Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Скачати 437.35 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Сторінка1/3
Дата27.09.2012
Розмір437.35 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Релігієзнавство"

для студентів усіх спеціальностей заочної

форми навчання


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол №1 від 25.01.05


Дніпропетровськ НМетАУ 2005


УДК 210 Я 7


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Укл. І. А. Фоменко. -Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005 - 30 с.


Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань.

Призначена для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання.


Укладач І.А.Фоменко, асист.


Відповідальний за випуск В.О.Пелих, канд. філос. наук, доц.


Рецензенти: І.О. Аврахов, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)

В.І.Палагута, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 02.11.05 Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік. - вид. арк. 1,76. Умов. друк. арк. 1,73. Тираж 500 пр.

Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


Вступ


Програма курсу "Релігієзнавство" зорієнтована на висвітлення таких питань, як роль релігії в житті суспільства і окремої людини, сутність релігії як явища духовної культури, історія різних конфесій і їх взаємних стосунків, релігійний досвід власного народу та сучасні проблеми релігійного життя в українському суспільстві, обрядовість та художня культура різних релігій. Засвоєння курсу сприятиме підвищенню загальноосвітньої підготовки студентів, їх самовизначенню у світоглядних позиціях, виборі духовних цінностей, а також їх толерантному ставленню до людей з різним типом світогляду, що уможливлює безконфліктне співіснування в нашому суспільстві громадян з різним духовним вибором.

Виконання індивідуальних завдань, запропонованих студентам, спимулюватиме розвиток навичок самостійної роботи з літературою, вміння відшукувати відповіді на різноманітні питання, що, в свою чергу, розвиватиме вміння вести науково-дослідну роботу відповідно до вимог сучасності.

Кожне індивідуальне завдання містить 10 запитань, які охоплюють всі теми курсу. Передбачаються стислі і конкретні відповіді на них, що містять факти, обгрунтування тих чи інших положень. Робота повинна відображати наукову точку зору. Всього надається для опрацювання 30 варіантів. Номер варіанта визначається за двома останніми цифрами номеру залікової книжки студента. Якщо ця цифра перевищує число "30", то від неї необхідно відрахувати число, кратне тридцяти (30, 60, 90). Наприклад: якщо останні цифри номера залікової книжки "49", "71", "93", то номери варіантів відповідно - "19", "11", "3". Загальний обсяг виконаного завдання має бути - 5-10 аркушів формату А-4 друкованого тексту (шрифт - 12, міжрядний інтервал - 1,3, відступ - 20-25 мм) або рукописного тексту такого ж обсягу.

Правильно виконане індивідуальне завдання зараховується без захисту. Работа надається для перевірки не пізніше ніж, за 10 днів до початку сесії. Викладач надає консультації щодо вибору літератури, побудови відповіді. Залік проставляється на основі опрацьованого індивідуального завдання та за результатами виконання тестових завдань під час заліку.

Окрім рекомендованих підручників, навчальних посібників і монографій студенти, готуючи індивідуальні завдання, можуть користуватися такими періодичними виданнями, як журнали "Людина і світ" та "Релігійна панорама" (Видавництво "Світ знань"). В розширеній робочій програмі по окремим темам, де пошук інформації ускладнений, крім додаткової літератури вказуються сторінки з переліку основної літератури (в квадратних дужках).

^ Робоча програма і методичні вказівки до вивчення дисципліни


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять з дисципліни "Релігієзнавство" наведено в таблиці.

3^

Види занять

№ тем

Найменування тем

Лекції,

годин

Семі- 

нарські,

годин

Самос-

тійне вивчення,

годин
1

2

4

5

6
1.

Релігієзнавство як галузь наукового знання і навчальна дисципліна. Предмет, структура і завдання курсу "Релігієзнавство".

2
4
2.

Релігія як соціально-історичне явище, складова частина духовної культури.

2
2
3.

Закономірності історичної еволюції релігії. Первісні релігійні вірування та етнічні релігії. Іудаїзм і індуїзм - національно-державні релігії.

2
4
4.

Християнство як світова релігія: походження, еволюція, загальна характеристика. Біблія - священна книга християн, пам'ятка історії і культури.

2
4
5.

Православ'я і католицизм, як напрями християнства: історія, віровчення, культ, церковна організація.6
6.

Реформоване християнство: перед-  умови виникнення протестантизму, його основоположні принципи, ранні і пізні течії.6
7.

Буддизм та іслам - світові релігії: передумови їх виникнення, догматика і культ, основні напрями.6
8.

Вільнодумство в історії духовної культури: його сутність та історичні форми. .4
9.

Релігія і церква в Україні : історія та сучасний стан.6
10.

Свобода совісті як загально-людська цінність. Релігія і церква в системі державно-правових відносин в Україні.4Всього 54 години.

8
46

4


Рекомендована література (основна)


1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного. К.: Світ знань, 2000. - 862 с.

2. Калінін Ю. А. Харковщенко Є. А. Релігієзнавство. Підручник. - К.: Наукова думка, - 1998. - 335 с.

3. Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение : Учеб. пособие для вузов. - Х.: Торсинг, 2002. - 496 с.

4. Лубський В. І. Релігієзнавство: Підручник - К. : Вілбор, 1997. - 480 с.

5. Основы религиоведения: Учеб. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; Под ред. И. Н. Яблокова. - М.: Высш. шк., 1998. - 480 с.

6. Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. Курс лекций. - М.: ЦЕНТР, - 1997. - 240 с.

7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. - К.: Академія, 2000. - 408 с.

8. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С. А. Бублика. - К. Юріком Інтер, 1999. - 496 с.

9. Релігієзнавство: Навч. посібник / М. Ф. Рибачук, М. І. Кирюшко, Л. Б. Пилявець та ін.; За ред. М. Ф. Рибачука. - К.: Освіта, 1997. - 239 с.

10. Релігієзнавство: Підручник / Є. К. Дулуман, М. М. Закович, М. Ф. Рибачук та інш. - К.: Вища шк., 2000. - 350 с.

11. Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 392 с.

12. Ходькова Л. П. Релігієзнавство: Навч. пос. - Львів: Афіша, 2000. - 312 с.

13. Черній А. М. Релігієзнавство : Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 352 с.

14. Яроцький П. Л. Релігієзнавство. Навч. пос. - К.: Кондор. - 2004. - 308 с.


Тема 1. Релігієзнавство як галузь наукового знання і навчальна дисциплина. Предмет, структура і завдання курсу "Релігієзнавство" (6 годин)


Лекційний матеріал (2 години).


Історико-філософські передумови релігієзнавства. Виокремлення релігієзнавства в самостійну галузь гуманітарного знання; його наукове підгрунтя  (надбання інших наук). Академічне (світське) і богословське релігієзнавство, їх відмінність. Об'єкт і предмет релігієзнавства. Основні галузі релігієзнавства (структура): історичне релігієзнавство та теоретичне - філософія релігії, соціологія релігії і психологія релігії. Принципи релігієзнавства: історизм, наукова об'єктивність, позаконфесійність, толерантність, загальнолюдськість. Понятійна (категоріальна) та термінологічна система релігієзнавства. Мета і завдання курсу.


^ Тематика самостійного вивчення (4 години)


Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання. Розвиток релігієзнавства в Україні.

Основні релігієзнавчі концепції (теорії) походження і сутності релігії: теологічні (Е.Трьольч, Р.Отто, П.О.Флоренський, П.Л. Бергер); філософські (І. Кант, Г.В.Ф.Гегель, Л.Ф.Фейєрбах, К. Маркс і Ф. Енгельс); соціологічні (М.Вебер, Е. Дюркгейм); біологічні і психологічні (У. Джеймс, Л. Леві-Брюль, З.Фрейд, К.Г.Юнг, Е.Фромм); етнологічні (Е.Тайлор, Дж.Фрезер, Б.Малиновський); міфолого-лінгвістичні (М.Мюллер, К.Леві-Строс).


^ Література (основна)


[1, С.17-87], [2, С.5-24], [3, С.10-16], [5, С.5-46, 90-92], [6, С.11-26], [7, С. 7-30], [8, С.7-25], [9, С. 3-17], [10, С. 9-16], [12, С. 7-15], [13, С. 7-20].


Тема 2. Релігія як соціально-історичне явище, складова частина духовної культури (4 години)


Лекційний матеріал (2 години)


Релігія як форма суспільної свідомості, як тип світогляду. Етимологічне тлумачення слова "релігія". Проблема визначання поняття "релігія". Релігійна свідомість: релігійні погляди та релігійні почуття. Визначальна ознака релігійної свідомості: віра в надприродне. Поняття "надприродне", історична еволюція уявлень про надприродне. Рівні релігійної свідомості: буденний (релігійна психологія) та теоретичний (релігійна ідеологія). Структура релігійного комплексу (елементи релігії): релігійні погляди, релігійні почуття, релігійний культ, релігійні організації. Типи релігійних об'єднань: церква, секта, деномінація. Функції релігії: світоглядна, втішально-компенсаційна, регулятивна, інтегруюча, комунікативна, культуро-формуюча.


^ Тематика самостійного вивчення (2 години)


Психологія релігійної віри. Релігійна (культова і позакультова) та нерелігійна (політично-правова) діяльність релігійних організацій.

Передумови виникнення релігії: соціокультурні, антропологічні, соціально-економічні, психологічні, гносеологічні. Роль релігії в суспільстві.


Додаткова література до тем 1, 2


1. Гегель Г. В. Ф. Философия религии. В 2-х т. - М., 1977.

2. Дулуман Є. Рєлігієзнавство як наука і навчальна дисципліна // Людина і світ. - 1992. - № 9-10.

3. Кимелев Ю. Н. Философия религии. - М., 1998.

4. Лобовик Б.А. Религия как социальное явление.- К: Вища школа, 1982.- 95 с.

5. Мень А.В. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В семи томах. Т. 1. Истоки религии. - М.: СП "Слово", 1991. - 287 с.

6. Москалець В. П. Психологія релігії: Посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 240 с.

7.Религиоведение: Учеб. пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению. - М.: Гардарика, 1998. - 536 с.

8. Философский энциклопедический словарь / Ред. кол.: С. С. Аверинцев, Э. Я. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др., - М.: Сов. энциклопедия, 1989.- 815 с.

9. Угринович Д. М. Введение в религиоведение. - М.: Мысль, 1985. - 270 с.

10. Яблоков И. Н. Социология религии. - М., Мысль, 1979. - 182 с.


Тема 3. Закономірності історичної еволюції релігії. Первісні релігійні вірування та етнічні релігії. Іудаїзм і індуїзм - національно-державні релігії (6 годин)


Лекційний матеріал (2 години)


Час та умови виникнення релігійних вірувань за даними археологійних, палеоантропологічних та етнографічних досліджень. Питання періодизації історії релігії. Теологічна концепція "прамонотеїзму". Історичні типи релігії (політеїзм, монотеїзм, теїзм) і форми релігії (родоплемені, етнічні, світові). Класифікація релігій за критеріями: статистичний, час виникнення, рівень організації, державний або правовий статус, форми поширення, географічний, етносоціальний. Загальні закономірності еволюції релігії. Ранні форми релігійних вірувань та їх елементи: тотемізм, поховальний культ, магія, фетишизм, анімізм, промисловий культ, культ предків, шаманізм, культ вождів, культ племенного бога, аграрні культи та ін.


^ Тематика самостійного вивчення (4 години)


Історичні передумови виникнення ранніх і пізніх етнічних релігій та їх загальні риси. Характеристика етнічних релігій: час і історія виникнення, віровчення, культ, сучасний стан. Ранні етнічні релігії: релігія Стародавнього Єгипту, релігія народів Дворіччя, давньоіндійська релігія, давньогрецька


релігія, релігія Стародавнього Риму. Пізні національні релігії:  іудаїзм, караїзм, індуїзм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм, зороастризм, джайнізм, сикхізм.

Іудаїзм - перша монотеїстична релігія. Догмати про вшанування єдиного Бога-творця, безсмертя душі та потойбічне життя, прихід месії. Священі книги: Танах (Тора, Невіїм, Кетувім), Талмуд (Мішна-Гемара, Галаха-Агада) - Вавілонський та Єрусалимський. Іудейська етика. Обряди і свята (Шабат, Песах, Суккот, Рош-Гашана, Йом-Кіпур, Пурим, Ханука); особливості календаря. Обов'язкові елементи інтер'єру та художнього оздоблення синагоги. Містичні школи в іудаїзмі (Каббала). Ортодоксальний, реформістський та консервативний напрями в іудаїзмі. Хасидізм як течія іудаїзму. Іудаїзм на українській землі: з часів Київської Русі до поч. XXI ст.

Етапи формування індуїзму. Філософські ідеї індуїзму (Атман, дхарма, карма, сансара, нірвана, реінкарнація). Вшанування триади богів: Брахми, Вішну, Шиви. Ахімса - етичний принцип ненасильства. Провідні напрями індуїзму: вішнаїзм і шиваїзм. Релігійна література - тексти Веди (Рігведа, Самоведа, Яджурведа, Ахтарваведа), упанішади. Культ священних тварин, річки - Гангу, священних міст - Бенаресу та інш. Поширення індуїзму в сучасному світі.


Додаткова література до теми 3


1. Васильев Л. С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество): Учеб. пос. для вузов. - М.: Высш. шк., 1983. - 368 с.

2. История религии. В 2 т. Т.1. Учебник / В. В.Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; Под общей ред. И. Н. Яблокова. - М.: Высш. шк., 2002. - 463 с.

3. Коростовцев М. А. Религия древнего Египта, М., 1976.

4. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. - М., 1954. - 445 с.

5. Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. - М. : Советская Энциклопедия, 1991. 736 с.

6. Мифы народов мира. Энциклопедия. (В 2 томах) Гл. ред. С. А. Токарев. - М.: Советская Энциклопедия, 1987.

7. Тайлор Э. Б. Первобытная культура: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1989. - 573 с.

8. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. - М.: Политиздат, 1986.- 576 с.

9. Токарев С. А. Ранние формы религии. - М. : Политиздат, 1990. 622 с.

10. Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1980. - 831 с.


Тема 4. Християнство як світова релігія: походження, еволюція, загальна характеристика. Біблія - священа книга християн, пам'ятка історії і культури (6 годин)


Лекційний матеріал (2 години)


Богословська і наукова інтерпретація питання походження християнства.

Позиція історичної і міфологічної шкіл щодо формування євангельського образу Ісуса Христа. Літературні джерела з історії ранішнього християнства (іудейські, римські, новозавітної традиції). Соціально-економічні, політичні та духовні причини виникнення християнства. Ідейні джерела християнства: впливи релігійні і філософські. Центральні ідеї християнства: спокутна жертва Христа і воскресіння як запоруки спасіння праведних християн. Християнська моральна доктрина. Становлення християнства в період із середини І ст. до V ст.: від стадії іудеохристиянства до стадії інституційного і догматичного оформлення. Причини перемоги християнства над іншими релігіями Римської імперії і подальшого перетворення на світову релігію. Виникнення церкви і церковної ієрархії, інституту чернецтва. Перші Вселенські собори (325 і 381 рр.), затвердження Нікео-Константинопольського Символу віри (його зміст). Головні етапи подальшої еволюції християнства (V-XVІ ст.).


^ Тематика самостійного вивчення (4 години)


Християнство часів Вселенських соборів (ІV-VІІІ ст.ст.). Ухвалення на соборах системи віровчення і культу, формування канонів, засудження єресей.

Час написання, авторство, склад та структура, мова Біблії. Її загальний зміст, основні ідеї і повчання. Канонічні і неканонічні твори біблійної традиції (апокрифи). Погляди на біблійний канон (склад і кількість книг) в різних християнських напрямах. Тлумачення Біблії: буквальне та алегоричне й символічне. Біблія як історична і літературна пам'ятка.


^ Тема 5. Православ'я і католицизм як напрями християнства: історія, віровчення, культ, церковна організація (6 годин)


Тематика самостійного вивчення (6 годин)


Причини першого розколу в християнстві - на православ'я і католицизм (1054 р.): фактори геополітичні, церковно-політичні, релігійно-культурні.

Спільне у віровченні західної і східної церков; догматичні розбіжності

між ними; джерела віровчення.


Догматичні особливості Римо-католицької церкви як чинник

розмежування: додаток до Символу віри ("філіокве"), догмат про непогрішимість Папи Римського, вчення про "надлишок добрих справ", про чистилище; догмати про безгрішність Богоматері, її тілесне вознесіння та проголошення "Матір'ю церкви". Неотомізм як філософська основа

католицизму. Культові особливості православ'я і католицизму: два типи богослужіння (літургія - месса), специфіка річного кола свят,

відмінність церковних календарів (Юліанський - Григоріанський); специфічні форми здійснення таїнств (хрещення, миропомазання, причащення, шлюб, священство, сповідь, єлеосвячення).

Види мистецтв, пов'язані з культурою християнського храму.

Своєрідність організаційного устрою церкви: співдружність 15-ти автокефальних (самоврядних) церков у православ'ї (децентралізована організація) та інститут папства (централізована ієрхарична організація). Відмінність структури церкви (церковна ієрархія). Особливості організації чернечого життя в східній і західній традиції. Ордени католицької церкви (августинці, бенедиктинці, домініканці, єзуїти, францисканці, бернардинці).


^ Тема 6. Реформоване християнство: передумови виникнення протестантизму, його основоположні принципи, ранні і пізні течії

(6 годин)


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
move to 0-3596299
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань icon0305 — економіка та підприємництво
Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни \"Релігієзнавство\", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи