Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство»
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство»
Сторінка1/5
Дата27.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Моделювання та оптимізація технічних систем»

для студентів напряму 6.050403 –

інженерне матеріалознавство


Затверджено на засіданні

Вченої ради академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 519.863

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання технічних систем» для студентів напряму 6.050403 «Інженерне матеріалознавство». Укл. доц., к.т.н. О.М. Левко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012 – с.


Викладені питання навчальної програми дисципліни, надані методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наведені індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 6.050403 «Інженерне матеріалознавство».

^

Укладач: доц., к.т.н. О.М. Левко.


Відповідальний за випуск:

С.Й. Пінчук, проф., д.т.н.

Рецензент:

Т.Л. Карасик, к.т.н., доцент (НМетАУ)


Підписано до друку 2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 3,0. Умов. друк. арк. 2,95. Тираж пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

__________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


^ ВСТУП


Навчальна дисципліна „Моделювання та оптимізація технічних систем” є нормативною і входить до циклу дисциплін пиродничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – формування знань та вмінь щодо моделювання процесів металознавства та матеріалознавства, розв’язання завдань щодо синтезу та практичного застосування моделей матеріалознавства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

  • особливості моделювання при вирішенні задач металознавства та матеріалознавства;

  • основи фізичного та математичного моделювання;

  • головні признаки об’єктів оптимального управління.

вміти:

  • синтезувати поліноміальні моделі систем металознавства та матеріалознавства за даними активного експерименту та визначати оптимальні умови функціонування систем металознавства та матеріалознавства з використанням методу крутого сходження;

  • вирішувати задачі оптимізації складу багатокомпонентних систем з використанням симплекс-граткового методу планування експерименту.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при виконанні контрольних робіт та захисті практичних завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – оцінювання результатів контрольних завдань за різними варіантами.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є однією з теоретичних курсів при підготовці спеціалістів напряму “ Інженерне матеріалознавтво” зі спеціалізації „Матеріалознавство”, „Металознавство” та „Композиційні і порошкові матеріали, покриття”. Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях з дисциплін „Основи наукових досліджень” і „Прикладна математика".

Набуті знання і вміння використовуються при Державній атестації бакалаврів і вивченні спеціальних дисциплін при подальшому навчанні на ОКР «спеціаліст» і «магістр» за відповідними напряму «Інженерне матеріалознавство» спеціальностями.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  1. Робоча програма дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ»:

Дисципліна «Моделювання технологічних систем» вивчається у X навчальному семестрі.

Усього годин

54

Аудиторних занять, усього:

12

у тому числі:
лекції

8

лабораторні заняття

4

Самостійна робота, усього

42

Контрольна робота

1

Підсумковий контроль –

залік


Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуального завдання. Воно має бути представлено в академію до початку поточної сесії, перевірено викладачем і проведена робота над помилками. Правильно виконане індивідуальне завдання зараховується після співбесіди студента з викладачем. Студент допускається до складання контрольного заходу з дисципліни (залік) у разі зарахування індивідуального завдання, виконання розрахунків, які передбачені тематикою лабораторних занять, їх виконання та захист.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Хімія твердого тіла» для студентів напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технології матеріалів» для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні методи дослідження властивостей...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
«Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 – інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія І технологія нанесення покриттів» для...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство» iconМетодичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія металургійних процесів” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи