Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» icon

Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика»
Скачати 76.09 Kb.
НазваПояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика»
Дата19.09.2012
Розмір76.09 Kb.
ТипПояснювальна записка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка


Ректор О.М. Завальнюк

(підпис)

«_____» _____________ 2012 р.


Програма творчого конкурсу

(твір на актуальну тему сучасної журналістики)

для вступу на навчання за напрямом підготовки

6.030301 Журналістика


Укладачі програми:

______ Васьків М.С.,

завідувач кафедри журналістики,

професор кафедри журналістики

доктор філологічних наук,


________ Тімофеєв А.В.,

доцент кафедри журналістики,

кандидат філологічних наук


Кам’янець-Подільський

2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика», розроблено з урахуванням шкільних програм із української мови, української літератури, світової літератури, історії України, всевітньої історії, економічної й соціальної географії України, економічної й соціальної географії світу, економіки, правознавства, затверджених МОН України і чинних у 2011/2012 н.р. Крім того, тематика творчого конкурсу спирається на аналіз проблематики сучасних вітчизняних ОМІ, що передбачає особливу увагу абітурієнтів до змісту й оформлення матеріалів українських мас-медіа.

Творчий конкурс – професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, під час якого вступник демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху та здатність виконувати творчі завдання.

Мета творчого конкурсу:

 1. виявлення рівня готовності абітурієнтів до опанування журналістського фаху;

 2. з’ясування рівня інформованості абітурієнта щодо актуальних проблем української сучасності, уміння бачити і висвітлювати їх панорамно, всебічно;

 3. розкриття творчого потенціалу вступника;

 4. оцінка навичок володіння писемним мовленням і уміння характеризувати події та явища;

 5. перевірка здатності точно й повно розкривати тему, грамотно викладати свої думки українською мовою.

Вступники за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика» повинні:

- виявити здатність мислити творчо, викладати свої думки яскравою, образною мовою, використовувати її багатство, художні засоби в зображенні дійсності, орієнтуватися на практичний досвід роботи журналістів періодичних видань, радіо, телебачення, критично оцінювати творче надбання засобів масової інформації, відбирати з цього надбання те, що має перспективи розвитку та вдосконалення;

- вміти спостерігати й аналізувати факти, події і явища сучасного життя, визначати найсуттєвіше, ставити факти в причинно-наслідковий зв’язок, порівнювати їх, зосереджувати увагу на основному, що може стати підґрунтям для визначення актуальної проблеми;

- у написанні конкурсної роботи проявити творчий підхід до висвітлення теми, вміння знаходити найраціональніші шляхи щодо її розробки, знаходити неординарну структуру викладу матеріалу;

- робити ґрунтовні висновки, визначати найдоцільніші шляхи втілення їх у повсякденне життя, прогнозувати наслідки реалізації таких висновків.

Програма творчого конкурсу складається з цієї пояснювальної записки, переліку завдань, що виносяться на творчий конкурс, системи оцінювання та рекомендованої літератури.

Творчий конкурс проводиться у формі твору на актуальну тему сучасної журналістики.


^ Написання твору на актуальну тему сучасної журналістики

Для вступників за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика» пропонується написання твору на актуальну тему сучасної журналістики. Абітурієнтам буде запропоновано одну тему з блоку проблемно сформульованих тем, які стосуються культури, суспільного життя країни, економіки, екології, політики тощо. Упродовж трьох годин вступники пишуть твір на актуальну тему сучасної журналістики, мета якого − розкрити творчий потенціал абітурієнта, продемонструвати його здатність до виконання творчих завдань, підтвердити професійну придатність абітурієнта. Твори на актуальну тему сучасної журналістики абітурієнти можуть писати у жанрі статті, коментарю, есе тощо.


^ Критерії оцінювання

 1. Жанрове й архітектонічне вирішення (оцінюється оригінальність тематичної інтерпретації, висновків, жанрове оформлення) – 0-20 балів.

 2. Глибина, точність розуміння реальної ситуації (розуміння і всебічне розкриття суспільно значимої проблеми) – 0-20 балів.

 3. Чіткість і вмотивованість монтажу і композиції матеріалу – 0-20 балів.

 4. Умотивованість використання виражальних засобів мови – 0-20 балів.

 5. Лексико-стилістична грамотність твору (знання орфографії й пунктуації, лексична і стилістична вправність) – 0-20 балів.


^ Шкала і параметри оцінювання

180-200 балів – абітурієнт самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему, демонструє творчий підхід при написанні твору на актуальну тему сучасної журналістики; робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням стильової єдності і виразності тексту; допускаються поодинокі орфографічні й пунктуаційні помилки;

150-179 балів – абітурієнт самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст, вдало добираються лексичні засоби, але в роботі є недоліки, наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її викладу; основна думка не аргументується, відчувається певна шаблонність, стислість у викладі думок; наявні орфографічні й пунктуаційні помилки, стилістичні огріхи;

124-149 балів – тема твору значною мірою розкрита, проте порушено логіку викладу, відчутний брак фактажу, наявне відхилення від теми твору; переважає однобічність у висвітленні проблеми й стереотипність мислення; допущено багато стилістичних та граматичних помилок;

100-123 – тему твору не розкрито. Висловлювання твору не є завершеним текстом, хибує на непослідовність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки; лексика і граматична будова збіднені.


^ Система оцінювання творчого конкурсу

Максимальна загальна оцінка творчого конкурсу становить 200 балів. Підрахунок балів здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Якщо абітурієнт набрав 123 і менше балів, він вважається таким, що не склав творчий конкурс.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гавриш С. Б. Правознавство. 11 клас [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Степан Богданович Гавриш, Володимир Лукич Сутковий, Тетяна Михайлівна Філіпенко. – К. : Генеза, 2011. – 416 с.

 2. Граматика української мови для абітурієнтів і студентів / Уклад. Росінська О. – Донецьк : БАО, 2003. – 286 с.

 3. Гребинський Г. Українська мова та література : [навч. посібник для абітурієнтів та внз] / Г. Гребинський. – К. : Кондор, 2006. – 306 с.

 4. Єгорова Т. Практичний курс української мови / Т. Єгорова. − К. : Центр учбової літератури, 2010. − 160 с.

 5. Кіраль С. «Як парость виноградної лози…» : [посібник з української мови і літератури для вступників до вищих навчальних закладів] / С. Кіраль, О. Єфременко, Т. Чухліб. – К. : Вид-во Держкомстату України, 2002. – 256 с.

 6. Ковбасенко Ю. І. Світова література [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академіч. рівень, профільний рівень / Юрій Іванович Ковбасенко. – К. : Грамота, 2011. – 336 с.

 7. Ковтюх С. Репетитор (як навчитися грамотно писати) : [навчальний посібник з практичного курсу української мови] / С. Ковтюх − К. : «ВД «Професіонал», 2007. − 592 с.

 8. Крупська Л. П. Економіка [Текст] : підруч. для 11 кл. загальгоосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / Лариса Пилипівна Крупська, Ірина Євгеніївна Тимченко, Тетяна Іванівна Чорна. – Х. : Ранок, 2011. – 192 с.

 9. Ладиченко Т. В. Всесвітня історія. [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (рівень стандарту, академічний рівень) / Тетяна В'ячеславівна Ладиченко. – К. : Грамота, 2011. – 224 с.

 10. Марущак В.Школа журналіста : [на­вчальний посібник] / В. Марущак. − Тернопіль : Мандрі­вець, 2009. − 136 с.

 11. П.О.Масляк Економічна і соціальна географія України : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.О. Масляк. – К : Педагогічна преса, 2005. – 288 с.

 12. Мовчан Р. В. Українська література. [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (рівень стандарту, академічний рівень) / Р. В. Мовчан, О. М. Автаменко, В. І. Пахаренко ; наук. ред. Р. В. Мовчан. – К. : Грамота, 2011. – 351 с.

 13. Паламарчук Л. Б. Географія. 11 кл. [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / Лариса Борисівна Паламарчук, Тетяна Георгіївна Гільберг, Андрій Іванович Довгань. – К. : Генеза, 2011. – 304 с.

 14. Плющ М. Українська мова / М. Плющ, Н. Грипас. – К. : Освіта, 2002. – 228 с.

 15. Пометун О. І. Історія України [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / Олена Іванівна Пометун, Нестор Миколайович Гупан. – К. : Освіта, 2011. – 336 с.

 16. Радіонова І. Ф. Економіка. 10 клас [Текст] : профільний рівень / Ірина Федорівна Радіонова, Володимир Васильович Радченко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 208 с.

 17. Семенюк Г.Ф. Українська література [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. звакл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Семенюк Г. Ф., Ткачук М. П., Слоньовська О. В. та ін., ред. Г.Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2011. – 416 с.

 18. Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України : підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / А.Й. Сиротенко. – К: Освіта, 2001. – 222 с.

 19. Степанишин Б.Українська література : [підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.] – К. : Арт-освіта, 2001. – 336 с.

 20. Струкевич О. К. Історія України [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академіч рівень / Олексій Карпович Струкевич, Іван Миронович Романюк, Степан Іванович Дровозюк. – К. : Грамота, 2011. – 320 с. 

 21. Топузов О.М. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Топузов О.М., Тименко Л.В. – К: Зодіак-ЕКО, 2005. – 208 с.

 22. Турченко Ф. Новітня історія України. 11 клас : підручник / Ф.Г. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко. – К. : Генеза, 2006. – 418 с.

 23. Хропко П. Українська література : [підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.] – К. : Школяр, 2005. – 528 с.

 24. Щупак І. Я. Всесвітня історія. Новітній період (1939-2011) [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / Ігор Якович Щупак, Людмила Володимирівна Морозова. – Запоріжжя : Прем'єр, 2011. – 272 с.

 25. Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : підруч. для 10 кл. / Б.П. Яценко. К: АртЕк, 2005. – 248 с.

Схожі:

Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconЗа напрямом підготовки «журналістика» пояснювальна записка
Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за напрямом підготовки 030301 – журналістика, галузі...
Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconТворчого конкурсу для вступу на перший курс навчання
Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за напрямом підготовки 030301 – журналістика, галузі...
Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconТворчого конкурсу для вступу на перший курс навчання
Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за напрямом підготовки 030301 – журналістика, галузі...
Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconПрограма творчого конкурсу з журналістики
Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 030301 – журналістка, галузі...
Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconПрограма творчого конкурсу за напрямом підготовки 030301 «Журналістика»
Професійно зорієнтований іспит, на якому вступник демонструє знання і навички, що засвідчують його здатність до журналістської та...
Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconПрограма творчого конкурсу за напрямом підготовки 030301 «Журналістика»
Професійно зорієнтований іспит, на якому вступник демонструє знання І навички, що засвідчують його здатність до журналістської та...
Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconПрограма творчого конкурсу за напрямом підготовки 030301 «Журналістика»
Професійно зорієнтований іспит, на якому вступник демонструє знання і навички, що засвідчують його здатність до журналістської та...
Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconРобоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 “Журналістика”: Львів, 2010
Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconІ. пояснювальна записка
Програма екзамену розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки...
Пояснювальна записка програму творчого конкурсу для абітурієнтів, які бажають навчатися за напрямом підготовки 030301 «Журналістика» iconПрограма вступних випробувань (творчий конкурс) для абітурієнтів
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) для абітурієнтів галузь знань 0303 Журналістика та інформація напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи