Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи icon

Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
НазваМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Сторінка1/4
Дата18.02.2014
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства"

для студентів напряму підготовки

0502 «Менеджмент»


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 338

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» /Укл.: І.Г.Романовський, О.О.Письменна – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. –с.Містить перелік питань навчальної програми, методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Призначена для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент»Укладачі: І.Г.Романовський, доцент, к.т.н.

О.О.Письменна, асистент


Відповідальна за випуск С.Б. Довбня, д-р екон. наук, проф.


Рецензент Т.В. Семенова, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)

ВСТУП

Мета вивчення дисципліни полягає в засвоєнні знань та придбанні навичок, необхідних для господарювання, тобто прийняття рішень про використання обмежених ресурсів на підприємстві.

У результаті теоретичної та практичної підготовки студент повинен:

знати матеріал по колу питань, що пов`язані з:

- основними напрямками діяльності підприємства у сучасних умовах;

- формуванням програми виробництва продукції та її реалізації виходячи з маркетингового аналізу ринку;

- визначенням складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхів його ефективного використання;

- системою техніко-економічних показників, що характеризують господарсько-виробничу діяльність підприємства;

вміти:

- розрахувати поточні витрати підприємства з урахуванням їх складу у цілому та окремих виробів та послуг;

- розрахувати доходи й прибутки від різних напрямів його діяльності, а також і їх відносні показники;

- визначити планові величини собівартості та доходів зі застосуванням прийомів аналізу;

- оцінити ефективність інвестиційних та інноваційних заходів та їх вплив на показники діяльності підприємства, також підвищення його конкурентоспроможності продукції.

^ 1. ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Тема 1 Підприємство як суб’єкт господарювання та його місія

Поняття підприємства.Самостійність та права в галузі планування, управління ресурсами, розпорядження доходами і прибутками. Організаційно-економічні умови функціонування підприємства. Поняття економічного суверенітету, самоокупності, рентабельності, самофінансування. Напрямки діяльності підприємства – виробнича, маркетингова, інноваційна, інвестиційна, фінансово-економічна, соціальна.

Класифікація підприємств та характеристика їх видів. Особливості різних видів підприємств. Пряме та економічне державне регулювання діяльності підприємства.Зовнішнє середовище підприємства, його характеристика і вплив на функціонування підприємства. Суб’єкт і фактори зовнішнього середовища. Поняття місії – головної цілі підприємства. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу виготовленої продукції.


^ Методичні вказівки

Мета вивчення теми – визначення поняття "підприємство" та законодавства, що регулює усі напрямки його діяльності, видів підприємств та їх об'єднань в Україні.

Особливу увагу слід приділити вивченню економічних показників, які характеризують ефективність використання ресурсів підприємства і результатів його діяльності, а також принцип розрахунку більшості з них.

Студент повинен знати складові системи техніко-економічних показників, що характеризують обсяг виробництва, використання окремих видів матеріальних ресурсів, основних і оборотних засобів, трудових ресурсів, фінансові результати діяльності підприємства та ін.

^ Питання для самостійного контролю знань

1. Чому головні виробничі функції в економіці пов'язані з промисловим підприємством?

2. Яким чином законодавство України регулює діяльність підприємства?

3. Прокоментуйте поняття «економічний суверенітет», «самоокупност», «рентабельність», «самофінансування».

4. Назвіть основні ознаки, за якими класифікуються підприємства.


Тема 2. Виробнича потужність підприємства та планування його виробничої діяльності

Поняття «виробнича потужність підприємства», «виробнича потужність структурних підрозділів , окремих ланок виробництва, основного виду обладнання». Взаємозв’язок виробничої потужності та пропускної спроможності підприємства. Поняття провідної та вузької ділянки технологічної схеми виготовлення продукції підприємства. Календарний, номінальний, фактичний час роботи обладнання. Визначення середньогодинної продуктивності устаткування при багатономенклатурному виробництві. Системи та методи розрахунків потужності підприємства. Фактори, що визначають обсяг виробництва продукції та їх врахування при формуванні виробничої програми.Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, товарна валова, чиста, реалізована продукція.Умови оптимізації обсягів випуску продукції у конкурентному середовищі. Критерії оптимізації, умови забезпечення виконання виробничої програми підприємства.Динамічність показників виробничої потужності.Баланс виробничої потужності підприємства.с Їх класифікація і характеристика. Резерви зростання виробничої потужності підприємства.Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарювання підприємства.Маркетинговий аналіз ринка – основа формування виробничої програми підприємства. Інформаційне забезпечення розробки виробничої програми.


^ Тема 3. Номенклатура, асортимент, якість продукції підприємства

Класифікація видів продукції підприємства за ступенем готовності, характером об’єкта виробництва, особливостями використання, напрямками збуту.Поняття „номенклатура, асортимент продукції”, найбільшвигідні асортимент та навантаження обладнання.Поняття якості та показники його оцінювання.Нормативно-технологічна документація – ГОСТ та ТУ, у якої затверджені вимоги споживачів продукції підприємства.

^ Тема 4. Основні фонди підприємства

Засоби виробництва і їх економічний зміст, характеристика складу за різними класифікаційними ознаками. Структура основних виробничих фондів і шляхи її поліпшення.Облік основних виробничих фондів в натуральному і вартісному виразі і методи їх визначення.Види фізичного спрацювання і техніко-економічного старіння засобів праці, показники, форми усунення.Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворювальному процесі. Амортизаційна політика її значення в регулюванні інвестицій і оновлені основних фондів. Взаємозв’язок амортизації, собівартості продукції, прибутку. Показники, що характеризують стан та рух основних фондів. Методи розрахунку середньорічної вартості основних фондів, коефіцієнт оновлення та вибуття здатності основних фондів.Ремонти, модернізація і заміна виробничого апарату.Вплив використання основних фондів на ефективність виробництва. Показники ефективності використання основних фондів, їх зміст та методика розрахунку. Фактори, що обумовлюють рівень ефективності використання основних фондів та шляхи її підвищення.Нематеріальні активи, їх зміст, структура, оцінка та використання.


^ Тема 5. Оборотні кошти та матеріально-технічне забезпечення

Економічна сутність, склад, структура оборотних фондів підприємства. Кругообіг оборотних коштів, його стадії.Джерела формування оборотних коштів підприємства. Власні, залучені, позичені кошти. Принципи кредитування підприємства. Нормування оборотних коштів, його методи.Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами. Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах і забезпечення виконання виробничої програми підприємства.Значення та напрямки підвищення ресурсозбереження на виробництві.Запаси матеріально-сировинних ресурсів підприємства, їх класифікація, показники та методика їх розрахунку.Вплив, використання оборотних коштів на ефективність виробництва. Показники ефективності використання оборотних коштів, методика їх розрахунків. Фактори і шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.


^ Тема 6. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними ознаками.Планування потреб підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його призначення та порядок складання.Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Фактори, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. Основні напрямки підвищення продуктивності праці. Методи нормування витрат праці на підприємстві.Системи оплати праці та їх характеристика. Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень ставок та окладів окремих робітників. Тарифна система, її зміст, призначення та умови використання на підприємстві. Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. Форми та системи преміювання на підприємстві. Планування й методи розрахунку фонду оплати праці. Співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати.


^ Тема 7. Класифікація витрат та структура собівартості продукції

Класифікація поточних витрат підприємства за місцем виникнення витрат, функціональним призначенням, економічними елементами, способом перенесення на вартість продукції, рівнем еластичності від обсягів виробництва, ступенем однорідності, періодами.Показник собівартості: кошторис, собівартість товарної продукції, собівартість окремих видів продукції, витрати на 1 грн товарної продукції. Виробнича та повна собівартість продукції, порядок їх обчислення.


^ Тема 8. Калькулювання собівартості продукції

Методи калькулювання собівартості. Вибір калькуляційних одиниць. Нормативна, планова, фактична калькуляція.Управління поточними витратами за системою „стандарт-костінг”, „директ-костінг”, сфера та можливості використання техніко-економічних факторів, що обумовлюють рівень витрато-місткості продукції. Виявлення резервів оптимізації поточних витрат підприємства.Критичний обсяг випуску продукції у натуральному вимірі, графічне зображення та аналітичне обчислення.


^ Тнма 9. Прибуток підприємства, його сутність та методи визначення. Рентабельність та її види

Сутність доходів підприємства склад, та джерела утворення.Доходи від операційної діяльності підприємства. Формування доходів (виручки) від реалізації продукції та послуг, інших операційних доходів.Вплив обсягів виробництва, асортиментної політики та ціноутворення на доходи.Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності підприємства, джерела виникнення.Види та класифікація прибутку. Механізм утворення валового, операційного прибутку, фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, чистого прибутку. Механізм розподілу та використання чистого прибутку підприємства.Баланс підприємства як підсумковий документ про наявність і використання коштів та вихідні данні для оцінки та діагностики фінансового стану підприємства.

Показники рентабельності і його модифікації: рентабельність виробництва, сукупних активів, власного (акціонерного) капіталу, продукції, окремих її видів.


^ Тема 10. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії ефективності. Система основних та допоміжні показники ефективності.Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість.Критерії оцінки конкурентоспроможності. Методи розрахунків часткових та узагальнюючих показників рівня конкурентоспроможності підприємства.Обґрунтування організаційно-економічних та техніко-технологічних заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства.


^ Тема 11. Необхідність інноваційних процесів. Види інвестицій та джерела фінансування

Напрямки капітальних вкладень з метою збереження та укріплення положення на ринку, забезпечення конкурентних переваг. Альтернативність користування та плата за фінансові ресурси. Вартість капіталу. Податкова економія внаслідок застосування залучених коштів. Післяподаткова вартість капіталу. Змішаний капітал його вартість.


^ Тема 12. Абсолютна та порівняна ефективність капітальних вкладень

Показники абсолютної та порівняної ефективності, та методи їх розрахунків. Використання критерію приведених витрат для обґрунтування вибору оптимального варіанта. Економічна сутність коефіцієнта ефективності. Економічний ефект від впровадження заходів науково–технічного процесу. Методика та умови зістановленності при визначенні економічного ефекту, соціальних та економічних результатів впровадження заходів науково-технічного прогресу.


^ Тема 13. Ефективність інвестицій з урахуванням часової вартості грошей

Економічна сутність вартості коштів у часі. Наступна та сучасна вартість грошей. Поняття грошового потоку. Вплив інфляції при визначенні наступної та сучасної вартості грошового потоку. Нарощування та дисконтування грошових потоків. Поняття інвестиційного проекту.Основні критерії ефективності інвестиційного проекту – чиста сучасна вартість, дисконтований термін окупності, внутрішня прибутковість проекту, та методи їх розрахунків. Особливості традиційної схеми та схеми власного капіталу при обґрунтуванні ефективності інвестиційного проекту.


^ Тема 14. Аналіз фінансового стану підприємств

Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Економічні параметри, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Поняття «фінансовий аналіз» і «аналіз фінансового стану». Система абсолютних, відносних показників та фінансових коефіцієнтів, що застосовуються для аналізу фінансового стану. Показники платоспроможності і ліквідності. Показники прибутковості. Показники ділової активності. Показники фінансової стійкості.

Стійкий, нестійкий, кризовий фінансовий стан підприємства.

Пплатоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, ефект цінового важеля, леверидж, ступінь фінансового ризику, небезпека банкрутства.

^ Тема 15 Фінансове планування на підприємстві та бюджетне планування

Зміст та мета фінансового планування. Методика планування потреби у фінансових ресурсах. Принципи організації фінансового планування. Основні завданнями фінансового планування на підприємстві.Фінансовий план, його структура та особливості складання. Особливості планування прибутковості підприємства.

Сутність бюджетного планування. Юридична база бюджетного планування. Завдання, принципи, методи бюджетного планування.


^ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студент має виконати контрольну роботу, що містить 8 розрахункових завдань відповідно до свого варіанту. Номер варіанта відповідає останнім двом цифрам залікової книжки (таблиця 1).

Таблиця 1

Варіант

№№ розрахунковиих завдань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

00

1

101

36

136

71

6

106

41

01

2

102

37

137

72

7

107

42

02

3

103

38

138

73

8

108

43

03

4

104

39

139

74

9

109

44

04

5

105

40

140

75

10

110

45

05

6

106

41

141

76

11

111

46

06

7

107

42

142

77

12

112

47

07

8

108

43

143

78

13

113

48

08

9

109

44

144

79

14

114

49

09

10

110

45

145

80

15

115

50

10

11

111

46

146

81

16

116

51

11

12

112

47

147

82

17

117

52

12

13

113

48

148

83

18

118

53

13

14

114

49

149

84

19

119

54

14

15

115

50

150

85

20

120

55

15

16

116

51

151

86

21

121

56

16

17

117

52

152

87

22

122

57

17

18

118

53

153

88

23

123

58

18

19

119

54

154

89

24

124

59

19

20

120

55

155

90

25

125

60

20

21

121

56

156

91

26

126

61

21

22

122

57

157

92

27

127

62

22

23

123

58

158

93

28

128

63

23

24

124

59

159

94

29

129

64

24

25

125

60

160

95

30

130

65

25

26

126

61

161

96

31

131

66

26

27

127

62

162

97

32

132

67

27

28

128

63

163

98

33

133

68

28

29

129

64

164

99

34

134

69

29

30

130

65

165

100

35

135

70

30

31

131

66

1

101

36

136

71

31

32

132

67

2

102

37

137

72

32

33

133

68

3

103

38

138

73

33

34

134

69

4

104

39

139

74

34

35

135

70

5

105

40

140

75

35

36

136

71

6

106

41

141

76
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів-заочників спеціальності 050102
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи