Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом icon

Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
НазваМетодичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Сторінка1/8
Дата18.02.2014
Розмір0.81 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА,

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

із дисципліни «АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС–ПРОЦЕСІВ»

для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Дніпропетровськ НМетАУ 2010


Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)
денна форма

заочна

форма

Усього годин за навчальним планом

108

108

у тому числі:
^

Аудиторні заняття48


16

з них:

лекції


32


12

лабораторні роботи

практичні заняття

16

4

семінарські заняття
^

Самостійна робота


60

92

у тому числі при :

підготовці до аудиторних занять


24


16

підготовці до модульних контрольних робіт


27
виконанні курсових проектів (робіт)

виконанні індивідуальних завдань24

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях


9


52
^

Підсумковий контроль


диф.

залік

залікХарактеристика дисципліни


Навчальна дисципліна "Автоматизація бізнес–процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проектування та налагодження систем управління базами даних, що пов’язані з контролем та управлінням бізнес–процесами підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію бізнес-процесів підприємства та основи аналізу його діяльності;

 • характеристику основних пакетів програм систем управління базами підприємства (СУБП);

 • сучасні засоби автоматизації бізнес–процесів;

 • критерії вибору і принципи побудови інтегрованої бази даних підприємства.

вміти, використовуючи результати обстеження підприємства, НТД, ТПР та комп’ютерні технології:

 • визначати об’єкт застосування корпоративної СУБП та її структуру;

 • вибирати пакет програм СУБП;

 • будувати інформаційні моделі підприємства;

 • створювати математичні моделі для системи управління економічним балансом.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при захисті індивідуального завдання та у процесі тестування.
^

Засоби діагностики успішності навчання методичні вказівки із виконання індивідуального завдання та комплект тестів.


Зв’язок з іншими курсами – дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів за напрямом “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Їй передує вивчення дисциплін “Мікропроцесорна техніка”, “Технічні засоби автоматизації” та „Основи комп’ютерно-інтегрованого управління”.

^ Зміст дисципліни

№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин),

література

1

Автоматизація господарської діяльності підприємства

Підприємство як центр обробки інформації. Процесний підхід. Методологія автоматизації бізнес-процесів підприємства. Постановка задачі автоматизації господарської діяльності підприємства й розробка бізнес-правил

2 г. лекц.

8 г.

самост.

роботи

[1,5]

2

Побудова інтегрованих баз даних й управління ними

Інформаційна модель підприємства. Класифікація автоматизованих інформаційних систем. Вимоги до баз даних. Концептуальна, логічна і фізична моделі даних. Типи логічних моделей даних. Побудова реляційної СУБД

2 г. лекц.

10 г.

самост.

роботи

[5,6]

3

Бізнес–план підприємства

Структура та основні розділи бізнес-плану. SWOT–аналіз. Маркетінговий і виробничий плани. Організаційний і фінансовий плани. Критерії якості бізнес-плану. Методика UNIDO

2 г. лекц.

8 г.

самост.

роботи

[2,3]

4

Автоматизація розробки й аналізу бізнес-плану підприємства

Складання бізнес-плану підприємства в універсальних офісних пакетах Word та Excel. Використання спеціалізованих програм для бізнес-планування

2 г. лекц.

8 г.

самост.

роботи

[2,3]

5

Моделювання систем управління бізнес-процесами

Завдання моделювання бізнес-процесів. Методологія моделювання бізнес-процесів. Генерація моделей та звітів. Засоби доступу до моделей

2 г. лекц.

10 г.

самост.

роботи

[4,5]

6

Розробка інтегрованих СУБП

Завдання, які розв’язують СУБП. Технічні вимоги до баз даних. Вибір системи для реалізації. Проектування структури системи. Технічна реалізація системи

2 г. лекц.

8 г.

самост.

роботи

[1,5,6]


Практичні заняття

№№

занять

Тема заняття

Тривалість (годин)

1

Побудова інформаційної моделі підприємства

2

2

Дослідження моделі системи управління економічним балансом

2Рекомендована література

 1. Информационные системы в металлургии: Учебник для ву­зов / Н.А. Спирин, Ю.В. Ипатов, В.И. Лобанов и др. – Екатеринбург: УГТУ, 2001.

 2. Потап О.Е., Бейцун С.В., Лебедь В.В. Автоматизированное проектиро­вание информационных и управляющих систем: Учебное пособие. – Дн-вск: НМетАУ, 2002. – 108 с.

 3. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. – К: КНЕУ, 1999. – 208 с.

 4. Клоков И.В. Бизнес–план на компьютере. – СПб.: Питер, 2007. – 169 с.

 5. Елманова Н. Краткое введение в моделирование бизнес-процессов. – Компьютер Пресс. – 2007. – №№ 8, 9, 11, 12.

 6. Как разработать бизнес–план: методическое пособие / Европейский Союз: проект Тасис – mgm-nagatino@mtu-net.ru. – 2009. – 28 с.

 7. С.А. Виноградов. Часто задаваемые вопросы по СУБД: IT–справочник http://rdbms.narod.ru/faq/index.html#Abbreviation. – 2003. – 17 с.

 8. Автоматизація бізнес-процесів: Конспект лекцій / Укладач М.В. Михайловський. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 114 с.

Методичні вказівки Із вивчення дисципліни


1 Автоматизація господарської діяльності підприємства


Починаючи вивчення дисципліни «Автоматизація бізнес–процесів», необхідно перш за все уяснити вимоги до систем управління базами даних підприємства. При вивченні цього розділу основну увагу слід зосередити на підприємство як центр обробки інформації. Для цього треба розглянути основні функції системи обробки інформації, класифікацію розв'язуваних підприємством завдань та працівників з точки зору їхньої участі в інформаційному процесі.

Систематична ідентифікація й менеджмент застосовуваних на підприємстві бізнес–процесів і забезпечення їхньої взаємодії називається процесним підходом. По ступеню впливу на задоволеність споживача бізнеси-процеси розділяються на основні й допоміжні. Результатом основних процесів є випуск продукції. Вони визначають цінність продукції для споживача й безпосередньо впливають на ступінь задоволення його вимог. Результатом допоміжних процесів є створення умов для здійснення основних процесів й підвищення їхньої результативності.

Автоматизація бізнесів-процесів використовує сукупність методичних, язикових, технічних і програмних засобів для організації роботи кінцевих користувачів у деякій предметній царині. Тому системи управління орієнтовані на конкретні типи виробництва: серійне (електроніка, машинобудування), одиничне (важке машинобудування, авіація, космос), дискретне (торгівля й надання послуг, у т.ч. транспортних), безперервно–дискретне (металургія, хімія), безперервне (енергетика, нафто– та газовидобуток).

Необхідно усвідомити собі методологію автоматизації ділових процесів на підприємстві. Для постановки завдання побудови системи управління бізнесами–процесами необхідно, насамперед, розглянути такі критерії оцінки ефективності інформаційної системи підприємства як комплексність урахування обмеженості ресурсів, невизначеності вихідних даних, можливих ризиків, а також порівнянність варіантів організаційно-технічних рішень та забезпечення етапності їхнього виконання.

При виборі системи управління базами підприємства (СУБП) звичайно керуються такими функціональними критеріями як адекватність, прозорість, надійність та гнучкість. Задоволенню цих критеріїв сприяє модульний принцип побудови СУБП.

Для побудови системи управління бізнес–процесами насамперед важливі постановка завдання автоматизації господарської діяльності підприємства, розробка бізнесів-правил і ефективне використання сукупності методичних, язикових, технічних і програмних засобів для організації роботи кінцевих користувачів у деякій предметній царині.

При вивчені цього розділу студент має усвідомити сутність основних етапів автоматизації бізнесів-процесів підприємства:

– розробка технічного завдання,

– опис існуючих й проектування нових бізнесів-процесів,

– створення баз та банків даних,

– кодування користувальницького інтерфейсу,

– тестування й налагодження системи автоматизації,

– аналіз функціонування й супровід СУБП.

Важливим є питання вартості системи автоматизації бізнесів-процесів, яка залежить від ступеня підтримки бізнесів-процесів та їхньої інтеграції, використовуваних методик управління, рівня супроводу СУБП, а також бренда фірми-виробника. Впровадження СУБП – це інвестиційний проект для суттєвої модернізації підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності та забезпечення конкурентноспроможності на ринку.

^ 2 Побудова інтегрованих баз даних й управління ними


Дяльність підприємства буде ефективною тільки при наявності загальної інформаційної системи, що поєднує управління фінансами, персоналом, постачанням, збутом й виробництвом.

При вивченні цього розділу треба звернути увагу на ядро інформаційної системи – взаємозалежні дані, що зберігаються у електронному вигляді. Всі тонкощі побудови інформаційної моделі переслідують єдину мету – одержати добру базу даних. В ідеалі база даних – це велике сховище інформації, у яке організація поміщає всі використовувані нею дані й з якого різні користувачі можуть їх вільно черпати.

Система автоматизованої обробки даних ґрунтується на умовному представленні організації даних, що відображає взаємозв'язок інформаційних об'єктів – інформаційної моделі підприємства. Студентові треба ясно уявити собі, яким чином може бути представлена інформація про бізнеси-процеси підприємства у вигляді карти процесу, його алгоритму та моделі.

Під автоматизованою інформаційною системою (АІС) розуміється сукупність інформаційних масивів, технічних, програмних й язикових засобів, призначених для збору, зберігання, пошуку, обробки й видачі даних по запитах користувачів. Необхідно мати уяву про те, що таке дані й документи, звідки вони потрапляють в АІС, а також на які категорії поділяються її користувачі.

При вивченні цього розділу треба уявити як класифікують автоматизовані інформаційні системи по типу збережених даних, характеру їх обробки, ступеню інтеграції даних і глибини автоматизації управління, а також розподіленістю компонентів системи.

Процес створення інформаційної моделі починається із визначення комплексу вимог до них, серед яких основними є: актуальність, функціональна повнота, продуктивність, коректність, конфіденціальність, гнучкість та перпективність.

У результаті аналізу поставленого замовником завдання й узагальнення вимог кінцевих користувачів складається концептуальна модель, яка дає загальне уявлення про потік даних у предметній царині. Для того, щоб опанувати складання цієї моделі, студент повинен досконало вивчити такі фундаментальні поняття СУБП як об’єкт та його сутність, атрибути, класи та екземпляри об’єктів.

Концептуальна модель транслюється у модель даних, сумісну з обраною СУБД – логічну (зовнішню) модель, яка відображає логічні зв'язки між елементами даних, незважаючи на їхній зміст та середовище зберігання. При цьому треба визначити, у чому складається перший рівень незалежності даних. Потім слід усвідомити як логічна модель відображається у фізичний носій інформації – фізичну (або внутрішню) модель – та в чому полягає другий рівень незалежності даних.

При розробці логічної моделі бази даних насамперед необхідно вирішити, яка модель даних найбільше пасує для відображення конкретної концептуальної моделі предметної царини. При вивченні матеріалу треба уявити, які засоби відтворення взаємозв'язків між об'єктами використовують ієрархічний, мережний та реляційний типи логічних моделей.

Завдяки своїй простоті й природності уявлення реляційна модель є найбільш поширеною в сучасних СУБД. При відображенні концептуальної моделі на обрану реляційну модель кожен об'єкт предметної царини відображається в одне відношення в зручному для користувача табличному форматі.

При вивченні матеріалу треба уявити, яким чином запитані користувачем відомості потрапляють із бази даних у віртуальну таблицю. Студент повинен усвідомити основні поняття реляційної СУБД: запити, коди, записи даних, ключові елементи даних, домени, подання, збережені процедури, дії, словники даних.

При вивчені цього розділу необхідно розібратися в основних засадах функціонування СУБД: характеристиках інформаційних зв’язів між даними, принципу дїї інформаційних тригерів, у чому полягає посилальна цілісність СУБД і як вона контролюється, як відбувається нормалізація відносин – процес побудови оптимальної структури таблиць і зв'язків у реляційній базі даних.


^ 3 Бізнес–план підприємства


Як відомо, слово «бізнес» означає «справа» у самому загальному сенсі. В основі будь-якого успішного підприємства лежить оригінальна ідея, що виникла в спостережливої, творчої й енергійної людини. Ідеї рухають світом у цілому й бізнесом зокрема.

Однак від проекту до його втілення у промисловому виробництві, системі надання послуг або іншій економічній сфері дистанція величезного розміру. У будь-якої ідеї безліч шляхів реалізації, з яких потрібно вибрати оптимальний. Тому планування бізнесу відповідно до об'єктивних економічних законів – невід'ємна складова розвиненої економіки.

Грамотно й, головне, чесно складений бізнес-план допомагає уникнути помилок як на початку реалізації проекту, так і вчасно реагувати на будь-які зміни ринку. Такий бізнес-план – основа для ухвалення рішення про інвестування. Складання бізнес-плану – процес трудомісткий і часом рутинний. Природно використати для цього комп'ютер, що дозволяє автоматизувати розрахунки, які складають основний зміст плану, та наочно представити результати.

Для створення й заповнення форм, виконання розрахунків, аналізу, прогнозування можна успішно використовувати універсальні офісні програми (наприклад, Word і Excel фірми Microsoft). Природно, для цього потрібно добре знати його структуру й стандарти оформлення.

Суть бізнес-планування зводиться до виконання таких завдань:

1)  визначити стан справ на підприємстві у даний час;

2)  окреслити новий (бажаний) стан бізнес-процесів;

3)  визначити, як у конкретних умовах перейти з одного стану в інший;

4)  накопити досить інформації для прийняття рішень при можливій зміні ситуації (стратегія).

Бізнес-план повинен висвітлювати наступні аспекти:

–  необхідність і можливість виробництва товару або надання послуги, обсяг цього виробництва;

–  визначення кола можливих споживачів (сегмента ринку);

–  обґрунтування конкурентноздатності продукції (послуги);

–  джерела фінансування проекту;

–  способи підвищення ефективності проекту.

Добре складений бізнес-план короткий, простий і функціональний. Інформація повинна бути викладена дохідливо і ясно. Документ повинен бути добре структурований, щоб у ньому було легко орієнтуватися.

При вивчені цього розділу студент має ознайомитись з оптимальною структурою бізнес-плану, усвідомити як складати резюме, які питання треба висвітлити, характеризуючи стан галузі й місце фірми, як представити концепцію розвитку фірми.

Вивчаючи самостійно цей розділ особливу увагу зверніть на сутність ситуаційного SWOT–аналізу – характеристику керованих параметрів проекту й неконтрольованих збурювань. Аналіз ринку – найважливіша розрахункова частина бізнес-плану. Цей розділ повинен переконати як інвестора, так і самого бізнесмена в наявності попиту на товар. Треба зрозуміти, які етапи і у якій послідовності необхідно виконати, щоб отримати досконалу адекватну оцінку ринкової ситуації.

Маркетинговий план повинен визначити, чому вашу продукцію будуть купувати, що для цього потрібно зробити й чого уникнути. Студентові треба уважно разглянути усі компоненти маркетингу: ціноутворення, схему поширення товару, способи просування продукції на ринок, методи стимулювання продажів, післяпродажний супровід, а також формування іміджу підприємства.

Необхідно детально розглянути методи ціноутворення продукції (витрати плюс прибуток, проходження за конкурентом та витратно–маркетинговий) із урахуванням так званої «точки беззбитковості».

Досвідчені підприємці кажуть: «Конкурентну боротьбу виграють на ринку, а програють у себе вдома». Цей вираз підкреслює вагомість раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Одночасно, виробничий план приносить практичну користь, полегшуючи в майбутньому управління операційною системою фірми.

При вивчені цього розділу бізнес-плану студент має усвідомити на чому грунтується виробничий план. Важливо детально знати склад основних підрозділів виробничого плану: «Основні виробничі операції», «Машини й устаткування», «Сировина, матеріали й комплектуючі вироби», «Виробничі й невиробничі приміщення», а також організацію контролю якості виробленої продукції і можливий вплив зовнішніх факторів на виробничо-господарську діяльність фірми.

Важливо усвідомити мету розробки організаційного плану та познайомитись з його складовими частинами: організаційною формою бізнесу; потребою фірми в персоналі; власниками, топ-менеджерами й зовнішними консультантами фірми; організаційною схемою управління фірмою; її кадровою політикою й стратегією.

Фінансовий план розкриває як можливості одержання прибутку, так і передбачуваний ступінь ризику. Це заключний розділ бізнес-плану, тут наводять найважливіші дані, що впливають на фінансову обгрунтованість проекту. Головною метою фінансового плану є узагальнення у вартісній формі результатів розробки усіх попередніх розділів бізнес-плану, обґрунтування доцільності реалізації пропонованого бізнесового проекту.

Студентові необхідно детально розглянути основні підрозділи: «План доходів і витрат», «План грошових надходжень і виплат», «Плановий (очікуваний) баланс», а також процедуру аналізу чутливості основних фінансових показників проекту.

Організація об'єднаних націй по промисловому розвитку (UNIDO) розробила методику оцінки інвестиційних проектів, що визнана фахівцями з усього світу. Вона відрізняється універсальністю, тобто придатна для всіх сфер діяльності практично в будь-яких економічних умовах.

Необхідно розглянути, відповідно до методики UNIDO, зміст стадій проекту: передінвестиційну, фазу здійснення й експлуатаційну, а також структуру передінвестиційних досліджень.

Треба звернути увагу на загальні критерії комерційної привабливості проектів – фінансову заможність й економічну оцінку, усвідомити їхній взаємозв’язок.

Окремого розгляду заслуговує останній етап прийняття бізнес-плану, що називають перевіркою сумлінності. Цю перевірку провадить інвестор при ознайомленні із проектом на місці з метою оцінити вірогідність представленої фінансової й іншої інформації та переконатися, що розробники проекту здатні реалізувати його стратегію й забезпечити досягнення поставлених цілей.


^ 4 Автоматизація розробки й аналізу бізнес-плану підприємства


При складанні бізнес-плану комп'ютер – незамінний інструмент. Для роботи можна використати стандартні офісні програми, такі як Word й Excel. Причому як окремо, так і разом, оформивши текстову частину за допомогою текстового редактора, а розрахункову – в електронних таблицях Excel.

При вивчені цього розділу програми студент має усвідомити можливості текстового редактора Microsoft Word, який дозволяє не тільки набирати й редагувати текст, додавати або забирати окремі фрагменти, але й виразно його оформляти, змінюючи шрифти, їхні розміри, кольори й розташування. Крім того, за допомогою цієї програми можна легко створювати різноманітні таблиці, а також додавати до тексту ілюстрації.

Останні версії Word дозволяють зберігати результат у гіпертекстовому форматі (HTML), щоб переглядати його за допомогою браузера або публікувати в Інтернеті. Іноді ця функція може виявитися досить корисною, особливо при складанні електронної версії документа, яку будуть читати не роздруковуючи. Гіперпосилання дуже зручні, адже одним щигликом кнопки миші можна переміститися в потрібну частину документа, наприклад, для довідки, і повернутися назад.

Сьогодні Word – основна програма для роботи з текстом, без знання її основ неможливо вважати себе користувачем, що опанував комп'ютер. Інтерфейс цього текстового редактора досить простий і для його освоєння потрібні мінімальні зусилля. Word може бути настроєний під певний смак і завдання користувача. Існує усереднена конфігурація, що оптимально пасує середньому користувачеві. Це настроювання за замовчуванням, воно автоматично формується при установці програми. Зміни вносять уже безпосередньо під час роботи.

Студент повинен взяти до уваги, що інший варіант оформлення бізнес-плану – подання електронного документа у форматі PDF. Такий документ захищений від змін, його можна роздрукувати саме в такому вигляді, у якому його хотів би бачити автор. Він компактний і може містити ілюстрації будь-якої складності. Для читання й роздруківки використовують широко розповсюджену безкоштовну програму Adobe Acrobat Reader.

Перелічені програми призначені для роботи з текстом, але в бізнес-плані не обійтися без серйозних розрахунків. Причому вони можуть вестися по змінним вихідним даним. У цьому випадку, звичайно, зручно використати спеціальний тип програм – електронні таблиці.

У зв’язку з цим необхідно також мати уяву про електронні таблиці – програми для автоматизації розрахунків, а також для структурованого подання й обробки даних, складання баз даних, побудови діаграм та ін. Всі результати роботи можуть бути виведені на печатку або експортовані в інші програми.

Найбільш популярна програма для створення електронних таблиць – Microsoft Excel. Поряд з Word вона є однієї з основних програм пакету Microsoft Office. Файл в електронних таблицях являє собою книгу з безліччю аркушів, а кожен аркуш є сукупністю чарунок для виконання обчислювальних операцій або розміщення даних.

Excel – серйозна програма для обчислень, однією з головних переваг якої є наявність великої кількості вбудованих функцій. Ці функції дозволяють провадити стандартні обчислення прямо в чарунці: у потрібнім місці ви виконуєте необхідну операцію, задавши аргументи – й у полі таблиці одержуєте відображення готового результату. Функції згруповані по призначенню: математичні, статистичні й фінансові.

Важлива функція Excel – подання результатів обчислень або накопичених даних у вигляді графіків (діаграм). Дійсно, іноді самі вражаючі цифри не здатні переконати настільки, наскільки це вдається зробити за допомогою найпростіших ілюстрацій. Excel має у своєму розпорядженні наймогутніші можливості малювання діаграм на будь-який смак і для будь-якого призначення.

Треба звернути особливу увагу на можливість написання макросів в Excel. Макрос – це послідовність команд, що зберігається в спеціальному модулі й може бути викликана користувачем, якщо буде потреба її виконання. Макроси істотно спрощують рутинні операції й служать для обмеження кількості надлишкових дій. Вони дозволяють створювати на базі Excel окремі документи – шаблони для підготовки бізнес-плану за змінюваним даними.

Такі документи претендують на звання самостійних оболонок. Їхня цінність, звичайно, у розроблених авторами формулах, закріплених у таблицях. Іноді ці формули можуть бути захищені від змін – Excel легко дозволяє це зробити. Виходить зручний шаблон: його можна дозволити заповнювати навіть неуважному користувачеві, не побоюючись, що він все зіпсує.

Крім того, для складання бізнес-плану на комп'ютері існують спеціалізовані програми. Вони бувають двох видів: відкриті й закриті. Закриті програми простіше в роботі, але не дозволяють контролювати розрахунки. Всі формули сховані від користувача.

Відкриті системи формують, як правило, у середовищі електронних таблиць. Для роботи з ними необхідно знати як у цьому середовищі працювати. Зате є повна свобода в розрахунках, всі функції відомі й придатні для модифікації.

При вивчені цього розділу програми студент має усвідомити, що в основі більшості цих програм лежить методика оцінки інвестиційних проектів UNIDO, яка повинна враховувати специфіку української економіки. Необхідно також мати уяву про основні етапи роботи із спеціалізованими програмними продуктами для складання бізнес-плану.

Необхідно ознайомитись з особливостями застосування закритої обчислювальної системи Comfar, що розповсюджувана під егідою UNIDO як найбільш універсальна й придатна для бізнес-планування у світі, а також різними варіантами програми Project Expert з близьким до Microsoft інтерфейсом.

Варто також звернути увагу на відкриті системи, що використовують спеціалізоване середовище електронних таблиць Excel: «Альт-Інвест» й «Майстерню бізнес-планування», які оснащені колекцією методик, прикладів, інструментів і шаблонів, необхідних для підготовки бізнес-планів.


^ 5 Моделювання систем управління бізнес-процесами


Моделювання бізнесів-процесів (МБП) в останні роки стало модною тенденцією. У багатьох компаніях створені департаменти організаційного розвитку, відділи процесного управління й інші підрозділи, завдання яких полягає у виробленні рекомендацій із удосконалювання діяльності компанії на основі застосування процесного підходу.

У цій темі необхідно усвідомити розповсюджені типи моделей бізнес–процесів, їхні переваги та недоліки. Крім цього, треба розглянути засоби інтеграції з інформаційними системами й засобами управління бізнесами-процесами, імітаційне моделювання процесів, контроль й аналіз виконання процесів у реальному житті, створення рішень на основі засобів моделювання бізнесів-процесів.

Діяльність співробітників будь-якої організації (підприємства, фірми, компанії) ділиться на дві категорії: повторювана (періодично або в результаті настання яких-небудь подій), називана процесами, й неповторювана, називана проектами (заходами, програмами).

Процес є зв'язаний набір повторюваних дій, які перетворюють вихідний матеріал й/або інформацію в кінцевий продукт (послугу) відповідно до попередньо встановлених правил. Процеси, звичайно, становлять значну частину діяльності організацій. З огляду на те, що процес має кінцевий результат, розгляд діяльності компанії як сукупності процесів дозволяє більш оперативно реагувати на зміну зовнішніх умов, уникати дублювання діяльності й витрат, що не приводять до бажаного результату, правильно мотивувати співробітників для його досягнення.

Студентові треба усвідомити, що на практиці моделювання бізнес–процесів використовується для вдосконалювання моделюємих процесів шляхом виявлення й усунення «вузьких місць» у діяльності підприємства, для генерації корпоративної нормативно-правової бази (наприклад, регламентів процесів, положень про підрозділ, посадових інструкцій), для удосконалювання системи управління фірмою й розробці системи мотивації персоналу, а також при проектуванні інформаційних систем.

Необхідно також отримати поняття про такі типи моделей як ^ DFD (діаграми потоків даних), STD (діаграми переходу між станами для проектування систем реального часу), ERD (діаграми «сутність –зв'язок», які застосовуються при логічному проектуванні інформаційних систем), FDD (діаграми функціональної декомпозиції бізнесів-процесів), SADT (структурний аналіз й проектування бізнес–процесів). Необхідно також мати уяву про методологію ARIS, що розглядає сукупність різних типів моделей, про сімейство методологій IDEF, застосовуваних для опису логічних й фізичних моделей даних, а також про популярну методологію UML, яка використовується при проектуванні інформаційних систем і додатків з метою опису вимог до них, сценаріїв роботи користувачів, зміни стану системи й даних.

Особливості сучасних CASE-засобів моделювання бізнесів-процесів та інструментів для генерації звітів на основі моделей, а також засобів реінжинірингу – генерації моделей на основі наявних даних. При вивчені цього розділу програми студент має усвідомити необхідні умови для генерації моделей на основі зовнішніх даних.

З погляду управління організацією процесний підхід являє собою систематичну ідентифікацію застосовуваних організацією процесів і управління ними, що дозволяє перейти від текстового опису діяльності до повного формалізованого графічного опису діяльності. При цьому коректним вважається такий підхід, коли модель будь-якого рівня є деталізацією об'єкту якої-небудь моделі попереднього рівня – ієрархічна система моделей. Треба звернути увагу на проблему технічної підтримки в працездатному стані сукупності пов'язаних між собою моделей. Як приклад, доцільно розглянути яким чином реалізується перенесення даних з моделей Visio у моделі ARIS.

Вивчаючи розділ, особливу увагу необхідно звернути на засоби доступу до даних моделей: через файловий сервер засобами адміністрування операційної системи або за допомогою сервера проміжної ланки, програмними інтерфейсами через відповідну об'єктну модель або середовище виконання скриптів, а також за рахунок створення методологічних фільтрів – XML-документів, що містять припустимі списки моделей, об'єктів, символів і зв'язків.


^ 6 Розробка інтегрованих СУБП


Як приклад інтегрованої СУБП розглянемо комплекс «Фінансовий аналіз» й «Бухгалтерія» на підприємстві, що спеціалізується в галузі надання інформаційних послуг. При вивчені цього розділу програми студент має усвідомити, що технічне завдання на реалізацію комплексу СУБП передбачає такі дії як оформлення, облік і виписка первинної та звітної бухгалтерської документації, оформлення рахунків-фактур на супровід програм, введення прейскурантів на супровід системи та введення й зміна адресних і банківських реквізитів організацій.

Особливу увагу зверніть на технічні вимоги, що їх пред’являють до інтегрованої СУБП, а також якими критеріями керуюються при виборі типу системи управління базами даних підприємства.

Для технічної реалізації вищевказаних завдань із урахуванням поставлених вимог оберемо систему управління базами даних Microsoft Access, яка повністю реалізує реляційну модель побудови даних. Необхідно розглянути переваги цієї СУБД, які можливості надає її структура, а також різноманітні внутрішні засоби по оптимізації роботи: завантаження модулів на вимогу; оптимізація дерева викликів; використання файлів MDE; автоматична підтримка компільованого стану; використання бібліотек Windows API; індивідуальне настроювання системи; ефективне використання індексів; вбудований оптимізатор запитів.

Для реалізації бази даних необхідно спочатку проаналізувати структуру взаємодії відділів підприємства й скласти кілька варіантів бізнес-процесів, що характеризують діяльність відділів по різних типах виконуваних робіт. При аналізі варіантів бізнес-планів повинні бути враховані критичні моменти й перевірки, важливі з погляду забезпечення цілісності даних. Також необхідно провести аналіз типів звітності по кожному з етапів бізнес-планів.

При реалізації базу даних доречно розділити на три окремих модулі: модуль сутно для бухгалтерії, модуль для відділу супроводу й модуль даних. Організована таким чином структура даних дозволяє реалізувати клієнт-серверну модель даних, здійснювати розробку нових і модернізацію раніше сконструйованих модулів, а також мінімізувати розмір резервного файлу.

При завантаженні відбувається перевірка цілісності даних й ініціалізація основних параметрів бази даних, таких як шлях до файлу даних, визначення глобальних змінних тощо. Після перевірки формується основне меню й база даних готова до роботи.

Далі, згідно з командами меню, користувач може вибрати різні варіанти роботи: виписка рахунків; введення й розподіл грошових коштів по платіжних дорученнях; введення додаткових даних фінансового й довідкового характеру; одержання довідкової інформації різного характеру по конкретній організації; одержання загальної фінансової інформації.

Висновок


У результаті вивчення дисципліни студент повинен усвідомити, що усі етапи процесу створення систем автоматизації бізнес-процесів: проектування бази даних, розробка інтерфейсу, програмування, тестування й налагодження системи в реальних умовах – повинні забезпечити основне призначення СУБП – автоматизувати стандартні операції ведення обліку й управління, а також розробити алгоритми, що дозволяють вести нестандартний й індивідуальний облік діяльності підприємства.

Результатом такої розробки є комплексна СУБП, використання якої дозволяє значно підвищити ефективність роботи підприємства, зменшити виробничі витрати й отримати додатковий прибуток. Використання програм автоматизації дозволяє визволити час у персоналу підприємства й використати його для оцінки проведеної роботи та її планування. У такий спосіб підвищується конкурентноздатність і мобільність діяльності підприємства в умовах ринку.


^ Методичні вказівки ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів заочного факультету,які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка" є нормативною І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету,...
Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconРобоча програма методичні| вказівки| та контрольні| завдання| з дисципліни| «Мікропроцесорна техніка|» для студентів| заочного| факультету, які| навчаються| за напрямом|
Навчальна дисципліна| "Мікропроцесорна техніка|" є нормативною І входить до циклу дисциплін| професійно-практичної| підготовки| бакалаврів|...
Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Дискретні пристрої автоматики» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дискретні пристрої автоматики» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Дисципліна Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів“ є нормативною І, входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconРобоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка»
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету,...
Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Основи проектування систем автоматизації» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Основи проектування систем автоматизації" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів напряму
Навчальна дисципліна "Автоматизація технологічних процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки...
Методичні вказівки та індивідуальне завдання із дисципліни «автоматизація бізнес-процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Контроль та управління хіміко-технологічними процесами " є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи