Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році icon

Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Скачати 118.16 Kb.
НазваПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Дата08.10.2012
Розмір118.16 Kb.
ТипДокументи

Перелік

наукових праць науково-педагогічних співробітників

кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у

вітчизняних виданнях у 2010 році№ з/п

Назва праці

Назва видання,

його №

Відміти-ти фахові видання

Місто і рік видання, сторінки

Прізвище та ініціали всіх автор. (в т.ч.студ)

1

2

3

4

5

6

^ 1. Статті, опубліковані у вітчизняних наукових виданнях

1.

Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу

Витоки педагогічної майстерності. Зб. наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 7.

фахове

Полтава, 2010. – Серія «Педагогічні науки».

– С. 119-124.

Корогод Н.П.

2.

Інтелектуальна влас-ність у системі управ-ління результатами наукової та інновацій-ної діяльності ВНЗ

Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітній школах: зб. наук. праць

фахове

Запоріжжя. – 2010. – Вип. 11 (64).

– С. 201-207

Корогод Н.П.

3.

Практичні аспекти створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу України

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. /редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред) та ін.– Вип. 6 (59). 436 с. (с.190-195)

фахове

Запоріжжя. 2010. C. 244-250

Корогод Н.П., Новородовська Т.С студентка

4.

Розвиток сфери інтелектуальної власності засобами підвищення кваліфікації та науково-методичної роботи

Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні /Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції.Київ: Дер-жавний ін-т інтелектуальної власнос-ті, 2010 р., С. 130-136

Корогод Н.П.

5.

Комерційні аспекти інтелектуальної влас-ності: регіональний контекст

Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: Монографія.
Дніпропет-ровськ: ІМА-прес, 2010.

– C. 256-260.

Корогод Н.П.,

Коваль- чук Д.К. – аспірант

6.

До питання про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України

Сборник «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности»

фахове

Мариуполь, 2010,

с. 58 – 62

Резнік М.А.

7.

Організаційні заходи підвищення ефектив-ності захисту прав в сфері інтелектуальної власності

Сборник «Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной соб-ственности», Мариуполь, 2010

фахове

Мариуполь, 2010,

с. 111 – 116


Резнік М.А

^ Погоріла М.О.Риба-кіна К О., студенти

8.

Развитие способностей к интеллектуальному творчеству: Методичес-кая разработка по тео-рии и практике форми-рования личности с высоким уровнем креативности.

Главное Управление образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации, ДОЦ НТТ и ИТ УМ,
Дніпро-петровск, Герта, 2010,

52 с.

Резнік М.А.

9.

Авторская программа учебного предмета «Креатология»


Главное Управление образования и науки Днепропетровской облгос- администрации,ДОЦ НТТ и ИТ УМДнепропет-ровск, ДОЦ НТТ и ИТ УМ, 2010,28с

Резнік М.А.,

Резнік К.О.

10.

Збірник задач для юних винахідників і раціоналізаторів


Головне Управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, ДОЦ НТТ і ІТ УМ.Днепропет-ровск, ДОЦ НТТ и ИТ УМ, 2010,16 с

Резнік М.А.,

Мазур І.П.

11.

Всеукраїнська студентська олімпіада (деякі організаційно-методичні питання підготовки і проведення)

Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні /Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції.Київ: Дер-жавний ін-т інтелектуальної власності 2010 р., С. 268-274

Резнік М.А.

12.

Формирование единого тезауруса проекта

Восточно-Европейский журнал передовых технологий

фахове

Харьков, 2010 р., С. 64-67

Кармази-

на Л.Л., Руликова Н.С.

13.

Управлінське рішення як інструмент реаліза-ції інноваційного потенціалу науково-освітньої установи

Науковий вісник НГУ, 2010, № 11-12

фахове

Дніпропетровськ: НГУ, 2010 р., С. 128-130

Рулікова Н.С.,

^ Драч І.Є. –аспірант

14.

Визначення очікуваних трудовитрат по проекту у проектно-орієнтованих організаціях

Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 58.

фахове

Дн-вск, ПГАСА, 2010. - C. 174-180

Сулім- Тимовті А.О.Тріфо-нов І.В., Корнієн- ко Є.О.

15.

Забезпечення стратегії проектно-орієнтованих організацій шляхом створення умов для реалізації внутрішніх інновацій проекту

Вісник Хмельницького національного університету.

№ 3.


фахове

Хмельниць-кий., 2010. - С. 73-76

Сулім- Тимовті А.О., Сивопляс Ю.В.

^ 2. Доповіді науково-технічних конференцій, симпозіумів, форумів, виставок, круглих столів, опубліковані у вітчизняних наукових виданнях

1.

Система захисту авторського права в Інтернеті на прикладі

віртуальних освітніх технологій

Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи: Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вченихДніпропет-ровськ: ІМА-прес, 2010.-192с.

Корогод Н.П.,

Коваль- чук Д.К. –аспірант

^ 3. Тези доповідей науково-технічних конференцій, симпозіумів, форумів, виставок, круглих столів, опубліковані у вітчизняних наукових виданнях

1.

Інтелектуальна власність як передумова інновацій-ного розвитку

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка і управління у промисловості"Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010.- С.341-343

Корогод Н.П.

2.


Проблемні аспекти процесу комерціаліза-ції об’єктів права інтелектуальної влас-ності, створених у ВНЗ

Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове спів робіт-ництво з міжнародних програм"Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. –С. 11-13

Корогод Н.П., Пройдак Ю.С.

3.

Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності як пріоритетна складова системи «наука-підприємництво»

Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітництво з міжнародних програм"Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. –С. 14-16

Корогод Н.П., Клімашев-ський Л.М

^ Драч І.Є. –аспірант

4.

Трансформація інтелектуальної влас-ності в інноваційний продукт як спосіб ко-мерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка і управління у промисловості"Дніпропет-ровськ: ІМА-прес, 2010.- С. 85-86

Петренко В.О., Бєлікова Є.С.

5.

Комерціалізація об’єк-тів права інтелектуаль-ної власності (ОПІВ) –

шлях до створення інноваційного продукту

Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітництво з міжнародних програм"Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. – С. 16-19

Петренко В.О., Бєлікова Є.С.

6.

Особенности коммерциализации интеллектуальной собственности в Черной металлургии Украины

Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітництво з міжнародних програм"Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. –С.19-21

Трегубен- ко Г.М.

7.

ВНЗ як основний інструмент інноваційного розвитку регіону

Зб. тез "Управління проектами: стан та перспективи"Миколаїв, 2010

Рулікова Н.С., Малий В.В.

8.

Підвищення надійності експертних оцінок при формуванні команди проекту

VI Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании".Днепропет-ровск-Болгария, 2010.

– C. 623-626

Сулім- Тимовті А.О., Рас чубкін В.Г. ^ Хачатрян Є.А.- студ

9.

Сучасні напрямки використання методів інноваційної діяльності підприємства

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка і управління у промисловості"Дніпропет-

ровськ: ІМА-прес, 2010.

– C. 154-155

Сулім- Тимовті А.О., Сивопляс Ю.В.

10.

Система внутрішніх інновацій проекту в проектно-орієнтованих організаціях

Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Комерціалізація інтелектуальної власності. Наукове співробітниц-тво з міжнародних програм»Дніпропет-ровськ: ГУОН, 2010. – С. 46-48

Сулім- Тимовті А.О., Сивопляс Ю.В.


Рецензії

1.

Рецензія на підручник Інтелектуальна влас-ність

Інтелектуальна власність

^ Підруч-ник з грифом МОН

– Харків: Кроуссроуд, 2010. – 356 с.

Автори: Дейниченко Г.В. та ін.

РецензентиКорогод

Н.П. та ін.

Патенти, заявки

з/п

Назва охоронного документа

Назва об’єкта права інтелектуальної власності

охорон-ного документа

Кому нале-жать автор-ські права

Автор

1.

Патент на винахід

Колосникове сито

№ 90387

Авторські майнові права належать НМетАУ

БергеманГ.В

Пелих І.В., ІващенкоВП

Учитель О.Д

^ Петренко В.О., Юна-цький С.М., Шибко О.В.

2.

Патент на корисну модель

Спосіб керування ходом доменної печі

№ 55807

Авторські майнові права належать НМетАУ

Усенко В.А., Ковшов В.М ^ Петренко В.О.,

Бочка В.В., Сулименко Є.І., Гера-щенко Є.А.

3.

Свідоцтво про реєстр-рацію авторського права на твір

Твір образотворчого мистецтва "МЕТОС"


№ 35876

Авторські майнові права належать НМетАУ

Величко О.Г ІващенкоВП

Ясєв О.Г., Рожков О.Д Каршаков В.А., Рулікова НС

4.

Свідоцтво про реєстр-рацію авторського права на твір

Твір образотворчого мистецтва "ДЖЕРЕЛО"
Авторські майнові права належать ДЮЦ "Джерело"

Кравчен-

ко В.О.,

студентка

гр.ИС-05вк
Завідувач кафедри

Інтелектуальної власності Н.П. Корогод

Схожі:

Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році
Управління як необхідна умова вдосконалення науково-методичної роботи в навчальних закладах
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2005-2008 році
Управління як необхідна умова вдосконалення науково-методичної роботи в навчальних закладах
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2009 році
Зб наук пр. "Педаго-гіка І психологія формування творчої особистості: проблеми І пошуки", №53
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних І закордонних виданнях у 2009 році
Зб наук пр. "Педаго-гіка І психологія формування творчої особистості: проблеми І пошуки", №53
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconПерелік ндр, які завершуються у 2012 році
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Перелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році iconНа X семестр 2010/20 1 1 навчального року
Основна поняття і визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи