До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. icon

До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку.
Скачати 100.53 Kb.
НазваДо уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку.
Дата27.09.2012
Розмір100.53 Kb.
ТипДокументи

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!!!


Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи.

В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку.

Як оформлено цей приклад, так і повинно бути оформлена розрахункова частина у Вашій контрольній роботі.


Приклад синтезу лінійної регресійної моделі


Розглянемо приклад синтезу лінійної регресійної моделі за даними експериментального дослідження залежності густини пресовок із порошку міді γ від тиску пресування P. У таблиці 1 наведено математичні сподівання густини пресовок за різних тисків пресування – від 100 до 700 МПа. Графічне зображення експериментальних даних, наведене на рисунку 1, дає змогу передбачити наявність лінійної кореляційної залежності (г/см3) від Р(МПа).

Вихідні дані для обчислення коефіцієнтів рівняння регресії і допоміжні розрахунки наведено в табл.1 і графічно зображено на рисунку 1.4

5

6

7


Рис 1. Вихідні дані залежності густини пресовок від тиску пресування Р


Виконуємо обчислення коефіцієнтів рівняння регресії за формулами (6.8) і 6.9).


;


.


^ Таблиця 1

Вихідні дані та допоміжні розрахунки


дос­ліду


Тиск Р, МПа
Густина , г/см3
^
Допоміжні дані


хi


yi

xi yi1

100

= 368,75

5,006,38125

500

10000

25,0000

2

150

5,40

810

22500

29,1600

3

200

5,65

1130

40000

31,9225

4

300

6,30

1890

90000

39,6900

5

400

6,74

2696

160000

45,4276

6

500

7,06

3530

250000

49,8436

7

600

7,38

4428

360000

54,4644

8

700

7,52

5264

490000

56,5504

n = 8

= 2950
= 51,05
= 20248

= 1422500

= 332,0585

Щоб перевірити гіпотезу про статистичну значущість коефіцієнтів рівняння регресії, виконуємо обчислення значень критерію tрозрах. за формулою (6.10), заздалегідь визначивши величину стандартної похибки коефіцієнтів рівняння регресії за формулою (6.11).


;


;


.


Розрахункові значення коефіцієнтів і перевищують табличне, що дорівнює 2,45 при рівні значущості

= 0,05 та числі степенів свободи f = n – 2 = 6. Отже, коефіцієнти рівняння регресії b0 і b1 статистично значущі.

Можна записати лінійне рівняння регресії:


= 4,8131 + 0,004253  Р, г/см3 .


На рисунку 2 графічно зображено результати вимірювань густини пресовок (їх математичні сподівання) при різних тисках пресування і нанесено лінію регресії на Р відповідно до виконаних обчислень параметрів її рівняння.

Визначаємо величину коефіцієнта парної кореляції за формулою (6.18).


.


Оскільки коефіцієнт ryx близький до одиниці, можна, навіть не виконуючи перевірки його статистичної значущості, зробити висновок про наявність щільного лінійного кореляційного зв’язку параметрів і Р.
Рис 2. Залежність густини пресовок

від тиску пресування Р


Для перевірки гіпотези про адекватність одержаного рівняння регресії експериментальним даним виконуємо обчислення величини критерію Фішера Fрозрах., використовуючи допоміжні дані, наведені в таблиці 3.


Таблиця 3

Дані допоміжних розрахунків для обчислення Fрозрах.


xi

yi

100

5,006,38125

5,2384

0,05684

1,30611

150

5,40

5,4511

0,00261

0,86527

200

5,65

5,6637

0,00019

0,51488

300

6,30

6,0890

0,04452

0,08541

400

6,74

6,5143

0,05094

0,01770

500

7,06

6,9396

0,01449

0,31175

600

7,38

7,3649

0,00023

0,96757

700

7,52

7,7902

0,07301

1,98514

=

= 0,24822

=

= 6,05383Обчислюємо величину F -критерію за формулою (6.27).


.


При = 0,05; f1 = k + 1 = 2; f2 = n – k – 1 = 8 – 1 – 1 = 6;


k – кількість факторів.


.


Оскільки , робимо висновок, що рівняння регресії адекватне експериментальним даним і може бути математичною моделлю досліджуваної залежності густини пресовок з порошку міді від тиску пресування. Використовуючи цю модель, можна передбачити значення густини пресовок міді у разі зміни тиску пресування у досліджених межах, тобто від 100 до 700 МПа.

Стандартна похибка передбачення значень густини пресовок за регресійною моделлю згідно з формулою (6.29) становитиме:


, г/см3.


Середня відносна похибка передбачення значень густини пресовок за регресійною моделлю згідно з формулою (6.30) становитиме:


.


Коефіцієнт детермінації згідно з формулою (6.24) становить: dyx = 0,982 100, тобто 96%.


Можна зробити висновок, що спостережувані експериментально зміни густини пресовок на 96% були зумовлені відповідними змінами тиску пресування.

Формули, що необхідні для виконання розрахункового завдання


Значення параметрів рівняння регресії знаходять за формулами:

; (6.8)

. (6.9)

Слід перевірити гіпотезу про статистичну значущість коефіцієнтів регресії, інакше кажучи, перевірити, чи суттєво їхня величина відрізняється від 0.

Оцінку статистичної значущості коефіцієнтів регресії роблять на основі t-критерію Стьюдента. Розрахункове значення t-критерію визначають для кожного коефіцієнта регресії з нерівності:

, (6.10)


де – стандартна похибка коефіцієнта bi, величина якої в загальному випадку може бути визначена за формулою:

(6.11)

Якщо виконується нерівність:


, (6.12)


то коефіцієнт регресії bi вважається статистично значущим для вибраного рівня значущості α. Якщо ж ця нерівність не виконується, то коефіцієнт bi вважається незначущим. Отже, відповідним доданком у рівнянні регресії можна знехтувати.

Коефіцієнт парної коpеляції ryx може бути визначений за однією за такою формулою:


. (6.18)


Оцінювання адекватності рівняння регресії виконують за допомогою критерію Фішера, який визначається як відношення дисперсії, зумовленої регресією, тобто дисперсії адекватності:


, (6.27)

де (k + 1) = f1 – число степенів свободи дисперсії адекватності;

(n – k – 1) = f2 – число степенів свободи залишкової дисперсії;

k – кількість факторів (у даному Вашому випадку – 1 фактор – тиск пресування, тобто k = 1).

У разі парної лінійної регресії f1 = 2; f2 = n – 2.

Розрахункове значення критерію Фішера Fрозрах. порівнюють з табличним за вибраного рівня значущості α. Якщо виконується нерівність


, (6.28)

то регресійна модель визнається адекватною і може бути використана для передбачення значень залежної змінної Y при всіх значеннях незалежної змінної Х у межах спостережуваних в експерименті значень останньої.

Визначають стандартну похибку апроксимації, тобто різницю , яку можна використати для оцінки похибки передбачень залежної змінної Y за регресійною лінійною моделлю:


. (6.29)

Обчислюють також середню відносну похибку апроксимації (в % від середньої величини залежної змінної Y) за формулою:


. (6.30)


Чим менша величина ε, тим точнішими будуть передбачення значень змінної Y за рівнянням регресії.
Схожі:

До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconДо уваги студентів!!!
Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи
До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів-заочників спеціальності 050102
...
До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № Дніпропетровськ нметау 2010
...
До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів...
До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу «економічний ризик та методи його вимірювання»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання” (для...
До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 548/549(075. 8) П 92
Кожен з основних розділів посібника містить тести для контролю знань. У додатку наведені завдання І розрахункові формули, необхідні...
До уваги студентів!!! Шановні студенти, велике прохання до Вас, дуже поважно віднесіться до виконання контрольної роботи. В даному файлі знаходиться приклад розрахункового завдання та після прикладу наведені необхідні формули для його розрахунку. iconЗавдання для контрольних робіт
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу, в якій треба відповісти на питання одного із наведених нижче варіантів....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи