Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Дата18.02.2014
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні вказівкиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Організація виробництва”

для студентів напряму 6.050702 –

електромеханіка


Дніпропетровськ НМетАУ 2013
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Організація виробництва”

для студентів напряму 6.050702 –

електромеханіка


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 29.01.2013


^

Дніпропетровськ НМетАУ 2013
УДК 658:378.04(075.8)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності 6.050702 –

електромеханіка.

/ Укл.: О.Л.Черченко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013 – 32 с.


Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни ”Організація виробництва”, завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання.

Призначена для студентів спеціальності 6.050702 –

електромеханіка.


Друкується за авторською редакцією


Укладач: О.Л. Черченков, канд. екон. наук, доц.


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензент І.Г. Романовський канд.техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку .13. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. ____. Умов. друк. арк. ___. Тираж 100 пр. Замовлення №____

^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТВСТУП ………………………………………………………………...

4

^ 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИРОБНИЦТВА»…………………………………………………………….5

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………………….

5

3. САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ………………….

6

4. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ… ……………...…………………………… …10

^ 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ…………………………………….…………………..29

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………………

30ВСТУП

Навчальна дисципліна "Органiзацiя виробництва" є обов"язковою і входить до циклу дисциплін професійної і практичної підготовки спеціалістів з вищою освітою, яких готує Національна металургійна академія України.

^ Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та набуття навичок у питаннях організації виробництва на металургійному підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні теоретичні положення в галузі організації виробництва;

- практичний досвід у питаннях застосування цих теоретичних положень.

вміти:

- аналізувати та проектувати організаційні структури у виробничих процесах у просторі та часі;

- розуміти специфіку розрахунків різних видів норм;

 • виконувати спостереження за роботою працівників методом фотографії робочого часу, вміти аналізувати витрати робочого часу і знаходити резерви підвищення продуктивності праці робітників;

 • мати уяву про контролюючі функції керівників та їх різновиди.

- використовувати інструменти менеджменту якості з метою підвищення конкурентоспроможності випущеної продукції.


Дані методичні вказівки призначені допомогти студентам напряму навчання 6.050702 – електромеханіка при вивченні дисципліни «Організація виробництва» та виконанні індивідуальних домашніх завдань.


^ 1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»


Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занять


Розподіл навчальних годин

Всього

СЕМЕСТР

ІХ

Х

ХІ

Всього годин за навчальним планом

36

36у тому числі

Аудиторні заняття

4

4з них:

- лекції

4

4- лабораторні заняття

- практичні заняття

- семінари

Самостійна робота

32

32Кількість і семестр видачі контрольних робіт

1

1Підсумковий контроль (іспит)

Залік

Залік

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Лекційний курс – 4 годин


№№
з/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

^ Предмет дисципліни "Організації виробництва".

Суть, зміст та задачі дисципліни. Поняття системи управління виробництвом. Значення виробництва для розвитку суспільства. Основні концепції у виробництві продукції, їх відмінності та спільні риси.

1

2

^ Організація виробничого процесу у просторі і часу.

Особливості організації виробничого процесу у просторі та часі. Особливості побудови графіків виробничого процесу на металургійних підприємствах без та з перекриттям виробничого циклу.

Сутність потокового виробництва продукції на металургійному підприємстві. Особливості побудови виробничих ліній виходячи з концепції масового виробництва продукції. Способи її реорганізації на засадах концепції ощадливого виробництва.

1

3

^ Сутність управління трудовими ресурсами. Організація праці та основи технічного нормування. Матеріальне стимулювання у виробничих цехах металургійного підприємства.

Основний зміст та сутність управління трудовими ресурсами. Різноманітні підходи до управління трудовими ресурсами на основі різних шкіл управління. Переваги та недоліки кожного з підходів.

Поняття організації праці. Основи технічного нормування: види норм, методи технічного нормування. Класифікація витрат робочого часу та їхнє вивчення за допомогою методу спостереження.

Основи організації заробітної плати. Тарифна та безтарифна система оплати праці. Форми та системи оплати праці робітників на металургійному підприємстві.

1

8

^ Оперативне управління виробництвом. Основи організації управління якістю продукції.

Система календарних планів виробництва та особливості їх складання. Графічні методи контролю планів виробництва продукції. Функції та структура виробничого відділу та служб диспетчеризації.

Поняття якості та управління якістю. Конкурентоспроможність продукції. Інструменти підвищення якості продукції.

1^ 3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ


3.1 Організація виробничого процесу у просторі та у часі

Організація виробничого процесу у просторі та у часі починається з їх моделювання. Організація процесу у просторі відображується на площині з урахуванням діючих технологічних процесів. Вона включає наступні етапи:

розробку та обґрунтування виробничої структури підприємства (склад, спеціалізація і розміщення на території підприємства цехів, ділянок, виробничих ліній і робочих місць відповідно профілю його діяльності та обсягам виробництва); визначення складу і просторового розміщення знарядь праці (обладнання) і вибір технології виробництва; розробку структури і складу виробничого колективу з урахуванням раціонального розподілу і кооперації праці; визначення потреби в предметах праці, їх кількості і запасах (встановлення нормативів запасів, розрахунок потреб у сировині, основних і допоміжних матеріалах); - установлення виробничих взаємозв'язків між знаряддями праці, розробку системи їх обслуговування та інше.

Далі відображається організація процесу у часі, що включає встановлення норми часу для виконання кожної складової процесу, довжину виробничого циклу, режиму роботи устаткування, режиму праці та відпочинку робітників.

Усі ці показники можливо відображати і аналізувати за допомогою графіків. Деякі приклади використання графічних моделей розглянуті в навчальних посібниках [3] , [4], [5], та [6].

Література: [3, С.16-21; 4, С.4-19; 6, С. 28-47; 6, С. 26-58]


^ 3.2 Сутність управління трудовими ресурсами. Організація праці та основи технічного нормування. Матеріальне стимулювання у виробничих цехах металургійного підприємства.

Управління трудовими ресурсами є найважливішою складовою організації виробництва, що передбачає знання класифікація витрат робочого часу, нормування праці на підприємстві, форм оплати праці на підприємстві, стимулювання всіх робітників.

Час на виробництві є головним показником, що характеризує ефективність праці виконавця. Він має дві складові: час роботи і час перерв.

Час роботи виконавця, в свою чергу, поділяється на час роботи по виконанню виробничого завдання (ЧВЗ) і час роботи, не передбачений виробничим завданням (ЧНЗ).

ЧВЗ включає: підготовчо-заключний час (ПЗ);

оперативний час (ОЧ) – це час, що безпосередньо витрачається робітником на виконання роботи; час обслуговування робочого місця (ОМ). До складу ЧНЗ входить: час виконання випадкової роботи (ЧВР); час виконання непродуктивної роботи (ЧВН).

Нормування праці на підприємстві. Для того, щоб підприємство і, відповідно, кожен його підрозділ і окремий робітник ефективно працювали, для об’єктивної оцінки виконання ними своєї частки виробничого процесу, всі категорії часу, що оплачують, нормують (установлюють оптимальну тривалість роботи або її частини). Нормування відбувається шляхом дослідження трудового процесу окремого робітника, колективу виконавців (бригади, дільниці, зміни) з урахуванням працездатності устаткування і специфіки його обслуговування і установлення відповідних показників - норма часу, норма вироблення, норма обслуговування та норма чисельності. Норми (еталони) розробляють окремо для кожної галузі промисловості і її підприємств з урахуванням їхньої специфіки.

Організація виробництва передбачає стимулювання праці, перш за все матеріального, для чого застосовуються різні системи оплати праці на підприємстві, які базуються на наступних основних формах оплати праці на підприємстві: відрядна; почасова; комбінована; комісійна.

^ Відрядна форма оплати праці - це форма оплати праці, при якій розмір заробітної плати залежить від кількості виробленої продукції. Основою розрахунків є заробітна плата за одиницю продукції (розцінка). Привабливість даної форми оплати праці для менеджера полягає в значній зацікавленості виконавця зробити більше продукції, особливо, коли вирішене питання контролю якості. Відрядній формі відповідають наступні системи: пряма відрядна; відрядно-преміальна; відрядно-прогресивна; відрядно-регресивна; усереднено–відрядна; акордно-відрядна; бригадно-відрядна (колективна).

Почасова форма оплати праці - форма оплати праці, при якій розмір заробітної плати залежить від кількості відпрацьованого часу. До системи почасової оплати праці потрібно віднести: пряму почасову; почасово-преміальну; бригадно (колективну)–почасову.

Комбінована форма оплати праці об’єднує переваги відрядної та почасової і складається з трьох частин:

 1. почасової оплати, що включає тарифну оплату, доплату та надбавки;

 2. відрядної оплати, яка утворюється як доплата за виконання нормованих завдань;

 3. преміальної оплати, що складається з премій за досягнення конкретних показників.

^ Комісійна форма оплати праці - форма оплати праці, при якій розмір заробітної плати залежить від економічного ефекту, що досягається підприємством за допомогою працівника. Заробіток призначається у відсотках від показника, який поліпшив працівник у процесі своєї трудової діяльності. Може складатися з окладу та комісійної винагороди. До комісійних форм оплати праці відносяться: лінійна систем; прогресивна система; регресивна система.

На підприємствах використовують тарифну та безтарифну заробітну плату.

Література: [4, С. 19 -88; 6, С.25-31; С.35-43; С.47-77]

^ 3.3. Оперативне управління виробництвом. Основи організації управління якістю продукції.

Система календарних планів виробництва та особливості їх складання. Графічні методи контролю планів виробництва продукції. Функції та структура виробничого відділу та служб диспетчеризації.

Поняття якості та управління якістю. Конкурентоспроможність продукції. Інструменти підвищення якості продукції.

Література: [4, С. 88 – 98; 7,С.5-10; 8, С. 10-15; 9, С. 27-32; 10, С. 18-25]


^ 4 КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ

Домашні контрольні завдання складені відповідно до програми дисципліни. Завдання видається індивідуально кожному студенту з метою перевірки засвоєння навчальної дисципліни та набуття практичних навичок менеджера.

Виконання домашніх завдань має своїм основним призначенням :
- поглиблене вивчення студентами основних теоретичних положень дисципліни «Організація виробництва»;
- оволодіння методикою техніко - економічних розрахунків в конкретних виробничих умовах;
- вироблення вміння обгрунтувати необхідність, можливість і економічну доцільність проектованих заходів.
Завдання видається викладачем, він же приймає оформлену роботу, перевіряє та дає дозвіл на захист із зазначенням строку подання виконаної роботи.

За погодженням з викладачем , студенту може бути видано інше завдання, пов'язане з організацією виробничого процесу на підприємстві , де трудиться студент і що представляє для нього інтерес.
Завдання складається з двох частин, які наводяться далі:

1 частина – перелік теоретичних питань, які входять в контрольну роботу;

2 частина – практичне заняття.

В першій частині роботи необхідно розкрити суть питання.

^ 4.1 Перелік теоретичних питань, які входять в контрольну роботу:

1. Характерні ознаки й властивості підприємства як виробничої системи.

2. Основні типи виробничих структур.

3. Які показники характеризують виробничу структуру підприємства.

4. Поняття виробничої потужності, фактори і показники ефективності використання виробничої потужності.

5. Загальні і приватні принципи раціональної організації виробничого процесу.

6. Організаційні структури управління ( ГСУ) їх види та особливості .

7. Складові структури виробничого циклу і економічне значення скорочення виробничого циклу.

8. Параметри що характеризують виробничий цикл і шляхи скорочення виробничого циклу.

9. Продуктивність процесу, продуктивність праці.

10. Види руху предметів праці в процесі виробництва
11. Методи оптимізації виробничих процесів.

12. Сутність потокової організації виробництва.

13. Методи розрахунку виробничої потужності.
14. Узгодження виробничої потужності з виробничою програмою.
15. Особливості організації й обслуговування робочих місць залежно від типу виробництва.

16. Состав норми часу. Види норм праці.

17. Організація праці на робочому місці , виробнича операція.
18. Організація ремонтного господарства на підприємстві .
19. Організація енергетичного господарства на підприємстві .
20. Організація інструментального господарства на підприємстві .
21. Організація транспортного господарства на підприємстві .
22. Організація матеріально - технічного постачання , збуту і складського господарства .
23. Організація капітального будівництва , реконструкції та технічного переозброєння.
24. Назвіть основні завдання ремонтної служби підприємства.

25. Планування технічного обслуговування й ремонтів.

26. Мети технічної підготовки до виробництва нової продукції для підприємств працюючих в умовах ринку.

27. Охарактеризуйте етапи освоєння промислового виробництва нової продукції.

28. Значення логістичного підходу до керування матеріальними потоками.

29. Роль, функції і значення технічного контролю в системі керування підприємством.

30. Організація контролю якості , управління якістю продукції на підприємстві .

^ 4.2 Практична частина

Загальне завдання практичного завдання : скорочення необхідних інтервалів, оптимізація циклічного виробничого процесу з перекриттям циклів , побудова однопредметної потокової лінії .
Виконання практичної частини необхідно починати з вивчення теоретичних питань викладених в літературі, вказаній у доданому списку (зокрема, №№ 4-7,10) .

Для цього необхідно ознайомитися з поняттями:
- цикл процесу виробництва;
- такт і ритм ;
- час передачі предмета праці з рівня на щабель ;
- інтервал ( необхідний , зайвий ) ;
- завантаження ступенів ;
- продуктивність процесу ;
- продуктивність праці .
А також необхідно вміти побудувати виробничий процес на площині і в часі.
Відповідно треба набути знання видів руху предметів праці: послідовний; паралельний; паралельно - послідовний.
Треба засвоїти, як застосовуються основні методи оптимізації процесу виробництва в часі, які не вимагають капітальних вкладень: інтенсифікація процесу; рівномірне завантаження (перерозподіл завантаження) ступенів, а також таких, що потребують капітальних вкладень - встановлення додаткових агрегатів; встановлення дублюючих агрегатів .
Необхідно вміти організовувати процес виробництва на потокових лініях:
- визначати такт процесу з необхідною продуктивності;
- визначати необхідну кількість устаткування;
- будувати процес потокової лінії на площині і в часі.


^ Варіанти практичних завдань наведені нижче.


Завдання № 1
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


1


2                                                                                              
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 2
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


2


2


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 3
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


3


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


7


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


2


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


3


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 4
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


4


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


5


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


1
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


3


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 5
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


7


3

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


2


7

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


1


1                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 6
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


7


4


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


2


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


1


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


3


2


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 7
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


8


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


2


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


2


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


1


1


2                                                                                              
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 8
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


5


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


5


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


1
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


3


2

                                                                                               
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 9
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


7


4

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 10
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


5


5

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


3
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 11
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 12
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


3


4


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


5


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


2


2


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 13
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


3


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


7


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


2


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


3


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 14
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


4


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


5


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


1
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


3


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 15
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


7


3

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


2


7

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


1


1                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 16
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


7


4


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


2


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


1


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


3


2


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 17
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


8


7


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


2


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


2


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


1


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 18
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


5


6

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


5


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


1
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


3


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 19
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


7


4

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


2
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


1


4                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


Завдання № 20
1. Побудувати графік 4-х ступеневого сталого процесу з перекриттям циклів за наступними даними:


Параметри процесу

Од. вим.

Агрегати

1

2

3

4

тривалість обробки
предмета праці

хв .


2


4


5


5

Інтервал неминучий ?

хв .


3


8


2


3

Час пepедачі із ступеня на ступінь ,

хв .


2


1


3
чисельність персоналу
обслуговуючого агрегатЧол.


1


2


1


2                                                                                                
2. Визначити параметри , продуктивність процесу і продуктивність праці , якщо за один цикл обробляється 3 од. предмета праці , коефіцієнт виходу придатного К вп = 1,0 .
3. Перебудувати процес з метою підвищення продуктивності за рахунок :
 - скорочення часу обробки на найбільш завантаженій щаблі на 2 с. ;
- скорочення неминучого інтервалу на найбільш завантаженій щаблі на 1 с. ;
- більш рівномірного завантаження ступенів .
- запровадження додаткового агрегату на найбільш завантаженій щаблі.
- введення дублюючого агрегату на вузькій щаблі.
4. Визначити параметри процесу , абсолютний і відносний приріст продуктивності процесу і продуктивності праці перебудованих процесів , зробити висновки.
5. За даними п.1 побудувати однопредметну потокову лінію на площині і зобразити графік процесу при необхідної продуктивності 180 од . / год . Обрахувати продуктивність праці.


^ 5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


1. Яка ціль існування виробничого підприємства?

2. Характерні ознаки й властивості підприємства як виробничої системи.

3. Що таке ОСУ підприємства?

4. Яка типова ОСУ у металургійного підприємства?

5. З яких цехів складається підприємство?

6. Що таке посадова інструкція і з яких розділів вона складається?

7. Які посадові обов’язки має начальник цеху?

8. Які посадові обов’язки має замісник начальника цеху з устаткування?

9. Які функції виконує старший майстер підприємства?

10. Шляхи скорочення виробничого циклу.

12. Продуктивність процесу, продуктивність праці.

13. Для чого проводять моделювання виробничих процесів?

14. Для чого необхідно нормувати працю на виробництві?

15. Визначити норму часу.

16. Які складові норми часу?

17. Що таке норма виробітку і як вона пов’язана з нормою часу?

18 Що таке норма чисельності?

19. Яка форма оплати праці більше її стимулює, відрядна чи почасова?

20. Для чого існує класифікація витрат робочого часу?

21. Розкрийте зміст тарифної заробітної плати.

22. Розкрийте зміст безтарифної заробітної плати.

23. Сутність і завдання метрологічного забезпечення якості продукції.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.– М.: Дело, 1992. – 702 с.

 2. Господарський кодекс України: Зі змінами і доповненнями станом на 1 листопада 2007 року. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2007. – 184 с.

 3. Ковзель А.С., Лисенко Т.И. Основи менеджменту: Опорний конспект лекцій. – Д.: НМетАУ, 2007. – 80 с.

 4. Ковзель А.С. Організація виробництва. Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НметАУ, 2013. – 100 с.

 5. Мамонтова Є.І., Котова О.В. Організація виробництва: Навчально-методичний посібник. – Жовті Води: Стратегія, 2005. – 76 с.

 6. Организация и планирование производства в термических подразделениях: Учебное пособие / А.О. Спасов, Ю.П. Шаров. – К. : НМК ВО, 1993. – 160 с.
 7. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебное пособие /Д.Е. Козенков, Е.П. Возняк. – Днепропетровск: ГИПОпром, 2004. – 183 с.


 8. Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов: Учебник /В.А. Гладких, М.И. Гасик, А.Н. Овчарук, Ю.С. Пройдак. – Днепропетровск: Системные технологии, 2004. – 736 с.

 9. Методичні вказівки до виконання організаційної частини дипломного проекту для студентів спеціальностей: 7.090401, 7.090402, 7.090405 /Укл.: Д.Є. Козенков, Л.С. Квасова, Т.І. Лисенко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 28 с.

 10. Медведев И.А., Бельгольский Б.П., Зайцев Е.П. Организация, планирование и управление производством на металлургических предприятиях. – К.; Донецк: Вища шк., 1984. – 400 с.

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Організація виробництва\", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи