Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Скачати 437.47 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Сторінка1/4
Дата17.02.2014
Розмір437.47 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4
1. /4 курс/Mенеджмент.doc
2. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
3. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
4. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- та пневмопривод.doc
5. /4 курс/Детал_ машин.pdf
6. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Математичн_ модел_ _ методи в розрахунках на ЕОМ, для МБ901.doc
9. /4 курс/Металообробн_ верстати.doc
10. /4 курс/Основи еколог_х.doc
11. /4 курс/Основи математичного моделювання.doc
12. /4 курс/Основи металург_х.doc
13. /4 курс/Основи наукових досл_джень.doc
14. /4 курс/Основы автоматизированного проектирования технологического оборудования.doc
15. /4 курс/Основы стройдела и МК.pdf
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
33. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
9. Теплопроводность
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
Тема теплоёмкость газов
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
12. Сложный теплообмен
11. Теплообмен излучением
10. Конвективный теплообмен
Національна металургійна академія України
Програма навчальної дисципліни Основи наукових дослiджень та технiка експерименту
Методичні вказівки до його виконання. Призначена для студентів напряму 050503 машинобудування
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Металообробні верстати", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 'Математичні моделі в розрахунках на еом'' для студентів напряму 050503
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Менеджмент» для студентів

напрямів 6.050502 – інженерна механіка,

6.050503 – машинобудування


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 658:378.04(075.8)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 6.050502 – інженерна механіка, 6.050503 – машинобудування / Укл.: Ю.П. Синиціна, І.А. Алєксєєнко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 24 с.


Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Призначена для студентів напрямів 6.050502 – інженерна механіка, 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.


Укладачі: Ю.П. Синиціна, канд. техн. наук, доц.

І.А. Алєксєєнко, асистент

Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензент В.С. Гришин, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 26.12.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,41. Умов. друк. арк. 1,39. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………..…………………………....

4

РОБОЧА ПРОГРАМА……………………………………………………………..

4

1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ
«менеджмент»… ……………………………………...………… …………


5

1.1 Вступ до сучасного менеджменту………………………..….......................

5

1.2 Категорії менеджменту………………………………………………………

6

1.3 Суб'єкт і об'єкт управління. Види підприємств…………………..………..

9

1.4 Функція планування в сучасний період………………….….......................

10

1.5 Функція організації діяльності підприємства……...………........................

11

1.6 Функція мотивації працівників……………………………………………..

12

1.7 Функція контролю…………………………………………………………..

13

1.8 Функція комунікації…………………………………………………………

14

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З
ДИСЦИПЛІНИ ”менеджмент”…………………………………………….


15

ЛІТЕРАТУРА……………………………………..……………………………….

19

Додатки………………………………………………………………………….

20ВСТУП


Цей навчально-методичний матеріал стане у нагоді студентам, які вивчають дисципліну «Менеджмент» та виконують контрольну роботу з цієї дисципліни. Уважне вивчення вказівок дозволить студентам самостійно опанувати матеріал, який не було викладено під час аудиторних заняттях, а також виконати контрольну роботу.

Вивчення дисципліни «Менеджмент» і виконання контрольної роботи з неї є важливим елементом освіти майбутніх спеціалістів технологів.


Робоча програма
дисципліни «Менеджмент» для студентів заочної форми навчання


Назва теми

Кількість годин

всього

у тому числі

лекції

практичні

сам. роб.

1. Вступ до сучасного менеджменту

5

14

2. Категорії менеджменту

8

26

3. Суб'єкт і об'єкт управління. Види підприємств

6

1

1

4

4. Функція планування в сучасний період

12

2

4

6

5. Функція організації діяльності підприємства

5

14

6. Функція мотивації працівників

9

1

2

6

7. Функція контролю

6

1

1

4

8. Функція комунікації

7

16

Виконання контрольної роботи

23

-23

Форма контролю

Залік

Всього

81

10

8

631 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ «менеджмент»


1.1 Вступ до сучасного менеджменту


1.1.1 Поняття «менеджменту», його зміст і загальна термінологія.


Методичні вказівки


Для позначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття:

 • «управління»;

 • «менеджмент»;

 • «адміністрування».

«Управління» – найбільш загальне поняття, що поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ і процесів, наприклад:

 • технічні системи;

 • господарські системи;

 • суспільні системи;

 • державні системи тощо.

Менеджмент – це поняття, що використовують переважно для характеристики процесів управління господарськими організаціями (підприємствами) з метою досягнення цілей організації.

Види менеджменту:

а) за часовими масштабами – стратегічний менеджмент, оперативний менеджмент;

б) за предметом діяльності – операційний менеджмент, фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу, функціональний менеджмент та ін.;

в) за методами, що використовуються – американський менеджмент, японський менеджмент та ін.

Організація – група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення значущої для них усіх мети.

Щоб вважатися організацією, група людей повинна відповідати трьом обов'язковим вимогам:

а) наявності, принаймні, двох людей, що вважають себе частиною цієї групи;

б) наявності, принаймні, однієї мети, яку приймають як спільну всі члени групи (прості і складні організації);

в) наявності членів групи, які навмисно працюють разом для досягнення значущої для всіх мети.

Загальні характеристики організацій (їх значущість для різних організацій):

 1. наявність цілі (цілей) – це витікає з самого визначення поняття «організація» (для людей характерне ціле покладання, на відміну від цілеспрямованості у тваринному світі);

 2. ресурси (досягнення цілей будь-якої організації обов'язково передбачає перетворення ресурсів);

 3. залежність від зовнішнього середовища – одна з найважливіших характеристик організації як відкритої системи;

 4. розподіл праці – найбільш очевидна характеристика організації;

 5. необхідність управління (організація – це основна причина виникнення менеджменту як самостійної наукової дисципліни і галузі знань).

Література: [1 – 5, 12 – 14].


1.2 Категорії менеджменту


1.2.1 Характеристика категорій менеджменту.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи