Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Сторінка1/2
Дата18.02.2014
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи конструювання»

для студентів напрямів

6.010104 - професійна освіта і 6.050601 - теплоенергетика


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи конструювання»

для студентів напрямів

^ 6.010104 - професійна освіта і 6.050601 - теплоенергетика


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК 621.81


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 6.010104 - професійна освіта і 6.050601 – теплоенергетика. / Укл.: І.В. Добров, В.М. Рубан. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.- с.


Приведені програма дисципліни «Основи конструювання», методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання.

Призначена для студентів напрямів 6.010104 - професійна освіта і 6.050601 – теплоенергетика заочної форми навчання.


Укладачі: І.В. Добров, доц.

В.М. Рубан, ст. викладач.


Відповідальний за випуск І.В. Добров, канд. техн. наук, доц.


Рецензент


Підписано до друку . Формат . Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. . Тираж пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

___________________________________

Редакційно – видавничий відділ НМетАУ

ПЕРЕДМОВА


Навчальна дисципліна «Основи конструювання» є нормативною та входить до циклу обов’язкових дисциплін професійно-практичної підготовки. Вона відноситься до загально-технічних дисциплін та завершує загально-технічну підготовку студентів.

Мета вивчення дисципліни – вивчення загальних основ проектування машин та механізмів на прикладі деталей та вузлів загального призначення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– улаштування та призначення деталей та вузлів загального призначення;

– загальні основи інженерних розрахунків та конструювання деталей та вузлів загального призначення, тобто таких, які зустрічаються майже в усіх машинах (гвинти, вали, муфти, механічні передачі та т.п.).

вміти:

– проектувати деталі та вузли загального призначення;

– виконувати перевірочні інженерні розрахунки на міцність деталей та вузлів загального призначення;

– проводити порівняльну оцінку вузлів та деталей загального призначення за критеріями працездатності.

Зв’язок з іншими дисциплінами – входить до комплексу дисциплін при підготовці спеціалістів за напрямом «Професійна освіта» та «Теплоенергетика».

Викладення дисципліни базується на дисциплінах: вища математика; технічне креслення; теоретична механіка; опір матеріалів.

В свою чергу дисципліна «Основи конструювання» є базою для вивчення професiйно-орiєнтованих дисциплiн за фахом.

1. ЗАГАЛЬНІ методичні вказівки


Учбова робота студента-заочника по вивченню дисципліни «Основи конструювання» включає вивчення теоретичного матеріалу по учбовим посібникам, рішення типових задач, виконання контрольної домашної роботи та складання заліку. Вивчення дисципліни виконується за один учбовий семестр. При вивченні підручників необхідно складати конспект, приводячи в ньому основні положення та висновки теорії. Сторінки підручників рекомендовані для вивчення приведені у табл. 2.1. Слід прослухати курс лекцій з «Основи конструювання», які читаються для студентів-заочників.

Окрім цього, необхідно широко використовувати консультації викладачів. При підготовці до виконання контрольних робіт слід після вивчення відповідних розділів програми розібрати приклади вирішення типових завдань.

Виконані контрольні роботи надаються на рецензування. Вирішення слід супроводжувати короткими, послідовними і грамотними (без скорочення слів) поясненнями і графічними побудовами. На обкладинці контрольної роботи мають бути чітко написані: номер контрольної роботи, назва дисципліни, прізвище, ім'я і по батькові студента (повністю), назва факультету, учбовий шифр, дата відсилання роботи, точна поштова адреса. Контрольні роботи, оформлені недбало і без дотримання вимог, що пред’являються до них, не розглядуються.

До заліку з курсу «Основи конструювання» допускаються студенти, що виконали індивідуальну контрольну роботу "Розрахунок одноступеневого циліндричного косозубого редуктора".


^ 2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Вступ, задачі курсу та матеріали деталей машин

Характеристика курсу. Розрахунки і конструювання. Деталі загального призначення. Деталі і вузли, охоплені курсом. Причини виходу із строю. Основні критерії працездатності. Зв’язок курсу з теорією машин і механізмів, опором матеріалів, роль курсу у підготовці до вивчення металургійних машин та устаткування. Творчий характер курсу. Роль конструктора у розвитку техніки. Технологічність деталей машин. Економічні фактори. Стандартизація. Огляд найважливіших матеріалів і видів виробів у важкому машинобудуванні. Механічні властивості матеріалів. Чавунне та стальне литво. Якісні сталі. Вироби, отримані прокаткою, куванням, штампуванням, зварюванням. Основні види термообробки деталей машин. Кольорові сплави, неметалеві матеріали у машинобудуванні. Загальні принципи розрахунку деталей на місткість, контактні задачі в рухомих та нерухомих з’єднаннях.


Контрольні запитання

1. Поясніть поняття: деталь, вузол, машина, машинний агрегат, механізм. 2. Поясніть поняття: статичне, динамічне, номінальне, еквівалентне та розрахункове навантаження. 3. Що таке циклограми навантажень і як їх одержують? 4. Охарактеризуйте типові режими навантажень машин. 5. Що таке працездатність машини? 6. Поясніть поняття міцності як головного критерію працездатності деталей. 7. Поясніть поняття жорсткості як критерію працездатності деталей. 8. Чому зносостійкість відносять до головних критеріїв працездатності деталей машин? 9. За якими залежностями можна визначити швидкість зношування і лінійний знос? 10. Поясніть поняття вібростійкості та теплостійкості як критеріїв працездатності деталей. 11. Конструкційні матеріали. Фактори, які враховують при доборі матеріалу. 12. Чим відрізняються сталі від чавунів, бронзи від латуней? 13. Що таке бабіти, в яких конструкціях їх використовують? 14. Види термічної та хіміко-термічної обробки. 15. Види механічного зміцнення деталей. 16. Що таке легкі сплави, композиційні матеріали, порошкові сплави; в яких конструкціях їх використовують? 17. Назвіть основні механічні характеристики машинобудівних матеріалів. 18. У чому полягають рекомендації щодо вибору матеріалу деталей машин? 19. Види руйнування деталей машин. 20. Формула Герца для визначення контактних напружень. Поясніть значення величин, що входять до її складу. 21. Запишіть умови міцності при розтягу або стиску, згині, кручені, зсуві або зрізі, зминанні. 22. Як визначити допустимі напруження та коефіцієнт запасу міцності проектному та перевірному розрахунках? 23. Поясніть поняття диференціального методу вибору коефіцієнта запасу міцності. 24. За якими залежностями визначають коефіцієнт запасу міцності при дії на деталі змінних навантажень? 25. Поясніть поняття: стандартизація та взаємозамінність, уніфікація. 26. Якими параметрами оцінюють шорсткість поверхонь деталей машин?


^ 2.2. Заклепкові та зварні з’єднання. Паяні та клейові з’єднання

Конструкції заклепкових з’єднань та основні розрахункові формули. Зварні з’єднання. Види зварювання. Розрахунок на міцність зварних швів у різних конструкціях та різних випадках навантажень. Паяні з’єднання. Клейові з’єднання.


Контрольні запитання

1. Опишіть процес утворення заклепкового з’єднання. Яку форму мають заклепки та з яких матеріалів їх виготовляють? 2. Охарактеризуйте основні переваги та недоліки заклепкових з’єднань. 3. Наведіть характерні приклади заклепкових з’єднань та дайте співвідношення для їх основних розмірів. 4. Які види розрахунків на міцність виконують для заклепок та деталей, що з’єднуються заклепками? 5. Від яких факторів залежать допустимі напруження для деталей заклепкового з’єднання? 6. Назвіть та охарактеризуйте основні способи з’єднання деталей зварюванням. 7. Які переваги та недоліки зварних з’єднань? 8. Які бувають види зварних з’єднань? Назвіть типи зварних швів. Наведіть приклади. 9. Яка основна умова має бути при розрахунках стикових зварних з єднань? Наведіть приклад розрахунку. 10. За якою умовою міцності розраховують кутові зварні шви? Визначте переріз кутового шва, де проходить його руйнування. 11. Наведіть приклади розрахунку на міцність зварного з’єднання внапусток. 12. Наведіть приклад розрахунку на міцність зварного таврового з єднання. 13. Охарактеризуйте розрахунок на міцність з’єднань, виконаних контактним зварюванням. 14. Від яких факторів залежать допустимі напруження для зварних швів? 15. Визначте фактори, що впливають на міцність зварних з’єднань.


^ 2.3. Шпонкові, шліцьові, штифтові та профільні з’єднання

Загальні відомості та класифікація. Конструкція і матеріали. Розрахунок з’єднань.


Контрольні запитання

1. Опишіть будову та призначення шпонкових з’єднань. Вкажіть переваги та недоліки. 2. Які є основні види ненапружених та напружених шпонкових з’єднань? 3. Наведіть ескізи ненапружених та напружених шпонкових з’єднань. 4. За якою умовою міцності розраховують шпонкові з’єднання? 5. Запишіть вираз для умови міцності з’єднання призматичною шпонкою. 6. Які фактори впливають на допустимі напруження зминання для шпонкових з’єднань? 7. Назвіть та охарактеризуйте основні типи зубчастих з’єднань. 8. Назвіть основний критерій працездатності зубчастих з’єднань. 9. Запишіть та проаналізуйте умову міцності на зминання зубчастого з’єднання, яке передає тільки обертовий момент. 10. Які фактори впливають на допустимі напруження для зубчастих з’єднань? 11. Наведіть приклади профільних з’єднань і розкажіть принцип їхнього розрахунку. 12. Наведіть приклади клинових і штифтових з’єднань.


^ 2.4. Різьбові з’єднання

Стандартні кріпильні вироби. Створення різьби. Розподіл навантажень по витках різьби. Зусилля і напруження у процесі затягнення. Різні випадки і шляхи розрахунку болтових з’єднань. Поперечне навантаження болта в отворі із зазором та без зазору. Поздовжнє навантаження. Умова щільності стику. Жорсткість деталей з’єднання і коефіцієнт основного навантаження. Зусилля і напруження у групі болтів у випадках зовнішніх сил і моментів, котрі викликають зсув у стику та розкриття стику.


Контрольні запитання

1. Назвіть основні геометричні параметри метричної різьби. 2. Які матеріали застосовуються для виготовлення кріпильних різьбових деталей? Охарактеризуйте їхні класи міцності. 3. Назвіть способи стопоріння різьбових деталей? 4. Запишіть та проаналізуйте вирази для визначення моментів сил тертя в різьбі та на торці гайки. 5. Назвіть причини нерівномірного розподілу навантаження по витках гайки. Які конструктивні заходи використовують для підвищення рівномірності навантаження витків різьби? 6. Запишіть основні умови міцності витків різьби. Чому не розраховують на міцність витки різьби у разі використання стандартних різьбових деталей? 7. Назвіть характерні випадки навантаження різьбових з’єднань. За якими умовами міцність розраховують діаметр болтів для цих випадків навантаження? 8. Охарактеризуйте хід розрахунку групового болтового з єднання для таких випадків: з’єднання навантажене осьовою силою, що проходить через центр ваги стику; з’єднання навантажене силами, що діють у площині стику; довільне навантаження з’єднання. Які умови ставлять до з єднань для забезпечення їхньої надійної роботи? 9. Від яких факторів залежать допустимі напруження для різьбових деталей? 10. Чому для болтів малих діаметрів рекомендуються більші коефіцієнти запасу міцності?


^ 2.5. Механічні передачі

Призначення механічних передач та їх класифікація. Основні характеристики. Приклад розрахунку привода.


Контрольні запитання

1. Що таке механічна передача? З якою метою застосовують механічні передачі? 2. Як класифікуються механічні передачі? Наведіть приклади передач кожної групи. 3. Як визначити передатне число передачі? 4. Що таке ККД механічної передачі і що він характеризує? 5. Як визначаються крутні моменти на валах механічної передачі?


^ 2.6. Фрикційні передачі

Загальні відомості та класифікація. Основні фактори, що визначають якість фрикційної передачі. Матеріали, конструкція, натискні пристрої фрикційних передач. Види руйнування котків, критерії розрахунку, допустимі контактні напруження та тиски. Розрахунок фрикційних передач. Фрикційні варіатори.


Контрольні запитання

1. Розкажіть про принцип роботи фрикційної передачі та назвіть області їх застосування. 2. Яка умова працездатності фрикційної передачі? 3. Які основні переваги та недоліки фрикційних передач? 4. Які види ковзання розрізняють у фрикційних передачах? 5. В якому випадку виникає буксування котків у фрикційних передачах? 6. Поясніть сутність пружного ковзання. Що таке коефіцієнт пружного ковзання? 7. Назвіть основні групи матеріалів для виготовлення котків фрикційних передач. 8. Назвіть основні види руйнування металевих та неметалевих котків. Що є причиною цього руйнування? 9. Назвіть основні критерії розрахунку фрикційних передач. 10. Запишіть основні співвідношення між параметрами циліндричної фрикційної передачі. 11. Запишіть та проаналізуйте умову міцності металевих котків циліндричної передачі. 12. Наведіть приклади основних схем фрикційних варіаторів.


^ 2.7. Корпусні деталі

Загальні відомості та класифікація. Вибір матеріалу. Вибір оптимальних форм та визначення параметрів. Конструювання корпусних деталей.


Контрольні запитання

1. Матеріали, рекомендовані для корпусних деталей. 2. Вплив вибраного матеріалу на вартість деталей.


^ 2.8. Циліндричні евольвентні передачі

Евольвента, її кривизна та еволюта Вихідний контур. Параметри нормальних (без зміщень) передач. Залежність форми профілю від числа зубців. Умова підрізки. Утворення евольвентного профілю за методами копіювання і огинання. Зміщення вихідного контуру. Вибір коефіцієнтів зміщення. Зміщено-нульові і зміщені передачі, їхні геометричні розрахунки. Ступені точності. Конструктивні елементи циліндричних коліс.


^ Контрольні запитання

1. Типи зубчатих передач, їх призначення і характеристики? Основні геометричні параметри зубчастих передач. Як вони між собою зв’язані? Ковзання в зачепленні. Як воно розподіляється за профілем зуба? Коефіцієнт перекриття торця. Як з ним пов'язаний розподіл навантаження за профілем зуба? Поняття про ступені точності зубчастих передач і їх вплив на якісні характеристики передач. Контактна напруга. Які види руйнуванні пов’язані з цією напругою?


^ 2.9. Основи розрахунків зубців

Дія сил у циліндричних передачах. Коефіцієнти динамічності та коефіцієнти навантаження. Види руйнувань. Розрахунок зубців на злом. Коефіцієнт форми профілю. Розрахунок контактних напружень. Хід розрахунку передачі на міцність. Визначення міжосьової відстані. Матеріали і допустимі напруження у розрахунках на злом та контактну витривалість. Врахування проектного строку служби. Стандартні параметри циліндричних передач.


^ Контрольні запитання

1. Критерії працездатності і види руйнування зубів зубчастих передач. З якою напругою вони пов’язані? 2. Поняття про коефіцієнти навантаження зубчастих передач. Основні чинники, що впливають на коефіцієнт концентрації навантаження і коефіцієнт динамічного навантаження. 3. Сили в зачепленні циліндрової прямозубої передачі. 4. Розрахунок міцності зубів циліндрової прямозубої передачі по контактній напрузі. 5. Як впливають модуль і число зубів на контактну напругу? 6. Як впливає ширина колеса на контактну напругу і чому її обмежують? 7. Як впливає коригування зубів на контактну напругу?

8. Розрахунок прямозубої циліндрової передачі по напрузі вигину. 9. Коефіцієнт форми зуба YF. Від яких параметрів і як залежить його значення?


^ 2.10. Косозубі евольвентні передачі

Геометричні співвідношення. Процеси нарізання і зачеплення. Окружний і осьовий коефіцієнти перекриття. Позитивні якості косозубих передач. Дія сил у косозубих і шевронних передачах. Формули розрахунків на міцність і витривалість.


^ Контрольні запитання

1. Особливості розрахунку косозубих (шевронних) передач. Чим пояснюється підвищення здатності навантаження ціх передач в порівнянні з прямозубими? Причини плавності і безшумності роботи. Приведення косозубого колеса до еквівалентного прямозубому. 2. Сили в зачепленні косозубої циліндровій (шевронної) передачі. 3. Особливості розрахунку косозубих передач по напрузі вигину. Як враховується многопарность зачеплення і нахилу лінії контакту до основанію зуба? 4. По яких критеріях розподіляють спільне передавальне відношення по ступенях багатоступінчастої передачі. 5. Які втрати визначають кпд зубчастої передачі і яке його наближене значення. 6. Які матеріали і види термічної обробки застосовують для підвищення міцності і довговічності зубчастих передач? 7. Від яких характеристик матеріалу переважно залежать контактна витривалість і контактна напруга, що допускається? 8. Як враховують змінність режиму навантаження при визначенні напруги, що допускається. 9. Як записують умову підсумовування пошкоджень і як його пояснюють? 10. Що таке типові режими навантаження? 11. По яких параметрах оптимізують конструкцію зубчастих передач? Що приймають за узагальнений критерій оптимізації?


^ 2.11. Передача Новикова

Профілі зубців. Передачі ОЛЗ, ДЛЗ. Процес зачеплення. Стандартні вихідні контури. Геометричні співвідношення. Роль осьового коефіцієнта перекриття. Позитивні якості. Формули розрахунків на міцність і витривалість.


Контрольні запитання.

1. Назвіть особливості контактування зубців у передачах із зачепленням Новікова. 2. Як розміщена лінія зачеплення зубців у передачі Новікова щодо площини зубчастих коліс? 3. Чому ширина вінців зубчастих коліс передачі Новікова повинна бути більшою від осьового кроку зубців? 4. Чим пояснюється вища несуча здатність передачі Новікова у порівнянні з евольвентною передачею? 5. Як визначаються основні геометричні параметри зубчастих коліс передачі Новікова? 6. Які види розрахунків на міцність треба проводить для зубців пе­редачі Новікова?


^ 2.12. Хвильові передачі

Конструкції, геометричні і кінематичні співвідношення. Особливі властивості. Основи розрахунку на міцність.

Контрольні запитання

1. Дайте схему хвильової зубчастої передачі та поясніть принцип її роботи? 2. Дайте приклади основних схем хвильових зубчастих передач. 3. Які переваги та недоліки хвильових зубчастих передач у порівнянні з іншими механічними передачами? 4. Запишіть співвідношення для визначення передатного числа хвильової зубчастої передачі для випадків, коли гнучке колесо з’єднане з веденим валом та корпусом. 5. Які види генераторів хвиль застосовують у хвильових передачах? Охарактеризуйте їхню будову. 6. За якою умовою визначають діаметр ділильного кола веденого зубчастого колеса хвильової зубчастої передачі?


^ 2.13. Зубчасті передачі поміж осями, що пересікаються або перехрещуються

Засоби і процеси нарізання конічних коліс. Форми зубців. Стандартні параметри і геометричні розрахунки. Висотна і тангенціальна корекція. Дія сил у конічних передачах. Формули розрахунків. Короткі відомості про гіпоідні передачі і передачі циліндричними гвинтовими колесами.


Контрольні запитання.

1. Охарактеризуйте конічні зубчасті передачі з точки зору несучої здатності. 2. Назвіть основні параметри конічних зубчастих коліс та запишіть формули їх визначення. 3. З якою метою роблять заміну конічної передачі еквівалентною циліндричною передачею? 4. Визначте основні геометричні параметри конічної передачі. 5. Назвіть чотири основні розрахунки на міцність конічних зубчастих передач та проаналізуйте вплив деяких параметрів на розрахункові напруження. 6. Яки сили діють в зачепленні конічної зубчастої передачі?


^ 2.14. Черв’ячні передачі

Процес зачеплення. Основні співвідношення, стандартні параметри. Нарізання елементів черв’ячної передачі. Геометричний розрахунок. Передачі із зміщенням. Дія сил у зачепленні. ККД. Хід проектного розрахунку. Самогальмування. Глобоідні передачі, геометричні співвідношення. Властивості глобоідних передач.


^ Контрольні запитання

1. Дайте загальну характеристику черв’ячних передач. Вкажіть їх основні переваги та недоліки у порівнянні з іншими передачами. 2. Які бувають види циліндричних черв’яків? Чим вони різняться між собою? 3. Назвіть основні параметри черв’яка та запишіть формули для їхнього визначення. 4. Запишіть формули для визначення основних параметрів черв’ячного колеса. 5. З якою метою виготовляють черв’ячні передачі зі зміщенням? 6. Чому у черв’ячній передачі є ковзання витків черв’яка по зубцях колеса? Запишіть та проаналізуйте вираз для визначення швидкості ковзання. 7. Назвіть основні матеріали для виготовлення елементів черв’ячної передачі. 8. Які причини виходу з ладу черв’ячних передач? Які види розрахунків виконують для забезпечення працездатності черв’ячної передачі? 9. Які сили діють у зачепленні черв’ячної передачі, та запишіть формули для їх визначення. 10. Запишіть та проаналізуйте вирази для визначення ККД черв’ячної передачі у разі передавання обертального руху від черв’яка до колеса і навпаки. 11. Чому для черв’ячних передач передбачають тепловий розрахунок? У чому полягає суть цього розрахунку? 12. У чому полягає суть розрахунку черв’яка на жорсткість? 13. У чому полягає суть розрахунків зубців черв’ячного колеса на контактну втому, контактну міцність та за напруженнями згину? 14. Чим відрізняється глобоїдна черв’ячна передача від циліндричної? Чому вона має більшу несучу здатність?

  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля для студентів напряму 050401 металургія / Укл. Н. Д. Ванюкова., М. В. Ягольник Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література для підготовки; варіанти контрольних завдань і методичні вказівки до виконання; приклади рішення і необхідні довідкові зведення
...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами в позааудиторний час
Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи