Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи icon

Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
НазваМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Сторінка4/4
Дата18.02.2014
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

72. Розрахувати обліковий штат робітників, якщо відомі: явочний штат 400 чоловік, кількість календарних днів у році 365, свят 10, загальних вихідних немає, вихідних днів робочого 104, відпускних - 54, коефіцієнт, що враховує невиходи на роботу з поважної причини, прийняти самостійно.

73. Розрахуйте продуктивність праці робітника з видобутку вугілля за місяць, якщо відомо, що добовий видобуток 3000 т, число виходів за місяць 12500. Число робочих днів за місяць 25, тривалість відпустки робочих 50 днів.

74. Явочний штат ГРОЗ шахти 400 чол., коефіцієнт облікового складу 1,4. Розрахуйте трудомісткість видобутку вугілля, виходячи з щодобового видобутку вугілля 2000т.

75. Визначте трудомісткість видобутку 1 т вугілля в умовах, коли обліковий склад робітників - 380 чол., КСП = 1,4, обсяг видобутку - 75 тис.т / міс при 25 робочих днях.

76. За місяць прохідниками шахти пройдено 870 м виробок. Щодоби виходили на роботу 150 чол. Визначте продуктивність праці на вихід і за місяць, якщо відпустка прохідника - 50 днів на рік, а шахта працює на безперервному режимі.

77. Плановий обсяг видобутку вугілля на шахті 550 тис. т / рік, середньооблікова кількість робітників з видобутку - 2100 осіб, середньомісячне число виходів одного робітника - 21. Визначте змінну і місячну продуктивність праці робітника і трудомісткість видобутку вугілля.

78. Визначте продуктивність праці на вихід робітника з видобутку, якщо добовий видобуток вугілля - 2 тис. т, коефіцієнт облікового складу - 1,4, обліковий штат робітників - 1120 чоловік.

79. Підприємство виробляє і реалізує свою продукцію, виконуючи три операції:

1-а - підготовка виробництва. Число зайнятих на ній працюють - 20 осіб в 2 зміни;

2-я - власне виробництво продукції - 100 осіб, що працюють в 3 зміни;

3-я - реалізація продукції - 10 - людей, що працюють в одну зміну.

У плановому періоді намічається знизити трудомісткість робіт на першій операції на 5%, на другий - на 10%. Визначте, на скільки відсотків підвищиться продуктивність праці в плановому періоді.

80. Трудомісткість одиниці роботи знизиться на 10%. Як при цьому зміниться продуктивність праці?

81. Розрахуйте показник місячної продуктивності праці при наступних вихідних даних: явочний штат робітників - 1500 чоловік, святкових днів у році - 10, підприємство працює на безперервної робочому тижні, відпустка робітника - 60 днів, невиходи з поважної причини - 4% від робочого часу, місячний обсяг продукції - 100 тис. т

82. Визначте продуктивність праці робітника з видобутку за зміну, якщо відомо, що трудомісткість робіт на 1000 т видобутку:

- робітників очисних вибоїв - 200 чол.-змін;

- робітників підготовчих вибоїв - 150 чол.-змін;

- робітників на внутрішахтном транспорті - 100 чол.-змін;

- робітників на утриманні та ремонті гірничих виробок - 150 чол.-змін;

- робочих на поверхні - 100 чол.-змін;

- на інших процесах - 150 чол.-змін.

83. Питома вага робочих очисних забоїв у складі чисельності робітників з видобутку вугілля складає 25%. Чисельність ГРОЗ скоротилася на 20%. Визначте, як при цьому змінилася продуктивність праці робітника з видобутку.

84. Фактичний видобуток вугілля на шахті склав 760 тис. т / рік. При цьому чисельність ПВП дорівнює 1345 чоловік, у тому числі робітників - 1190 чоловік (з них почасових 590 чоловік), ІТП - 136 осіб, службовців - 19 чоловік. Заплановано видобути 786 тис. т / рік, при цьому чисельність почасових збільшиться до 598 чоловік. Визначте зміну продуктивності праці працюючого.

85. Річний видобуток шахти становить 700 тис.т, число днів роботи підприємства у році - 353. Питома вага видобутку з очисних забоїв 95%, змінна норма виробітку ГРОЗ - 10 т, коефіцієнт виконання норм виробітку - 1,05. Визначте явочну чисельність робочих очисних забоїв.

86. Річнийобсягвиробництванапідприємстві —2 млнодиницьпродукції; трудомісткість виготовлення одного виробу— 0,4 нормо-год. Тривалість робочої зміни —8 год. Обідня перерва триває 1 год, втрати часу на особисті потреби — 5% номінального часу зміни. В розрахунковому році 260 робочих днів, виконання норм виробітку планується в середньому на рівні 105 %. Визначити кількість робітниківіпромислово-виробничогоперсоналупідприємства, якщо робітнича категорія в ній становить 75 %.

87. Місячний оклад інженера — 550 грн. Протягом місяця він має відпрацювати 24 дні. Але оформив відпустку без збереження заробітної плати строком на 3 дні. За результатами роботи підприємствазфондуматеріальногозаохоченнявданомумісяці інженеру має бути нарахована премія в розмірі 25 % фактичного місячного заробітку. Обчислити заробітну плату, нараховану інженерові за цей місяць.

88. У ливарному цеху працює 56 робітників-погодинників. Середній розряд працюючих — ІІІ, умови праці шкідливі. Доплати становлять 45 % тарифного заробітку. Визначити місячний фонд заробітної плати в цеху, якщо фонд робочого часу одного робітника становить 160 год на місяць. Годинна тарифна ставка І розряду в шкідливих умовах праці — 1,8 грн, тарифний коефіцієнт ІІІ розряду — 1,4.

89. Середньооблікова кількість промислово-виробничого персоналу (ПВП) на підприємстві у звітному році становила 230 чол. Товарна продукція підприємства за рік становить 4000 тис. грн. У плановому році обсяг товарної продукції має збільшитися на 18 %, а продуктивність праці — на 7 %. Визначити кількість ПВП, розраховану на плановий рік, а також рівень продуктивності праці у цих роках.

90. Бригада складається з чотирьох робітників. Місячний бригадний заробіток — 2800 грн. При цьому робітник І розряду відпрацював 180 нормо-год, II розряду — 152 нормо-год, два робітники IV розряду — по 160 нормо-год. Тарифні коефіцієнти відповідно: І розряду — 1,0; II розряду — 1,3; IV розряду — 1,8. Обчислити місячний заробіток кожного з членів бригади.

91. Протягом місяця згідно з графіком робітник ІV розряду відпрацював 184 год і фактично виготовив 420 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі — 30 хв. Годинна тарифна ставка робітника І розряду — 1,3 грн, тарифний коефіцієнт ІV розряду — 1,8. За виконання місячного завдання робітникові нараховується премія в розмірі 20 % тарифного заробітку, а також 1,5 % за кожний відсоток перевиконання плану. Обчислити місячний заробіток, нарахований робітникові ІV розряду за відрядно-преміальною формою оплати праці. У звітному році собівартість товарної продукції склала 450, 2 млн. грн., що визначило витрати на 1 грн. товарної продукції - 0,89 грн. У плановому році витрати на 1 грн. товарної продукції встановлені в розмірі 0,95 грн. Обсяг виробництва буде збільшений на 8%. Визначте собівартість товарної продукції планового року.

92. Собівартість товарної продукції підприємства в базисному періоді склала 380,5 млн. грн. У звітному періоді передбачається підвищити продуктивність праці на 6% і середню заробітну плату на 4%. Обсяг виробництва зросте на 8% при незмінній величині постійних витрат. Питома вага оплати праці в собівартості продукції - 23%, постійних витрат -20%. Визначте відсоток зниження собівартості і отриману економію під впливом зазначених факторів.

93. За звітними даними встановлена економія матеріалів за рахунок зниження норм на 8% і за рахунок зниження цін на 3%. Собівартість товарної продукції за звітом склала 120,6 млн. грн. Витрати за матеріалами - 80,80 млн. грн. Визначте вплив зазначених факторів на собівартість продукції.

94. Середньорічна вартість обладнання виробничої дільниці склала 20 млн. грн. Обсяг виробництва продукції - 800 тис. од. / рік, ціна одиниці - 30 грн. Виробнича потужність дільниці 1 млн. од. / рік. Річна норма амортизації обладнання - 24%. Потрібно визначити:

95. На скільки знизиться собівартість видобутку вугілля на шахті за рахунок скорочення витрат з управління виробництвом, якщо планова собівартість 500 грн./т, частка витрат з управління виробництвом 8%, індекс цих витрат 90%?

96. Частка заробітної плати в планової собівартості видобутку 1 т вугілля становить 45%, планова собівартість 600 грн. /т, індекс зростання заробітної плати 108%, продуктивності праці 110%. Як зміниться собівартість видобутку 1 т вугілля?

97. Як змінилася планова собівартість видобутку 1 т вугілля, що дорівнює 780 грн./т, якщо фактичний індекс умовно-постійних витрат склав 107%, індекс зростання видобутку вугілля 112%, а частка умовно-постійних витрат у собівартості 35%?

98. Розрахуйте дільничну собівартість 1 т вугілля, якщо місячні витрати ділянки за матеріалами складають 40 тис. грн., із заробітної плати 70 тис. грн., по електроенергії 4 тис. грн. і по амортизації 9 тис. грн. Середньодобовий видобуток вугілля 1200 т при 25 робочих днях в місяці.

99. Річний видобуток по шахті 0,6 млн. т, витрати на видобуток вугілля склали (млн. грн.): матеріали - 17,2, паливо - 0,8, електроенергія - 45, заробітна плата основна - 47, додаткова - 25, відрахування на соціальні страхування - 8, на медичне страхування - 3, амортизація - 15, інші витрати - 6. Визначте виробничу собівартість 1 т вугілля і собівартість з матеріальних витрат.

100. Розрахуйте елемент собівартості «Амортизація», якщо видобуток вугілля за місяць становить 80 тис. т, вартість активної частини основних фондів 65 млн. грн., річна норма амортизації 26%.

101. Однією з видобувних галузей промисловості за рік видобуто 740 млн. т корисних копалин, з них на власні потреби витрачено 1,5%. Середня собівартість 1 т товарної продукції 89 грн. Визначте валові витрати на товарну продукцію.

 1. Планом передбачено збільшити обсяг видобутку з 750 до 900 тис. тонн / рік. Змінні витрати в собівартості становлять 356,7 грн./т, постійні - 478,3 грн./т. Визначте зниження собівартості одиниці продукції за рахунок збільшення обсягу видобутку.

 2. Фактичний обсяг виробництва на підприємстві склав 800 тис. од., Планом передбачено довести його до 950 тис. од. Фактична собівартість одиниці продукції 727,5 грн., у тому числі умовно-постійні витрати 498,66 грн. Визначте відсоток зниження собівартості одиниці продукції за рахунок зростання обсягу виробництва і планову собівартість одиниці продукції при збереженні рівня умовно-постійних витрат.

 3. Визначте зміни собівартості одиниці продукції, якщо фактична продуктивність праці в порівнянні з планом становить 110%, оплата праці - 105%, частка оплати праці у складі собівартості 50%, планова собівартість - 800 грн. /од.

 4. Визначте зміни собівартості одиниці продукції, якщо очікується зниження норм витрат матеріалів на 5% при підвищенні цін на матеріали на 14%. Питома вага матеріалів у структурі собівартості 15%.

 5. Виробнича собівартість 1 т вугілля - 815 грн. Норма витрати лісових матеріалів - 25 м3 / 1000 т видобутку, фактичний витрата склала 27 м3/ 1000 т видобутку. Питома вага видатків за матеріалами у складі собівартості - 11%. Ціна 1 м3 лісу - 335 грн. Визначте зміну собівартості за рахунок зміни споживання лісових матеріалів.

 6. Місячний обсяг виробництва на ділянці - 18 тис. од. Місячна продуктивність праці робітника ділянки - 130,4 од. / чол. Середня заробітна плата одного робітника - 2830 грн. / міс. Фонд оплати праці інженерно-технічних працівників і спеціалістів ділянки - 395050 грн. Визначте собівартість одиниці продукції по ділянці по елементу «Витрати на оплату праці».

 7. Запланована економія матеріалів за рахунок зниження норм їх витрачання на 5% і зниження цін на 6%. Собівартість товарної продукції склала 1,5 млн. грн. / рік, витрати на сировину і матеріали - 0,9 млн. грн. / рік. Визначте вплив даних факторів на зміну собівартості продукції.

 8. Однією з видобувних галузей за рік видобуто 740 млн. т корисних копалин, з них на власні потреби витрачено 1,5%. Середня собівартість 1 т товарної продукції - 89 грн. Визначте валові витрати на товарну продукцію.

 9. Постійні витрати підприємства - 210 млн. грн.. за рік, середні змінні витрати - 346 грн. / од., обсяг виробництва - 500 тис. од. / рік. Норма прибутку в ціні становить 12% від витрат виробництва. Визначте, якою буде оптова ціна підприємства.

 10. Собівартість одиниці продукції підприємства дорівнює 465 грн., норма прибутку - 12% від витрат виробництва, націнка на покриття витрат і створення прибутку постачальницько-збутових організацій - 10%, величина торгової націнки -15%. Визначте:- оптову та відпускну ціну підприємства;- відпускну ціну посередника;- роздрібну ціну одиниці продукції.

 11. Підприємство може виготовляти нову продукцію в обсязі 1000 од./міс. Собівартість одиниці продукції - 500 грн. Торгово-збутова націнка - 25%. Поточна ціна на ринку встановилася на рівні 850 грн./од. Середня рентабельність інших товарів підприємства - 20%. Виріб - непідакцизний, попит на нього має місце. Необхідно визначити, чи доцільно починати випуск нового продукту.

 12. Планом шахти встановлений обсяг реалізації вугілля - 800 тис. т / рік, планова ціна 1 т вугілля - 849,45 грн. Фактичний обсяг реалізації склав 820 тис. т / рік, при цьому зольність вугілля перевищила планову на 10,5%, вміст сірки на 0,2%, а вологість була нижче планової на 2,5%. Визначте відсоток виконання плану по реалізації продукції.

 13. Залежність валових витрат підприємства (тис. грн.) від обсягу виробництва (тис. од.) має вигляд

ВИ  1,6254 * Q2  20,342 * Q  1607,4

Плановий випуск продукції - 30 тис. од./міс. Розмір цільового операційного прибутку, необхідного для здійснення нормальної фінансово-господарської

діяльності підприємства, дорівнює 630 тис. грн./міс. Визначте рівень відпускної ціни підприємства, встановлений за умови забезпечення цільового прибутку.

 1. Товар реалізується за ціною 30 грн./од., при цьому постійні витрати становлять 68 тис. грн./рік, перемінні - 24 тис. грн./рік. Підприємство планує отримати річний прибуток у розмірі 16 тис. грн. Яка кількість товару необхідно реалізувати за рік, щоб досягти поставленої мети?

 2. Визначте мінімальний обсяг виробництва, який забезпечує беззбитковість підприємства. Як зміниться розмір беззбиткового обсягу виробництва, якщо, завдяки поліпшенню якості продукції, товар може бути реалізований за ціною 32грн./од. (за інших рівних умов). Визначте беззбитковий обсяг виробництва за первісною ціною, якщо в результаті здійснення комплексу організаційно-технічних заходів підприємству вдалося зменшити умовно-постійні витрати до 50 тис. грн./рік.

 3. Ціна виробу в 1 кварталі звітного року склала 200 грн./од., а у 2-му кварталі вона знизилася на 10%. Умовно-постійні витрати складають 2000 грн./міс., умовно- змінні - 60 грн./од. Потрібно визначити: який обсяг виробництва забезпечує його беззбитковість в 1 кварталі та зміну беззбиткового обсягу, зумовлене зниженням ціни на продукцію у 2-му кварталі, в абсолютному і відносному вираженні.

 4. Що відбудеться з обсягом виробництва, що забезпечує беззбитковість, якщо у 2-му кварталі підприємство зменшує умовно-постійні витрати на 10% при збереженні ціни на рівні 1-го кварталу. Зробіть висновки.

 5. Щомісяця підприємство виготовляє 60 тис. од. продукції при собівартості 80 грн./од. Умовно-постійні витрати у собівартості складають 70%. Ціна одиниці продукції - 116 грн. Визначте, при якому обсязі виробництва буде забезпечена беззбиткова робота підприємства.

 6. Яким чином зміниться ціна 1 т вугілля, якщо в відвантаженому вугіллі зольність перевищує прейскурантну на 2%, волога на 3%, а вміст сірки вище на

0,3%.

 1. Валові умовно-постійні витрати підприємства - 500 тис. грн., ціна одиниці продукції - 15 грн., середні умовно-змінні витрати - 5 грн./од. Визначте обсяг беззбиткового виробництва і витрати на виробництво при цьому обсязі.

 2. 11. Визначте вартість валової і товарної продукції, якщо річний видобуток вугілля 900 тис. т, витрата на власні потреби 10 тис. т, зольність вугілля за планом -

14%, фактично - 13,4%, оптова ціна - 200 грн./т.

 1. Річний видобуток шахти 1 млн. т, оптова ціна 840 грн./т, зольність: 16,6% - норма, 14,8% - фактично. Послуги промислового характеру на сторону 7,8 млн. грн., Вартість капітального ремонту обладнання - 85 млн. грн. На власні потреби витрачається 5 тис. т вугілля власного видобутку. Визначте вартість валової і товарної продукції.

 2. Випуск товарної продукції 1 млн. од. / рік, собівартість 1 од. продукції 120 грн./од., нормативна рентабельність виробництва 14%, ПДВ - 20%, вартість виробничих фондів 180 млн. грн. Витрати і прибуток постачальницьких організацій

42 млн. грн./рік. Визначте оптову та відпускну ціну підприємства і відпускну ціну посередника.

 1. Шахта планує через 4 роки замінити механізований комплекс вартістю 19,4 млн. грн. Досягнуто домовленості з банком про відкриття накопичувального депозитного рахунку під амортизаційний фонд з розрахунку 17% річних. Скільки коштів підприємству треба перераховувати на цей рахунок щорічно, щоб до початку 5-го року зібрати достатню суму?

 2. Шахті через 5 років необхідно розпочати підготовку нового горизонту, вартість якого визначена в 280 млн. грн. Яку суму підприємство має щорічно перераховувати на депозитний рахунок у банку «амортизаційний фонд» із розрахунку 16% річних, щоб до початку 6-го року зібрати достатню для фінансування проекту суму?

 3. На шахті розроблений проект підготовки і обладнання нового очисного забою вартістю 43 млн. грн. Його впровадження забезпечить підприємству прибуток 30 млн. грн. щорічно протягом 5 років, амортизація обумовлених проектом основних фондів буде здійснюватися за цей же час за рівномірною шкалою, їх залишкова вартість 840 тис. грн. Можливий рівень прибутковості по альтернативних формах інвестування на момент аналізу становить 24%. Чи доцільно шахті реалізовувати цей проект, виходячи з його чистої сучасної вартості?

 4. ПАТ «Вуглемаш» розглядає проект випуску нового вугільного комбайна. Очікується, що ціна комбайна складе 5,4 млн. грн., змінні витрати становитимуть 2,9 млн. грн. на один комбайн, постійні витрати - 540 млн. грн. на рік. Сума інвестицій у нове обладнання, необхідне для випуску комбайна, за проектом визначена в 163,4 млн. грн. Протягом 5-ти років використання нового обладнання ця сума буде повністю амортизована за методом лінійної амортизації, його ліквідаційна вартість дорівнює 1,9 млн. грн. Необхідна ставка прибутковості по проекту складає 25%. ВАТ планує щорічно виробляти та реалізовувати 40 комбайнів.Чи доцільно схвалити такий інвестиційний проект за показником його чистої сучасної вартості?

 5. Шахта планує підготувати новий горизонт протягом 3 років. У перший рік його підготовки капітальні вкладення складуть 40 млн. грн., у другій 46 млн. грн. , в третій 44 млн. грн. З третього року починається експлуатація нового горизонту протягом 5 років. Амортизація капітальних гірничих виробок нового горизонту і встановлених на ньому машин і обладнання буде здійснюватися за ці 5 років за рівномірною шкалою, зниження витрат виробництва складе щорічно 17 млн. грн. Визначте доцільність реалізації проекту по індексу рентабельності, не враховуючи податки, якщо необхідна ставка прибутковості становить 23% річних.

 6. Визначте економічно доцільний варіант проекту запланованого підприємством технічного переозброєння виробництва за показником його індексу рентабельності. Розглядаються альтернативні варіанти капітальних вкладень, які відрізняються розміром, характером розподілу і величиною надходження зворотних грошових потоків по роках здійснення проектів, що наведені в таблиці. Коефіцієнт дисконтування прийміть рівним 0,18.

Таблиця - Вихідні дані


Показники

Варіант 1

Варіант 2

Інвестиційні витрати, тис. грн.1-й рік

2300

1500

2-й рік

3200

1400

3-й рік

1300

3600

^ Зворотний грошовий потік, тис. грн.4-й рік

3200

2950

5-й рік

4800

4900

6-й рік

5400

4740

7-й рік

4400

4240
 1. Промисловому підприємству через 4 роки необхідно розпочати реконструкцію, вартість якої визначена в 122 млн. грн. Яку суму підприємство повинне перераховувати щорічно на спеціальний рахунок у банку «амортизаційний фонд» із розрахунку 17% річних, щоб до початку 6-го року зібрати суму, достатню для фінансування реконструкції?

 2. Оснащення на шахті нового очисного забою механізованим комплексом і конвеєрним транспортом до ухилу вимагає 190 млн. грн. капітальних вкладень, які можуть бути профінансовані на умовах кредиту. При роботі цього комплексу на шахті досягається прибуток 33 млн. грн. щорічно протягом 4 років, за цей час введені машини будуть амортизовані за рівномірною шкалою без залишкової вартості. Оцініть прийнятність такої інвестиції методом чистої поточної вартості за умови, що ставка банківського відсотка по кредиту складає 24% річних.

 3. На підприємстві розроблений проект реконструкції цеху в 2-х варіантах. Рух грошових потоків у відповідності з цими варіантами наведено в таблиці Таблиця - Вихідні дані

Роки

Рух грошових потоків по роках, тис. грн.

1 варіант

2 варіант

Інвестиції

1

2400

3600

2

4040

3410

Обумовлені проектом зворотні грошові потоки

3

3710

4100

4

3890

3220

5

2440

3300

6

2600

2830


Який з цих варіантів реконструкції більш прийнятний за показником індексу рентабельності, якщо підприємство для його фінансування залучає інвестиційні кошти з оплатою 26% на рік?

 1. Розглядаються два проекти технічного переозброєння за депозитної ставки 10%.

1-й проект. Загальні капіталовкладення - 200 млн. грн., Період реалізації проекту - 5 років, розподіл вкладень по роках: 1 рік - 10%, 2-й - 15%, 3-й - 25%, 4-й -

20%, 5 -- й - 30%.

2-й проект. Загальні капіталовкладення - 200 млн. грн., Період реалізації проекту - 5 років, розподіл вкладень по роках: 1 рік - 20%, 2-й - 30%, 3-й - 10%, 4-й -

15%, 5 -- й - 25%.

Визначте, який проект є більш ефективним.

 1. Розрахуйте приведені до моменту закінчення будівництва капітальні вкладення. якщо їх величина по кошторису складає 600 млн. грн., а по роках будівництва кошти розподілені наступним чином (у% до загальної суми): 1-й рік -

20%, 2-й рік - 45%, 3-й рік - 35 %. Депозитна ставка становить 10%.

 1. У результаті інвестицій очікуються наступні надходження: наприкінці 1-го року - 100 млн. грн., 2-го року - 150 млн.. грн., 3-го року - 120 млн.грн., 4-го року - 200 тис. грн. Яка сьогоднішня вартість всіх цих доходів, якщо гроші приносять 10% річних?

 2. 135. Через два роки необхідно забезпечити отримання 10 млн. грн. Скільки необхідно інвестувати сьогодні при процентній ставці 9% річних?

 3. Щорічно в банк вкладають по 10 тис. грн. під 9% річних. Яка сума утворюється на рахунку через 15 років?

 4. Фірма через 5 років планує накопичити прибуток в загальній сумі 600 млн. грн. Визначте величину щорічних платежів в банк, якщо банківський відсоток становить 20%.

 5. Керівництво підприємства прогнозує придбати нове обладнання вартістю100 млн. грн., яке щорічно буде приносити прибуток у розмірі 30 млн. грн. протягом 10 років. Визначте, чи не буде більш вигідно помістити ці гроші в банк під 12% річних.

 6. Підприємство має намір придбати обладнання за ціною 300 млн. грн. Термін експлуатації обладнання 10 років, залишкова вартість - нульова, економія поточних витрат складе 60 млн. грн. Банківський відсоток прийняти рівним 10% річних. Визначте поточну вартість проекту і рентабельність таких вкладень методом ануїтету.

 7. Розглядається пропозиція інвестувати сьогодні 10 млн. грн. на строк 5 років за умови отримання щорічного прибутку в розмірі 2 млн. грн. Після закінчення 5 років виплачується 3 млн. грн. додатково. Чи доцільна така інвестиція, якщо можна депонувати гроші під 12% річних? Яка сума утворюється в банку через 5 років?

 8. Компанія ухвалила рішення зміцнити свої позиції на ринку, змінивши технологію виробництва продукції. Для цього необхідні інвестиції в сумі 500 млн. грн. Рух грошових потоків відповідно до проекту наведено в таблиці. Визначте чисту дисконтовану вартість проекту і термін його окупності при ставці дисконтування 15%

Таблиця - Вихідні дані


Роки

Рух грошових потоків по роках, млн. грн.

Інвестиції

1

120

2

220

3

160

Обумовлені проектом зворотні грошові потоки

4

220

5

230

6

216

7

360

8

360

9

400

10

350


147. Оцінити економічну ефективність проекту за умови, що виробляються одноразові капітальні вкладення в розмірі 655 млн. грн., а очікуваний прибуток за роками (починаючи з кінця першого року отримання зворотних грошових потоків), представлено в таблиці. Ставку дисконтування прийняти в розмірі 20%.

Таблиця - Вихідні дані


Рік

Платежі з інвестицій, млн. грн.

Прибуток від інвестицій, млн. грн.

0

655
1
136

2
161

3
186

4
155

5
122

6
136

Усього

655

896


148. Обсяг виробництва продукції за рік 700 тис. од., собівартість 700 грн./од., Оптова ціна 900 грн./од. Який річний прибуток і рівень рентабельності продукції?

149. Кожна тонна вугілля приносить шахті балансовий прибуток у розмірі 200 грн./т. Річні платежі склали 120 млн. грн. За рік видобуто 1,2 млн. т вугілля. Який розрахунковий прибуток шахти?

150. На підприємстві собівартість одиниці продукції планувалася в раз мере 720 грн./од., Фактична собівартість склала 708 грн./од. Як змінився рівень рентабельності продукції?

151. Вартість основних виробничих фондів шахти на початок року 1200 млн. грн., середньорічний введення їх 200 млн. грн., вибуття - 08 млн. грн. Середні квартальні залишки оборотних коштів (у млн. грн): у 1-му кварталі - 100, у 2-му - 150, в 3-му - 120, в 4-му - 250. Річна балансовий прибуток підприємства - 250 млн.

грн. Визначте рівень рентабельності шахти.

152. Собівартість видобутку 1 т вугілля становить 760 грн./т. Визначте, яка величина прибутку повинна бути включена в розрахункову ціну 1 т вугілля, щоб рентабельність видобутку була 30%?

153. Визначте величину балансового прибутку шахти за рік, якщо від реалізації товарної продукції отримано 130 млн. грн. прибутку, від іншої реалізації - 20 млн. грн. Позареалізаційні доходи за рік - 8 млн. грн., збитки - 12 млн. грн.

154. Розрахуйте рівень рентабельності шахти, якщо її прибуток становить 1,2 млн. грн. за рік, середньорічна вартість основних виробничих фондів 160 млн. грн., нормованих оборотних коштів - 16 млн. грн.

155. Шахта добула за рік 1400 тис. т вугілля і реалізувала їх за ціною 850 грн./т, при цьому витрати її склали 2030 млн. грн. /рік. Визначте річний прибуток шахти.

156. Собівартість видобутку 1 т вугілля - 800 грн./т. Визначте, яка величина розрахункової ціни забезпечить рівень рентабельності його видобутку 20%?

157. Собівартість 1 т вугілля 700 грн./т, в тому числі по елементу «амортизація»- 200 грн./т. Прибуток у розрахунковій ціні 1 т вугілля становить 140 грн./т і розподіляється таким чином: ФРП - 30%; ФСР - 25%; ФМП-20%. Визначте величину фонду накопичення шахти, якщо річний видобуток шахти 600 тис. т.

158. Річний обсяг виробництва продукції 700 тис. од., собівартість одиниці продукції - 620 грн., оптова ціна одиниці - 670 грн. Визначте рівень рентабельності продукції?

159. У звітному році витрати з реалізованої продукції склали 12 млн. грн. Рівень прибутковості продукції - 20%. Частка постійних витрат - 60%. Рентабельність капіталу -20%. У наступному році підприємство планує збільшити прибуток на 800 тис. грн. Додатковий приріст капіталу планується в розмірі 400 тис. грн. Визначте в наступному році: рівень рентабельності продукції, рівень рентабельності капіталу.

160. Вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року 79 млн. грн., Середньорічний введення ВПФ - 7 млн. грн., Вибуття - 6 млн. грн. Середні квартальні залишки оборотних коштів (у млн. грн): у 1-му кварталі - 7, у 2-му - 5, у 3-му - 8, в 4-му - 8. Річний балансовий прибуток підприємства - 3,6 млн. грн. Визначте рівень рентабельності виробництва.

161. Річний прибуток шахти після реконструкції склав 25 млн. грн. Витрати на реконструкцію - 21 млн. грн., Термін відпрацювання запасів, що залишилися 12 років. Визначте економічну ефективність реконструкції шахти і зробіть висновок про її доцільність.

162. Визначте термін окупності капітальних вкладень, якщо їх величина в базовий варіант склала 280 млн. грн., собівартість одиниці продукції - 550 грн., річний випуск - 700 тис. од. Витрати на оновлення виробництва складають 260 млн. грн., собівартість при цьому знижується до 520 грн./од, а річний випуск зростає до 1,5 млн. од.

163. Чиста виручка від реалізації продукції становить 500 тис. грн, витрати на виробництво і збут продукції — 390 тис. грн, прибуток від реалізації матеріальних цінностей — 14 тис. грн, збитки від позареалізаційнихоперацій —4 тис. грн. Визначити балансовий прибуток і рівень рентабельності реалізованої продукції.

164. Визначити оптову ціну виробника та роздрібну ціну на одиницю підакцизної продукції, якщо відомо, що виробнича собівартість її становить 42,5 грн, позавиробничі витрати — 10% виробничої собівартості, планова рентабельність за повною собівартістю — 15 %. На кожну 1000 одиниць такої продукції нараховується сума акцизів у розмірі 15200 грн. Податок на додану вартість — 20 %, націнка торговельних організацій — 3% відпускної ціни без ПДВ.

165. Балансовий прибуток підприємства — 240 тис. грн, прибуток від позареалізаційних операцій — 60 тис. грн, прибуток від реалізації матеріальних цінностей — 25 тис. грн. Собівартість реалізації продукції — 700 тис. грн. Розрахувати рентабельність реалізованої продукції.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


1.  Про підприємство: Закон України від 27.02.91 // Нові закони України. - К., 1991.

2.  Про внесення змін до закону України „Про оподаткування прибутку підприємств": Закон України від 22.05.1997 // Галицькі контракти. - 1997. -№26.

3.  Грузинов В.П. Экономика предприятия. - М., 1998.- 531с.

4.  Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 3-є, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 652с.

5. Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. Л.Г. Мельника. - Суммы: ИТД «Университетская книга», 2002. - 632с.

6. Економіка підприємства. Зб. практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / СФ. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін.; за ред. СФ. По кропивного. - К.: КНЕУ, 2000. - 328с.

7.  Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - К., 1996.

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск, 1998.

9. Бень Т.Г. Основи цінової політики і ціноутворення в промисловості. - Дніпропетровськ, Дме тау,1997.-151с.

10.  Гвоздева Т.М.,  Ігнашкіна Т.Б.,  Сомова Л.І. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Частина 2: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009 - 108 с.  

11. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов: - Учеб. Пособие.- Днепропетровск: ГМетАУ, 1988 – 211 с.

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів-заочників спеціальності 050102
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи