Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів icon

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
НазваПерелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
Сторінка8/42
Дата13.02.2014
Розмір6.38 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42
^

5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

5.1. Набір і використання трудових ресурсів
Роз­ра­хун­ки по­тре­би в ро­бо­чій си­лі та ви­яв­лен­ня дже­рел її по­крит­тя10 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан тру­до­вих ре­сур­сів, плин­ність ро­бо­чої си­ли і по­тре­бу в ній, роз­мі­щен­ня про­ду­к­ти­в­них сил


Пост.

10 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті) про об­лі­к на­яв­но­с­ті, ру­ху, ком­п­ле­к­ту­ван­ня, ви­ко­ри­с­тан­ня тру­до­вих ре­сур­сів


5 р.

5 р.


Ві­до­мо­с­ті з об­лі­ку на­яв­но­с­ті й ру­ху ро­бо­чої си­ли3 р.

3 р.


На­пра­в­лен­ня громадян на пра­це­вла­ш­ту­ван­ня


1 р.

1 р.


До­ку­мен­ти (зві­ти, до­від­ки, ли­с­ти) про про­хо­джен­ня гро­ма­дя­на­ми аль­те­р­на­ти­в­ної (не­вій­сь­ко­вої) слу­ж­би5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ком­п­ле­к­ту­ван­ня та ви­ко­ри­с­тан­ня тру­до­вих ре­сур­сів, плин­ність ро­бо­чої си­ли, працевлаштування


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про пе­ре­ве­ден­ня працівників до ін­ших ор­га­ні­за­цій

3 р.

3 р.^

5.2. Ри­нок пра­ці, пра­це­вла­ш­ту­ван­ня та до­по­мо­га без­ро­бі­т­ним
До­ку­мен­ти (ста­ти­с­ти­ч­ні зві­ти, відомості, до­від­ки) про стан рин­ку пра­ці та за­йня­тість на­селен­ня, пра­це­вла­ш­ту­ван­ня, створення робочих місць


Пост.10 р.
До­ку­мен­ти (зві­ти, ві­до­мо­с­ті, спи­с­ки, до­від­ки) про на­яв­ність ва­кан­т­них по­сад, ви­ві­ль­нен­ня пра­ців­ни­ків, прийняття праців-ників


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (за­яви, спи­с­ки, до­го­во­ри, ві­до­мо­с­ті, листи) про пе­ре­навчан­ня, пе­ре­під­го­тов­ку, профорі­є­н­та­цію без­ро­бі­т­них та не­зайня­то­го на­се­лен­ня5 р. ЕПК

5 р.


Документи (пропозиції органів державної влади, квоти, роз-рахунки, звіти, обґрунтування) про потребу у залученні і використання іноземної робо-чої сили


Пост.

10 р.


Документи (заяви, обґрунту-вання, дозволи, довідки) про працевлаштування іноземних громадян


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, по­пе­ре­джен­ня, листи) з кон­т­ро­лю за до­три­ман­ням за­ко­но­дав­с­т­ва про за­йня­тість на­се­лен­ня


5 р.

5 р.


Договори про надання фінан-сової допомоги на створення та збереження робочих місць, на компенсаційні виплати пра-цівникам5 р.1

5 р.1

1Після закінчення строку дії договору
До­ку­мен­ти (акти, до­від­ки, зві-ти, відомості) кон­т­ро­лю за ді­я­ль­ні­с­тю ко­ме­р­цій­них ор­га­ні­за­цій з пи­тань профорі­є­н­та­ції, навчан­ня та пра­це­вла­ш­ту­ван­ня не­зайня­то­го на­се­лен­ня

10 р.
До­ку­мен­ти (до­го­во­ри, звіти, відомості) про пе­ре­се­лен­ня іно­зе­м­них гро­ма­дян,

бі­жен­ців і членів їх сімей, та їх пра­це­вла­ш­ту­ван­няПост.

10 р.


До­ку­мен­ти (зві­ти, таб­ли­ці, бю­ле­те­ні, листи) з пи­тань зо­в­ні­ш­ньої мі­г­ра­ції на­се­лен­ня


Пост.
До­ку­мен­ти (рі­шен­ня, ви­снов­ки, до­від­ки, звіти) про організацію пе­ре­се­лен­ня та пра­це­вла­ш­ту­ван­ня гро­ма­дян із зо­ни ра­ді­а­цій­но­го за­бру­д­нен­ня


Пост.

5 р.


До­ку­мен­ти (спи­с­ки, до­від­ки, відомості) про ство­рен­ня і під­три­м­ку фер­мер­сь­ких го­с­по­дарствПост.

10 р.


До­ку­мен­ти (про­гра­ми, со­ці­аль­ні нор­ма­ти­ви, роз­ра­хун­ки) з пи­тань рі­в­ня жит­тя та со­ці­аль­них нор­ма­ти­вів і га­ран­тій на­се­лен­нюПост.

До­ки

не ми­не потре­ба


Роз­ра­хун­ки ви­трат на на­дан­ня со­ці­аль­ної до­по­мо­ги по без­ро­бі­т­тюПост.

5 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, відо-мості) про ре­є­с­т­ра­цію без­ро­бі­т­них, не­зайня­то­го на­се­лен­ня та

ви­пла­ту до­по­мо­ги по без­ро­-біттю10 р.

10 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, огля­ди) про на­дан­ня гро­шо­вої до­по­мо­ги по без­ро­біт­тю75 р.
Ли­с­ту­ван­ня про пра­це­вла­ш­ту­ван­ня без­ро­бі­т­них, не­зайня­то­го на­се­лен­ня, виплату соціаль-ної допомоги


5 р.

5 р.


Осо­бо­ві спра­ви гро­ма­дян, які шукають роботу, та безробіт-них


75 р.

75 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку сі­мей пе­ре­се­-ле­н­ців та спи­с­ки пе­ре­се­ле­н­цівПост.
Жу­р­на­ли об­лі­ку, ре­є­с­т­ра­ції без­ро­бі­т­них


75 р.

75 р.


Кар­т­ки пер­со­наль­но­го об­лі­ку без­ро­бі­т­них та гро­ма­дян, які шу­ка­ють ро­бо­ту


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля працевлашту-ван­ня
^

5.3. Ор­га­ні­за­ція пра­ці, про­ду­к­ти­в­ність пра­ці, тру­до­ва ди­с­ци­п­лі­наДо­ку­мен­ти (плани, зві­ти, до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, роз­ра­хун­ки еко­но­мі­ч­ної ефек­­ти­в­но­с­ті, кар­ти ор­га­ні­за­ції пра­ці на ро­бо­чо­му мі­с­ці, ти­по­ві опи­си, ро­бо­чі схе­ми тру­до­вих про­це­сів, ко­е­фі­ці­є­н­ти спе­ці­а­лі­за­ції) про вдо­с­ко­на­лен­ня про­це­сів пра­ці, під­ви­щен­ня її про­-ду­к­ти­в­но­с­ті, впро­ва­джен­ня

на­у­ко­вої ор­га­ні­за­ції пра­ці, усу­нен­ня втрат ро­бо­чо­го ча­суПост.

10 р.


До­ку­мен­ти (нор­ма­ти­ви чи­се­ль­но­с­ті, ти­по­ві стру­к­ту­ри апа­ра­ту, ана­лі­ти­ч­ні таб­ли­ці, роз­ра­хун­ки, до­по­ві­ді, до­від­ки) про вдо­с­ко­на­лен­ня стру­к­ту­ри апа­ра­ту упра­в­лін­няПост.

10 р.


До­ку­мен­ти (фор­ми під­ра­хун­ку рі­в­ня ме­ха­ні­за­ції, пе­ре­лі­ки тех­ні­ч­них за­со­бів, тех­ні­ч­ні ви­мо­ги, роз­ра­хун­ки, ме­то­ди­ки роз­ра­хун­ків, ком­п­ле­к­с­ні про­е­к­ти ме­ха­ні­за­ції й ав­то­ма­ти­за­ції пра­ці) про ме­ха­ні­за­цію пра­ці й упра­в­лін­ня


10 р.

5 р.


За­вдан­ня з впро­ва­джен­ня на­у­ко­вої ор­га­ні­за­ції пра­ці


3 р.

3 р.


Га­лу­зе­ві пе­ре­лі­ки про­фе­сій:


а) за мі­с­цем розроблення і за­твер­джен­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми
Про­е­к­ти га­лу­зе­вих пе­ре­лі­ків про­фе­сій3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­твер­джен­ня
До­ку­мен­ти (га­лу­зе­ві ре­ко­мен­да­ції, пси­хофі­зі­о­ло­гі­ч­ні нор­ми, про­фе­сі­о­г­ра­ми) про ді­а­г­но­с­ти­ку проф­при­да­т­но­с­ті:


а) за мі­с­цем розроблення і затвер­джен­ня

Пост.


б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­миДо­ку­мен­ти (огля­ди, до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки) про ор­га­ні­за­цію пра­ці на під­при­єм­с­т­вах при су­мі­щен­ні про­фе­сій


Пост.

10 р.


Гра­фі­ки ви­ро­б­ни­чих про­це­сів і ро­бо­чо­го ча­су (змін­ність, без­пе­рер­в­не ви­ро­б­ни­ц­т­во тощо)


3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми
До­ку­мен­ти (роз­ра­хун­ки, ре­ко­мен­да­ції, обґрун­ту­ван­ня, ви­с-нов­ки) про ана­ліз і про­гно­зу­ван­ня про­ду­к­ти­в­но­с­ті пра­ці5 р. ЕПК

5 р.


До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, про­по­зи­ції, відомості) про при­чи­ни від­ста­ван­ня про­ду­к­ти­в­но­с­ті пра­ці від рі­в­ня ме­ха­ні­за­ції ви­ро­б­ни­ц­т­ва й змі­ни ква­лі­фі­ка­цій­но­го скла­ду ро­бі­т­ни­ківПост.

10 р.


Ти­по­ві ко­ле­к­ти­в­ні до­го­во­ри:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми
Ко­ле­к­ти­в­ні договори, уго­ди (ге­не­раль­на, га­лу­зе­ві та ре­гі­о­наль­ні), зміни та доповнення до них:


а) за місцем складення


Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціяхДо за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­миДо­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, акти, звіти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки) про перевірку виконання ко­ле­к­ти­в­них до­го­во­рів, угодПост.

10 р.


Пра­ви­ла вну­т­рі­ш­ньо­го трудо-вого роз­по­ряд­ку


1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­миДокументи (доповідні записки, ак­ти, листи) про по­ру­шен­ня пра­вил вну­т­рі­ш­ньо­го трудово-го роз­по­ряд­ку1 р.

1 р.


Документи (звернення, відо-мості, довідки, переліки роз-біжностей) про страйки


Пост.

10 р.


Документи (заяви, доповідні записки, довідки, протоколи, рекомендації) про розв’язання трудових конфліктів


5 р. ЕПК

5 р.


До­ку­мен­ти (зві­ти, до­від­ки, висновки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки) про пе­ре­ве­ден­ня пра­ців­ни­ків на ско­ро­че­ний ро­бо­чий день або неповний ро­бо­чий ти­ж­день5 р. ЕПК1

5 р. 1

1У разі важких, шкід-ливих, небезпечних умов праці – 75 р.До­ку­мен­ти (звіти, ві­до­мо­с­ті, доповідні записки, баланс робочого ча­су, листи) про об­лік ро­бо­чо­го ча­су3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки, відомості, повідомлення, ак­ти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, листи) про тру­до­ву ди­с­ци­п­лі­ну3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про скла­ден­ня ко­ле­к­ти­в­них угод та до­го­во­рів, хід, під­су­м­ки їх ви­ко­нан­ня


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ви­ко­ри­с­тан­ня ре­зер­вів ви­ро­б­ни­ц­т­ва, під­ви­щен­ня про­ду­к­ти­в­но­с­ті пра­ці


3 р.

3 р.


Ре­є­с­т­ра­ційні жу­р­на­ли ко­ле­к­-ти­в­них до­го­во­рів і угод


5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­лу
Жу­р­на­ли, ли­с­т­ки об­лі­ку ро­бі­т­ни­ків, які суміщують про­фе­сії


3 р.

3 р.


Та­бе­лі обліку використання робочого часу


1 р.

1 р.^

5.4. Тех­ні­ч­не нор­му­ван­ня, та­ри­фі­ка­ція, за­ро­бі­т­на пла­та
Ти­по­ві нор­ма­ти­ви з пра­ці:


а) за мі­с­цем розроблення і за­твер­джен­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми


До за­мі­ни но­ви­ми
Нор­ми ви­ро­бі­т­ку та роз­цін­ки:


а) за мі­с­цем розроблення і за­твер­джен­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми


До за­мі­ни но­ви­ми
Тим­ча­со­ві нор­ми ви­ро­бі­т­ку та роз­цін­ки3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­миДо­ку­мен­ти (розрахунки, таб-лиці, до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, про­по­зи­ції) про перегляд і застосування норм ви­ро­бі­т­ку, роз­ці­нок, тарифних сіток і ста-вок, вдосконалення різних форм оплати праці5 р. ЕПК

5 р.


Та­ри­ф­но-­ква­лі­фі­ка­цій­ні до­ві­д­ни­ки, сітки, став­ки:


а) за мі­с­цем розроблення і затвердження

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми


До за­мі­ни но­ви­ми
Документи (огляди, довідки, розрахунки, пропозиції) з ана­лі­зу пра­ці та розроблення ква­лі­фі­ка­цій­них ха­ра­к­те­ри­с­тик на про­ві­д­ні про­фе­сії га­лу­зей про­ми­с­ло­во­с­ті


Пост.
Та­ри­фі­ка­цій­ні ві­до­мо­с­ті (спи­с­ки)


25 р.1

25 р.

1Для твор­чих про­фе­сій – пост.
За­вдан­ня на зни­жен­ня тру­до­-мі­с­т­ко­с­ті ро­біт та зві­ти про їх ви­ко­нан­ня


5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ак­ти) про кон­т­роль за до­три­ман­ням пра­вил нор­му­ван­ня пра­ці, ви­тра­чан­ня фон­ду за­ро­бі­т­ної пла­ти, за­ко­но­дав­с­т­ва про пра­цю

5 р. ЕПК

5 р.


До­ку­мен­ти (пла­ни, фо­то­гра­фії ро­бо­чо­го дня, листи, до­від­ки, зві­ти, кар­ти, роз­ра­хун­ко­ві таб­ли­ці) про про­ве­ден­ня хро­номе­т­ра­ж­них ро­біт


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, про­е­к­ти, про­по­зи­ції, звіти) про стан і вдо­с­ко­на­лен­ня ді­ю­чих си­с­тем опла­ти пра­ці, ма­те­рі­аль­но­го і мо­раль­но­го сти­му­лю­ван­ня та кон­т­ро­лю за їх за­сто­су­ван­ням


10 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (таб­ли­ці, ана­лі­зи, ві­до­мо­с­ті) про тем­пи зростан-ня про­ду­к­ти­в­но­с­ті пра­ці та се­ре­д­ньої за­ро­бі­т­ної пла­ти5 р.

5 р.


До­ку­мен­ти (роз­ра­хун­ки, до­від­ки, ві­до­мо­с­ті, листи) про від­не­сен­ня ор­га­ні­за­ції та її ви­ро­б­ни­чих під­ро­з­ді­лів до груп з опла­ти пра­ці5 р.

5 р.


Спи­с­ки ро­бі­т­ни­чих про­фе­сій за роз­ря­дами і си­с­те­мами опла­ти пра­ці


3 р.

3 р.


Роз­ра­хун­ки, ві­до­мо­с­ті про ство­рен­ня си­с­те­ми акор­д­ної опла­ти праці


5 р.

5 р.


По­ло­жен­ня про пре­мі­ю­ван­ня:


а) за мі­с­цем розроблення і за­твер­джен­ня

Пост.

До за­мі­ни но­ви­ми

б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми


До за­мі­ни но­ви­ми
До­ку­мен­ти (розрахунки, до­від­ки, спи­с­ки, листи) про встанов-лення і застосування систем пре­мі­ю­ван­ня3 р.

3 р.


До­зво­ли проф­спіл­ко­вих ор­га­ні­за­цій на виконання надурочних ро­біт1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про впо­ряд­ку­ван­ня та вста­но­в­лен­ня роз­мі­рів за­ро­бі­т­ної пла­ти, на­ра­ху­ван­ня пре­мій; використання фондів матеріального зао­хочення


5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про за­сто­су­ван­ня рі­з­них форм опла­ти пра­ці, вста­но­в­лен­ня по­са­до­вих окла­дів, за­сто­су­ван­ня та­ри­ф­них сі­ток, ре­гу­лю­ван­ня та ви­тра­чан­ня фон­ду за­ро­бі­т­ної пла­ти


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про скла­ден­ня, до­по­в­нен­ня, змі­нен­ня технічних норм, та­ри­ф­но-­ква­лі­фі­ка­цій­них до­ві­д­ни­ків, сіток, ставок3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про стан тех­ні­ч­но­го нор­му­ван­ня


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про розроблення тех­ні­ч­них норм1 р.

1 р.^

5.5. Охо­ро­на пра­ці
Комплексні плани вдоскона-лення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих заходівПост.

10 р.


Плани заходів (угод) з поліп-шення умов праці та докумен-ти (акти, довідки, відомості) про їх виконання


5 р. ЕПК

5 р.


Акти, довідки перевірки до-тримання організацією сані-тарного законодавства5 р. ЕПК

5 р.


Протоколи про порушення санітарних норм та поста­но­ви про накладення штрафу за порушення санітарного законодавства організацією, посадовими особами держав-ної санітарно-епідеміологічної служби5 р. ЕПК

5 р.


Про­то­ко­ли ате­с­та­ції з тех­ні­ки без­пе­ки

5 р.

5 р.


Ак­ти, приписи з тех­ні­ки без­пе­ки; документи (довідки, допо-відні записки, звіти) про їх ви-конання


5 р. ЕПК

5 р.


До­ку­мен­ти (переліки посад і професій, програми, списки, звіти, листи) про проход-ження працівниками стажуван-ня з тех­ні­ки без­пе­ки3 р.

3 р.


Про­то­ко­ли об­сте­жен­ня по­ві­т­ря­но­го се­ре­до­ви­ща в це­хах


3 р.

3 р.


Поліси страхування цивільної відповідальності небезпечних виробничих об’єктівПост.

До ліквідації організаціїДоговори про загальнообов’яз-кове державне соціальне стра-хування працівників від неща-сних випадків на виробництві та професійного захворювання


5 р.1,2

5 р.1,2

1Після закінчення строку дії договору

2У разі настання страхового випадку – 75 р.
Документи (умови, програми, протоколи, рекомендації) огля-дів-конкурсів з охорони праці і техніки безпеки


3 р.

3 р.


Переліки посад і професій на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, які мають право на додаткову відпустку і доплату за роботу зі шкідливими умовами праці:


а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.б) в інших організаціях


До заміни новими


До заміни новими
Списки працюючих на вироб-ництві із шкідливими умовами праці


75 р.

75 р.


Табелі, наряди працівників, за-діяних на роботах із шкідливи-ми умовами праці


75 р.

75 р.


Документи (протоколи, довід-ки, висновки) про шкідливі умови праці, травматизм, про-фесійні захворювання

75 р. ЕПК

75 р.


Документи (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, доповіді, відомості) про стан про­фе­сій­ної шкі­д­ли­во­с­ті ви­ро­б­ни­ц­т­ва та про­фе­сій­них за­хво­рю­вань10 р. ЕПК

10 р.


Пе­ре­лі­ки важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування пра­ці жі­нок та неповнолітніх:


а) за мі­с­цем розроблення

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, до­по­ві­ді, зві­ти, ак­ти) про умови пра­ці жі­нок та неповнолітніх на ви­ро­б­ни­ц­т­ві


5 р. ЕПК

5 р.


До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, рішен-ня, переліки стандартів і норм, переліки та плани робочих місць, ви­снов­ки, ак­ти, кар­т­и умов праці тощо) з пи­тань атес­та­ції ро­бо­чих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці75 р. ЕПК

75 р.


Акти об­сте­жен­ня умов пра­ці працівників


5 р.

5 р.


Нор­ми за­па­сів об­ла­д­нан­ня та ма­те­рі­а­лів на ви­па­док ава­рій, надзвичайних ситуацій:


а) за мі­с­цем розроблення

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми


До за­мі­ни но­ви­ми
До­ку­мен­ти (ак­ти, ви­снов­ки, про­то­ко­ли, аварійні картки) про роз­слі­ду­вання причин ава-рій та не­ща­с­них ви­пад­ків на виробництві


45 р. ЕПК1

45 р.2

1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жер-т­ва­ми – пост.

2По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жер­т­ва­ми – 75 р.
Ана­лі­ти­ч­ні огля­ди ава­рій­но­с­ті на під­при­єм­с­т­вах

Пост.
До­ку­мен­ти (зві­ти, до­від­ки, спи­с­ки) про тра­в­ма­тизм на ви-робництві10 р.

10 р.


Ві­до­мо­с­ті про ава­рії та не­ща­с­ні ви­пад­ки


5 р.1

5 р.2

1З люд­сь­ки­ми жер­т­ва­ми – пост.

2З люд­сь­ки­ми жер­т­ва­ми – до ліквідації організації
По­ві­до­м­лен­ня мед­пун­к­тів про по­тер­пі­лих вна­слі­док не­ща­с­них ви­пад­ків


3 р.

3 р.


Ак­ти роз­слі­ду­ван­ня про­фе­сій­них за­хво­рю­вань та от­ру­єнь


45 р. ЕПК

45 р.


Нор­ми спе­ці­аль­но­го одя­гу і взут­тя та інших засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного хар­чу­ван­ня:


а) за мі­с­цем розроблення і за­твер­джен­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми
Про­е­к­ти змін і до­по­в­нень до єди­них норм спе­ці­аль­но­го одя­гу і взут­тя та інших засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування


3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (ак­ти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ви­снов­ки, листи) про розроблення норм спе­ці­аль­но­го одя­гу і взут­тя та інших засобів індивідуального захисту, лікувально-про­фі­лак­тичного хар­чу­ван­ня3 р.

3 р.


До­ку­мен­ти (приписи, ак­ти, виснов­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, листи) про за­без­пе­чен­ня пра-цівників спе­ці­аль­ним одя­гом і взут­тям та іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним хар­чу­ван­ням


3 р.

3 р.


За­мо­в­лен­ня на спе­ці­аль­ний одяг, взуття, лікувально-профілактичне хар­чу­ван­ня1 р.

1 р.


Спи­с­ки (ві­до­мо­с­ті), картки об-ліку на ви­да­чу спе­ці­аль­но­го одя­гу, взут­тя, лікувально-про-філактичного хар­чу­ван­ня


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про розроблення та хід ви­ко­нан­ня ком­п­ле­к­с­них пла­нів по­лі­п­шен­ня умов і охо­ро­ни пра­ці, са­ні­та­р­но-­оз­до­ров­чих за­хо­дів


3 р.

3 р.


Листування про стан і заходи з поліпшення умов праці, техні-ки безпеки


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про осво­єн­ня і стан за­со­бів тех­ні­ки без­пе­ки


5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про за­сто­су­ван­ня пра­ці жі­нок та неповнолітніх на ви­ро­б­ни­ц­т­ві


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про по­пе­ре­джу­валь­ні за­хо­ди на ви­па­док сти­хій­но­го ли­ха, надзвичайної си-туації


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ава­рії та не­-ща­с­ні ви­пад­ки


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про про­фе­сій­ні захво­рю­ван­ня, ви­ро­б­ни­чий тра­в­ма­тизм, за­хо­ди що­до їх усу­нен­ня


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ско­ро­чен­ня ро­бо­чо­го дня і на­дан­ня до­да­т­ко­вих від­пу­с­ток у зв’яз­ку зі шкі­д­ли­ви­ми умо­ва­ми пра­ці


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про про­ве­ден­ня про­фі­ла­к­ти­ч­них і про­ф­гі­гі­є­ні­ч­них за­хо­дів


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про опла­ту свя­т­ко­вих днів, днів від­по­чин­ку та надурочної ро­бо­ти


1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про стан вен­ти­ля­цій­но­го го­с­по­дар­с­т­ва на ви­-роб­ни­ц­т­ві


1 р.

1 р.


Журнали реєстрації ава­рійПост.

10 р.


Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції осіб, по-терпілих від не­ща­с­них ви­пад­ків


45 р.1

45 р.1

1Після закінчення журналуЖурнали обліку професійних захворювань (отруєнь)45 р.1

45 р.1

1Після закінчення журналуКни­ги ре­є­с­т­ра­ції по­пе­ре­джень про не­без­пе­ч­ність ро­біт на окре­мих ді­ля­н­ках ор­га­ні­за­ції10 р.

10 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку про­фі­ла­к­ти­ч­них ро­біт з тех­ні­ки без­пе­ки


10 р.

10 р.


Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці10 р.1

10 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­лу
Журнали реєстрації інструкта-жів (первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охорони праці


10 р.1

10 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­лу
Журнали проведення атестації з техніки безпеки5 р.

5 р.


Журнали обліку виконання по-станов (приписів) про штрафи3 р.

3 р.


Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­них стя­г­нень за по­ру­шен­ня са­ні­та­р­них норм і пра­вил


3 р.

3 р.


Ла­бо­ра­то­р­ні жу­р­на­ли з кон­т­ро­лю за до­три­ман­ням са­ні­та­р­но-­гі­гі­є­ні­ч­них нор­ма­ти­вів у під­ро­з­ді­лах (це­хах) під­при­ємств


3 р.1

3 р.1

1Після закінчення журналуЛа­бо­ра­то­р­ні жу­р­на­ли з кон­т­ро­лю за ста­ном си­ро­ви­ни, агре­га­тів, по­су­ду3 р.

3 р.


Що­ден­ні ана­лі­зи проб по­ві­т­ря­но­го се­ре­до­ви­ща в це­хах та жу­р­на­ли пе­ре­вір­ок тех­ні­ч­но­го ста­ну апа­ра­ту­ри

1 р.

1 р.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42

Схожі:

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconExamples of such projects are
Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconПравила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ І організацій Загальна частина
move to 0-1051
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconОсобливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники фінансово-економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconЗакон україни про Цивільну оборону України Вводиться в дію Постановою вр n 2975-12
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconПравила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ І організацій Загальна частина
Про Національний архівний фонд та архівні установи ( 3814-12 ), Положення про Державний комітет архівів України ( 486/2000 ) (далі...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
До участі у конференції запрошуються науковці, працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи