Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання icon

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання
Скачати 301.69 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання
Дата18.02.2014
Розмір301.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИМетодичні рекомендаціїЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Дніпропетровськ

НметАУ

2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Методичні рекомендаціїЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


^

Дніпропетровськ

НМетАУ

2013
УДК 331:65.012.32(07)


Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Інформаційне право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В.М. Заруба. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.


Затверджені на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності 1 вересня 2013 р. (протокол № 1).

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Інформаційне право в юридичній науці є міжгалузевою комплексною дисципліною, об'єкт дослідження якої — це суспільні відносини, предметом яких є інформація. Сьо­годні інформаційне право як наука динамічно розвиваєть­ся, його основні положення перебувають у стадії форму­вання. Значний вплив на інформаційне право як науку мають галузеві науки: конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне право. Окремі положення інформаційного права базуються на теоретичних засадах міжгалузевих інституцій законодавства та юридичної нау­ки: господарського, підприємницького і комерційного пра­ва, права інтелектуальної власності тощо.

Водночас, положення інформаційного права та право­вої інформатики впливають на формування нових інсти­туцій у провідних галузях права, зокрема щодо з'ясуван­ня сутності нових соціальних явищ інформаційного су­спільства (правове регулювання).

Міжгалузевий зв'язок інформаційного права визна­чається за юридичною доктриною поділу права на галузі права як міжгалузевий комплексний інститут (субінститут) між конституційним, адміністративним, цивільним, трудовим та кримінальним правом.

Інформаційне право тісно переплітається з іншими міжгалузевими комплексними інститутами: правом влас­ності та його складовою — правом інтелектуальної влас­ності; патентним правом на інтелектуальну промислову власність; авторським правом тощо.

Взаємозв'язок інформатики та права в інформаційному суспільстві виявляється у кількох аспектах.

По-перше — як наука. Інформатика відпрацьовує мето­ди дослідження, які після відповідної адаптації дають мож­ливість вирішувати проблеми правової науки. Серед таких методів — методи формування гіперсистем, агрегації, ком­п'ютерного моделювання, алгоритмізації тощо.

По-друге — як галузей суспільної діяльності. Право ви­значає межі дозволеної поведінки, правопорушення і відпо­відальності у сфері інформаційних відносин. Право може забороняти, стримувати або стимулювати інформаційні відносини, розвиток їх, тенденції тощо.

На межі інформатики та права виникло таке соціальне явище, як інформаційне право.

Категорія "інформаційне право" може розглядатися в кількох аспектах:

• як галузь суспільних відносин; • як інституція в юридичній науці;

• як навчальна дисципліна.

Як галузь суспільних відносин інформаційне право може розглядатися у двох змістах: об'єктивному і суб'єктивному.

^ В об'єктивному змісті інформаційне право — це вре­гульований нормативними актами комплекс суспільних відносин, об'єктом яких є інформація.

У суб'єктивному змісті інформаційне право — це ком­плекс прав і обов'язків суб'єктів суспільних відносин щодо інформації.

^ Як інституція в юридичній науці інформаційне право — це відносно автономна інституція правової науки щодо до­слідження проблем суспільних відносин, об'єктом яких є інформація.

Як навчальна дисципліна інформаційне право — це комплекс знань, що подаються для вивчення теорії і прак­тики регулювання суспільних відносин, об'єктом яких є інформація.


Відповідно до основних положень, поданих вище, роз­глянемо систему правового регулювання суспільних інфор­маційних відносин. Ця система умовно поділяється (за суб'єктами регулювання і виникнення норм права) на дві частини:

1) приватно-правове регулювання (на рівні правочинів, звичаїв, угод, традицій, норм суспільної моралі, корпора­тивної (ділової) етики);

2) публічно-правове (державне) регулювання.

Публічно-правове регулювання знаходить місце у зако­нодавстві: законах, нормативно-правових актах, прирівня­них до законів, та підзаконних нормативно-правових ак­тах.

Під категорією "інформаційне законодавство України" ми розуміємо множину нормативно-правових актів, прийнятих Верховною Радою України у формі законів та постанов нормативного змісту, які регулюють суспільні відносини щодо інформації.

За правовою доктриною нашої країни основні положен­ня інформаційного права базуються на юридичних нормах, визначених у Конституції України, тобто основоположним законодавчим актом у сфері регулювання інформаційних відносин у нашій країні є Конституція України.

У публічному праві України вже створено велику кількість нормативних актів, які прямо або опосередковано регулюють інформаційні відносини у різних галузях су­спільного буття.

Законодавство України про інформацію утворюють: Конституція України; Закон України "Про інформацію"; законодавчі акти про окремі галузі, види, форми і засоби інформації; міжнародні договори та угоди, ратифіковані Україною.

Системоутворюючим інформаційного законодавства є ^ Закон України "Про інформацію" (від 2 жовтня 1992 p.). Цей Закон закріплює конституційні засади щодо права громадян України на інформацію, закладає правові осно­ви інформаційної діяльності. На підставі Декларації про державний суверенітет України та Акта проголошення незалежності України Закон визначає правові форми міжнародного співробітництва в галузі інформації.


^ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА


Запропонована тематика контрольних робіт спрямована на поглиблене вивчення окремих питань курсу. За методологічну основу у підготовці таких робіт слід обрати формальну (елементарну) логіку, яка проявляється в дослідженні нормативних та причинно-наслідкових зв'язків між системами економічних, історичних, політичних, правових факторів.

Практичну базу роботи має становити опублікована юридична практика, матеріали періодичної преси, практика роботи відповідних державних органів. При використанні матеріалів в роботі необхідно навести використані джерела. Працюючи над контрольною роботою, слід взяти до уваги, що інформаційне право має велику нормативну базу, яка до того ж постійно поповнюється й змінюється. Однак вивчення та використання нормативних актів є обов'язковим елементом процесу написання контрольної роботи.

Найважливіші положення рекомендованої літератури доцільно конспектувати, бо це є одним з найефективніших засобів одержання міцних знань. Суттєвою допомогою в засвоєнні нового матеріалу стане складання схем, у тому числі структурно-логічних.

За написання контрольної роботи слід братися лише після твердого засвоєння матеріалу.

Контрольа робота обов'язково має включати такі відомості:

 • актуальність проблематики;

 • зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

 • чітка характеристика предмету, мети і методів дослідження, аналіз законодавчих актів;

 • аналіз останніх наукових досліджень та публікацій;

 • вихідні теоретичні положення, на які спирався автор при написанні роботи;

 • аналіз чинного законодавства України та зарубіжних держав;

 • узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

Контрольа робота має таку структуру:

1) план роботи ;

2) вступ;

3) основний зміст роботи;

4) висновки;

5) перелік використаної літератури;

6) додатки (плани, схеми, таблиці, графіки, малюнки).

Перша сторінка контрольної роботи - титульний аркуш - повинна бути виконана за загальним зразком (див. додаток ).

План роботи із зазначенням сторінок повинен розміщуватися на другій сторінці.

З третьої сторінки починається викладення вступу, основного змісту роботи та висновків.

З нових сторінок починається перелік використаної літератури в алфавітному порядку і додатки.

Остання сторінка контрольної роботи повинні бути чистою, оскільки вона призначені для написання рецензії викладачем та висловлення зауважень щодо тексту роботи, правил оформлення та часу представлення на кафедру.

Всі аркуші контрольної роботи нумеруються, викладення змісту роботи проводиться на одній стороні аркушу, а друга - залишається чистою.

Студенти заочної форми обирають тему згідно номеру у списку журнала групи.

Підготовка роботи має починатись з глибокого засвоєння питань теми на рівні навчальної літератури, нормативного масиву, додаткової літератури, матеріалів практики. За необхідністю рекомендується звертатись за консультацією до спеціалістів кафедри чи інших юристів.

При написанні роботи слід звернути увагу на її оформлення:

 1. дотримання певної структури роботи - структура контрольної роботи визначається відповідно до поставленої мети і завдань і передбачає наявність вступу, трьох – чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

 2. систематичність, чіткість та доказовість при викладенні матеріалу;

 3. правильне оформлення списку використаних джерел;

 4. слід пронумерувати сторінки, вказати дату завершення роботи, свій підпис та адресу.

Обсяг контрольної роботи повинен бути не менше 25 машинописних сторінок, що дорівнює приблизно 35 сторінок рукописного тексту. Робота повинна бути виконана самостійно, повністю розкривати зазначені питання плану. Слід звернути увагу як на загальну грамотність, так і на спеціальні правила зазначення положень джерел: автор, назва роботи, місце її опублікування, конкретна сторінка.

Готова, належним чином оформлена контрольна робота подається на кафедру у встановлений термін. При порушенні терміну здачі роботи кафедра не гарантує її рецензування у строк із всіма наслідками, що витікають з цього.

Зареєстрована та подана на кафедру робота рецензується у семиденний термін з моменту одержання викладачем.


Робота може бути повернута на доопрацювання, якщо вона не відповідає встановленим вимогам:

 • не свідчить про самостійність виконання і творчий підхід – суцільне списування з літературних джерел, абсолютна тотожність з роботою іншого автора;

 • наявність грубих теоретичних помилок;

 • використання застарілих норм права, невикористання норм права взагалі;

 • не розкриття хоча б одного з питань теми;

 • поверховість;

 • не дотримування вимог щодо оформлення.

Допрацьовані чи повністю перероблені роботи повертаються для рецензування разом з попередньою роботою та рецензією на неї.


Тема 1.

Інформаційне суспільство та інформаційна цивілізація: поняття, позитивні і негативні сторони.

План.

1. Історія (онтологія) розвитку технологій об'єк­тивного вираження спілкування між людьми.

2. Роль інформації в суспільних відносинах на різних історичних етапах розвитку суспільства.

3. Поняття та сутність інформатизації.


Тема 2.

Поняття, зміст та сутність інформаційного права.

План.

1. Взаємозв'язок інформатики та права в інфор­маційному суспільстві.

2. Концептуальні підходи до формування змісту інформаційного права.

3. Система правового регулювання соціальних інформаційних відносин.

4. Місце інформаційного права в юридичній науці. Міжгалузевий зв'язок інформаційно­го права. Методи інформаційного права.


Тема 3.

Структура науки і навчальної дисципліни "Інформаційне право".

План

1. Об'єкт, предмет і система науки і навчальної дисципліни "Інформаційне право".

2. Методологія інформаційного права.

3. Зміст та завдання навчальної дисципліни "Інформаційне право".

Тема 4.

Вплив правової інформатики на формування права.

План.

1. Використання здобутків правової інформати­ки щодо забезпечення правотворчої діяльності.

2. Світова електронна мережа правових доку­ментів Global Legal Information Network (GLIN).


Тема 5.

Інформаційна культура як об'єкт інформа­ційного права.

План.

1. Сутність, зміст та трансформація категорії "культура".

2. Концептуальні підходи до визначення сут­ності та змісту категорії "е-культура".

3. Інформаційно-правова культура як складова інформаційної культури.

4. Роль права у формуванні інформаційної культури.


Тема 6.

Правове відображення формування дер­жавної інформаційної політики в Україні.

План.

1. Роль органів публічної влади у формуванні державної інформаційної політики.

2. Заходи щодо реалізації державної інформа­ційної політики для прискорення розвитку інформаційного суспільства в Україні.


Тема 7.

Міжнародні аспекти інформаційного права.

План.

1. Тенденції міжнародного інформаційногоправа.

2. Міжнародна діяльність України в галузізахисту інформації.

3.Правове регулювання, охорона та захист інформації за законодавством різних країн.


Тема 8.

Інформаційна безпека як об'єкт інфор­маційного права.

План.

1. Елементи формування основ тектології інформаційної безпеки.

2. Методологічні положення інформаційної безпеки.

3. Людський фактор в організаціїінформаційної безпеки.

4. Правовий аспект інформаційної безпеки.


Тема 9.

Безпека в інформаційному суспільстві через нові парадигми науки кримінального права.

План.

1. Завдання і проблеми кримінального законо­давства в умовах формування інформацій­ного суспільства.

2. Категорія "безпека" як провідний чинник. родового об'єкта кримінального права.

3. Спосіб (засіб, метод, технологія) вчинення злочину як елемент об'єктивної сторони у кримінальному законодавстві.


Тема 10.

Інформаційне суспільство і право.

План.

1. Роль інформації в житті особистості, суспільства, держави. Інформаційне суспільство. Стадії становлення.

2. Хартія Глобального інформаційного суспільства (Окінава).

3. Державна політика в галузі формування інформаційного суспільства.


ТЕМА 11.

^ ІНФОРМАЦІЙНА ГАЛУЗЬ ЯК СФЕРА ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБЛАСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.

План.

1. Інформація як основний об'єкт інформаційної сфери та системи права.

2. Модель інформаційної сфери.


ТЕМА 12.

^ ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА.

План.

1. Поняття інформаційного права. Історія становлення інформаційного права.

2. Інформаційні права і свободи - фундамент інформаційного права.

3. Суспільні відносини, регульовані інформаційним правом.

4. Методи інформаційного права.


ТЕМА 13.

^ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ НОРМИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.

План.

1. Інформаційно-правові норми. Загальна характеристика.

2. Поняття, зміст, структура інформаційного правовідносини.


ТЕМА 14.

^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА.

План.

1. Інформаційне законодавство - основне джерело інформаційного права.

2. Інформаційно-правові норми Конституції Російської Федерації.

3. Акти і норми галузі інформаційного законодавства.

4. Окремі норми у складі нормативних правових актів інших галузей.


ТЕМА 15

^ ПРАВО НА ПОШУК, ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

План.

1. Конституційна основа пошуку, отримання та передачі інформації.

2. Основні суб'єкти правовідносин.

3. Право на пошук та отримання документованої інформації з державних інформаційних ресурсів.


ТЕМА 16.

^ ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ САМОСТІЙНОГО ОБІГУ

План.

1. Питання інформаційної власності.

2. Модель цивільного обороту інформації.

3. Суб'єкти інформаційних правовідносин у цивільному обороті інформації.

ТЕМА 17.

^ ДОКУМЕНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН.

План.

1. Конституційна основа формування і використання інформаційних ресурсів.

2. Державна політика в сфері формування і використання інформаційних ресурсів.

3. Правовий режим документованої інформації.

4. Обов'язковий примірник документа як різновид документованої інформації.

5. Документована інформація в міжнародному інформаційному обміні.


ТЕМА 18.

^ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН.

План.

1. Правовий режим інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення.

2. Порядок розробки і впровадження інформаційних систем, технологій і засобів забезпечення.

3. Державна політика в галузі створення інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення.


ТЕМА 19.

^ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.

План.

1. Правова основа захисту об'єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній сфері.

2. Правовий захист інтересів особи, суспільства, держави від загроз впливу недоброякісної інформації, від порушення порядку розповсюдження інформації.

3. Правовий захист інформації, інформаційних ресурсів та інформаційних систем від загроз несанкціонованого та неправомірного впливу сторонніх осіб.

4. Захист прав і свобод в інформаційній сфері в умовах інформатизації. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки.


ТЕМА 20.

^ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІРТУАЛЬНОЇ СЕРЕДОВИЩА ІНТЕРНЕТА.

План.

1. Інтернет та правова система.

2. Особливості інформаційних правовідносин у інтернеті.

3. Область реалізації права на пошук, отримання і споживання інформації в інтернеті.

4. Основні напрямки правового регулювання інформаційних відносин в інтернеті.


ТЕМА 21.

^ ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

План.

1. Основні джерела інституту інтелектуальної власності.

2. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права.

3. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права.

4. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом ноу-хау.


ТЕМА 22.

^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

План.

1. Конституційні гарантії свободи масової інформації. Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні та споживанні масової інформації в Україні.

2. Державна підтримка засобів масової інформації.

3.Висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації.

4. Про опублікування в засобах масової інформації нормативно-правових актів.


ТЕМА 23.

^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ.

План.

1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні та споживанні бібліотечної інформації.

2. Права громадян та інших суб'єктів у галузі бібліотечної справи. Право громадян на бібліотечне обслуговування.

3. Особливі умови збереження та використання культурного надбання України в галузі бібліотечної справи.

4. Економічні аспекти бібліотечної справи. Авторське право в діяльності бібліотек.


ТЕМА 24.

^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШФОРМАЦІОННИХ ВІДНОСИН В АРХІВНІЙ СПРАВІ.

План.

1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при формуванні архівів, поширенні і споживанні архівної інформації.

2. Об'єкти і суб'єкти правовідносин у галузі архівної справи і архівів. Правовий режим архівів.

3. Зберігання, комплектування та облік архівних фондів.

4. Порядок доступу до архівних фондів та використання архівних документів. Міжнародне співробітництво в галузі архівної справи.


ТЕМА 25.

^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ.

План.

1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить державну таємницю. Суб'єкти і об'єкти інформаційних правовідносин у галузі державної таємниці.

2. Переліки відомостей, що становлять державну таємницю, та відомості, які не можуть ставитися до державної таємниці. Віднесення відомостей до державної таємниці та їх засекречування.

3. Питання власності у зв'язку з інформацією, що становить державну таємницю. Розсекречення відомостей і їх носіїв.

4. Розпорядження відомостями, що становлять державну таємницю. Захист державної таємниці. Контроль і нагляд за забезпеченням захисту державної таємниці.


ТЕМА 26.

^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ.

План.

1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить комерційну таємницю.

2. Суб'єкти і об'єкти інформаційних правовідносин. Правовий режим комерційної таємниці.

3. Охорона комерційної таємниці в трудових відносинах. Права та обов'язки органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування щодо комерційної таємниці.

4. Захист прав на комерційну таємницю.


ТЕМА 27.

^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

План.

1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні персональних даних

2. Суб'єкти і об'єкти інформаційних правовідносин. Правові основи роботи з персональними даними.

3. Права суб'єкта персональних даних. Права та обов'язки власника (володаря) по роботі з масивами персональних даних.

4. Державне регулювання роботи з персональними даними. Уповноважений з прав суб'єктів персональних даних.


ТЕМА 28.

^ ПРИНЦИПИ, СУБЄКТИ І СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА.

План.


1. Принципи інформаційного права.

2. Суб'єкти інформаційного права.

3. Система інформаційного права, місце інформаційного права в системі права.

4. Інформаційне право як наука, як навчальна дисципліна, як система правового регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері.


ТЕМА 29.

Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають у діяльності друкованої преси та електронних засобів масової інформації.

План.

1. Засоби масової інформації та інтернеті.

2. Досвід регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві та розповсюдженні масової інформації за кордоном.

3. Свобода самовираження. Дифамація.

4. Права та обов'язки засобів масової інформації з позицій державної (національної) безпеки. Питання державного контролю та ліцензування засобів масової інформації.


ТЕМА 30.

Класифікація інформаційних правовідносин.

План.

1. Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні пошуку, отримання та споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг.

2. Інформаційні правовідносини, що виникають при виробництві, передачі і поширенні інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг.

3. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні інформаційних систем, їх мереж, засобів забезпечення.

4. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформаційної безпеки.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


1. Інформаційне право як наука і навчальна дисципліна, як система норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері.

2. Система інформаційного права і місце інформаційного права в системі права.

3. Поняття інформації, її юридичні особливості і властивості.

4. Підстави для класифікації інформації. Види інформації.

5. Модель інформаційної сфери: поняття та елементи.

6. Поняття і структура інформаційно-правових норм.

7. Види інформаційно-правових норм.

8. Поняття і зміст інформаційних правовідносин.

9. Види інформаційних правовідносин.

10. Джерела інформаційного права та його місце в системі російського права. Конституційні гарантії реалізації права на доступ до інформації.

11. Право на пошук, отримання і використання інформації.

12. Свобода доступу до інформації.

13. Обмеження доступу до інформації.

14. Документована інформація як об'єкт інформаційних правовідносин.

15. Електронний цифровий підпис як інститут інформаційного права.

16. Обов'язковий примірник документа як різновид документованої інформації.

17. Електронний документ і електронний документообіг.

18. Основні суб'єкти права в інформаційній сфері.

19. Правовий статус виробника, володаря і споживача інформації.

20. Правовий режим інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення.

21. Структура системи правового забезпечення інформаційної безпеки.

22. Правовий захист інформації від загроз несанкціонованого та неправомірного впливу.

23. Державна політика в галузі інформаційної безпеки.

24. Інтернет і право.

25. Особливості реалізації інформаційних правовідносин в Інтернеті.

26. Правове забезпечення інформаційної безпеки в сфері Інтернету.

27. Правове регулювання відносин в Інтернеті. Державна політика в області Інтернету.

28. Інститут інтелектуальної власності.

29. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права.

30. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права.

31. Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні та споживанні масової інформації.

32. Правові форми організації діяльності ЗМІ.

33. Роль держави у діяльності ЗМІ. Державна підтримка ЗМІ.

34. Правовий статус журналістів у системі права масової інформації.

35. Опублікування в ЗМІ нормативних правових актів.

36. Міждержавне співробітництво в галузі масової інформації.

37. Відповідальність за правопорушення в галузі масової інформації.

38. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні та споживанні бібліотечної інформації.

39. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі архівної справи і архівів.

40. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі державної таємниці.

41. Обмеження прав суб'єктів, пов'язаних з державною таємницею.

42. Перелік відомостей, що становлять державну таємницю. Відомості, які не можуть ставитися до державної таємниці.

43. Контроль і нагляд за забезпеченням захисту державної таємниці.

44. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі комерційної таємниці.

45. Захист прав на комерційну таємницю.

46. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі і поширенні персональних даних.

47. Правові підстави роботи з персональними даними.

48. Персональні дані як особливий інститут охорони прав на недоторканність приватного життя.

49. Об'єкти і суб'єкти права на недоторканність приватного життя.

50. Доктрина інформаційної безпеки.


ЛІТЕРАТУРА:

Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в Российской Федерации. — М.: Юристъ, 1997. — 344 с.

Бачило ИЛ., Белов Г Д. О концепции правового обес­печения информатизации России. Законодательные про­блемы информатизации общества // Труды № 52. Инсти­тут законодательства и сравнительного правоведения при Верховном Совете РФ. — М., 1992.

Бутузов В., Гуцалюк М., Цимбалюк В. Протидія зло­чинності у сфері високих технологій // Міліція України. — 2002. — № 9. ~ С. 20—21.

Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняють­ся за допомогою комп'ютерних технологій: Посібник / Авт. кол.; За ред. Я.Ю. Кондратьева. — К.: НАВСУ: МНДЦ, 2000. — 64 с.

Гавловський В. Інформаційна безпека: захист інфор­мації в автоматизованих системах (організаційно-правовий аспект) // Правове, нормативне та метрологічне забезпечен­ня системи захисту інформації в Україні. — К., 2000. — С. 50—52.

Гавловський В., Гриценко В., Цимбалюк В. Організа­ційно-правові питання формування державної інформа­ційної політики в Україні // Науковий вісник: 36. наук, праць АДПС України. — 2002 — № 3 (17). — С. 177—182.

^ Гавловський В., Цимбалюк В. Щодо проблем бороть­би із злочинами, що вчиняються з використанням комп'ю­терних технологій // Уряду України. Президенту, законо­давчій, виконавчій владі. "Боротьба з контрабандою: про­блеми та шляхи їх вирішення". Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників / Керівни­ки авт. кол.: A.I. Комарова, О.О. Крикун. — К., 1998. — Т. 10.— С. 148—154.

Гавловський В., Цимбалюк В., Кашпур В. Державно-правове регулювання соціальних інформаційних відносин // Українське право. — 1998. — № 1(9). — С. 173—175.

Гавловський В.Д., Цимбалюк B.C., Корочанський О.Е. Проблеми юридичної деліктології в інформаційних відно­синах // Бізнес і безпека. — 1998. — № 6. — С. 19—21.

Голубев В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк B.C. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Монографія / За заг. ред. докт. юрид. наук Р.А. Калюжного. — Запоріж­жя: Просвіта, 2001. — 252 с.

Е-будущее и информационное право / В.М. Брижко, А.А. Орехов, О.Н. Гальченко, B.C. Цимбалюк; Под. ред.: Р.А. Калюжного, Н.Я. Швеца. — К.: Интеграл, 2002. — 264 с.

Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія / Р.А. Калюжний, О.Д. Круп-чан, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, М.Я. Швець, B.C. Цимбалюк; За заг. ред.: М.Я. Швеця, О.Д. Крупчана. — К.: НДЦ правової інформатики АПрНУ, 2002. — 191 с.

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: Монографія / Р.А. Калюжний, В.О. Шам-рай, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, М.Я. Швець, B.C. Цим­балюк, Ю.В. Яцишин, А.С. Ластовецький; За ред.: Р.А. Ка­люжного, В.О. Шамрая. — К.: АДПСУкраїни. — 2002. — 296с.

Інформаційне право та інформаційна безпека // Су­часний стан, поняття та визначення змістовної частини, інкорпорація нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту: Наук, видання / В.Д. Гавловський, О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, B.C. Цимбалюк та ін.; За заг. ред.: Р. Калюжного, В. Філонова. — К.; Донецьк: Донецький ін-т внутр. справ МВС України: Ін-т екон. та права "КРОК", 2001. — 230 с.

Інформаційне суспільство. Дефініції... / В.М. Бриж-ко, А.А. Орехов, B.C. Цимбалюк, О.Н. Гальченко, A.M. Чор-нобров; За ред.: Р.А. Калюжного, М.Я. Швеця. — К.: Інте­грал, 2002. — 220 с.

^ Калюжний P., Гавловський В., Цимбалюк В., Гуца­люк М. Питання концепції реформування інформаційного за­конодавства України // Правове, нормативне та метрологіч­не забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К.,2000. — С. 17—21.

Калюжний РЛ., Цимбалюк B.C. Вдосконалення інформатизації ОВС України — передумова покращення їх діяльності в боротьбі зі злочинністю // Правова система України: теорія і практика. — К., 1993. — С. 397—399.

Калюжний РЛ., Цимбалюк B.C. Інформатизація дер­жавного управління і національна безпека України // Роз­будова держави. — 1993. — № 8. — С. 20—21.

Копылов В А. Информационное право: Учеб. пособие. — М.: Юристъ, 1997. — 472 с.

Правовая информатика и кибернетика: Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. — М.: Юрид. лит., 1993. — 528 с.

Комп'ютерна злочинність: Навч. посіб. / П.Д. Білен-чук, Б.В. Романюк, B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський та ін. — К.: Атіка, 2002. — 240 с.

Лисюченко В.П., Гуцалюк М.В., Цимбалюк B.C. Управ­ління органами внутрішніх справ: Довідник. — К.: УАВС, 1996. — 48с.

Нормативні акти України щодо охорони правопоряд­ку / В.П. Лисюченко, В.О. Шамрай, В.Г. Джуський, B.C. Цимбалюк. — К.: Логос. — 1996. — 560 с.

Нормативні акти України щодо охорони правопоряд­ку / В.П. Лисюченко, В.О. Шамрай, В.Г. Джуський, А.І. Ка­пітанський, B.C. Цимбалюк. — 2-ге вид., доп. і змін. — К.: Логос, 1998. — 560 с.

Організована злочинність та інформаційні техноло­гії // Організована злочинність в Україні / За ред. Я.Ю. Кон-дратьєва. — К.: НАВСУ, 1999. — Параграф 3 розділу III: Основні напрямки та тенденції організованої злочинності в Україні. — С. 73—78.

Проблеми боротьби зі злочинами у сфері викорис­тання комп'ютерних технологій: Навч. посіб. / В.О. Голу­бев, В.Д. Павловський, B.C. Цимбалюк; За заг. ред. Р.А. Ка­люжного. — Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. — 292 с.

Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук.-практ. посіб. / За ред.: Я.Ю. Кондратьева, С.Д. Максименка, Б.В. Романюка. — К.: НАВСУ, 2002. — 436 с. — Гл. 2. парагр. 7: Сфера викорис­тання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж (у співавт.). — С. 82—97.

Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин влас­ності: Навч.-метод, комплекс. — К.: Ін-т екон. управл. та госп. права, 1999.— 38 с.

Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин влас­ності: Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство". — К.: АМУ, 2000. — 5с.

Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин влас­ності // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: НАВСУ,

2000. — 5с.

Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин влас­ності та складання господарських процесуальних доку­ментів // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: НАВСУ, 1999. — 38 с.

^ Цимбалюк B.C. Складання господарських процесу­альних документів // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчан­ня. — К.: НАВСУ, 2000.

Цимбалюк B.C., Гавловський В.Д. Інформаційне пра­во: Навч.-метод, комплекс для підготовки фахівців за спец, "правознавство". — К.: ІЕУГП, 1999. — 183 с.

Цимбалюк B.C., Гавловський В.Д. Міжнародне при­ватне право: Робоча програма курсу. — К.: НТУУ "КШ",

1999.— 83с.

Цимбалюк B.C., Гавловський ВД. Цивільне і сімей­не право // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: АМУ,

1999.— 29с.

Цимбалюк B.C., Іванова Т.С. Захист електронних засобів від несанкціонованого доступу: Навч.-метод, посіб. — Ірпінь: УФЕІ, 1998. — 40 с.

Цимбалюк B.C., Я туринський Ю.В. Нові комп'ю­терні технології — в навчальну та науково-дослідну робо­ту навчальних закладів // Інформаційний бюлетень рес­публіканського навчально-методичного центру УАВС. — К., 1995. — № 2. — С. 39—44.

Ящуринский Ю.В., Цимбалюк B.C. Использование новых информационных технологий в учебной и исследо­вательской работе слушателей учебных заведений право­охранительных органов // К вопросу о концепции управ­ленческой деятельности: Сб. науч. трудов. — К.: ИПК СБУ, 1994. — С. 68—74.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
^

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


форма навчання - заочна


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни «Інформаційне право»


Варіант №


Викона____:


студент____ ____курсу


______________ групи


_______________________

(прізвище, ініціали студента)


Перевірив:

________________________________

(науковий ступінь, вчене звання,


________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника


Дніпропетровськ

2013

Схожі:

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ господарське право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Господарське право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ адміністративне та трудове право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративне та трудове право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " економіка підприємства" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів заочної...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "інформаційні системи І технології у фінансах" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансах” для...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни "фінансовий менеджмент" для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи конституційного права для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Основи конституційного права» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни „ інформаційне право для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи державного управління для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Основи державного управління» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи