Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» icon

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
Сторінка1/7
Дата17.02.2014
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

Зміст


 1. Робоча програма з дисципліни «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

 2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

 3. Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

 4. Питання для підсумкового контролю з дисципліни «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

 5. Плани семінарських занять з дисципліни «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

 6. Тестові завдання з дисципліни «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»^

1. Робоча програмаЗ дисципліни ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ


Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво


Напрями 6.030504 Економіка підприємства

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030502 Економічна кібернетика


Розклад навчальних годин


 

Усього

Чверті

2

Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

108

108

Аудиторні заняття, з них:

40

40

Лекції

24

24

Лабораторні роботи

0

0

Практичні заняття

0

0

Семінарські заняття

16

16

Самостійна робота, у тому числі при:

68

68

Підготовці до аудиторних занять

8

8

Підготовці до контрольних заходів

27

27

Виконанні курсових проектів (робіт)

0

0

Виконанні індивідуальних завдань

0

0

Опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

33

33

Підсумковий контроль

 

К/Р


^ Заочна форма навчання

Розклад навчальних годин

Всього

В т.ч. по семестрах^ Усього годин за навчальним планом

144

144
у тому числі:

Аудиторні заняття

20

20
з них

-лекції

12

12
-лабораторні заняття


-практичні заняття


-семінари

8

8
^ Самостійна робота, у тому числі:

124

124
-підготовка до аудиторних занять


-підготовка до контрольних заходів


-виконання курсових проектів (робіт)


-виконання індивідуальних завдань

9

9
-опрацювання розділів програми, які

не викладаються на лекціях

115

115
^ Підсумковий контроль
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета: формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань i методів історичного аналізу економічних процесів.

Предмет: розвиток господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.


Структура дисципліни

модуль

тема лекції (заняття)

обсяг годин

шифр змістового модуля

вид підсумкового контролю

1

Модуль 1.

Господарство та економічні погляди стародавнього світу.контрольна робота (тестування)

Лекції

т.1. Предмет i метод історії економіки та економічної думки.

т.2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

т.3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.).


2


4


4
Семінарські заняття

т.1. Предмет i метод історії економіки та економічної думки.

т.2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

т.3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.).


2


2


2
^ Самостійна робота

20
Підготовка та складання підсумкового контролю

9
Підготовка до аудиторних занять

11
Усього

36
2

Модуль 2.

Становлення ринкового господарства та формування економічної науки.


Лекції

т.4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V—ХV ст.).

т.5. Формування передумов ринкової економки в країнах Європейської цивілізації (ХVI перша половина ХVІІ ст.).

т.6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVII – перша половина ХIХ ст.).


2


4


4

^ Семінарські заняття

т.4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V—ХV ст.).

т.5. Формування передумов ринкової економки в країнах Європейської цивілізації (ХVI перша половина ХVІІ ст.).

т.6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVII – перша половина ХIХ ст.).


2


2


2Самостійна робота

20Підготовка та складання підсумкового контролю

9
контрольна робота (тестування)

Підготовка до аудиторних занять

11
Усього

36
3

Модуль 3.

Особливості європейського економічного розвитку й економічної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. )


Лекції

т.7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.).

т.8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХIХ — початок ХХ ст.).


6


4^ Семінарські заняття

т.7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.).

т.8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХIХ — початок ХХ ст.).


4


2
Самостійна робота

20Підготовка та складання підсумкового контролю

9
контрольна робота (тестування)

Підготовка до аудиторних занять

11
Усього

364

Модуль 4.

Сучасна економіка та економічна думка


Лекції

т.9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).

т.10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революцій (друга половина ХХ ст.).

т.11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХI ст.).


4


4


2^ Семінарські заняття

т.9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).

т.10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революцій (друга половина ХХ ст.).

т.11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХI ст.).


2


2


2
Самостійна робота

20Підготовка та складання підсумкового контролю

9
контрольна робота (тестування)

Підготовка до аудиторних занять

11
Усього

36


Лекції 48 /годин/

№ тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість годин^ Предмет i метод історії економки та економічної думки.

Предмет та завдання історії економіки та економічної думки. Роль історико-економічного аналізу у формуванні економічної культури та розвитку економічного мислення.

Етапи розвитку економіки та економічної думки. Основні школи і напрями економічної теорії.

Методи історії економіки та економічної думки.

Історія економіки та економічної думки в системі наук. Суспільні функції історії економіки та економічної думки.

2^ Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства (палеоліт, мезоліт, неоліт) їх характеристика.

Провідні центри первинних цивілізацій, риси їх економічного розвитку.

Становлення економічної думки Стародавнього Сходу. Економічна думка Стародавнього Єгипту. «Повчання Гераклєопольського царя своєму синові Мері-Кара». Вавілонське царство. Закони царя Хаммурапі. Економічна думка Стародавньої Індії. «Артхашастра». Економічна думка Стародавнього Китаю. Конфуціанство і даосизм, трактат «Гуань-цзи».

Господарство первісних племен на території України. Трипільська культура.

4^ Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.).

Характеристика етапів господарського розвитку Стародавньої Греції і Стародавнього Риму.

Галузева структура економіки, основні форми організації виробництва в сільському господарстві та ремісництві, економічної функції держави. Внутрішня та зовнішня торгівля. Еволюція грошового обігу, кредиту та податків.

Розвиток економічної думки античного світу. Економічні ідеї Ксенофонта, Платона, Аристотеля. Економічні погляди Катона, братів Гракхів, Варрона, Колумелли.

Економічний розвиток східнослов'янських племен.

4^ Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V—ХV ст.).

Основні риси і особливості європейського господарства періоду середньовіччя (раннього, зрілого, пізнього). Форми землеволодіння, галузева структура, основні господарські форми (феодальне та селянське господарство, ремісничий цех, торгова гільдія). Грошовий обіг, внутрішня та зовнішня торгівля. Роль міста у становленні ринку.

Економічні погляди раннього християнства. Августин Блаженний. Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. «Салічеська правда». «Капітулярій про вілли». Економічні погляди каноністів. Фома Аквінський. «Сума теології».

Особливості економічного розвитку Сходу. Економічні ідеї Корану. Економічні погляди Лі Гоу, Ібн Хальдуна.

Економічний розвиток Київської Русі.

Економічна думка України епохи середньовіччя. «Руська правда». «Повість временних літ». Галицько-Волинський літопис.

Особливості господарського розвитку українських земель періоду іноземної колонізації. Магдебурзьке право.

2


^ Формування передумов ринкової економки в країнах Європейської цивілізації (ХVI перша половина ХVІІ ст.).

Вплив Великих географічних відкриттів на економічний розвиток Європи.

Сутність та особливості процесу первісного нагромадження у провідних країнах світу – Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині, США. Мануфактурне виробництво. Економічні програми буржуазних революцій в Європі та США.

Меркантилізм. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. В. Стаффорд (Англія), А. Серра (Італія). Теорія торгівельного балансу пізнього (мануфактурного) меркантилізму. Т. Мен (Англія), А. Монкретьєн (Франція).

Передумови виникнення і економічний розвиток Запорізької Січі. Литовські статути. Економічні погляди Б. Хмельницького.

4^ Розвиток ринкового господарства в період становлення націо­нальних держав (друга половина ХVII – перша половина ХIХ ст.).

Передумови промислової революції. Промисловий переворот, його джерела, напрямки та соціально-економічні наслідки. Особливості промислового перевороту у Англії, Франції, Німеччині, США.

Історичні умови виникнення і загальна характеристика ранньої класичної політекономії. У.Петті (Англія), П.Буагільбер (Франція). Економічні погляди фізіократів. Ф.Кене, А.Тюрго (Франція).

Зріла класична політекономія. А. Сміт, Д Рікардо.

Пізня класична політекономія: ідеї реформізму (П.Прудон, К.Родбертус, Ж.Сісмонді), прагматизму (Д.Мак-Куллох, Т.Мальтус, Дж.Мілль, Ж.Сей), апологетизму (Ф.Бастіа, Г. Кері, Н.Сеніор).

Формування соціалістичних ідей. Дж.Брей, Дж.Грей, Т.Годскін, Ф.Лассаль, У.Томпсон.

Економічні погляди західноєвропейських соціалістів-утопістів. Р.Оуена, А.Сен-Сімона, Ш.Фур'є.

Виникнення й розвиток марксистської економічної теорії. К.Маркс, Ф.Енгельс.

Виникнення альтернативної школи політичної економії. Історична школа Німеччини. Ф.Ліст. Стара історична школа. Б.Гільдебранд, К.Кнісс, В.Рошер.

Господарський розвиток України у другій половині ХVII – першій половині ХIХ ст.).

Економічні погляди Ф.Прокоповича, А.Алейнікова, Я.Козельського, Г.Сковороди.

4^ Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.).

Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрація промислового та банківського капіталу як передумови створення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу.

Особливості розвитку економіки Англії, Франції, Німеччини, США на межі ХIХ-ХХ століть.

Нова історична школа. Г.Шмоллер, Л.Брентано, КБюхер. Ідеї соціального плюралізму. В.Зомбарт, М.Вебер. Ідеї реформізму. Р.Штаммлер, Р.Штольцман.

Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.

Австрійська школа теорії граничної корисності. Теоретичні погляди Є.Бем-Баверка, Ф.Візера, К.Менгера.

Кембріджська школа. А.Маршалл, А.Пігу, Р.Хоутрі.

Американська школа маржиналізму. Д.Б.Кларк.

Економічні концепції шведської (стокгольмської) школи.

Математична школа в політичній економії. Л. Вальрас, У.Джевонс, В.Парето, Ф.Еджуорт.

6^ Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХIХ — початок ХХ ст.).

Економічний розвиток України на рубежі ХIХ-ХХ століть: промисловий переворот, індустріалізація, аграрні реформи, торгівля, фінанси і кредит. Утворення української самостійної держави.

Економічні ідеї революційної та радикальної демократії. С.Подолинський, М.Драгоманов. Ліберально-народницька економічна думка. М. Левитський, Т. Осадчий, А.Червінсьский.

Розвиток політичної економії в Україні. Т.Степанов, М.Бунге, І.Вернадськнй, М.Вольський, А.Антонович, І.Цехановецький, М.Коссовський, Д.Піхно, Р.Орженцький, О.Білімович, Є.Слуцький. М.Туган-Барановський, В.Дмітрієв. Відображення марксизму в працях українських економістів. М.Зібер. Розвиток економічної думки в Галичині. Економічні ідеї О.Терлецького. В.Навродського, І.Франка.

4^ Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).

Економічні наслідки першої світової війни для США, Англії, Франції, Німеччини. Економічна суть Версальської системи. Плани Дауеса та Юнга.

Світова економічна криза 1929-1933 рр. в США, Німеччині, Англії, Франції. Започаткування державного регулювання економіки.

Економічні причини та наслідки Другої світової війни для провідних країн світової економіки.

Еволюція неокласичної теорії на початку XX століття. Теорії монополії та конкуренції. Дж.Робінсон, Е.Чемберлін, Й.Шумпетер. Неокласичні теорії економічного зростання. Р.Солоу, Дж.Мід. Функція Кобба-Дугласа.

Зародження інституціонально-соціального напряму. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Соціально-правовий інституціоналізм Дж.Р.Коммонса. Кон'юнктурно-статистичний інституціоналізм У.Мітчелла.

Зародження кейнсіанської школи. Теоретична система Дж.М.Кейнса.

Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах: А.Хансен, С.Харріс (США), В.Перру (Франція), Г.Мюрдаль, Е.Вігфорс (Швеція). Неокейнсіанські теорії економічного зростання Р.Харрода, Є.Домара.

4^ Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революцій (друга половина ХХ ст.).

Розгортання науково-технічної революції. Інтеграційні процеси в економіці. «Спільний ринок» як форма економічної інтеграції. Форми державного регулювання економіки. Розвиток транснаціональних корпорацій. Поглиблення криз у 70-80-ті роки та їх причини. Формування трьох центрів світового капіталізму: Німеччина, США, Японія.

Виникнення і загальна характеристика неолібералізму, його школи: Лондонська (Ф.Хайєк), Фрайбурзька (В.Ойкен, В.Рьопке, А.Мюллер-Армак, Л.Ерхард), Чиказька (М.Фрідмен).

Неокласичний синтез. П.Самуельсон, Дж.Хікс.

Посткейнсіанство. Т.Сраффа, Н.Калдор, М.Калецький, Х.Мінскі.

Трансформаційний інституціоналізм Г.Мінза, А.Берлі, Дж.Кларка. Технологічний інституціоналізм. Дж.Гелбрейт, У.Ростоу, О.Тоффлер. Неоінституціональний напрям. Р.Коуз, Дж.Бьюкенен, М.Олсон.

4


^ Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХI ст.).

Поглиблення інтернаціоналізації виробництва під впливом НТР. Розвиток інтеграційних процесів. Зростання впливу транснаціональних монополій й міжнародних економічних організацій на господарське життя. Глобалізація економічних процесів. Формування нової економіки.

Неокласичне відродження. «Економіка пропозиції». А.Лаффер. Теорія «раціональних очікувань». Р.Лукас, Т.Сарджент.

Нове кейнсіанство. Дж.Стігліц, Дж.Акерлоф.

Неоінституціоналізм. Д.Норт.

Неомарксизм. П.Суїзі, П.Барран, Ф.Гордон, К.Шумахер.

2^ Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

Утворення УРСР. Політика «воєнного комунізму» в Україні. Нова економічна політика. Директивний характер народногосподарського планування.

Сталінська індустріалізація, колективізація та їх реальні результати. Українська економіка в роки довоєнних п'ятирічок (1928-1941 рр.).

Економіка України в роки Другої світової війни та післявоєнна відбудова народного господарства.

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроб її модернізації.

Становлення довоєнної радянської економічної думки. Є.Слуцький, М.Соболєв. О. Чаянов, І.Дашковський, В.Лівіцький, М.Птуха.

Еволюція економічної думки періоду наростання державного тоталітаризму. Г.Петровський, Є.Квірінг, С.Косіор.

Післявоєнна радянська економічна думка. О.Румянцев, М.Канторович, О.Петров, О.Рибалкін, О.Гош.

4^ Формування засад ринкового господарства в Україні (90‑ті роки ХХ ст.).

Прийняття Акту про державну незалежність України 24 серпня 1991 р. Напрями ринкової трансформації економічної системи України. Роздержавлення й приватизація. Конверсія військового виробництва. Лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків. Реформи: аграрна, податкова, адміністративна, банківська, грошова.

Інтеграція господарства економіки України у світовий економічний простір.

Сучасна економічна думка України (В.Базилевич, В.Геєць, А.Гриценко, А.Гальчинський, Б.Кваснюк, І.Лукінов, С.Мочерний, А.Покритан, В.Черняк, А.Чухно).

4Семінари 1 32 /годин/

№ тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість годинПредмет i метод історії економки та економічної думки.

2Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

2Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій. (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

2Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V—ХV ст.). (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

2Формування передумов ринкової економки в країнах Європейської цивілізації (ХVI перша половина ХVІІ ст.). (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

2Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVII – перша половина ХIХ ст.). (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

2Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.). (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

4Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХIХ — початок ХХ ст.). (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

2Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.). (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

2Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революцій (друга половина ХХ ст.). (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

2Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХI ст.). (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

2Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці. (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

4Формування засад ринкового господарства в Україні (90‑ті роки ХХ ст.). (передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)

4


Розподіл самостійної роботи студентів з дисципліни
"Історії економіки та економічної думки"


Денна форма навчання 100 год.

1. Підготовка до аудиторних занять 55 год.

2. Підготовка до контрольних заходів 45 год.


Рекомендована література


Основна


1. Леоненко П., Юхименко І.. Історія економічних вчень. К., 2005.

2. Базидевич В.Д. Історія економічних вчень. К., Т.1.,Т.2, 2006.

3. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред. В. Тарасевича. ‑Дніпропетровськ: АМСУ, 1999.

4. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 82 с.


Додаткова


1. Всемирная история экономической мысли /Под ред. В. Черковця. –М.: Мысль, 1984. Т.1., 1987. Т3., 1990. Т4., 1994. Т.5., 1995. Т.6.

2. Ядгаров Я. История экономических учений. - М.: ИНФРА. - М., 2000.

3. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005.


Програму склав к.е.н, доц. /І.Л.Леонідов/
ст. викладач. /О.М.Литвинова/

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри політичної економії

Протокол № від     .   .   р.

завідуючий кафедрою політекономії

д.е.н., проф. /В.М.Тарасевич/


Узгоджено

Начальник навчального відділу /А.І.Демченко/

Голова навчально-методичної комісії

за напрямком д.е.н., проф. /К.Ф.Ковальчук/


^

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальних робіт з дисципліни

“ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”
Загальні вимоги до виконання індивідуальної роботи з дисципліни

“ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”
 1. ^

  Мета і завдання індивідуальної роботи


Індивідуальна робота з міжнародної економіки є невід’ємною складовою частиною усього учбового процесу і являє собою важливу форму самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни.

Виконання індивідуальної роботи направлене, з одного боку, на більш глибоке вивчення економічних проблем, з іншого боку, на вироблення у студентів елементарних навичок наукового дослідження, економічного мислення.

Індивідуальна робота відображає рівень теоретичних знань студента, отриманих в ході вивчення даної дисципліни, і здатність застосовувати їх в реальному житті.
^
Порядок виконання індивідуальної роботи наступний:

1. Вибір теми, складання і затвердження плану.

2. Вивчення наукової літератури, статистичного матеріалу.

3. Написання індивідуальної роботи.

4. Оформлення індивідуальної роботи.

5. Захист.

^

2. Вибір теми, складання і затвердження плану


Написання індивідуальної роботи починається з вибору теми. Тематика індивідуальних робіт розробляється викладачем, який читає лекційний курс, і надається студентам. Відповідно до двох останніх цифр номеру залікової книжки студента групи відбувається закріплення за ним варіанту індивідуальної роботи. Для студентів, що складають дисципліну «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» як академічну різницю призначені теоретичні питання 20-50.

Визначившись з варіантом індивідуальної роботи, студент приступає до підбору і вивчення літератури. Значну допомогу в цьому йому може надати перелік літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей і т.п.), наданий викладачем у ході читання лекцій, а також тематичний каталог учбово-методичного кабінету кафедри політичної економії НМетАУ (ауд. 201, з 13.00 до 16.30), яким можуть скористатися і студенти Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних кадрів і фахівців металургійного комплексу України.

У процесі вивчення основної і додаткової літератури студент складає план індивідуальної роботи, який складається з вступу, трьох-чотирьох вузлових питань, висновку, списку літератури, що використовується.

План узгоджується з керівником, після чого студент приступає до написання тексту індивідуальної роботи.


^

3. Написання тексту індивідуальної роботи


Обсяг індивідуальної роботи в рукописному варіанті повинен складати в середньому 15-20 сторінок.

Робота починається з вступу, обсяг якого не повинен перевищувати 1-2 сторінки. У вступі розкривається актуальність вибраної теми, міра її теоретичної розробки, вказуються основні дискусійні питання, формулюється мета написання роботи і дається пояснення загальної логіки викладу матеріалу.

Далі викладається основна частина, в якій розкривається зміст теми.

Виклад кожного розділу доцільно починати з постановки питання, із з’ясування змісту економічних явищ, що аналізуються і реальних процесів. Потім треба перейти до характеристики властивих даним процесам меж і особливостей, показати різноманіття форм вияву і відобразити їх розвиток. Кожне положення роботи не повинно бути просто декларовано. Його потрібно підкріпити аргументованими роз’ясненнями і науково обгрунтованими доказами.

При написанні індивідуальної роботи обов’язково потрібно враховувати специфіку даної дисципліни. У економічний аналіз залучаються не тільки зовнішні форми економічних закономірностей - конкретні інституціональні форми і інструменти, керуючі процесом виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг. Тому при виборі теми індивідуальної роботи потрібно чітко визначити практичну спрямованість дослідження і при підборі літератури особливу увагу приділити конкретному економіко-статистичному матеріалу. Це можуть бути фінансові і бухгалтерські звіти підприємств, статистичне зведення, бюлетені, матеріали маркетингових і соціологічних досліджень.

У тексті індивідуальної роботи обов’язково повинні використовуватися основні елементи економічного аналізу: графічне або математичне моделювання, зведені таблиці і діаграми.

На закінчення автор повинен чітко сформулювати основні теоретичні висновки і практичні рекомендації, що органічно витікають з кожного питання його роботи. По своєму об’єму висновок не повинен перевищувати 2 сторінки.

Консультуючись з викладачем в процесі написання роботи, студент може отримати відповіді на всі питання, що його цікавлять.

Готову індивідуальну роботу студент повинен здати до учбово-методичного кабінету кафедри політекономії (ауд. 201, з 13.00 до 16.30) не пізніше ніж за 20 календарних днів до іспиту. Викладач перевіряє роботу в 14 денний строк з дня здачі роботи до кабінету.

^

4. Оформлення індивідуальної роботи


Індивідуальна робота може бути виконана як російською, так і українською мовою.

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (див. додаток 1). На другій сторінці наводиться план роботи з вказівкою номерів сторінок, які відповідають питанням і підпитанням роботи (див. додаток 2). Текст роботи пишеться на одній стороні стандартного аркуша (формат А4) розбірливо і акуратно.

Допускається представлення індивідуальної роботи у вигляді комп’ютерного роздруку (Times New Roman, 14; міжсточний інтервал – 1,5; всі поля – 2 см; абзацний відступ 1,25-1,27 см: нумерація сторінок у правому верхньому куті; форматування тексту по ширині). Обов’язковою умовою є наявність полів для зауважень рецензента і нумерація сторінок. Номери сторінок необхідно розміщувати в правому верхньому куту. На перших трьох сторінках номери не проставляються.

У список літературних джерел, що розташований в кінці індивідуальної роботи, включається література, яка безпосередньо використна при написанні роботи (вона цитувалася, на неї посилалися або вона послужила відправною точкою при формуванні концепції автора).

Список літератури формується в наступному порядку:

1) законодавчі акти України в хронологічному порядку їх прийняття;

2) монографії, збірники, статті - в алфавітному порядку прізвищ авторів; що не мають на титульному аркуші автора - в алфавітному розташуванню заголовків.

Зразок бібліографічного оформлення літературних джерел наведений в додатку 3.

Всі цитати, що наводяться в роботі, беруться в лапки. При пропуску слів ставлять крапки. При цьому необхідно стежити, щоб таке скорочення не відбилося на значенні цитат. Необхідні пояснення можуть вміщуватися в самому тексті в дужках або у виносках і обов’язково обумовлені, щоб читач бачив, що обмовка належить автору, а не джерелу, що цитується. Звичайно це робиться вказівкою ініціалів автора контрольної роботи в лапки.

Всі цитати і статистичні дані повинні мати посилання на джерела. Допускається два варіанти оформлення посилань:

 • посилання наводиться внизу сторінки і відділяється від тексту горизонтальною лінією. У посиланнях на книги вказується прізвище і ініціали автора, повна назва книги, видавництво, рік видання і кількість сторінок (див. додаток 4а). При декількох посиланнях на одне і те ж джерело на одній сторінці (якщо вони йдуть підряд) досить, не повторюючи його назви, писати “Там же, - З.”. У випадку, коли неодноразово цитується одна і та ж робота, можна не повторювати її кожний раз, а обмежитися прізвищем і ініціалами автора і вказівкою “Указ. соч., - З.”;

 • посилання у вигляді [№, З], де № - номер літературного джерела в списку літератури, що використовується, З - номер сторінки, з якої взята цитата (див. додаток 4 б).

У разі посереднього цитування, перед назвою джерела ставиться “див. там-то”.

Таблиці, що наводяться в тексті, графіки, діаграми, математичні моделі повинні бути правильно оформлені.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (питання). У правому верхньому куту таблиці над заголовком вміщується напис “Таблиця” з вказівкою номера таблиці. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою (див. додаток 5 а).

Рисунки (графіки, схеми, різні діаграми) також нумеруються в межах розділу. Нумерації складаються з слів “Рисунок” (графік, діаграма), номер розділу, крапка, номер малюнка в розділі. Найменування малюнка вміщують над ілюстрацією, номер малюнка - під нею (див. додаток 5 б).

При першому посиланні на рисунок (таблицю) вказується його (її) повний номер, при повторному посиланні додають “див.”, наприклад “див. рис. 2.1”. Якщо в роботі одна таблиця (рисунок), її (його) не нумерують і слова “Таблиця” (“Рис.”) не пишуть.

Порушення вимог до оформлення індивідуальної роботи призводить до необхідності її переробки.
^

5. Захист індивідуальної роботи


Керівник роботи перевіряє індивідуальну роботу та виставляє попередню оцінку. Якщо оцінка позитивна, робота допускається до захисту. На роботі зазначається «До захисту», ставиться дата та підпис викладача.

При підготовці до захисту студенту потрібно уважно ознайомитися з критичними зауваженнями рецензента, додатково вивчити питання, що викликали ці зауваження.

Захист індивідуальної роботи складається з доповіді студента (5 - 7 хвилин) по виконаній роботі та у відповідях на питання, які поставлені в рецензії керівником або виникли в ході захисту. Після цього визначається захищена чи не захищена індивідуальна робота.

Оцінювання індивідуальної роботи здійснюється викладачем, на роботі ставиться надпис «Захищено», дата та підпис викладача. Захищена індивідуальна робота виступає допуском студента до складання іспиту з дисципліни «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ».

Додаток 1

Зразок оформення титульної сторінки


Міністерство освіти та науки України

Національна металургійна академія України


Кафедра політичної економії


^ ІНДИВІУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”

на тему: «Теорії міжнародної торгівлі»


Виконав:


студент гр. МС-08-2з

Петров А.С. / підпис /


Перевірив:


к.е.н, доц.

Сидорчук Е.Н. / підпис /


Дніпропетровськ 2013


Додаток 2
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» icon«Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» iconІсторія економіки та економічної думки
Покажіть, яке значення має вивчення історії економіки та економічної думки для формування соціально-ринкової економіки України
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “27” травня 2010 р. Ухвала вченої ради двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Зокрема, вперше в Україні створено інтегровану дисципліну історії економіки та економічної думки, освоєно дисципліни: економічна...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»
Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» icon«Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» icon«Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» iconКонспект лекцій дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
«бакалавр», галузі знань 0305 – Економіка І підприємництво І слухачів другої вищої освіти спеціальності 03050401 – Економіка підприємства...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи