Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Дата18.02.2014
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини»

для студентів напряму

6.050503 - машинобудування


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини»

для студентів напряму

^ 6.050503 - машинобудування


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК 621.81


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 6.050503 - машинобудування. / Укл.: І.В. Добров, В.М. Василенко, В.М. Рубан. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.- с.


Приведені програма дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини», методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання.

Призначена для студентів напряму і 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.


Укладачі: І.В. Добров, доц.

В.М. Василенко, ст. викладач

В.М. Рубан, ст. викладач.


Відповідальний за випуск І.В. Добров, канд. техн. наук, доц.


Рецензент


Підписано до друку . Формат . Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. . Умов. друк. арк. . Тираж пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

___________________________________

Редакційно – видавничий відділ НМетАУ

ПЕРЕДМОВА


Навчальна дисципліна «Підйомно – транспортні машини» є нормативною та входить до циклу обов’язкових дисциплін професійно-практичної підготовки. Вона відноситься до загально-технічних дисциплін та завершує загально-технічну підготовку студентів.

Мета вивчення дисциплінививчення загальних основ розрахунку та проектування підйомно – транспортних машини.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– улаштування та призначення деталей та вузлів підйомно – транспортних машини;

– загальні основи інженерних розрахунків та конструювання деталей та вузлів які зустрічаються майже в усіх машинах підйомно – транспортних машинах (кранові блоки, барабани, сталеві канати, зубчасті муфти, кранові редуктори);

вміти:

– проектувати деталі та вузли підйомно – транспортних машин;

– виконувати перевірочні інженерні розрахунки на міцність деталей та вузлів;

– проектувати кранові механізми підйому вантажу та пересування кранів та кранових візків.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт. Виконання курсового проекту.

Засоби діагностики успішності навчання – Комплект тестових завдань, завдань для виконання контрольних робіт, комплект описів підйомно – транспортних машин металургійного виробництва, що є вихідною інформацією для виконання контрольних робіт. Комплект методичних вказівок по виконанню курсового проекту.

Зв`язок з іншими дисциплінами – входить до комплексу дисциплін при підготовці спеціалістів за напрямом „Інженерна механіка” для спеціальностей Металургійне обладнання МБ.

Викладення дисципліни базується на дисциплінах вища математика; технічне креслення; теоретична механіка; опір матеріалів; теорія механізмів і машин; взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри, деталі машин.

В свою чергу дисципліна «Підйомно – транспортні машини» слугує базою для вивчення спеціальних дисциплін: механічне обладнання металургійних заводів, розрахунок та проектування металургійних машин.


1. ЗАГАЛЬНІ методичні вказівки


Учбова робота студента-заочника по вивченню дисципліни «Підйомно – транспортні машини» (ПТМ) включає вивчення теоретичного матеріалу по підручникам та учбовим посібникам, виконання контрольної роботи, курсового проекту та складання іспиту.

При вивченні учбового матеріалу необхідно скласти конспект, приводячи в ньому основні положення та висновки теорії. Сторінки підручників рекомендовані для вивчення приведені табл. 2.1.

Слід прослухати курс лекцій з ПТМ, які читаються для студентів-заочників.

Під час начитки студент отримує завдання на курсовий проект з ПТМ.

Розрахункова частина проекту зараховується студенту як контрольна робота.

Виконана контрольна робота подається викладачу на перевірку та рецензування. Вирішення слід супроводжувати короткими, послідовними і грамотними (без скорочення слів) поясненнями і графічними побудовами. На обкладинці контрольної роботи мають бути чітко написані: номер контрольної роботи, назва дисципліни, прізвище, ім'я і по батькові студента (повністю), назва факультету, учбовий шифр, дата відсилання роботи, точна поштова адреса. Контрольні роботи, оформлені недбало і без дотримання вимог, що пред’являються до них, не розглядуються.

До екзамену з курсу «Підйомно – транспортні машини» допускаються студенти, що виконали контрольну роботу та захистили курсовий проект, який складається з пояснювальної записки та двох креслень формату А1.


^ 2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Вступ


Призначення ПТМ та їх роль у здійсненні вантажних потоків металур-гійного виробництва, комплексної механізації виробничих процесів, особливо підйомно – транспортних, вантажних, розвантажних та складських робіт.


^ 2.2. Загальні відомості про вантажопідйомні машини


Короткий історичний огляд розвитку ПТМ. Значення їх на металургій-них заводах. Спеціалізовані заводи та організації: Госнаглядохоронпраці України, Укркраненерго, Укрінкран та ін. Класифікація ПТМ. Групи класифікації крана в цілому. Групи класифікації механізмів в цілому. Розрахункові випадки навантаження.


Контрольні запитання.

1. За якими ознаками класифікують підйомні машини? 2. Які техніко-економічні показники та основні параметри підйомних машин? 3. Розповісти про основи раціонального конструювання машин. 4. Який принцип вибору типу кранів для різних галузей виробництва? 5. Що таке стандартизація, уніфікація та блочність конструкції? 6. Заякими крітеріями вибирають матеріали для кранів? 7. За якими параметрами визначають групи режимів роботи механізмів та кранів?


^ 2.3. Мостові електричні крани загального призначення


Загальні відомості. Поняття прольоту та бази. Улаштування моста меха-нізму пересування крана. Компоновка візка. Механізм підйому вантажу та пересування візка. Блокування механізмів. Порівняльна характеристи-ка механізмів ходу моста з тихохідним трансмісійним валом, швидкохідним та роздільним приводом ходових коліс. Характеристики мостових кранів.


Контрольні запитання.

1. За якими ознаками класифікують прольотні крани? 2. Зробити аналіз конструктивних особливостей пролотних кранів. 3. Проаналізувати конструкції двобалочних кранів мостових і козлових. 4. Які запобіжні пристрої є в кранах та їх типи? 5. Які конструктивні особливості металоконструкцій костових і козлових кранів? 6. Що покладено в основу розрахунку кранових металоконструкцій? 7. Які знаєте схеми розвантажувальних пристроїв моста? 8. Визначити місце встановлення датчика кінцевого вимикача механізму підйому.


^ 2.4. Деталі та вузли механізмів підйому вантажу


Нерухомі і рухомі підйомні блоки, прості канатні та здвоєні поліспасти. Основні силові та кінематичні залежності. ККД блоків і поліспастів. Роз-рахунок натягу каната в поліспасті. Гнучкі елементи вантажопідйомних машин. Сталеві дротяні канати: ма-теріали, конструкції, засоби сукання, структура, розподіл по напрямку і сполученню сукання, перевага та недоліки. Блоки і зірочки. Призначення, конструкції, матеріали, основні розміри. Засоби підвищення довговічності блоків і канатів.


Контрольні запитання.

1. Проаналізувати основні кінематичні схеми механізмів підйому. 2. Яки призначення поліспастів і їхні ККД? 3. Розповісти про здвоєні поліспасти та їх застосування. 4. Проаналізувати конструкції канатів. Як їх вибрати? 5. Які способи зменшення спрацювання блоків? 6. Як визначити потужність двигуна механізму підйому. 7. Скласти схему алгоритму розрахунку потужності двигуна механізму підому.


^ 2.5. Конструкції кранових барабанів


Барабани: призначення, конструкції, матеріали. Розрахунок діаметра і канатомісткості. Засоби кріплення каната на барабані. Розрахунок барабана на стиск і опір вигину і кручення.


Контрольні запитання.

1. Що покладено в основу розрахунку барабанів та які напруження вважаються максимальними? 2. Які вимоги до вузла кріплення каната до барабана? Його розрахунок. 3. Конструкції барабанів та засоби їх виготовлення?


^ 2.6. Вантажозахватні пристрої


Призначення і вплив їх на продуктивність крану. Однорогі та дворогі ковані гаки: конструкції, матеріали, термічна обробка, кріплення в підві-сках. Вибір гаків по ГОСТ, розрахунок на міцність. Пластинчасті гаки: застосування у чорній металургії, конструкції, кріплення, переваги. Кліщові та кулачкові захвати: застосування у чорній металургії, конструкції, розрахунок. Грейфери: застосування, конструкції, розподіл за засобом керування, основні параметри. Підйомні магніти: електромагніти типу М та ПМ, фактори, що впливають на їх вантажопідйомність, переваги та види. Постійні магніти, засоби звільнення від вантажу, переваги. Вакуумні захвати: принцип дії, області застосування, розрахунок вантажопідйомності.


Контрольні запитання.

1. Які є конструкції гаків? Їх розрахунок. 2. Проаналізувати конструкції грейферів. Їх класифікація. 3. За яких умов вибирають вагу грейфера. 4. Вивчити конструкції і основи розрахунку електромагнітів і вакуумних захватів. 5. Дати класифікацію автоматичних захватних пристроїв.


^ 2.7. Деталі і вузли механізмів пересування


Ходові колеса: конструкції, матеріали, термообробка. Монтаж ходових коліс, засоби підвищення терміна дії. Розрахунок ходових коліс. Рейко-вий шлях: типи рейок та їх кріплення. Засоби контролю розміру колії і монтажу рейок.


Контрольні запитання.

1. Проаналізувати основні кінематичні схеми механізмів пересування кранів та візків. 2. Визначити опір пересування рейкових механізмів з урахуванням вітрових сил та ухилу колії. 3. Як визначити статичну та динамічну потужність двигуна? 4. Які умови стійкості руху механізму без буксування? 5. Провести розрахунок ходових коліс на міцність.


^ 2.8. Зупинники і гальма


Зупинники: призначення, типи, конструкції, робота і розрахунок. Гальма. Загальні відомості (фрикційні матеріали. Розподіл за засобом керування, гальмовий момент). Колодкові гальма: типи, конструкції, розрахунок, переваги та види. Стрічкові гальма: прості, диференційні та двосторонньої дії (схеми, роз-рахунки сили гальмування, переваги та недоліки). Диско – колодкові гальма: конструкції, розрахунок, переваги.


Контрольні запитання.

1. Яке призначення зупинників? Основи розрахунку. 2. Як класифікувати гальма підйомних машин? 3. За яким принципом діють колодкові гальма? Основи їх розрахунку. 4. Які конструктивні особливості стрічкових гальм? Їх класифікація. 5. Які вимоги до фрикційних матеріалів гальм? 6. Де раціональніше розміщувати гальма в механізмах?


^ 2.9. Привід вантажопідйомних машин

Типи приводів: ручний, паровий, пневматичний, гідравлічний, від двигу-нів внутрішнього згорання, дизельелектричний та електричний. Короткий огляд, порівняльний аналіз. Електричні двигуни: вимоги, що до кранових двигунів, перевантажува-льна здатність. Типи асинхронних двигунів, двигуни постійного струму, їх механічні характеристики та засоби запуску. Динаміка електроприводу: рівняння руху, статичні та динамічні момен-ти, зведення мас, розрахунок тривалості пуску та гальмування приводу, перевірка кранових двигунів на нагрів.


Контрольні запитання.

1. За якими параметрами вибирають типи приводів? 2. Дати характеристику електродвигунів постійного та змінного струму. 3. Як розрахувати потужність для повторно-короткочасного режиму роботи? 4. Як перерахувати потужність електродвигуна на стандартну тривалість вмикання (ТВ)?


^ Таблиця 2.1


Сторінки літератури, рекомендованої для самостійного


опрацювання при вивченні розділів дисципліни


Література, № № сторінка

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

2.1. Вступ

5 - 12

3 - 5

3 - 9

^ 2.2. Загальні відомості про вантажопідйомні машини

14 - 39

6 - 18

10 - 13

^ 2.3. Мостові електричні крани загального призначення

67 - 78

8 - 40

13 - 23

^ 2.4. Деталі та вузли механізмів підйому вантажу

199 - 229

106 - 117

63 - 74
9 - 20
24 - 32

^ 2.5. Конструкції кранових барабанів

121 - 123

117 - 125

76 - 85


34 - 41

^ 2.6. Вантажозахватні пристрої

82 - 95

126 - 140

86 - 103

3 - 9442 - 54

^ 2.7. Деталі і вузли механізмів пересування

241 - 265

153 - 159

136 - 142
21 - 32
112 - 119

^ 2.8. Зупинники і гальма

133 - 156

80 - 95

103 - 109
33 - 37
55 - 68

^ 2.9. Привід вантажопідйомних машин

179 - 195

59 - 78

88 - 104^ 3. КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


Проект по підйомно – транспортним машинам є першою самостійною розробкою студентом машини вцілому, яка складається із декількох взаємноз’єднаних механізмів та металевої конструкції. Об’єктом розробки є крановий візок крану мостового електричного загального призначення, що використовується в більшості промислових цехів. Для розрахунку та проєктування керівник проекту видає студенту № завдання на курсове проектування (таблиця 3.1).


Прийняті позначення


^ М, (т) – вантажопідйомність;

L, (м) – проліт крана;

Н, (м) – висота підйому вантажу;

Vгр, (м/с) – швидкість підйому вантажу;

, (м/с) – швидкість пересування кранового візка;

^ Z – число гілок кранового поліспасту;

ПВ – відносна тривалість включення;

ГКМ – група класифікації механізму по JSO 4301/1;

– колія кранового візка.


Типи гакових підвісок, вказаних в завданні, відрізняються кількістю канатних блоків та їх розміщенням відносно крюка.


Курсовий проект включає пояснювальну записку на аркушах формату А4, креслення гакової підвіски на форматі А1, креслення кранового візка на форматі А1, специфікацій до складальних креслень. Після перевірки курсового проекту та підписання керівником студент допускається до захисту проекту.

Робота над проектом детально описана в літературі [4, 5, 6].

^ Таблиця 3.1


Варіанти завдань на курсовий проект№ п\п

m,

т

Lk,

м

Н,

м

Vгр,

м/с

Vт,

м/с

z

ПВ,

%

ГКМ

lт, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

5

10

6,0

0,12

0,45

4

15

М5

1400

2

16

6,5

0,13

0,50

3

22

7,0

0,14

0,55

4

28

7,5

0,15

0,60

5

34

8,0

0,16

0,65

6

10

8,5

0,17

0,70

7

16

9,0

0,18

0,75

8

22

9,5

0,19

0,80

9

28

10,0

0,20

0,48

10

34

10,5

0,21

052

11

10

11,0

0,22

0,58

12

16

11,5

0,24

0,62

13

22

12,0

0,26

0,68

14

28

12,5

0,28

0,72

15

34

13,0

0,30

0,78

16

5

34

13,0

0,12

0,78

4

25

М6

1400

17

28

12,5

0,13

0,72

18

22

12,0

0,14

0,68

19

16

11,5

0,15

0,62

20

10

11,0

0,16

0,58

21

34

10,5

0,17

0,52

22

28

10,0

0,18

048

23

22

9,5

0,19

0,45

24

16

9,0

0,20

0,50

25

10

8,5

0,21

0,55

26

34

8,

0,22

0,60

27

28

7,5

0,24

0,65

28

22

7,0

0,26

0,70

29

16

6,5

0,28

0,75

30

10

6,0

0,30

0,80


Продовження таблиці 3.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31

5

22

9,0

0,12

0,58

4

40

М7

1400

32

16

8,5

0,13

0,62

33

10

8,0

0,14

0,68

34

34

7,5

0,15

0,72

35

28

7,0

0,16

0,78

36

22

6,5

0,17

0,80

37

16

6,0

0,18

0,75

38

10

13,0

0,19

0,70

39

34

12,5

0,20

0,65

40

28

12,0

0,21

0,60

41

22

11,5

0,22

0,55

42

16

11,0

0,24

0,50

43

10

10,5

0,26

0,48

44

34

10,0

0,28

0,45

51

10

10

6,0

0,12

0,45

4

15

М5

2000

52

16

6,5

0,13

0,50

53

22

7,0

0,14

0,55

54

28

7,5

0,15

0,60

55

34

8,0

0,16

0,65

56

10

8,5

0,17

0,70

57

16

9,0

0,18

0,75

58

22

9,5

0,19

0,80

59

28

10,0

0,20

0,48

60

34

10,5

0,21

0,52

61

10

11,0

0,22

0,58

62

16

11,5

0,24

0,62

63

22

12,0

0,26

0,68

64

28

12,5

0,28

0,72

65

34

13,0

0,30

0,78


Продовження таблиці 3.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

66

10

34

13,0

0,12

0,78

4

25

М6

2000

67

28

12,5

0,13

0,72

68

22

12,0

0,14

0,68

69

16

11,5

0,15

0,62

70

10

11,0

0,16

0,58

71

34

10,5

0,17

0,52

72

22

9,5

0,18

0,75

73

16

9,0

0,19

0,45

74

10

8,5

0,20

0,5

75

34

8,0

0,21

0,55

76

28

7,5

0,22

0,60

77

22

7,0

0,24

0,65

78

16

6,5

0,26

0,70

79

10

6,0

0,28

0,75

800,30

0,80

81

10

22

9,0

0,2

0,62

4

40

М7

2000

82

16

8,5

0,13

0,68

83

10

8,0

0,14

0,72

84

34

7,5

0,15

0,78

85

28

7,0

0,16

0,58

86

22

6,5

0,17

0,80

87

16

6,0

0,18

0,60

88

10

13,0

0,19

0,65

89

34

12,5

0,20

0,70

90

28

12,0

0,21

0,75

91

22

11,5

0,22

0,80

92

16

11,0

0,24

0,55

93

10

10,5

0,26

0,50


Продовження таблиці 3.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

94

16

16

6,5

0,13

0,50

6

15

М5

2000

95

22

7,0

0,14

0,55

96

28

7,5

0,15

0,60

97

34

8,0

0,16

0,65

98

10

8,5

0,17

0,70

99

16

9,0

0,18

0,75

100

22

9,5

0,19

0,80

101

28

10,0

0,20

0,48

102

34

10,5

0,21

0,52

103

10

11,0

0,22

0,58

104

16

11,5

0,24

0,62

105

22

12,0

0,26

0,68

106

28

12,5

0,28

0,72

107

34

13,0

0,30

0,78

108

16

34

13,0

0,12

0,78

6

25

М6

2000

109

28

12,5

0,13

0,72

110

22

12,0

0,14

0,68

111

16

11,5

0,15

0,62

112

10

11,0

0,16

0,58

113

34

10,5

0,17

0,52

114

28

10,0

0,18

0,48

115

22

9,5

0,19

0,45

116

16

9,0

0,20

0,50

117

10

8,5

0,21

0,55

118

34

8,0

0,22

0,60

119

28

7,5

0,24

0,65

120

22

7,0

0,26

0,70

121

16

6,5

0,28

0,75

122

10

6,0

0,30

0,80

123

22

9,0

0,19

0,68

124

28

9,5

0,20

0,72


Продовження таблиці 3.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

125

16

22

8,0

0,11

0,48

6

40

М7

2000

126

16

8,5

0,12

0,52

127

10

9,0

0,13

0,58

128

34

9,5

0,14

0,62

129

28

10,0

0,15

0,72

130

22

10,5

0,16

0,78

131

16

11,0

0,17

0,45

132

10

11,5

0,18

0,50

133

34

12,0

0,19

0,55

134

28

12,5

0,20

0,60

135

22

13,0

0,24

0,65

136

16

13,5

0,26

0,70

137

10

14,0

0,28

0,75

138

34

14,5

0,30

0,80

139

20

10

7,0

0,12

0,45

8

15

М5

2000

140

16

7,5

0,13

0,50

141

22

8,0

0,14

0,55

142

28

8,5

0,15

0,58

143

34

9,0

0,16

0,65

144

10

9,5

0,17

0,70

145

16

10,0

0,18

0,75

146

22

10,5

0,19

0,80

147

28

11,0

0,20

0,48

148

34

11,5

0,21

0,52

149

10

12,0

0,22

0,58

150

16

12,5

0,24

0,62

151

22

13,0

0,26

0,68

152

28

13,5

0,28

0,72

153

34

14,0

0,30

0,78


Продовження таблиці 3.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

154

20

34

14,0

0,12

0,78

8

25

М6

2000

155

28

13,5

0,13

0,72

156

22

13,0

0,14

0,68

157

16

12,5

0,15

0,62

158

10

12,0

0,16

0,58

159

34

11,5

0,17

0,52

160

28

11,0

0,18

0,48

161

22

10,5

0,19

0,45

162

16

10,0

0,20

0,50

163

10

9,5

0,21

0,55

164

34

9,0

0,22

0,60

165

28

8,5

0,24

0,65

166

22

8,0

0,26

0,70

167

16

7,5

0,28

0,75

168

10

7,0

0,30

0,80

169

20

22

11,0

0,12

0,68

8

40

М7

2000

170

16

10,5

0,13

0,62

171

10

10,0

0,14

0,58

172

34

9,5

0,15

0,52

173

28

9,0

0,16

0,48

174

22

8,5

0,17

0,42

175

16

15,0

0,18

0,60

176

10

14,5

0,19

0,65

177

34

14,0

0,20

0,70

178

28

13,5

0,21

0,75

179

22

13,0

0,22

0,80

180

16

12,5

0,24

0,45

181

10

12,0

0,26

0,50

182

34

11,5

0,28

0,55^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Александров М.П. Подъемно – транспортные машины:. Учеб. для машиностроит. спец. вузов. – 6-е изд., перераб. – М.: Высшая школа. 1985. – 520 с., ил.

2. Іванченко Ф.К. Підйомно – транспортні машини: Підручник. – К.: Вища

школа, 1993 – 413 с.

3. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно – транспортных машин:

учебник для вузов. – К.: Вища школа, 1983, - 351 с.

4. Пузырьков П.И. Крюковые подвески грузоподъемных машин: учебное пособие. – Днепропетровск, Арт – Прес, 1998. – 126 с.

5. МУ №507. Методические указания по выполнению расчетов

механизмов мостового крана. – Днепропетровск, ГМетАУ, 1999.

6. МУ №526. Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Подъемно – транспортные машины». – Днепропетровск, ГМетАУ, 1999.

7. Трушин А.В., Пузырьков П.И., Коломийченко Г.П. Подъемно – транспортные машины: учебное пособие. – Днепропетровск, 1971.


ЗМІСТ


Стор.


Передмова 3

  1. Загальні методичні вказівки 4

  2. Програма дисципліни 4

  3. Курсовий проект 9

Рекомендована література 16

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни
Ресурсозберігаючі технології та охорона довкілля для студентів напряму 050401 металургія / Укл. Н. Д. Ванюкова., М. В. Ягольник Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література для підготовки; варіанти контрольних завдань і методичні вказівки до виконання; приклади рішення і необхідні довідкові зведення
...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами в позааудиторний час
Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» І виконання контрольних завдань...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи