Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом icon

Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Скачати 164.91 Kb.
НазваМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Дата18.02.2014
Розмір164.91 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни

«Контроль та управління хіміко-технологічними процесами»

для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

051301 – Хімічна технологія
Дніпропетровськ НМетАУ 2010

Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)
денна форма

заочна

форма

Усього годин за навчальним планом

72

72

у тому числі:
^

Аудиторні заняття24


12

з них:

лекції


16


4

лабораторні роботи

-

4

практичні заняття

8

4

семінарські заняття

-

-
^

Самостійна робота


48

60

у тому числі при :

підготовці до аудиторних занять


12


12

підготовці до модульних контрольних робіт


18


-

виконанні індивідуальних завдань

-

24

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях


18


24
^

Підсумковий контроль


диф.

залік

залікХарактеристика дисципліниНавчальна дисципліна "Контроль та управління хіміко-технологічними процесами " є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для функціонування та розробки систем автоматичного управління.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • основи автоматизації технологічних вимірювань;

 • фундаментальні принципи управління;

 • види і особливості систем автоматизації;

 • склад і вимоги до технічних засобів АСУ ТП;

вміти:

 • описати об'єкт, як об'єкт управління;

 • за даними об'єкту визначати принцип управління і режими функціонування систем управління;

 • виконувати вимірювання фізичних величин;

 • визначати погрішності вимірювань.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні індивідуальних робіт та заліку.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект індивідуальних завдань.

Зв’язок з іншими дисциплінами – Дисципліні передує вивчення дисциплін “Вища математика”, “Обчислювальна математика та програмування”, “Електротехніка та основи електроніки”.

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни “Теплові процеси та агрегати в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”, “Основи технології тугоплавких та силікатних матеріалів”, “Процеси і апарати хімічної промисловості”.


^ Зміст дисципліни

№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Види фізичних величин.

Дійсне значення фізичної величини. Фізичні параметри. Система і класифікація фізичних величин.

1 г. лекц.

2 г.

самост.

роботи

[1,2]

2

Методи вимірювання фізичних величин.

Поняття і види вимірювання. Принципи і засоби вимірювання фізичних величин.

1 г. лекц.

4 г.

самост.

роботи

[1,2]

3

Похибки вимірювання.

Основні види погрішності. Якість вимірювань і випадкова погрішність. Збіжність вимірювань. Погрішності вимірювальних систем і приладів.

^ 4г.

самост.

роботи

[1,2]

4

Загальні відомості про автоматизацію.

Визначення автоматизації. Передумови автоматизації. Поняття про об'єкт управління. Операції управління.

1 г. лекц.

4 г.

самост.

роботи

[3]

5

Фундаментальні принципи управління

Принцип розімкненого управління. Принцип зворотного зв'язку. Принцип компенсації (управління по обуренню). Режими функціонування систем автоматизації.

1 г. лекц.

4 г.

самост.

роботи

[3]

6

Статичний і динамічний стан систем.

Статична характеристика систем. Поняття про стійкість АСУ. Якість систем автоматичного управління. Класифікація систем автоматизації. Технічні засобі і мікропроцесорна техніка. Поняття про оптимальне управління

^ 6г.

самост.

роботи

[3]Лабораторні заняття


№№

заняття

Тема заняття

Тривалість (годин)

1

Перевірка термоелектричних перетворювачів.

4^ Практичні заняття


№№

занять

Тема заняття

Тривалість (годин)

1


Автоматизація технологічних процесів. Позначення умовних приладів і засобів автоматизації в схемах.


4Рекомендована література


 1. М.Ф. Юдин, М.Н. Селиванов, О.Ф. Тищенко, А.И. Скороходов. Основные термины в области метрологии. Словарь-справочник, М.: Изд. стандартов. 1989, 113с.

 2. К.Г. Рего. Метрологическая обработка результатов технических измерений. Справочное пособие, К.: Техника. 1987, 128 с.

 3. Щербина Г.С., Потап О.Е. Основы автоматизации (Введение в специальность): Учеб. пособие. – Днепропетровск: ГИПОмет, 2003. – 54 с.Методичні вказівки з вивчення дисципліни


Види фізичних величин

Починаючи вивчення дисципліни «Контроль та управління ХТП»необхідно перш за все зосередитися на питаннях:

1.Що таке «фізична величина» та «фізичний параметр»?

2.Що таке розмірність фізичної величини та як вона визначається?

3.Що являє собою одиниця вимірювання фізичної величини?Основні одиниці системи СІ?


^ Методи вимірювання фізичних величин

Вимірювання – єдиний спосіб отримання кількісної інформації про величини, які характеризують ті або інші явлення та процеси.

При вивченні цього розділу перш за все необхідно для себе уяснити, що таке вимірювання, які величини підлягають вимірюванням, як класифікуються вимірювання, який зв’язок між поняттями «метод» і «принцип» вимірювання та що являють собою засоби вимірювання.


^ Похибки вимірювання

Усілякий процес вимірювання супроводжується різними похибками. У результаті похибок, які властиві засобу вимірювання, вибраному методу та методиці вимірювання, зовнішніх умов, у яких виконується вимірювання, ми отримуємо різну ступінь наближення результату вимірювання до дійсного значення вимірювальної величини.

Похибка результату вимірювання – відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірювальної величини. Оскільки похибки вимірювань можуть бути викликані різними причинами та по-різному проявляються у процесі вимірювання, класифікація похибок проводить по тим, чи іншим ознакам. Разом з тим необхідно відзначити, що при усіх варіантах класифікації головною ознакою похибки вимірювання є змінення її при повторних вимірюваннях. За цією ознакою похибки поділяються на систематичні та випадкові.

Необхідно також мати уяву про номенклатуру та принципи дії вимірювальних систем і приладів.


^ Загальні відомості про автоматизацію.

Починаючи вивчення цього розділу необхідно перш за все уяснити для себе основні поняття про об’єкт управління, класифікацію параметрів об’єкту, уяснити, що означає описати будь-який об’єкт як об’єкт управління.

Звернути увагу на формулювання основної задачі автоматизації.


^ Фундаментальні принципи управління

Отже основною задачею автоматизації є пошук та реалізація таких управляючих дій, які забезпечать заданий характер змінення вихідних змінних в умовах дії збурення.

Розрахунок управляючих дій можна здійснювати по-різному. У загальному вигляді вони визначаються залежністю:де U – управляючі дії, Y – вихідні змінні, G – задаючі дії, F – збурення.

Ця залежність називається алгоритмом або законом управління. В залежності від того, яка інформація для цього використовується розрізняють три фундаментальних принципи управління, які зрозуміло викладені у [3].


Статичний і динамічний стан систем.

При вивченні цього розділу основну увагу слід зосередити на питаннях:

  • види статичних характеристик об’єктів;

  • типові перехідні процеси в САР;

  • числові показники для оцінки якості управління;

  • прямі та косвені оцінки якості;

  • системи автоматичної стабілізації, програмного управління та слідкуючі системи;

  • статичні та астатичні системи;

  • склад технічних засобів АСУ ТП;

  • вимоги до технічних засобів АСУ ТП.^ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Навчальним планом заочного факультету передбачене виконання одного індивідуального завдання з дисципліни "Контроль та управління ХТП ".

Варіант індивідуального завдання та необхідні вихідні числові данні для розрахунків визначає викладач в період установчих занять.

Варіант 1

1. Навантаження – це…

2. Що здійснює виконуючий механізм?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип разомкнутого управління.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим ручного управління.

5. Зобразіть перехідний процес, який виникає в нестійкій системі регулювання.

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 2

1.Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. При якому фундаментальному принципові управління обов’язково використання математичної моделі об’єкта?

3. Що здійснює виконуючий механізм?

4.Зобразіть схему, яка ілюструє принцип разомкнутого управління.

5. Зобразіть схему, яка ілюструє режим ручного управління.

6. Зобразіть перехідний процес, який виникає у стійкій системі регулювання.

7. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 3

1. Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. Який основний недолік принципа компенсації?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип управління по відклоненню.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим радника оператора.

5. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Зобразіть перехідний процес, який виникає у нестійкій системі регулювання.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 4

1. Навантаження – це…

2. Що здійснює виконуючий механізм?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип регулювання по збуренню.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим радника оператора.

5. Зобразіть перехідний процес, який виникає в нестійкій системі регулювання.

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.


Варіант 5

1.Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. При якому фундаментальному принципові управління обов’язково використання математичної моделі об’єкта?

3. Що здійснює виконуючий механізм?

4.Зобразіть схему, яка ілюструє принцип регулювання по відклоненню.

5. Зобразіть схему, яка ілюструє режим радника оператора.

6. Зобразіть перехідний процес, який виникає у стійкій системі регулювання.

7. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 6

1. Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. Який основний недолік принципа компенсації?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип управління по збуренню.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим автоматичного управління.

5. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Зобразіть перехідний процес, який виникає у нестійкій системі регулювання.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 7

1. Навантаження – це…

2. Що здійснює виконуючий механізм?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип регулювання по відклоненню.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим автоматичного управління.

5. Зобразіть перехідний процес, який виникає в нестійкій системі регулювання.

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 8

1.Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. При якому фундаментальному принципові управління обов’язково використання математичної моделі об’єкта?

3. Що здійснює виконуючий механізм?

4.Зобразіть схему, яка ілюструє принцип компенсації.

5. Зобразіть схему, яка ілюструє режим автоматичного управління.

6. Зобразіть перехідний процес, який виникає у стійкій системі регулювання.

7. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 9

1. Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. Який основний недолік принципа компенсації?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип управління по завданню.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим ручного управління.

5. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Зобразіть перехідний процес, який виникає у нестійкій системі регулювання.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 10

1. Навантаження – це…

2. Що здійснює виконуючий механізм?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип разомкнутого управління.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим ручного управління.

5. Зобразіть перехідний процес, який виникає в нестійкій системі регулювання.

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 11

1.Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. При якому фундаментальному принципові управління обов’язково використання математичної моделі об’єкта?

3. Що здійснює виконуючий механізм?

4.Зобразіть схему, яка ілюструє принцип разомкнутого управління.

5. Зобразіть схему, яка ілюструє режим ручного управління.

6. Зобразіть перехідний процес, який виникає у стійкій системі регулювання.

7. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 12

1. Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. Який основний недолік принципа компенсації?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип управління по відклоненню.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим радника оператора.

5. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Зобразіть перехідний процес, який виникає у нестійкій системі регулювання.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 13

1. Навантаження – це…

2. Що здійснює виконуючий механізм?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип регулювання по збуренню.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим радника оператора.

5. Зобразіть перехідний процес, який виникає в нестійкій системі регулювання.

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.


Варіант 14

1.Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. При якому фундаментальному принципові управління обов’язково використання математичної моделі об’єкта?

3. Що здійснює виконуючий механізм?

4.Зобразіть схему, яка ілюструє принцип регулювання по відклоненню.

5. Зобразіть схему, яка ілюструє режим радника оператора.

6. Зобразіть перехідний процес, який виникає у стійкій системі регулювання.

7. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.

Варіант 15

1. Об’єктом управління можна вважати агрегат або процес, якщо для нього можно сформулювати…

2. Який основний недолік принципа компенсації?

3. Зобразіть схему, яка ілюструє принцип управління по збуренню.

4. Зобразіть схему, яка ілюструє режим автоматичного управління.

5. Як змінюється задаюча дія у слідкуючих системах?

6. Зобразіть перехідний процес астатичної системи по збурюючій дії.

7. Зобразіть перехідний процес, який виникає у нестійкій системі регулювання.

8. Чим мікропроцесорні управляючі розрахункові комплекси відрізняються від офісних копм’ютерів.


Укладач: проф., д.т.н.


В.І. ГоловкоРобочу програму затверджено на засіданні НМК за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

протокол № 13 від 13.05.2010 р.


Голова НМК за напрямом: доцент к.т.н.


О.П. ЄгоровСхожі:

Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Дискретні пристрої автоматики» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дискретні пристрої автоматики» для студентів...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету,...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconРобоча програма методичні| вказівки| та контрольні| завдання| з дисципліни| «Мікропроцесорна техніка|» для студентів| заочного| факультету, які| навчаються| за напрямом|
Навчальна дисципліна| "Мікропроцесорна техніка|" є нормативною І входить до циклу дисциплін| професійно-практичної| підготовки| бакалаврів|...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Основи проектування систем автоматизації» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Основи проектування систем автоматизації" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів заочного факультету,які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка" є нормативною І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Числові методи та моделювання на еом” для студентів...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Автоматизація бізнес–процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки для виконання індивідуального завдання
«Автоматичне регулювання та управлiння технологiчними процесами у виробництвi тгн та силiкатних матерiалiв» для студентів заочного...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Дисципліна Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів“ є нормативною І, входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconРобоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка»
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи