Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань icon

Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни " демографія " для студентів з галузі знань
Скачати 464.16 Kb.
НазваМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни " демографія " для студентів з галузі знань
Сторінка1/4
Дата17.02.2014
Розмір464.16 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
1. /4 курс/Демограф_я.doc
2. /4 курс/Економ_чна к_бернетика.docx
3. /4 курс/КР Економ_ка п_дприємства.doc
4. /4 курс/МУ Маркетинг.pdf
5. /4 курс/Моделювання економ_ки.pdf
6. /4 курс/Пол_толог_я.doc
7. /4 курс/Прогнозування соц_ально-економ_чних процес_в.docx
8. /4 курс/Технолог_я проектування _ адм_н_стрування БД _ СД.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд І сд" для студентів спеціальності
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для студентів напряму
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Політологія" для студентів усіх
Методичні вказівки до виконання курсової роботи " Економічна ефективність технічного переозброєння підприємства"
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни " демографія " для студентів з галузі знань

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ КРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни

ДЕМОГРАФІЯ ”

для студентів з галузі знань

0305 – економіка та підприємництво


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


freeform 19


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни

ДЕМОГРАФІЯ ”

для студентів з галузі знань

0305 – економіка та підприємництво

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № від . .2013

Дніпропетровськ НМетАУ 2013та

/

Укл.:

Т.В.

А.С.та

для

а

для

та

щодо

УДК 314 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ― Демографія для студентів з галузі знань 0305 –

економіка

підприємництво

Гулик,

Кербікова.

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. - .

Наведено тематичний план дисципліни, зміст

лекційних

практичних

занять,

питання

самостійної роботи, самоперевірку знань, одержаних в

процесі

навчання,

також

варіанти

завдань

виконання контрольної роботи студентами заочного

факультету.

Розкрито

сутність

теоретичних,

методологічних

методичних

питань

демографічних подій, особливостей їх формування і розвитку.


та
Призначена для студентів з галузі знань 0305 –

економіка та

підприємництво

заочної

форми

навчання.

Укладачі: Т.В. Гулик, канд. екон. наук, доц.

А.С. Кербікова, ст. викладачВідповідальна за випуск С.Б. Довбня, д-р екон. наук, проф.Рецензент В.С. Кирилюк, канд.екон. наук, доц. ( НМетАУ)Підписано до друку 08.01.09. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 3,05. Умов. друк. арк. 3,02. Тираж 300 пр. Замовлення !Національна металургійна академія України 49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна,4

_________________________________ Редакційно-видавничий відділ НметАУВСТУП


Навчальна дисципліна"Демографія" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета та основні завдання курсу "Демографія" - дати студентам відомості про загальні тенденції розвитку населення, рушійні сили цього процесу, головні принципи формування різних типів відтворення населення.

Ознайомити із загальними питаннями теорії та історії демографії, розкрити методологічні принципи й методи вивчення демографічних досліджень, охарактеризувати сучасну демографічну ситуацію в Україні.

Завдання курсу:

пізнавальні:

- надати студентам сучасне розуміння демографії як самостійної суспільної науки, яка через динаміку чисельності населення висвітлює в кількісній формі результат дії всіх економічних, соціальних і культурних факторів, що визначають розвиток України і людства в цілому.

методичні:

- ознайомити студентів з основними методами демографічного аналізу, питаннями прогнозування чисельності і структури населення.

практичні:

- надати студентам практичні вміння аналізувати процеси народжуваності, смертності, шлюбності і розлучуваності, міграції в Україні і світі в цілому;

- розвинути вміння висвітлювати актуальні проблеми сучасної демографічної ситуації і напрямки демографічної політики.

Узагальнені кваліфікаційні вимоги стосовно даної дисципліни сприятиме:

1) формуванню знань щодо народонаселення та факторів, які визначають його відтворення,динаміку і розвиток;

2) засвоєнню знань і формуванню умінь щодо використанняметодології аналізу та дослідження демографічних процесів;

3) використанню демографічних тенденцій у процесах планування соціальної та економічної діяльності на місцевому, регіональному та національному рівнях

Мета дисципліни даної дисципліни є вивчення теоретичних та практичних засад демографічних процесів, що мають місце в сучасній Україні та у світі в цілому, та формування навичок аналізу таких процесів і врахування

демографічних закономірностей при плануванні індивідуального ісуспільного розвитку.

Знати:

  • загальні питання теорії та історії демографії України;

  • основні методи вивчення демографічних досліджень;

  • концепцію відтворення населення.

Уміти:

  • визначити головні поняття й категорії демографії;

  • характеризувати методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур;

  • робити кількісний аналіз і вимірювання демографічних процесів і структур.

Методика вивчення дисципліни передбачає:

- використання сучасних освітніх технологій;

- поглиблену самостійну роботу студентів;

- практичне застосування набутих знань, умінь і навичок студентів на практичних заняттях та інші.

Програма дисципліни "Демографія" орієнтована на збагачення студентів знаннями і вміннями, необхідними для формування їхнього світогляду, високопрофесійної підготовки; для діяльності, корисної Україні.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни " демографія " для студентів з галузі знань
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ― Демографія для студентів з галузі знань 0305
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Політологія" для студентів усіх
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Політологія" для студентів усіх
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності 050106
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Контролінг” для студентів спеціальності 050106...
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Цивільна оборона" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Цивільна оборона” призначені для студентів усіх...
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни " антикризове управління підприємством" для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ― Антикризове управління підприємством для студентів...
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Цивільна оборона" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Цивільна оборона” призначені для студентів усіх...
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки щодо їх виконання. Призначена для студентів з галузі знань 0305 економіка та підприємництво заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для студентів...
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань icon3250 методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" / укладач М. П. Юхименко....
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни \" демографія \" для студентів з галузі знань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи