інформаційних системах. – Л.: Енергоатоміздат, 2003 – 64 с.

 3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: Пер. с англ. В 3-х томах-М.: Мир.- 1993.

 4. Токхейм Р. Основы цифровой злектроники.- М.: Мир, 1988. - 392с.

 5. Третяк О.В., Бойко Ю.В. Засоби та системи автоматизації наукових досліджень. - К.: ВПГ Київський університет. - 2008. -182 с.

 6. Бриндли К., Карр Д. Карманный справочник инженера электронной техники.-М.: Додeка XXI, 2007. - 480с.

 7. Дэвис Дж., Карр Дж. Карманый справочник радио-инженера. - М.: До дека XXI, 2006. - 543с.Схожі:

Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” iconВ цьому роцІ на факультеті вперше проводиться набір студентів на нові спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр комп’ютерна інженерія
Бакалаври напряму підготовки 050102 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» мають можливість...
Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” iconНапрям підготовки 050102 «Комп’ютерна інженерія» Галузь знань

Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” iconГалузь: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” iconГалузь: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” iconГалузь: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” iconГалузь: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” icon«Програмна інженерія» Донецьк 2013р. 1 Загальні відомості
Програмна інженерія” призначені для перевірки системи знань та вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” iconПрограма Дисципліни інформатика І комп'ютерна техніка
Метою дисципліни "Інформатика І комп'ютерна техніка" є надання студентам знань в галузі сучасних технологій переробки ділової інформації...
Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” icon“Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів”
Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної...
Спеціальність: 050102 “Комп’ютерна інженерія” Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програмна інженерія” призначені для перевірки системи знань та вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи