Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів icon

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
НазваПерелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
Сторінка7/42
Дата13.02.2014
Розмір6.38 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42
^

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
4.1. Опе­ра­ти­в­ний і ста­ти­с­ти­ч­ний об­лік та зві­т­ністьДо­ку­мен­ти од­но­ра­зо­вих об­сте­жень і пе­ре­пи­сів та вибіркових переписів, що проводяться на постійній основі:1Пі­с­ля чер­го­во­го пе­ре­пи­су

2В органах державної ста­ти­с­тики – постій­не збе­рі­ган­ня (на магніт-них носіях), якщо інше не передбачено чин-ним законодавством

3За мі­с­цем складення, в інших організаціях – не ме­н­ше од­но­го ро­ку пі­с­ля під­бит­тя під­су­м­ків

а) пер­вин­ні (ан­ке­ти, блан­ки, опи­ту­валь­ні кар­т­ки, запиталь-ники, щоденники тощо)

3 р.1,2

3 р.

б) під­су­м­ко­ві (зві­ти, відо-мості, вис­новки, доповіді, таблиці динамічних рядів)

Пост.3

3 р.Ста­ти­с­ти­ч­ні що­рі­ч­ни­ки, річні збі­р­ни­ки та бю­ле­те­ні, таб­ли­ці ди­на­мі­ч­них ря­дів про стан га­лу­зей економіки:


а) за мі­с­цем роз­роб­лення

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба


До­ки

не ми­не потре­ба
Зві­ти ор­га­ні­за­ції про ви­ко­нан­ня державних цільових прог-рам і по­то­ч­них пла­нів; ана­лі­зи зві­тів; документи (довідки, до-повідні записки, відомості то-що) до них:1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­ності рі­ч­них – до ліквідації організації

3За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­­рі­ч­них – пост.

4За від­су­т­ності річних, пів­рі­ч­них – до лікві-дації організації

5За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – пост.

6За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – до ліквідації організації


а) зве­де­ні рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

б) рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

в) пів­рі­ч­ні

5 р.1

5 р.2

г) квар­таль­ні

3 р.3

3 р.4

ґ) мі­ся­ч­ні

1 р.5

1 р.6До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, ана­лі­ти­ч­ні до­від­ки) про під-сумки ді­я­ль­но­с­ті ор­га­ні­за­ції


Пост.

До ліквідації організації


Аналітичні огляди, довідки про виконання перспективних і поточних планів


5 р. ЕПК

5 р.


Зві­ти стру­к­ту­р­них під­ро­з­ді­лів організації про виконання по-точних планів


1 р.

1 р.


Звіти та відомості про ви­ко­нан­ня пла­нів


1 р.

1 р.


Звіти про діяльність постій­но ді­ю­чих на­у­ко­вих, науково-технічних, екс­пер­т­них, ме­то­ди­ч­них, педагогічних, кон­суль­та­ти­в­них та інших ко­мі­те­тів, рад, ко­мі­сійПост.

10 р.


Ста­ти­с­ти­ч­ні зві­ти й таб­ли­ці з усіх ос­но­в­них ви­дів ді­я­ль­но­с­ті ор­га­ні­за­ції; документи (довід-ки, доповідні записки, відомос-ті тощо) до них:1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­ності рі­ч­них – до ліквідації організації

3За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­­рі­ч­них – пост.

4За від­су­т­ності річних, пів­рі­ч­них – до лікві-дації організації

5За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – пост.

6За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – до ліквідації організації


а) зве­де­ні рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

б) рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

в) пів­рі­ч­ні

5 р.1

5 р.2

г) квар­таль­ні

3 р.3

3 р.4

ґ) мі­ся­ч­ні

1 р.5

1 р.6Ста­ти­с­ти­ч­ні зві­ти й таб­ли­ці з до­по­мі­ж­них ви­дів ді­я­ль­но­с­ті ор­га­ні­за­ції; документи (довід-ки, доповідні записки, відомос-ті тощо) до них


5 р.

5 р.


Ви­снов­ки за зві­та­ми:1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­нос­ті рі­ч­них – 10 р.


а) рі­ч­ни­ми

Пост.

10 р.

б) квар­таль­ни­ми

3 р.1

3 р.2До­ку­мен­ти (таб­ли­ці, роз­ра­хун­ки, до­від­ки) про скла­ден­ня зве­де­них зві­тів ор­га­ні­за­ції


3 р.

3 р.


Альбоми форм державних ста-тис­тичних спостережень


3 р.
Бланки форм статистичної звітності (систематизований комплект):


а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.б) в інших організаціях


До заміни

новими

До заміни

новими
За­мо­в­лен­ня на блан­ки об­лі­ку та зві­т­но­с­ті


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію й удо­ско­на­лен­ня об­лі­ку та зві­т­но­с­ті

3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про скла­ден­ня, по­дан­ня і пе­ре­вір­ку ста­ти­с­ти­ч­ної зві­т­но­с­ті3 р.

3 р.^

4.2. Бу­х­га­л­тер­сь­кий об­лік та зві­т­ність
Фінансова звітність з приміт-ками до неї:1За мі­с­цем складення, в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях – до­ки не ми­не по­тре­ба

2За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

3За від­су­т­ності рі­ч­них – до ліквідації організації

4За від­су­т­ності рі­ч­них, квар­таль­них – пост.

5За від­су­т­ності рі­ч­них, квар­таль­них – до лік-відації організації


а) зве­де­ні рі­ч­ні

Пост.1

До ліквідації організації1

б) рі­ч­ні

Пост.1

До ліквідації організації1

в) квар­таль­ні

3 р.2

3 р.3

г) місячні

1 р.4

1 р.5Пе­ре­да­то­ч­ні, роз­ді­лю­валь­ні, лі­к­ві­да­цій­ні ба­лан­си, до­да­т­ки, по­яс­ню­валь­ні за­пи­с­ки до них


Пост.

До ліквідації організації


Документи (про­то­ко­ли, акти, висновки) про розгляд і затвер-дження звітів і балансів:1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­ності рі­ч­них – 10 р.

а) рі­ч­них

Пост.

10 р.

б) квар­таль­них


3 р.1

3 р.2Аналітичні документи (табли-ці, доповіді, доповідні записки тощо) до річних звітів і балан-сів


Пост.

10 р.


Зві­ти про операції з дорогоцін-ними металами та дорогоцін-ним камінням5 р.


5 р.


Оперативні звіти про витра-чання валюти на закордонні відрядження3 р.

3 р.


Розрахунково-платіжні відо-мості (особові рахунки):1Пі­с­ля за­вер­шен­ня ви­пла­ти до­по­мо­ги і пен­сій

2Після передання пра-ва власності на акції за умови завершення пе-ревірки (ревізії)

а) працівників, аспірантів, сту­ден­тів

75 р.

75 р.

б) одер­жу­ва­чів пен­сій і дер-жа­в­ної до­по­мо­ги

5 р.1

5 р.1

в) акціонерів

5 р.2

5 р.2Відомості на виплату грошей


3 р.1

3 р.1

1За від­су­т­ності розра-хунково-платіжних відомостей (осо­бо­вих ра­хун­ків) – 75 р.
Довіреності (у то­му чи­с­лі ану­льо­ва­ні) на одер­жан­ня гро­шо­вих сум і то­ва­р­но-­ма­те­рі­аль­них цін­но­с­тей; на одержання заробітної плати та інших

виплат3 р.1

3 р.1

1Див. примітку один до статті 186
До­ку­мен­ти (ко­пії зві­тів, ви­тя­ги з про­то­ко­лів, ви­снов­ки, заяви, довідки, списки працівників) про ви­пла­ту до­по­мо­ги, пен­сій, опла­ту ли­с­т­ків не­пра­це­з­да­т­-но­с­ті з фон­ду со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня3 р.

3 р.


Документи (заяви, рішення, довідки, листи) про опла­ту від­пу­с­ток у зв’язку з навчанням, одер­жан­ня пільг з по­да­т­ків тощо5 р.

5 р.


Звіти (відомості) про нараху-вання та перерахування стра-хових внесків на державне та недержавне соціальне страху-вання (пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимча-совою непрацездатністю то-що):1За від­су­т­ності рі­ч­них – пост.

2За від­су­т­ності рі­ч­них – до ліквідації організації

3За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­­рі­ч­них – пост.

4За від­су­т­ності річних, пів­рі­ч­них – до ліквідації організації

5За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – пост.

6За від­су­т­ності рі­ч­них, пів­рі­ч­них, квар­таль­них – до ліквідації організації


а) зве­де­ні рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації

б) рі­ч­ні й з біль­шою пе­рі­о­ди­ч­ні­с­тю

Пост.

До ліквідації організації


в) пів­рі­ч­ні

5 р.1

5 р.2

г) квар­таль­ні

3 р.3

3 р.4

ґ) мі­ся­ч­ні


1 р.5

1 р.6Роз­ра­хун­ко­ві ві­до­мо­с­ті спла­ти вне­с­ків до рі­з­них фон­дів3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186Документи (акти, відомості, листи) про взаєморозрахунки між організаціями

3 р.

3 р.


Протоколи взаємозаліків


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186
Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) век-селями3 р.1,2

3 р.1,2

1Після погашення по-датків (заборговано-сті)

2Див. примітки до

статті 186
Погашені казначейські векселі


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186
Документи (заяви, розпоряд-ження, довідки-графіки, акти) про сплату, розмін, прийман-ня-передавання векселів


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186
Ви­ко­нав­чі ли­с­тиДоки

не мине потреба1

Доки

не мине потреба1

1Не менше 5 роківДо­го­во­ри, уго­ди (аудиторські, го­с­по­дар­сь­кі, опе­ра­цій­ні тощо)

3 р.1,2

3 р.1,2

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня стро­ку дії до­го­во­ру, угоди

2Див. примітки до

статті 186
Договори-­зо­бо­в’я­зан­ня за то­ва­ри, одер­жа­ні в кре­дит, листи з офор­м­лен­ня дого­ворів-­зо­бо­в’я­зань3 р.

3 р.
До­го­во­ри про повну ма­те­рі­аль­ну від­по­ві­даль­ність


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля зві­ль­нен­ня ма­те­рі­аль­но ­ві­д­по­ві­даль­ної осо­би
Майнові довіреності, поручи-тельства третьої особи

3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186
Документи (акти, процентов-ки, довідки, рахунки) про приймання виконаних робіт


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186

Документи (картки, відомості, повідомлення тощо) з органі-зації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінан-сового моніторінгу


5 р.1

5 р.1

1З дати, що визна-чаєть­­ся відповідно до статті 6 Закону Ук-раїни “Про запобіган-ня та протидію лега-лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу­ванню тероризму”Пер­вин­ні до­ку­мен­ти і до­да­т­ки до них, що фі­к­су­ють факт ви­ко­нан­ня го­с­по­дар­сь­ких опе­ра­цій і стали під­ста­вою для за­пи­сів у регістрах бу­х­га­л­тер­сь­кого обліку та податкових докумен-тах (ка­со­ві, бан­ків­сь­кі до­ку­мен­ти, ордери, по­ві­до­м­лен­ня бан­ків і пе­ре­ка­з­ні ви­мо­ги, ви­пи­с­ки бан­ків, корінці квитан-цій, банківських чекових кни-жок, на­ря­ди на ро­бо­ту, ак­ти про при­йман­ня, зда­ван­ня і спи­сан­ня май­на й ма­те­рі­а­лів, кви­та­н­ції і на­кла­д­ні з об­лі­ку то­вар­но-­ма­те­рі­аль­них цін­но­с­тей, рахунки-фактури, аван­со­ві зві­ти тощо)3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186

Регі­с­т­ри ра­хун­ків до опла­ти


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186
Податкові накладні


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186
Га­ран­тій­ні ли­с­ти

3 р.

3 р.Зраз­ки під­пи­сів (ма­те­рі­аль­но ві­д­по­ві­даль­них осіб)До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­баДо­ку­мен­ти (пла­ни, зві­ти, про-токоли, акти, довідки, доповід-ні записки) до­ку­мен­таль­них ре­ві­зій, перевірок та аудиту фінансово-господарської ді­я­ль­но­с­ті, кон­т­ро­ль­но-ре­ві­зій­ної ро­бо­ти, у тому числі перевірок каси, правильності стягнення податків тощо


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, ак­ти, зо­бо­в’я­зан­ня, листи) щодо роз­тра­т, не­до­стач, роз­кра­дань


5 р. ЕПК

5 р.


До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, ак­ти, зві­ти, відомості переоцінки й визначення зношеності основ-них засобів) про пе­ре­оцін­ку ос­но­в­них фон­дів, нематеріаль-них активів, незавершеного бу-дівництва

Пост.

До ліквідації організаціїДокументи (ак­ти, ві­до­мо­с­ті) про переоцінку товарно-мате-ріальних за­пасів, незавершено-го виробництва


5 р.1

5 р.1

1Див. примітку один до статті 186
До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли за­сі­дань ін­вен­та­ри­за­цій­них ко­мі­сій, акти інвентаризації, інвен-таризаційні опи­си, порівняльні ві­до­мо­с­ті) про ін­вен­та­ри­за­цію основних засобів, нематеріаль-них активів, грошових коштів, матеріальних цінностей тощо


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186
Документи (програми, інструк-ції, довідки, листи) про орга-нізацію і впровадження авто-матизованих сис­тем обліку та звітності5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про за­твер­джен­ня й уто­ч­нен­ня фінансової звіт-ності3 р.

3 р.


Листування про виплату заро-бітної плати


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про фі­нан­со­во-­го­с­по­дар­сь­ку ді­я­ль­ність (про об­лік фон­дів, на­кла­ден­ня і стя­г­нен­ня штра­фів, при­ймання, здавання, спи­сан­ня ма­те­рі­аль­них цін­но­с­тей тощо)


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про стро­ки по­дан­ня фі­нан­со­вої зві­т­но­с­ті


1 р.

1 р.


Об­лі­ко­ві регі­с­т­ри (го­ло­в­на кни­га, журнали, меморіальні ор­де­ри, оборотні відомості, інвентарні картки, роз­ро­б­лю­валь­ні таб­ли­ці тощо)


3 р.1

3 р.1

1Див. примітки до

статті 186

Кни­ги, журнали, картки об­лі­ку:1Після закінчення строку дії останнього договору, угоди

2Див. примітки до

статті 186а) цінних паперів

Пост.

До ліквідації організації

б) до­го­во­рів, угод кредитних, поруки, застави, гарантії, пере-воду боргу

5 р.1,2

5 р.1,2

в) договорів аудиторських, гос­по­дар­сь­ких, опе­ра­цій­них тощо

3 р.1,2

3 р.1,2

г) касових документів (рахун-ків, касових ордерів, довіре-ностей, платіжних документів, накладних тощо)

3 р.2

3 р.2

ґ) погашених векселів

3 р.2

3 р.2

д) виконавчих листів

5 р.

5 р.
Журнали використання елект-ронних контрольно-касових апаратів, контрольні стрічки електронних контрольно-касо-вих апаратів3 р.1

3 р.1

1Див. примітку один до статті 186


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42

Схожі:

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconExamples of such projects are
Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconПравила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ І організацій Загальна частина
move to 0-1051
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconОсобливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники фінансово-економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconЗакон україни про Цивільну оборону України Вводиться в дію Постановою вр n 2975-12
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconПравила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ І організацій Загальна частина
Про Національний архівний фонд та архівні установи ( 3814-12 ), Положення про Державний комітет архівів України ( 486/2000 ) (далі...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи