Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт icon

Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт
НазваМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт
Сторінка1/5
Дата02.10.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ РОБОТИ


з дисципліни

ПРОЕКТУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0904

Спеціальність 7.090415

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів


Затверджено

на засіданні кафедри

ливарного виробництва

Протокол № 12 від 18.01.2010


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2010

УДК 621.74(07)


Програма, методичні вказівки та завдання на курсові роботи з дисципліни “Проектування ливарних цехів” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0904 спеціальність 7.090415 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів / Укл. Г.Ш. Кірія, М.О. Матвєєва, О.П. Білий, І.О. Осипенко. - Д.: НМетАУ, 2010.- 21 с.


Вміщують робочу програму з дисциплі-

ни, методичні вказівки до вивчення програм-

ного матеріалу та виконання практичних робіт,

а також перелік завдань до курсових робіт.

Призначені для студентів заочної форми

навчання напряму підготовки 0904 спеціаль-

ність 7.090415 Ливарне виробництво чорних і

кольорових металів.

Друкується за авторською редакцією.


Укладач Г.Ш. Кірія, т.т.н., доц.


Відповідальний за випуск В.Є.Хричиков, д-р техн. наук, проф.


Підписано до друку 10.02.10. Формат 60х84 1/16. Папір друк.

Друк офсетний. Облік.-вид.арк. 3,05. Умов.друк.арк. 3,02. Тираж 30 .


Національна металургійна академія України

49635, Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

_________________

Кафедра ливарного виробництва


ЗМІСТ


ВСТУП 4

1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЕКТУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ” 5

1.1 Лекційний курс - 12 год 5

1.2 Практичні роботи - 8 год 5

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 6

ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 6

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ
ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 7

3.1 Розрахунок устаткування для ливарного цеху 7

4 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ РОБОТИ 17

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

Додаток А
Варіанти завдань для виконання практичних робіт 21

Додаток Б
Варіанти завдань на курсову роботу 22ВСТУПЗа навчальним планом та програмою дисципліни “Проектування ливарних цехів” передбачена робота студентів в об’ємі 124 годин самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах та виконанню курсової роботи.

Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 12 годин лекційних, 8 годин практичних аудиторних занять на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання в галузі виробництва виливків із сплавів кольорових металів – легких, важких, тугоплавких, легкоплавких та благородних.

Зміст і об’єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об’ємі 124 год:

а) загальні положення з проектування ливарних цехів [1, 2] . . . . . .. . . . 20 год

б) виробничі програми та методики проектувальних розрахунків [1-3].42 год

в) виробничі відділення ливарного цеху, особливості розрахунків виробничих програм [1-6]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 год

г) компоновка ливарного цеху та розміщення ливарного устаткування [1-5] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 год


^

1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЕКТУВАННЯ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ”
1.1 Лекційний курс - 12 годТема 1 Загальні положення з проектування ливарних цехів – 2 год

Класифікація ливарних цехів за сплавом, масою, серійністю та галузевим призначенням виливків, технологічним процесом та обсягом виробництва. Основні напрямки спеціалізації та оптимальні потужності ливарних цехів. Режими роботи, фонди часу роботи устаткування та працівників.


^ Тема 2 Виробничі програми та методики проектувальних розрахунків – 4 год

Вихідні дані та складання програм виробництва. Вибір та обгрунтування оптимального способу виго­товлення виливків. Проектування ливарних цехів за точною, умовною та зведеною програмами. Методи­ка розрахунку кількості устаткування.


^ Тема 3 Виробничі відділення ливарного цеху, особливості розрахунків виробничих програм - 4 год

Визначення технологічних процесів, що відбу­ваються: у плавильному, формувальному, стрижньо-вому, сумішоприготувальному та термообрубному відділеннях ливарного цеху. Приклади розрахунків програм, особливості розрахунків устаткування

^ Тема 4 Компоновка ливарного цеху та розміщення ливарного устаткування - 2 год

Компоновка ливарного цеху та розміщення ливарного устаткування

Проектування допоміжних відділень та ділянок цеху. Будівельні норми і габаритні розміри будівель цехів. Заходи щодо охорони праці та довкілля.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання лабораторних та практичних робіт, а також курсових робіт
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з сталі” для студентів заочної форми навчання за...
Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання лабораторних І практичних робіт, а також перелік питань до
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...
Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання лабораторних та практичних робіт, а також перелік питань до
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...
Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання лабораторних ро біт, а також курсових робіт. Призначені для студентів заочної форми
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних ро біт, а також перелік питань до контрольних
Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 050402 Ливарне виробництво/...
Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу " Об’єктно орієнтоване програмування " для студентів спеціальності 050201
Внту І регламентує вимоги до виконання курсових робіт на кафедрі комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного...
Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять на еом з використанням програм персонального комп’ютера доменника, а також теми курсових робіт
«Теоретичні та експериментальні дослідження доменного процесу» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів, спеціалізації...
Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до практичних занять І лабораторних робіт, самостійного вивчення курсу та виконання курсових І контрольних робіт з дисципліни
«Основи світлотехніки» (для студентів 2,3 курсів денної І 3,4 курсів заочної форм навчання спеціальності 090600 – Світлотехніка І...
Методичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета " Цивільний процес" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета “Цивільний процес” /Укладач А. М. Куліш.– Суми: Видавництво СумДУ, 2007....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи